Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dezinfekce vody UV zářením, výhody a aplikace

Po dlouhé roky byla voda dezinfikována chemickou cestou, a to především chlorací, která vedle provozních rizik přináší i možnost vzniku nežádoucích vedlejších látek jako jsou trihalogenmethany (THM) a halogenoctové kyseliny (HAA).

Pohled do UV reaktoru
Pohled do UV reaktoru

Od těchto metod se začalo ustupovat a plynný chlor byl nahrazován modernějšími a šetrnějšími dezinfekčními látkami, chlordioxidem, chlornanem sodným nebo ozonem.

Trendem poslední doby jsou ale i techniky dezinfekce, které nevyžadují přidávání cizorodých látek do vody a nemění tak její složení. V některých případech např. v potravinářských provozech je vnášení dezinfekčních látek do procesu nežádoucí nebo přímo zakázané. Účinnou alternativou v této oblasti je proto úprava vody UV zářením.

Co je UV záření a jak vzniká

Ultrafialové záření je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Obvykle ho dělíme na tři typy:

  • UV A (vlnová délka 315 – 400 nm)
  • UV B (280 – 315 nm)
  • UV C (100 – 280 nm)

Nejvyššího germicidního účinku je dosahováno v UV C (maxima je konkrétně dosahováno při 253,7 nm) oblasti spektra při vlnové délce 253,7 nm a tak se v současnosti používané UV lampy zaměřují zejména na emisi záření v této oblasti.


K emisi UV záření se nejčastěji používají křemenné lampy vybavené rtuťovými výbojkami. V praxi to mohou být nízkotlaké monochromatické lampy, emitující záření ve vlnové délce 254 nm a vysokotlaké polychromatické emitující záření v širším rozmezí vlnových délek s vyšším antimikrobiálním účinkem, který je však vykoupen zvýšenou energetickou náročností.

Čistota vody

Pro správné působení UV lamp je velmi důležité zajistit vysokou průhlednost vody, v opačném případě totiž dochází k absorpci záření na nečistotách způsobujících zákal a snižuje se tím účinnost dezinfekce. Toho lze docílit vhodnou úpravou vody.

Jak UV záření likviduje nežádoucí mikroorganismy

Princip inaktivace nežádoucích mikroorganismů přítomných ve vodě spočívá ve fotochemickém poškození DNA, RNA a v některých případech i enzymů a bílkovin mikroorganismů, v důsledku čehož dochází k jejich usmrcení.

Nukleové kyseliny nesoucí genetickou informaci (DNA a RNA) nejlépe absorbují světlo v rozmezí vlnových délek 240-280 nm. Absorpcí tohoto záření v nich vznikají tzv. thyminové dimery, které znemožňují replikaci DNA a tudíž i rozmnožování mikroorganismů a kontaminace je tím potlačena.


Oblasti využití UV dezinfekce

UV záření je účinnou alternativou k zavedené technologii dezinfekci dávkováním chemikálií. Navíc je tato metoda schopná poradit si i s mikroorganismy, jež jsou rezistentní vůči chloraci, jako jsou například zástupci rodu Cryptosporidium. I proto nachází dezinfekce pomocí UV záření uplatnění ve stále širším okruhu aplikací průmyslové sféry, jako jsou například:

Dezinfekce pitné vody

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody jsou UV lampy ideální volbou. Nenesou totiž riziko vzniku vedlejších produktů, jež je spojeno s přídavkem některých dezinfekčních chemických látek.

Dezinfekce odpadních vod

Při úpravách odpadních vod působí UV záření i na rozklad mikropolutantů jako jsou pesticidy a rezidua léků.

Potravinářský průmysl

Ve všech potravinářských provozech je mikrobiální nezávadnost nejvyšší prioritou. UV dezinfekce zde nalézá uplatnění např. při sterilizaci obalových materiálů, ale i samotných výrobků.

Farmaceutický průmysl

Celý proces výroby léků je veden v absolutně sterilních podmínkách a dezinfekce všech jeho částí od vstupních surovin po vzduch ve výrobních halách je vysoce náročným úkolem, který výkonné UV lampy značně usnadňují.

Čistá voda je ve farmacii nezbytností
Čistá voda je ve farmacii nezbytností

V komerčním sektoru se pak UV dezinfekce vody využívá v další řadě oblastí:

Hotely a lázeňská zařízení: Zejména luxusní hotelová a lázeňská zařízení se vždy snaží starat o vysokou kvalitu a zdravotní nezávadnost vody, ať už pro přímou konzumaci nebo například pro vývin páry v parních lázních.

Veřejná koupaliště a bazény: UV lampy jsou ideálním nástrojem, který v bazénech slouží jak k dezinfekci, tak k odstranění přebytečného chloru ve vodě.

Výroba umělého sněhu: Zařízení na výrobu umělého sněhu jsou v současné době nedílnou součástí každého resortu. Aby nedocházelo k jejich zarůstání a ničení vlivem mikrobiálních biofilmů, je vodu nutné dezinfikovat, k čemuž se velmi často využívají právě UV lampy.

Od roku 1999 se řídíme stále stejnou filozofií - nabízíme efektivní řešení problémů našich klientů a náš servisní tým zabezpečuje dlouhodobou a bezproblémovou práci námi dodávaných systémů.


Nezávazná poptávka úpravy vody

Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
Jiné sdělení:
jsem člověk  nejsem člověk

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.