Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Informace o opravě normy ČSN EN 806-3

Vyšší hodnota výtokové jednotky pro umyvadlo a umývátko v administrativních budovách a prodejnách přináší změna normy pro výpočet vnitřních vodovodů Důsledkem je větší průměr potrubí pro skupinu těchto zařizovacích předmětů.

1. Úvod

ČSN EN 806-3 (75 5410) "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda" je v České republice platná od 1. listopadu 2006. Dimenzování potrubí podle této normy je možné u vnitřních vodovodů v budovách uvedených v její národní předmluvě. Jedná se o rodinné domy, malé bytové domy, malé administrativní budovy, jednotlivé prodejny, ve kterých se voda využívá pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu a nepředpokládá se hromadné a nárazové používání zařizovacích předmětů, a malé budovy s byty, administrativními prostory a prodejnami.

V červnu 2009 byla vydána OPRAVA 1 ČSN EN 806-3.

Protože evropská norma nevylučuje použití národních norem pro dimenzování potrubí, byla v souvislosti s jejím zavedením revidována česká technická norma pro výpočet vnitřních vodovodů a od 1. srpna 2007 platí nová ČSN 75 5455 "Výpočet vnitřních vodovodů", která nahrazuje zrušenou ČSN 73 6655 a provádí se podle ní podrobné dimenzování potrubí ve všech budovách včetně stanovení tlakových ztrát, dimenzování cirkulačního potrubí teplé vody a požárního vodovodu.

2. Dimenzování potrubí podle ČSN EN 806-3

Dimenzování určitého úseku potrubí podle ČSN EN 806-3 spočívá v sečtení výtokových jednotek zařizovacích předmětů (tab. 1), které tento úsek potrubí zásobuje vodou, a navržení průměru potrubí předmětného úseku podle materiálu potrubí, součtu výtokových jednotek, největší hodnoty výtokových jednotek, a u potrubí malých průměrů, také délky úseku potrubí.

Při hydraulickém posouzení se předpokládá, že hodnota tlakových ztrát v potrubí (bez vodoměrů a jiných napojených zařízení, např. průtokových ohřívačů vody) mezi vstupem potrubí do budovy a nejvyšší a nejvzdálenější výtokovou armaturou je rovna 150 kPa.


Tab. 1. Hodnoty výtokových jednotek LU a jmenovitých výtoků QA studené nebo teplé vody pro odběrná místa

3. Důvody a obsah opravy ČSN EN 806-3

Zkušenosti ze Švýcarska, odkud pochází metoda dimenzování potrubí uvedená v ČSN EN 806-3 a srovnávací stanovení výpočtových průtoků ukazují, že dimenzování potrubí podle ČSN EN 806-3 je použitelné i v administrativních budovách (viz národní předmluva k normě). Tabulky pro určení průměru potrubí uvedené v normě však umožňují navrhnout pro skupinu umyvadel potrubí relativně malého průměru.

Aby byly omezeny tlakové ztráty v potrubí, a tím způsobené velké výkyvy tlaku u výtokových armatur při změnách průtoku v potrubí, byla vydána OPRAVA 1 ČSN EN 806-3, která formou změněného textu národní poznámky 7 stanovuje pro umyvadlo a umývátko v administrativních budovách a prodejnách hodnotu výtokových jednotek LU = 2 bez ohledu, zda je výtokovou armaturou směšovací baterie nebo výtokový ventil. Následkem zvětšení hodnoty výtokových jednotek pro umyvadlo a umývátko je návrh většího průměru potrubí pro skupinu těchto zařizovacích předmětů. K tomu je třeba dodat, že hodnota výtokových jednotek nevychází ze skutečného průtoku výtokovou armaturou, ale z jmenovitého výtoku, v jehož hodnotě je zahrnuta také délka trvání odběru a současnost používání. Zvětšená hodnota výtokových jednotek pro umyvadla a umývátka tedy bere v úvahu specifi ka administrativních budov a prodejen.

Uvedená tabulka 1 je zpracována podle ČSN EN 806-3 a jsou v ní zahrnuty také národní poznámky k normě včetně OPRAVY 1. Tabulka je doplněna o údaje ze švýcarského předpisu W3. Hodnoty výtokových jednotek LU uvedené v tabulce 1 platí zvlášť pro studenou a zvlášť pro teplou vodu.

Literatura

ČSN EN 806-3 (75 5410): 2006 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3:
Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda.
ČSN 75 5455: 2007 Výpočet vnitřních vodovodů.
ČSN 73 6655: 1985 Výpočet vnútorných vodovodov (zrušena 31. 7. 2007).
W3d Leitsätze für die Erstellung von Trinkwasserinstallationen. SVGW, Zürich, 2000.


Recenze Ing. Zdeněk Žabička:

Příspěvek fundovaně vysvětluje úpravy, které jsou obsaženy v "Opravě 1 ČSN EN 806-3". Považuji za velmi důležité informovat o nových normativních předpisech, protože se stále v části technické veřejnosti přetrvává názor, že normy neplatí. Doporučoval bych (pokud to ještě lze) na závěr doplnit krátkou zmínku o hlukových a korozních důsledcích nevhodně navrženého potrubí. Současně by se mohla doplnit zmínka o souvislosti dimenzování vodovodu s vazbou na hygienické problémy předimenzování vodovodu.

English Synopsis

New the national note change "LU" for the washbasin and small washbasin in office buildings and stores. The result is a larger diameter pipe for a group of those equipment.