Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Návrh počtu zařizovacích předmětů

Již druhá aktualizace článku (původní článek 2010, aktualizace 2012) popisuje a shrnuje požadavky české legislativy a norem na počet a druh zařizovacích předmětů podle druhu provozů. Požadavky na WC, pisoáry, sprchy, umyvadla a hygienické kabiny.

Tento článek prošel další aktualizací článku zveřejněného původně 8.11.2010 (a později aktualizováno 9.7.2012).

Při návrhu počtu zařizovacích předmětů je doporučeno vycházet z předpokládaného počtu uživatelů stavebního objektu, z předpokladu soudobosti a z provozních zkušeností podobného provozu. Počty zařizovacích předmětů pro různé provozy určují vybrané předpisy (vyhlášky, nařízení vlády a normy). Dohledání všech těchto hodnot je mnohdy úkolem pro zkušeného detektiva a proto Vám přinášíme přehled požadavků předpisů ve formě následujících tabulek. Není cílem kopírovat obsah uvedených předpisů, proto jsou v tabulkách, vysvětlivkách a doprovodném textu obsaženy pouze informace přímo související s požadavky na počet zařizovacích předmětů. Pro úplné znění, případně informace nepřímo související se zařizovacími předměty je nutno nahlédnout do odkazovaných zdrojů.

Ing. Josef Remeš, autor přehledu, k praxi při navrhování říká: " Na závěr bych doplnil, že ač je nutné splnit požadavky předpisů, tak určitě se v projekční praxi dostanete do situací, na které předpisy nepamatují nebo je dostatečně nespecifikují. Je tedy vhodné zjistit si reálné zkušenosti, z obdobného provozu a porovnat je s požadavky předpisů tzn., nezapomenou nad zdravým selským rozumem. Příkladem nevhodného řešení a prohry zdravého selského rozumu, může být např. umístění jediného bezbariérového záchodu do nejzazšího rohu rozlehlé budovy. Požadavak předpisu je sice splněn, ale věc dostupnosti a využitelnost takového záchodu je věcí krajně diskutabilní."

Případné připomínky, opravy a upřesnění jsou vítány.

Aktualizace

Počty zařizovacích předmětů 4.0

Na základě ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2.2013), která nahradila původní ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994), a Předpisu č. 97/2014 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, byla provedena aktualizace tabulky pro návrh počtu zařizovacích předmětů.

Počty zařizovacích předmětů 2014

Počty zařizovacích předmětů 3.0

V návaznosti na aktuální vyhlášku č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) byla vydána revidovaná podoba dokumentu pro návrh počtu zařizovacích předmětů. Dokument nově obsahuje i doplňující poznámku k problematice oddělených WC pro muže a ženy ve zdravotnických zařízeních.

Původní tabulky mohou být užitečné pro posouzení dřívějších realizací:

English Synopsis
Design number of equipment for sanitary spaces

Article is a summary requirements about number of equipment for sanitary spaces. Table contains requested number of toilets, urinals, washbasins, etc. for specific operations and buildings. Source for number of equipment for sanitary spaces determine Czech regulations.