Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspora vody používáním moderních spotřebičů

Šetřit pitnou vodou lze používáním úsporných splachovačů, vodovodních baterií, spořičů vody (perlátorů), spotřebičů a osobními návyky. Vzhledem k dlouho trvajícímu deficitu povrchové i podzemní vody v brzké době dojde k úspoře pitné vody používáním upravené dešťové vody, recyklované šedé vody atd.

Úvod

Obr. 1 Označení ekologicky šetrných výrobků
Obr. 1 Označení ekologicky šetrných výrobků
Obr. 1 Označení ekologicky šetrných výrobků

K úsporným spotřebičům patří ty spotřebiče, které splňují požadavky na malou spotřebu vody, někdy se označují jako ekologické. Všechny tyto výrobky mají vynikající environmentální parametry. Mohou dostat označení ekologicky šetrný výrobek od organizace CENIA – česká informační agentura životního prostředí nebo ekoznačku EU od evropské unie prostřednictvím CENIA. Ekoznačku EU v současné době nese více než 37 000 výrobků prodávaných na trhu Unie. K těmto výrobkům patří také některé výrobky z oblasti TZB.

Množství dostupné vody z místních zdrojů

Úspora pitné vody v ČR je nasnadě. Při porovnání množství pitné vody k množství obyvatel na tom nejsme zrovna dobře. Pokud vyjádříme množství dostupné vody z místních zdrojů „sladké“ vody ve vztahu k velikosti populace, jsou na tom v Evropě nejlépe Finsko a Švédsko. Mají nejvíce sladkovodních zdrojů na obyvatele (20 000 m3 a více). Naopak relativně nízké úrovně na jednoho obyvatele (pod 3 000 m3) vykazuje většina velkých i malých států v Evropě – Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Německo, Polsko a také Česká republika.

Sprchové hlavice

Bezpečnost jejich používání z hlediska hygieny

Nejen na sprchové hlavice, ale také na vodovodní baterie a na ovládání jejich provozu platí zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. Zákon upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem.

Technické parametry hlavic

  • rozměry: průměr sprchové hlavice od 70 mm (Aqualine HY815C) do 160 mm (Cosmopolitan Grohe Rainshower 160) nebo obdélníkové či čtvercové,
  • minimální tlak, při kterém hlavice správně fungují (nejčastěji 1,0 bar),
  • nejmenší průtok při určitém tlaku vody (např. 5,7 l/min při tlaku 3 bar),
  • největší průtok při určitém tlaku vody (např. 9 l/min při tlaku 3 bar),
  • druhy proudu vodních paprsků (např. 5 volitelných druhů proudu),
  • vhodnost pro druh průtokového ohřívače vody (např. pro OV o minimálním průtoku 7,5 l/min).

Hospodárnost sprchových hlavic

V průměru každý člověk stráví ve sprše přibližně 5 až 8 minut, v létě i 2krát denně. Množství spotřebované vody při sprchování je až 3x menší než při koupání ve vaně. Při použití sprchy s úspornou hlavicí a stop-ventilem, je možné dále ušetřit až 30 % teplé vody.

Množství ušetřené vody používáním hospodárné sprchové hlavice může být poměrně velké a má význam jak ekologický, tak i ekonomický. Vzhledem k ceně teplé vody (běžně 250 – 350,- Kč/m3) dochází k nejvyšším finančním úsporám právě snížením spotřeby teplé vody.

Ekonomický dopad úspory na konkrétním příkladu:
sprchování 5 minut běžnou sprchou, poměr studené vody (SV) a teplé vody (TV) - 1:1
cena SV - 90,- Kč/m3, TV - 300,- Kč/m3, neúsporné sprchování s průtokem vody 15 l/min
spotřeba vody celkem - 75 l/5 min sprchování
spotřeba SV - 37,5 l vody, cena SV: 3,37 Kč; spotřeba TV - 37,5 l vody, cena TV: 11,25 Kč
cena sprchování běžnou sprchou činí 14,62 Kč

sprchování 5 minut s hospodárnou sprchou při průtoku 9 l/min
spotřeba vody celkem 45 l/5 min sprchování
spotřeba SV - 22,5 l vody, cena SV: 2,02 Kč; spotřeba TV - 22,5 l vody, cena TV: 6,75, Kč
cena sprchování hospodárnou sprchou činí 8,77 Kč

Finanční úspora při jednom sprchování je 5,85 Kč. Při sprchování 4 členné rodiny činí úspora za rok 5,85 x 4 x 360 = 8424 Kč. V létě se lidé pracující doma na zahradě sprchují denně vícekrát, takže úspora může být ještě větší.

Cena vody se neustále mění, předpokládá se její trvalé zvyšování. Rostou náklady na její úpravu ze surové na pitnou a vhodné „sladké“ vody pro úpravu na pitnou je stále méně. Dá se předpokládat, že šetřit pitnou vodou se bude v budoucnu ještě více než dnes.

Druhy proudů sprchových hlavic

Podle okamžité potřeby sprchování se nastavují sprchové hlavice na některý z řady proudů, které lze otočením páčky na hlavici nastavit.

Obr. 2 Sprchová hlavice s možností nastavení několika druhů proudu vody
Obr. 2 Sprchová hlavice s možností nastavení několika druhů proudu vody

U zahraničních výrobků se setkáváme s názvy proudů jako např. rain, waterfall, ejection, selva apod. Naši výrobci sprchových hlavic jim dávají počeštělé názvy.

Obr. 3 Druhy proudů vody nastavených sprchovou hlavicí
Obr. 3 Druhy proudů vody nastavených sprchovou hlavicí

Proud vody jakéhokoliv typu by měl být v prostorovém rozsahu pouze tak širokém, aby voda tekla na sprchovanou osobu, nikoliv mimo ni. I tím lze ušetřit část vody ke sprchování.

Obr. 4 Tvar a rozsah proudu vody při sprchování
Obr. 4 Tvar a rozsah proudu vody při sprchování

Barevný efekt vody podle její teploty

Podobně jako spořiče vody, tak i sprchové hlavice umí vytvářet barevné efekty, které závisí na teplotě vody. Při teplotě do 32 °C se voda zbarví do modra, v rozmezí 32 až 41 °C do zelena a nad 41 °C do červena. Má-li voda teplotu vyšší než 46 °C, červená barva bliká. Barevným efektem se neušetří voda, jde pouze o vytvoření lepší pohody při sprchování.

Obr. 5 Barevné efekty podle teploty vody
Obr. 5 Barevné efekty podle teploty vody
Obr. 5 Barevné efekty podle teploty vody
Obr. 5 Detail hlavice s barevnými efekty

Obr. 5 Barevné efekty podle teploty vody a detail hlavice s barevnými efekty

Barevné efekty se produkují pomocí diod typu LED, nebo-li Light Emitting Diode – „dioda emitující světlo“. Tyto diody představují zdroj světla s nejnižšími energetickými nároky a s velmi dlouhou dobou životnosti v rozmezí od 30 000 až do 100 000 hodin.

Ovládání sprch

K ovládání sprch se používá často systémem spouštění vody infračerveným paprskem. Infračervené ovládání spouštění a zastavování výtoku vody ze sprchové hlavice je podobné, jako u pisoáru nebo WC.

Typ ovládání sprchy může být:

  1. pro vodu jedné neměnné teploty (jednu vodu),
  2. se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu,
  3. s termostatickým ventilem pro teplou a studenou vodu,
  4. s elektronikou s horním vývodem a termostatickým ventilem.

Pro infračervené způsoby spouštění toku vody platí následující tabulka

Tab. 1 Některé technické údaje infračerveného ovládání sprchy

Typ ovládáníSpuštění vody (s) Nastavitelný čas (s)Bezpečnost vypnutí (min)Dosah (cm)Tlak vody (bar)
1 2 0,25 – 0,755 7 – 401 – 6
2 2 0,25 – 0,755 20 – 501 – 6
3 2 0,25 – 0,755 20 – 501 – 8
4 2 0,25 – 0,755 20 – 501 – 8

Časy uvedené v tabulce mohou být u různých výrobců poněkud odlišné. Většina hodnot v tabulce je stejných. U ovládání s elektronikou s horním vývodem a termostatickým ventilem může být použit navíc režim START/STOP, kde je dosah infračerveného paprsku v rozmezí 5 až 10 cm.

Obr. 6 Nerezový kryt krabičky pro jednu vodu
Obr. 6 Nerezový kryt krabičky pro jednu vodu
Obr. 7 Nerezový kryt krabičky se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu
Obr. 7 Nerezový kryt krabičky se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu
Obr. 8 Nerezový kryt krabičky s termostatickým ventilem pro teplou a studenou vodu
Obr. 8 Nerezový kryt krabičky s termostatickým ventilem pro teplou a studenou vodu
Obr. 9 Sprchová baterie s elektronikou s horním vývodem a termostatickým ventilem
Obr. 9 Sprchová baterie s elektronikou s horním vývodem a termostatickým ventilem

Podobně jako infračervený systém splachování, se používá piezo ovládání sprchy. Některé technické údaje piezo ovládání se shodují s údaji infračerveného ovládání sprchy. Základní rozdíl spočívá v tom, že piezo ovládání se provádí mírným stlačením knoflíku na krytu krabičky.

Obr. 10 Piezo ovládání sprchy s termostatickým ventilem pro teplou a studenou vodu
Obr. 10 Piezo ovládání sprchy s termostatickým ventilem pro teplou a studenou vodu

Hlavové sprchy

Tyto sprchy jsou pevné zabudované ve stavebních konstrukcích – ve stěně nebo ve stropě. Mají stejnou funkci jako běžné sprchy. Rovněž je možné nastavení určitého režimu sprchování, takže úspora vody může být stejná, jako u sprchových hlavic.

Obr. 11 Sprchová hlava s režimem déšť
Obr. 11 Sprchová hlava s režimem vodopád

Obr. 11 Sprchová hlava s režimem déšť a vodopád

Recyklační sprcha

Myšlenka použít znovu vodu ke sprchování, která již byla jednou použita, je stará – viz. http://www.sustainabilitymatters.net.au. V současné době se jedná o technologii, která je již zvládnutá a na některých provozech (zejména v průmyslových závodech při hromadném sprchování dělníků) se využívá. Voda pro sprchování byla již jednou použita a díky recyklaci byla vyčištěna a všechny nečistoty odstraněny. Na začátku každého sprchování se spustí podobná procedura jako pasterizace, za pomoci filtrů a horkého procesu se voda v systému přemění na vodu vhodnou ke sprchování.

Teplá voda

V mnoha případech je výtok s teplou vodou otevřen do chvíle, kdy voda dosáhne požadované teploty. Do té doby odtéká tato čistá voda do kanalizace. Pro úsporu vody bylo vyvinuto zařízení, které pomocí čerpadla recirkuluje vodu ve vodovodním potrubí tak dlouho, dokud není dosaženo požadované teploty (35,5°C). Tím se může při dlouhodobém používání dosáhnout významné úspory vody i energie.

Obr. 12 Úsporné zařízení s recirkulací teplé vody
Obr. 12 Úsporné zařízení s recirkulací teplé vody

Obr. 12 Úsporné zařízení s recirkulací teplé vody
Obr. 13 Zjednodušené funkční schéma toku vody bez čerpadla a s recirkulací teplé vody
Obr. 13 Zjednodušené funkční schéma toku vody bez čerpadla a s recirkulací teplé vody

Pračky prádla

Obr. 14 V současnosti nejhospodárnější pračka slim 45 Samsung WW60J4210JW/ZE
Obr. 14 V současnosti nejhospodárnější pračka slim 45 Samsung WW60J4210JW/ZE

Téměř všechny domácnosti používají automatickou pračku. Tento spotřebič vody a elektrické energie se používá také v hotelích, ubytovnách, internátech, nemocnicích atp. Hospodárný provoz praček, myček a dalších domácích i průmyslových spotřebičů ukazuje webová stránka http://www.uspornespotrebice.cz. Stránka je neustále aktualizována, při zveřejnění tohoto článku již mohou být nejhospodárnější pračky prádla jiné, než jsou v tabulce uvedeny.

Tab. 2 Nejhospodárnější pračky ve své kategorii

Pračka plněnáTypSpotřeba vody (l/rok)Výrobek
zepředu< 8 kg8 900LG F74A8QDS
8 kg8 100Samsung WW80J6413EW/LE
> 8 kg9 000LG F94U2VCN2
slim 457 300Samsung WW60J4210JW/ZE
slim 527 300LG F72A8HDS2
shora8 390AEG Lavamat 86560TL4

Spotřebu vody (předpokládanou) uvádí výrobce v litrech za rok.

Myčky nádobí

Obr. 15 V současnosti nejhospodárnější vestavěná myčka Siemens SN578S03TE
Obr. 15 V současnosti nejhospodárnější vestavěná myčka Siemens SN578S03TE

Rovněž myčky nádobí patří k běžně používaným spotřebičům v domácnostech, velkokuchyních a dalších provozovnách. Údaje v tabulce 3 byly převzaty opět z webové stránky http://www.uspornespotrebice.cz. Vzhledem k neustálému vývoji a výrobě stále hospodárnějších výrobků mohou být nejhospodárnější myčky nádobí jiné, než jsou v tabulce uvedeny.

Tab. 3 Nejhospodárnější myčky ve své kategorii

MyčkaTypSpotřeba vody (l/rok)Výrobek
volně stojícído 45 cm2 240Goddess GODDFE947DW9
do 60 cm2 100Siemens SN278I03TE
vestavěnádo 45 cm2 240Hoover HDI 2T1045
do 60 cm2 100Siemens SN578S03TE

Dvoudřez s odkapávací plochou

Běžně se nádobí umývá pod tekoucí vodou. Hospodárné umývání je možné pomocí dvoudřezu s odkapávací deskou. V jednom dřezu se nádobí umyje, ve druhém opláchne a položí na odkládací plochu. Úspora vody ve srovnání při mytí pod tekoucí vodou je značná. Dvoudřezů i s velkou plochou je na výběr mnoho, a to jak v pravém, tak i v levém provedení.

Obr. 16 Dvoudřez pro hospodárné umývání nádobí
Obr. 16 Dvoudřez pro hospodárné umývání nádobí

Obr. 16 Dvoudřez pro hospodárné umývání nádobí

Kelímek pro osobní hygienu

Čištění chrupu se také běžně provádí při trvale tekoucí vodě. Kelímky pro vodu se vyrábějí ve velikostech od 0,1 l do 0,5 l. Nejpoužívanější kelímek na 0,3 l stačí pro potřebu čištění zubů. Uspořené vody může být při čtyřčlenné rodině používající 2 x denně kelímek každý den i několik litrů.

Závěr

Šetřit pitnou vodou v domácnostech, průmyslu atp. lze používáním úsporných splachovačů, vodovodních baterií, spořičů vody (perlátorů), spotřebičů a osobními návyky. Vzhledem k dlouho trvajícímu deficitu povrchové i podzemní vody v brzké době dojde k úspoře pitné vody používáním upravené dešťové vody, recyklované šedé vody atd. Projekt „dešťovka“ vstupuje do druhé fáze a je předpokladem využívání dešťové vody v mnohem větším měřítku než dosud.

Použitá a doporučená literatura

http://www.vodep.cz/rucni-sprchove-hlavice/
http://www.sanela.cz/automaticke-ovladani-sprch-1
http://voda.tzb-info.cz/uspory-voda-kanalizace/11220-recyklacni-vodni-sprcha
https://www.setrice.eu/Setric-teple-vody-AQUARETURN-d687.htm
http://www.aquareturn.com/
http://www.uspornespotrebice.cz/pracky-a-susicky-pradla/
http://www.uspornespotrebice.cz/mycky-nadobi/

 
 
Reklama