Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten platí od února 2013

Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z února 2013 platí u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb; neplatí pro zařízení v budovách obytných (viz ČSN 73 4301), v zařízení zdravotních a léčebných provozů a pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení.

Stará norma ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody z roku 1994 (se změnou Z 1 z února 1999) byla vydána ještě za platnosti zákona č. 142/1991 Sb., ve znění zákona č. 632/1992 Sb., byla závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví na základě jeho požadavku. Jak odkaz byla použita v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; užívá ji i nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v § 54 odst. 1 pro upřesnění požadavků pro sanitární zařízení). V průběhu její platnosti došlo k novelizaci řady předpisů – i z tohoto důvodu bylo nezbytné vydat normu novou.

K nové normě

Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z února 2013 oproti normě předcházející přinesla následující věcné změny:

 • začlenění požadavků na bezbariérové užívání staveb,
 • aktualizaci souvisejících předpisů a technických norem,
 • zpřesnění a doplnění předmětu normy, včetně staveb, pro které norma platí,
 • upřesnění a rozšíření termínů a definic,
 • doplnění všeobecných, konstrukčních a technických požadavků,
 • celkovou úpravu a zpřesnění textu, včetně úpravy požadavků na průchozí pásma a manipulační prostory v hygienických (sanitárních) zařízeních.

Norma je určena pro projektanty, správní orgány, stavební úřady a ostatní organizace – platí pro zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, vydávání kolaudačního souhlasu, užívání a při kontrolních prohlídkách staveb.

Platí pro navrhování nových hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení a šaten, u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb; neplatí pro zařízení v budovách obytných (viz ČSN 73 4301 a zařízení zdravotních a léčebných provozů, kde hygienické zařízení přímo souvisí s procesem léčebné nebo ošetřovatelské péče. V neposlední řadě norma neplatí pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení.

Na které nejdůležitější předpisy nová norma odkazuje?

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku a pískovišť venkovních hracích ploch.
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostory pobytových místností některých staveb.
 • Z technických norem se jedná jednak o konkrétní normy pro umyvadla, bidety, záchodové mísy, výrobky ze zdravotnické keramiky, obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů apod., a
 • dále o normy upravující vnitřní vodovody a kanalizace; v neposlední řadě normy pro požární bezpečnost staveb (např. nevýrobní objekty, výrobní objekty, budovy pro bydlení a ubytování, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, výrobní průmyslové budovy apod.).

Poznámka: odborníky nemusíme upozorňovat, že výše uvedené normy mají od února letošního roku změnu.

Termíny a definice

Původních 6 definic v normě staré je v normě nové rozšířeno na 13.
Pro přehlednost uvádíme termíny a definice kompletně.

3.1 hygienická zařízení
     (sanitární zařízení)
– umývárny, sprchy, záchody, kabiny pro osobní hygienu, přebalovaní kabiny.
3.2 pomocná zařízení
– zařízení pro umývání pracovní obuvi, sušení pracovních oděvů, ohřívárna, místnost pro odpočinek, prostor pro poskytování první pomoci a prostory pro ukládání úklidových prostředků.
3.3 šatna
– místnost určená k převlékání a přechodnému ukládání oděvů, obuvi a jiných předmětů.
3.4 řetízková šatna
– šatna na pracovištích, kde je práce vykonávána hornickým způsobem.
3.5 umývárna
– místnost nebo část místnosti určená k částečné nebo celkové tělesné očistě.
3.6 záchodová předsíň
– místnost před místností s pisoáry nebo záchody.
3.7 záchod
– místnost určená k vykonávání biologických potřeb.
3.8 záchodová kabina
– samostatná místnost nebo samostatný oddělený prostor se záchodovou mísou.
3.9 kabina pro osobní hygienu
– místnost nebo část místnosti se záchodovou mísou a vybavením pro očistu.
3.10 přebalovací kabina
– místnost nebo část místnosti určená k přebalování a péči o dítě.
3.11 přebalovací pult
– zařízení pro přebalování dětí.
3.12 bezbariérové užívání staveb
– užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené právním předpisem [vyhláška č. 398/2009 Sb.].
3.13 osoby s omezenou schopností
    pohybu nebo orientace
– osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let.

Základní požadavky na šatny (kapitola 4, v předchozí normě 3.1)

Některá nová ustanovení, resp. zopakování ustanovení důležitých z normy staré:

 • šatna musí být zřízena na pracovištích, kde zaměstnanci musí nosit pracovní oděv a nemohou se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném prostoru; kde to není nutné, postačí vyčleněný prostor pro ukládání civilního oděvu, resp. obuvi;
 • počet míst v šatně (skříněk, věšáků) musí mít 10% rezervu; na pracovištích s vícesměnným provozem nesmějí jedno šatní místo používat dva zaměstnanci, i když pracují v různých směnách;
 • šatny musí být odděleny podle pohlaví (do 5 zaměstnanců lze užívání časově oddělit);
 • nutnost ve stanovených případech dodržovat „hygienickou smyčku“ (např. u činnosti epidemiologicky závažné, dále v případě, že to povaha znečištění pracovního oděvu vyžaduje);
 • řetízková šatna se smí používat pouze na pracovištích, kde je vykonávána práce hornickým způsobem;
 • požadavky na věšákové šatny (nyní 4.2, stará norma 3.1.2) – u věšákových šaten bez obsluhy zvýšeny rozměry vzdálenosti od stěny z původních 1 100 mm na současných 1500 m; u dvoustranného uspořádání na minimálně 1 800 mm (bylo minimálně 1 600 mm);
 • věšákové háčky musí být:
  • pro dospělé ve výšce 1 600–1 800 mm od podlahy,
  • pro děti předškolní a I. stupeň – 1250–1500 mm od podlahy,
  • pro osoby s omezenou schopností pohybu na vozíku 1 000–1 200 mm od podlahy;
 • pod háčky se doporučuje navrhovat lavice se spodním úložným prostorem na obuv; na jednu osobu má připadat nejméně 0,30 m2 půdorysné plochy šatny, ve stavbách pro výchovu a vzdělávání má být na jednoho žáka zajištěna podlahová plocha 0,12 m2;
 • šatny u tělocvičny ve stavbách pro vzdělávání a výchovu musí být vybaveny věšáky a lavicemi; délka lavice pro žáka by měla činit 400 mm;
 • požadavky na věšákové šatny s obsluhou (nyní 4.3, stará norma 3.1.3) – musí být vybavena výdejním pultem bez vyčnívajících hran a výstupků (mělo by být zajištěno 400 mm délky výdejního pultu na 1 místo v šatně – část výdejního pultu musí být řešena s ohledem na bezbariérové užití; pro obsluhu prostor nejméně 700 mm, před pultem v celé délce volný prostor šířky nejméně 1 250 mm; v šatnách pro hlediště musí být před pultem ponechána volná plocha pro 80 % diváků (na jednoho se počítá 0,33 m2 podlahové plochy mimo komunikace) – tato plocha musí umožnit bezbariérové užívání s dostatečným manipulačním prostorem pro otočení vozíku;
 • prostory pro návštěvníky se doporučují vybavit sedacím nábytkem, odkládací plochou a zrcadly;
 • požadavky na skříňové šatny (nyní 4.4, stará norma 3.1.4) – vybavují se jednoduchými nebo zdvojenými uzamykatelnými skříňkami a lavicemi – na jednu osobu má připadat 0,50 m2 půdorysné plochy šatny (bylo 0,40 m2);
 • skříňky na šaty a obuv musí být z hladkého, vlhkosti vzdorujícího materiálu, dobře větratelné. Minimální rozměr pro jednu osobu (Š × H) 300 × 500 mm;
 • ve stavbách občanského vybavení v částech pro veřejnost musí být nejméně 5 % skříněk řešeno v souladu s požadavky bezbariérového užívání;
 • požadavky na převlékací kabiny (4.5, stará norma neupravovala) – půdorysná plocha 1,5 m2 (u koupališť mohou být řešeny i zástěnou na venkovním povrchu), vstup široký nejméně 800 mm, nejméně 5 % musí být řešeno v souladu požadavky na bezbariérové užívání (volná půdorysná plocha nejmenší rozměry 1 500 × 1 500 mm. Kabina musí být vybavena:
  • převlékací lavičkou šířky 600 mm a výšky 460 mm nad podlahou,
  • zrcadlem se spodní hranou nejvýše 600 mm a horní hranou nejméně 1 800 mm od podlahy,
  • háčky na oděv ve výšce 1 100 mm a 1 400 mm od podlahy;
 • požadavky na zkoušecí kabiny (4.6, stará norma neupravovala) –  půdorysná plocha nejméně 1,5 m2, vybavena nejméně 2 háčky, zrcadlem a lavicí nebo jiným sedacím nábytkem, nejméně 5 % těchto kabin musí být řešeno v souladu s požadavky na bezbariérové používání – tedy rozměry kabiny 1 500 × 1 500 mm a dále vybavení:
  • sklopným sedátkem s horní hranou ve výšce 460 mm nad podlahou může být lavice pevná za předpokladu zajištění výše uvedené manipulační plochy),
  • madlem na boční stěně (kolmo k sedátku) ve výšce 800 mm,
  • zrcadlem se spodní hranou nejvýše 600 mm a horní hranou nejméně 1 800 mm od podlahy,
  • dvěma háčky na oděv ve výšce 1 100 mm a 1 400 mm od podlahy.

Vstup do kabiny musí být šířky nejméně 800 mm.

Základní požadavky na umývárny (kapitola 5, v předchozí normě 3.2)

Některá nová ustanovení, resp. zopakování ustanovení důležitých z normy staré:

 • umývárny musí být oddělené pro muže a ženy (do 5 zaměstnanců je možno časově oddělit), v zařízeních pro děti předškolního věku jsou společné pro obě pohlaví (umývárna a samostatná místnost se záchodovou mísou musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí);
 • pokud ve stavbách pro výkon práce a výrobních průmyslových budovách není vzhledem k povaze práce nezbytná celková očista těla, musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna pro částečnou očistu (podrobnosti viz kapitola 5.2 – v normě minulé bylo 3.2.2) nebo dostatečný počet umyvadel s tekoucí teplou vodou;
 • je nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (např. umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, musí umožnit podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana musí být 800 mm nad podlahou – vedle musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm);
 • velikost umýváren, jejich uspořádání a vybavení se určuje podle počtu osob a rozsahu tělesné očisty (viz též příloha A normy, uvedená v závěru příspěvku);
 • umývárna musí být vybavena mádlem v dávkovači a dále možností osušení rukou ručníky na jednorázové použití nebo okoušečem rukou (pro děti, pokud není zajištěno osoušení ručníky na jedno použití, musí mít každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se nedotýkaly);
 • u umýváren pro částečnou očistu norma stanoví např. požadavky na výšku hrany umyvadla od podlahy (pozor, pro dospělé počátek 750 mm nahrazen 800 mm, pro ostatní zůstaly zachovány požadavky normy staré; ve stavbách občanského vybavení, kde se předpokládá užívání rodinami s dětmi, má být jedno umyvadlo s výškou horní hrany 500 mm od podlahy),
 • u umývacích žlabů a umývacích fontán musí na jedno místo připadat nejméně 600 mm, výška horní hrany je identická s výškou uváděnou u umyvadel; nezměněná zůstala výška vaničky pro mytí nohou (300–400 mm od podlahy), osová vzdálenost byla zvýšena o 100 mm (nyní je tedy nejméně 900 mm);
 • umývárny pro celkovou očistu se vybavují sprchami, sprchovými vaničkami, umyvadla, vaničkami na mytí nohou (výjimečně vanami), musí mít přístup ze šatny a umožňovat odkládání mycích potřeb, ručníků a prádla;
 • zachován zůstal požadavek na rozměr jednotlivých sprch (900 × 900 mm, nově doplněno sprchových boxů 800 × 800 mm), vstup 600 mm;
 • část 5.3.4 upravuje požadavky na bezbariérové sprchové kouty (v normě provedeno pomocí okótovaných obrázků), část 5.3.5 požadavky na kabinové sprchy, 5.3.6 pro hromadné sprchy a 5.3.7 na bezbariérové vany – podrobnosti jsou nad rámec možností příspěvku.

Základní požadavky na záchody (kapitola 6, v předchozí normě 3.3)

Některá nová ustanovení, resp. zopakování ustanovení důležitých z normy staré:

 • logický požadavek – navrhují se odděleně pro muže a ženy; společné pro děti předškolního věku a mimo potravinářské provozy i na pracovištích do 5 zaměstnanců celkem (poznámka: v objektech přístupných veřejnosti se navrhují zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro veřejnost);
 • ve stavbách občanského vybavení, ve kterých je WC užíváno veřejností, musí být nejméně jedna kabina pro muže a druhá pro ženy – obě řešené v souladu s požadavky na bezbariérové užívání (tento požadavek platí i pro stavby pro výkon práce stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb.). Pokud jsou ve stavbě maximálně dvě záchodové kabiny, lze umístit pouze jednu společnou bezbariérovou kabinu pro obě pohlaví – tato musí být přímo přístupná z veřejného komunikačního prostoru (toto lze použít i u změn dokončených staveb);
 • nezměněné zůstaly požadavky na počet WC v jednotlivých podlažích a jejich vzdálenosti od pracovního místa (tj. v každém podlaží s více než pěti trvalými zaměstnanci, vzdálenost od pracovního místa ne více než 120 metrů, při ztíženém přístupu, nerovnosti povrchu, chůzi do kopce a členitosti přístupové cesty ne větší než 75 metrů);
 • opět nezměněny zůstaly požadavky na rozměry záchodových kabin (doplněno kótovanými obrázky) – ti čtenáři, kterých se bezprostředně dotýká, si zajisté dohledají v nové normě sami – pouze jedno upozornění – požadavky na bezbariérové záchodové kabiny viz část 6.2.7.

Základní požadavky na kabinu pro osobní hygienu (kapitola 7, v předchozí normě 3.3.4)

Některá nová ustanovení, resp. zopakování ustanovení důležitých z normy staré:

 • navrhuje se jako samostatná místnost (zpravidla přičleněná k ženským WC), podle přílohy A;
 • vybavuje se umyvadlem, záchodovou mísou, bidetem s ruční sprchou, krytým nášlapným košem, věšáčkem pro svrchní oděv, eventuelně židlí.

Základní požadavky na záchodovou předsíň (kapitola 8, v předchozí normě 3.3.5)

Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody (pisoáry). S výjimkou předškolních zařízení musí být ve stavbách pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých WC a předsíň odděleny pro dívky a chlapce. Předsíň musí být samostatná, větratelná a vybavuje se umyvadlem. V normě jsou uvedeny rozměry této místnosti (na okótovaném obrázku).

Základní požadavky na přebalovací kabiny a pulty (kapitola 9, v předchozí normě nebylo takto samostatně zařazeno)

Ve stavbách občanského vybavení s hygienickým zařízením pro veřejnost, kde se předpokládá užívání rodinami s malými dětmi (např. mateřská centra, budovy pro dopravní terminály, obchodní domy, nákupní centra) musí být nejméně jedna přebalovací kabina oddělená pro ženy a jedna pro muže – popřípadě nejméně jedna přístupná ze společných prostor. Tato místnost může sloužit jako místnost pro kojení.

Kabina musí mít šířku nejméně 1 600 mm a hloubku nejméně 1 800 mm (musí zabezpečit manipulaci s kočárkem).

Dveře musí mít světlou šířku nejméně 900 mm a musí otevírat směrem ven.

Kabina musí být vybavena přebalovacím pultem, umyvadlem, krytým nášlapným košem a háčky na svrchní oděv.

V části 9.4 jsou stanoveny požadavky při umístění těchto pultů v bezbariérové záchodové kabině (včetně okótovaných obrázků).

Základní požadavky na místnost pro obsluhu (kapitola 10, v předchozí normě 3.3.6)

Tato místnost se zřizuje ve veřejných WC s obsluhou. Musí být samostatně větraná. Vybavuje se umyvadlem, šatní skříňkou a sedacím nábytkem.

Základní požadavky na hygienické bloky s požadavky na bezbariérové užívání (v předchozí normě nebylo zařazeno)

V této části jsou stanoveny požadavky (zejména rozměrové) pro bezbariérové užívání např. koupelen se sprchovým koutem nebo vanou včetně záchodové mísy. Možno zdůraznit – ve stavbách pro zdravotnické a sociální služby musí osazení vany umožnit používání zvedáku nebo jiného technického zařízení pro přesun osob s omezenou schopností pohybu do vany.

Základní požadavky na úklidové místnosti (kapitola 12, v předchozí normě 3.4)

Místnosti se vybavují výlevkou se studenou a teplou vodou a jednoduchým, snadno čistitelným nábytkem pro ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků a úklidových pomůcek. Je-li tato místnost užívána i pro převlékání, vybavuje se zdvojenou šatní skříňkou a není-li v blízkosti umývárna, i umyvadlem s mísící baterií pro teplou a studenou vodu.

Podle charakteru provozu se dále zřizují prostory pro ukládání úklidových strojů a nářadí.

Základní požadavky na pomocná zařízení (kapitola 13, v předchozí normě nebylo)

Pomocnými zařízeními se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi a na sušení pracovního oděvu a obuvi, místnost pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, prostor pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň a prostor pro uskladnění úklidových prostředků.

Zařízení na sušení pracovního oděvu a obuvi se zřizuje na pracovišti, na němž dochází k jejich provlhnutí při práci (musí umožňovat usušení obuvi a oděvu nejdéle za 6 hodin).

Místnosti pro odpočinek se zřizují v blízkosti pracoviště, pokud to vyžaduje BOZP, zejména s ohledem na vykonávanou činnost.

Místnosti se vybavují sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly tak, aby jejich počet odpovídal počtu zaměstnanců nepočetněji zastoupené směny. Pokud slouží i ke konzumaci jídla, musí mít v dostatečném množství zajištěnu tekoucí pitnou a teplou vodu, musí být vybavena umyvadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídel.

Prostory určené pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň musí umožňovat odpočinek vleže.

Obecné technické požadavky (kapitola 14, v předchozí normě 4)

Některá nová ustanovení, resp. zopakování ustanovení důležitých z normy staré:

 • prostor hygienického zařízení musí mít světlou výšku nejméně 2 300 mm; pokud je plocha větší než 30 m2, musí být tato výška nejméně 2 500 mm (to platí při stavbách škol, předškolních a tělovýchovných zařízení);
 • vymezené prostory hygienických zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být označeny příslušnými symboly: a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením přístupu k nim;

  a)
  a)
  b)
  b)
  c)
  c)

  a) symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku,
  b) symbol zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku,
  c) symbol prostoru s přebalovacím pultem;
 • pro samostatný pohyb osob se zrakovým postižením musí být dodržen vizuální kontrast dveří do jednotlivých hygienických zařízení a šaten, dále zařizovacích předmětů jako je umyvadlo, záchodová mísa, ovládacích prvků (vypínač světla, ventilátor), madel a klik;
 • ovládací prvky v prostorách s požadavky na bezbariérové užívání musí být umístěna ve výši 600 až 1 200 mm od podlahy a 500 mm od pevných překážek, pro osoby se zrakovým postižením musí být hmatově označeny; dveře záchodových kabin musí být uzavíratelné zevnitř s vnějším označením o obsazení (současně musí být zajištěna možnost otevření kabiny z vnějšku);
 • dveře do uvedených prostor musí mít světlou šířku nejméně 800 mm, otvíravá dveřní křídla musí být ve výšce 800–900 mm od podlahy opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy;
 • tato kapitola dále stanoví požadavky na podlahy těchto prostor, jejich spádování, obklady, stěny a stropy; teplota se určuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů; dále pak přívod a odvod vzduchu – přirozené i nucené (v normě upraveno v tabulce č. 1 na str. 39); pro osvětlení platí ČSN 12464-1.

Požadavky přílohy A

Normativní příloha A stanoví počty hygienických zařízení ve stavbách občanského vybavení, výrobních průmyslových budovách a stavbách pro výkon práce.

A.1 Počty hygienických zařízení ve výrobních průmyslových a stavbách pro výkon práce (viz též nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

A1.1 Minimální počet záchodových kabin podle nejpočetněji zastoupené směny:

 • 1 záchodová kabina na 10 žen,
 • 2 záchodové kabiny na 11 až 30 žen,
 • 3 záchodové kabiny na 31 až 50 žen,
 • na každých dalších 30 žen 1 záchodová kabina,
 • 1 záchodová kabina na 10 mužů,
 • 2 záchodové kabiny na 11 až 50 mužů,
 • na každých dalších 50 mužů 1 záchodová kabina,
 • 1 pisoár na 1 záchodovou kabinu (výše uvedeným nařízením vlády není stanoven minimální počet pisoárů).

Poznámka: Na pracovišti, na němž je vykonávaná práce ve vnuceném pracovním tempu, se snižuje počet mužů a žen připadajících na stanovený počet záchodových kabin o 20 %.

A.1.2 Požadavky na ukládání pracovního oděvu a počet umyvadel podle míry znečištění při práci
Druh práceUložení civilního oděvuPočet zaměstnanců na 1 umyvadloPočet zaměstnanců na 1 sprchu
Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu při práci nevznikácivilní společně s pracovním1025٭
Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu při práci vznikázdvojené skříňky (oddělené ukládaní pracovního a civilního oděvu)1015
Těžká fyzická práce v horkých provozech – výrazné znečištění kůže a pracovního oděvu prachem, minerálními oleji a chemickým látkami, práce při činnostech epidemiologicky závažnými ٭٭zdvojené skříňky (oddělené ukládaní pracovního a civilního oděvu)1010
Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, s biologickými činiteli, pokud jsou zařazeny do III. a IV. kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdravíoddělené šatny pro pracovní a civilní oděv (hygienická smyčka)55
Vysvětlivka k uložení oděvu:
٭  Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny.
٭٭ Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny při činnostech epidemiologicky závažných [zákon č. 258/2000 Sb.,
   ve znění pozdějších předpisů]

Nad rámec možností příspěvku je zveřejnění i dalších částí přílohy A, která stanoví:

 • počty hygienických zařízení ve stavbách pro vzdělávání a výchovu,
 • počty hygienických zařízení ve školách uskutečňující vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro těžké a hluboké postižení,
 • počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání, vyjma provozoven živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu,
 • postup pro stanovení počtu hygienických zařízení v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu,
 • postup pro stanovení počtu hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku,
 • v ubytovacích zařízeních pro vzdělávání a výchovu se hygienická zařízení zřizují buď jako součást ubytovací jednotky, přičemž se zřizují pro 2 trojlůžkové pokoje jedna záchodová kabina, 1 sprcha, 2 umyvadla, nebo jedno centrální hygienické zařízení v rozsahu 1 sprcha pro šest ubytovaných, 1 záchodová kabina pro 6 dívek, 1 záchodová kabina pro 6 chlapců, 1 umyvadlo pro 4 ubytované a 1 kabina pro osobní hygienu pro 40 dívek.

Další části přílohy A se týkají:

 • počtu hygienických zařízení koupališť a saun [ve smyslu vyhlášky č. 238/2011 Sb.],
 • počtu hygienických zařízení ve stavbách pro obchod s prodejní plochou nad 2 000 m2 [vyhlášky 268/2009 Sb.],
 • počtu hygienických zařízení ve stavbách ubytovacích zařízení,
 • počtu hygienických zařízení v administrativních budovách [viz ČSN 73 5305],
 • počtu hygienických zařízení v hromadných garážích [viz ČSN 73 6058],
 • počtu hygienických zařízení v servisech a opravnách [ČSN 73 6059],
 • počtu hygienických zařízení v čerpacích stanicích pohonných hmot [ČSN 73 6060].

Závěr

Pro někoho informací mnoho, někdo ještě bude muset normu otevřít a rozměry místností a požadované vzdálenosti jak objektů, tak jejich vybavení, doplnit. Příspěvek měl podat základní informace o nové normě oběma skupinám čtenářů.

English Synopsis
Standard for Sanitary facilities and changing rooms is valid from February 2013

Standard CSN 73 4108 Sanitary facilities and changing rooms from February 2013 applies to renewals and enhancements and changes in use of buildings; does not apply to equipment in residential buildings (see CSN 73 4301), a medical and treatment plants and for designing special locker, which, due to operation require special solutions.

 
 
Reklama