Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontrolní seznamy a jejich využití při stavbě a provozu potrubí (3. část)

V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. Ve třetím díle se zaměříme především na kontrolní seznamy pro posuzování bezpečnosti potrubí a možné příklady.

Přečtěte si také Kontrolní seznamy a jejich využití při stavbě a provozu potrubí (1. část) Přečíst 1. část článku
Přečtěte si také Kontrolní seznamy a jejich využití při stavbě a provozu potrubí (2. část) Přečíst 2. část článku

Část 3 – Kontrolní seznam a jeho příklady pro potrubí

Předložený soubor čtyř sdělení se zabývá řízením rizik ve prospěch bezpečnosti aplikovaný na provoz potrubí. Respektuje současné odborné poznání a uvádí ho v pojetí, které prosazuje OSN, Evropská unie, OECD a další. Třetí část shrnuje poznatky o metodice kontrolního seznamu a uvádí jejich příklady pro potrubí.

1. Metody pro řízení rizik

Od počátku 19. století se v technické praxi používá řízení spolehlivosti. Řízení spolehlivosti i řízení bezpečnosti se provádí pomocí řízení rizik.

Poznámka – dnes se řízení spolehlivosti nahrazuje řízením bezpečnosti, tj. vyšším cílem, ale cíle těchto řízení jsou často odlišné, jak vyplývá z jejich definic [3, 4]. Odlišnost je zřejmá z dalšího textu.

Když něco chceme řídit, tak to musíme měřit a ke každému měření potřebujeme nástroj. Každý nástroj pro řízení rizik ve prospěch bezpečnosti [21] je:

  • více či méně obsažný,
  • sleduje určité položky podle potřeby,
  • zaměřen na určitý cíl
  • a určen pro určitou osobu, která má odpovědnost za cíl.

Je zřejmé, že čím složitější je nástroj, tím větší jsou nároky na data, znalosti, čas zpracování a také finance. Zobrazení rozložení nástrojů řízení rizik ve prospěch bezpečnosti v závislosti na cílech a složitosti entity, která je předmětem řízení rizik ve prospěch bezpečnosti [25] je na obrázku 7. Vidíme, že čím složitější je zařízení a čím vyšší je cíl (od krátkodobé spolehlivosti jednoduchého systému až po integrální bezpečnost složitého systému), tím je daný nástroj náročnější na data a na čas zpracování.

Obr. 7: Rozložení nástrojů řízení rizik ve prospěch bezpečnosti v závislosti na cílech a složitosti entity
Obr. 7: Rozložení nástrojů řízení rizik ve prospěch bezpečnosti v závislosti na cílech a složitosti entity

Proto pro konkrétní úkoly praxe je nutno použít takový nástroj, který dá správné výsledky a je nejméně náročný na data a čas zpracování.

2. Metoda kontrolního seznamu

Pro běžnou praxi jsou vhodné kontrolní seznamy [4, 25, 26]. Kontrolní seznam (checklist) je postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených podmínek a opatření. Jednoduchý kontrolní seznam obsahuje dotazy na sledované zásadní aspekty spojené s původci rizik pro sledovanou entitu. Popisný kontrolní seznam obsahuje dotazy, které testují postup pro měření parametrů. Škálovací kontrolní seznam obsahuje dotazy, které testují popis prahových hodnot, trvání dopadů a jejich vratnosti či nevratnosti s využitím škálovací metody. Dotazovací kontrolní seznam obsahuje dotazy, které testují pochopení sledovaného procesu. Kontrolní seznam pro posuzování kvality obsahuje dotazy, které testují kvalitu hodnocení (dotazuje se na škály a váhy). Rozhodovací matice vzniká, když se dají do vzájemné souvislosti dva kontrolní seznamy.

Otázky v kontrolním seznamu musí být logicky uspořádané, nesmí se opakovat a odpovědi na ně musí být uspořádané stejným směrem [4, 26]. Na základě poznatků shrnutých v pracích [4, 26] a zkušeností autorky z praxe, kontrolní seznam pomáhá eliminovat lidské chyby, protože vede pracovníky tak, že provedou všechny požadované úkony v požadovaném pořadí a kvalitě, a že vyhodnotí všechny požadované parametry. Tím se zvyšuje kvalita požadované činnosti, což zvyšuje bezpečnost.

Dle současného poznání [4, 8, 12, 21, 26] je důležité jak správné pořadí otázek (provádí se dle procesního modelu entity), hodnocení otázek kontrolního seznamu, tak i pravidla pro:

  • jeho aplikaci,
  • postupy pro nevyhovující situace,
  • způsoby hodnocení jednotlivých otázek i celého kontrolního seznamu, protože podle poznatků shrnutých v práci [8] příčiny selhání a havárií způsobené jedním zdrojem rizika jsou jen cca 20 % a zbytek je spojen s kumulací menších zdrojů rizik, které by v krátkém časovém intervalu samotné selhání či havárii samy nezpůsobily.

Pro hodnocení jednotlivých otázek se dle [4, 21, 26] používají stupnice:

  • jednoduché – ANO či NE,
  • stupnice: 0–3, 1–5, 1–10, 1–100.

Pro vyhodnocení celého kontrolního seznamu se používá celá řada stupnic – OECD, FEMA, Swiss Re atd. [27]. V České republice se v technické oblasti od poloviny 80. let používá stupnice uvedená v tabulce 1.

Tab. 1: Způsob hodnocení celého kontrolního seznamu; N je počet odpovědí ANO v %
Míra bezpečnostiHodnoty N v %
Extrémně vysoká – 5Více než 95 %
Velmi vysoká – 470–95 %
Vysoká – 345–70 %
Střední – 225–45 %
Nízká – 15–25 %
Zanedbatelná – 0Méně než 5 %

V některých případech se používají kontrolní seznamy, ve kterých jsou otázky různě barevné; když je červená, tak se musí problém okamžitě řešit (např. pokyny pro piloty Gripenů) [28].

3. Další aplikace kontrolních seznamů

Velmi často se používají kontrolní seznamy jako základ systémů pro podporu rozhodování (decision support system – DSS) [3, 4, 8, 12, 21, 26]. V těchto případech se posuzují nesouměřitelné položky – velikost dopadů rizika na: životy a zdraví lidí; majetek; životní prostředí; škody na technologii; náklady na odezvu a obnovu; ekonomické škody vyvolané nefunkčností entity (např. nedostatek výrobků); i dlouhodobé dopady nefunkčnosti kritických zařízení na životní úroveň obyvatel (např. nezaměstnanost, kriminalita, občanské nepokoje). Pro hodnocení v těchto případech musí být vždy sestavena stupnice pro zajištění souměřitelnosti odpovědí na otázky (dopady rizik technických, právních, lidských atd. musí mít stejnou velikost); příklady jsou v [8, 12]. Výsledkem je pak podle principu maximálního užitku [29] ta varianta, která má nejnižší integrální riziko.

4. Příklady kontrolních seznamů pro potrubí

Dále jsou uvedeny čtyři příklady kontrolních seznamů, které již byly použity v praxi, a jeden kontrolní seznam pro posouzení technického stavu potrubí, který je sestavený podle požadavků uvedených v části 1. Z uvedených příkladů je zřejmé, že konkrétní náplň kontrolních seznamů vždy závisí na cíli, ke kterému slouží.

4.1. Kontrolní seznam pro posuzování bezpečnosti potrubí a jeho hodnocení

Kontrolní seznam pro posuzování bezpečnosti potrubí v tabulce 2 je vytvořen metodou analogie ke kontrolnímu seznamu v práci [4], který byl úspěšně odzkoušen v praxi a byl prezentován na mezinárodních setkáních odborníků z oblasti bezpečnosti technických děl [30]. Předmětný kontrolní seznam obsahuje 72 otázek a stupnice pro jeho vyhodnocení míry bezpečnosti je v tabulce 3.

Tab. 2: Kontrolní seznam pro posuzování bezpečnosti potrubí díla na základě posouzení práce s riziky. Zkratka SMS označuje systém řízení bezpečnosti (integrovaný systém řízení, který zvažuje požadavky: strategické, bezpečnosti, technické, právní, finanční, ekonomické, sociální, společenské a environmentální. A – odpověď ANO, N – odpověď NE, P – poznámka.
OtázkaANP
Jsou v dokumentaci potrubí odlišovány pojmy nebezpečí, ohrožení a riziko?
Je dokumentace potrubí založena na kontextu, který zvažuje jen aktiva potrubí?
Je dokumentace potrubí založena na kontextu, který zvažuje aktiva potrubí a vybraná veřejná aktiva (zaměstnanci, kontraktoři, návštěvních, lidé v okolí, pracovní a životní prostředí)?
Je dokumentace potrubí založena na kontextu, který zvažuje aktiva potrubí a všechna veřejná aktiva?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které stanovuje zkušenost experta?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které stanovuje legislativa a zkušenost experta?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje spojené s potrubím?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje spojené s potrubím a lidský faktor spojený se špatně provedenými pracovními úkony?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje spojené s potrubím a lidský faktor v nejširším pojetí?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje spojené s potrubím, zdroje určené BOZP a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje spojené s potrubím, zdroje určené BOZP a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí i s ochranou životního prostředí vně potrubí?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje spojené s potrubím, zdroje určené BOZP a zdroje spojené s ochranou pracovního prostředí i s ochranou životního prostředí vně potrubí v systémovém pojetí (tj., že všechny zdroje rizik jsou vzájemně propojené)?
Jsou zvažovány zdroje rizik dle přístupu All-Hazard-Approach (tj. systémové pojetí i vnější zdroje)?
Je zvažováno jen dílčí riziko?
Jsou zvažována dílčí rizika i integrované riziko?
Jsou zvažována dílčí rizika, integrovaná rizika i integrální riziko?
Jsou rizika spojená s potrubím systematicky sledována?
Jsou rizika spojená s potrubím systematicky sledována až po výstavbě potrubí?
Jsou rizika spojená s potrubím systematicky sledována po celou dobu životnosti potrubí už od jeho projektu?
Jsou rizika spojená s potrubím systematicky sledována po celou dobu životnosti potrubí už od jeho projektu a v jeho projektu a provozu je uplatněn přístup Defence-In-Depth [3, 8, 12]?
Je při práci s riziky potrubí systematicky použit procesní model práce s riziky?
Je při práci s riziky potrubí systematicky použit procesní model práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik?
Je při práci s riziky potrubí systematicky použit procesní model práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik, která respektují veřejný zájem (tj. mají sociální rozměr)?
Je při práci s riziky potrubí systematicky použit procesní model práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik a cíle řízení rizik?
Je při práci s riziky potrubí systematicky použit procesní model práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik a cíle řízení rizik s ohledem na veřejný zájem?
Je při práci s riziky potrubí systematicky použit procesní model práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik, cíle řízení rizik s ohledem na veřejný zájem a nápravná opatření v monitoringu pro případ, že riziko je nepřijatelné?
Je při práci s riziky potrubí systematicky určen a sledován soubor prioritních rizik?
Zajišťuje technika řízení rizik potrubí v každé fázi práce s riziky přezkoumání přínosů a nákladů spojených s opatřeními na vypořádání rizik, aby se zajistilo hospodárné nakládání se silami, zdroji a prostředky správce potrubí?
Zajišťuje technika řízení rizik potrubí v každé fázi práce s riziky přezkoumání přínosů a nákladů spojených s opatřeními na vypořádání rizik, aby se zajistilo hospodárné nakládání se silami, zdroji a prostředky správce potrubí a veřejné správy?
Jsou na potrubí prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to jen některých?
Jsou na potrubí prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech prioritních?
Jsou na potrubí prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné ztráty správci potrubí?
Jsou na potrubí prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné ztráty správci potrubí a nepřijatelné dopady na okolní životní prostředí (včetně omezení služeb, nedostatku výrobků atd.)?
Jsou na potrubí prováděna systematicky preventivní opatření a připravována zmírňující opatření na snížení největších dopadů rizik, a to jen některých?
Jsou na potrubí prováděna systematicky preventivní opatření a připravována zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech prioritních?
Jsou na potrubí prováděna systematicky preventivní opatření a připravována zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení dopadů rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné ztráty správci potrubí?
Jsou na potrubí prováděna systematicky preventivní opatření a připravována zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení dopadů rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné ztráty správci potrubí a mít nepřijatelné důsledky pro okolní životní prostředí, které by vyžadovaly vícenáklady od místní veřejné správy?
Je potrubí pojištěno pro případ realizace rizik?
Má správce potrubí rezervy finanční, materiální, technické, personální a organizační pro odezvu v případě realizace závažného rizika?
Má správce potrubí a místní veřejná správa rezervy finanční, materiální, technické, personální a organizační pro odezvu a obnovu v případě realizace extrémního neočekávaného rizika?
Jsou při práci s riziky potrubí zohledněny jen výsledky předběžných analýz rizik?
Jsou při práci s riziky potrubí upřednostněny výsledky standardních, rychlých a méně přesných analýz rizik před výsledky předběžných analýz rizik?
Jsou při práci s riziky potrubí upřednostněny výsledky detailních analýz rizik v souhrnném kontextu před výsledky standardních, rychlých a méně přesných analýz rizik a před výsledky předběžných analýz rizik?
Jsou při práci s riziky potrubí upřednostněny výsledky individuálních a specifických analýz rizik před výsledky detailních analýz rizik v souhrnném kontextu, standardních, rychlých a méně přesných analýz rizik a předběžných analýz rizik?
Jsou při práci s riziky potrubí stanovena kritéria pro hodnocení?
Jsou při práci s riziky potrubí stanovena kritéria pro hodnocení technické a ekonomické?
Jsou při práci s riziky potrubí stanovena kritéria pro hodnocení technické a ekonomické, externí a interní?
Jsou při práci s riziky potrubí stanovena kritéria pro hodnocení technické a ekonomické, externí a interní a sociálně – politické?
Jsou při práci s riziky potrubí stanoveny požadavky pro zajištění bezpečnosti?
Jsou při práci s riziky potrubí stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti?
Jsou při práci s riziky potrubí stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti a dílčí cíle?
Jsou při práci s riziky potrubí stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle a metody a postupy?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle, metody a postupy a také limity a podmínky?
Jsou při práci s riziky potrubí stanoveny požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle, metody, postupy, limity a podmínky, a kompetence osob či institucí?
Má správce potrubí systém řízení bezpečnosti, který je postaven na zásadách procesního řízení a systematické práci s riziky?
Má správce potrubí systém řízení bezpečnosti (dále jen SMS), který obsahuje organizační strukturu, odpovědnosti, praktiky, předpisy, postupy a zdroje pro určování a uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění jejich nepřijatelných dopadů na potrubí a v okolním území?
Má správce potrubí SMS, který má proces řízení, který obsahuje šest procesů: koncepce a řízení; administrativní postupy; technické záležitosti; vnější spolupráce; nouzová připravenost; a dokumentace a šetření havárií?
Má SMS správce potrubí proces koncepce a řízení, který obsahuje podprocesy pro: celkovou koncepci; dosahování dílčích cílů bezpečnosti; vedení / správu bezpečnosti; systém řízení bezpečnosti; personál a zahrnuje úseky pro: řízení lidských zdrojů, výcvik a vzdělání, vnitřní komunikaci / informovanost a pracovní prostředí; revize a hodnocení plnění cílů v bezpečnosti?
Má SMS správce potrubí proces administrativní postupy, který obsahuje podprocesy pro: identifikaci ohrožení od možných zdrojů rizik a hodnocení rizik; dokumentaci postupů (včetně systémů pracovních povolení); řízení změn; bezpečnosti ve spojení s kontraktory; a dozor nad bezpečností výrobků?
Má SMS správce potrubí proces technické záležitosti, který obsahuje podprocesy pro: výzkum a vývoj; projektování a montáže; inherentně bezpečnější procesy; technické standardy; skladování nebezpečných látek; a údržbu integrity a údržbu zařízení a objektů?
Má SMS správce potrubí proces vnější spolupráce, který obsahuje podprocesy pro: spolupráci se správními úřady; spolupráci s veřejností a dalšími zúčastněnými (včetně akademických pracovišť); a spolupráci s dalšími podniky?
Má SMS správce potrubí proces nouzová připravenost, který obsahuje podprocesy pro: plánování vnitřní (on-site) připravenosti; usnadnění plánování vnější (off-site) připravenosti (za kterou odpovídá veřejná správa); a koordinaci činností resortních organizací při zajišťování nouzové připravenosti a při odezvě?
Má SMS správce potrubí proces dokumentace a šetření havárií, který obsahuje podprocesy pro: zpracování zpráv o zdrojích rizik, haváriích, skoro nehodách a dalších poučných zkušenostech; vyšetřování škod, ztrát a újmy a jejich příčin; a odezvu a následné činnosti po pohromách (včetně aplikace poučení a sdílení informací)?
Je v SMS správce potrubí program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém jsou stanoveny role zúčastněných, pravidla pro zvyšování kultury bezpečnosti (tzv. zlatá pravidla) a příslušné odpovědnosti?
Je v SMS správce potrubí program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém jsou: bezpečnostní plány (strategická, taktická, operativní a technická úroveň); vnitřní a vnější nouzové plány, plány kontinuity a krizové plány?
Je v SMS správce potrubí program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi?
Je v SMS správce potrubí program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, který obsahuje jen technická rizika?
Je v SMS správce potrubí program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, který obsahuje technická a organizační rizika?
Je v SMS správce potrubí program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, který obsahuje technická, organizační a vnější rizika?
Je v SMS správce potrubí program na zvyšování bezpečnosti, ve kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a odpovědnostmi, který obsahuje technická, organizační, vnější a kybernetická rizika?
Je v SMS správce potrubí zajištěn kvalitní monitoring integrálního rizika a závažných dílčích rizik a nápravná opatření pro případ nepřijatelných rizik?
CELKEM
Tab. 3: Hodnotová stupnice pro míru bezpečnosti; n – počet odpovědí ANO v tabulce 2.
Míra bezpečnostiHodnoty v %n
Extrémně vysoká – 5Více než 95 %Více než 68
Velmi vysoká – 470–95 %51–68
Vysoká – 345–70 %33–50
Střední – 225–45 %19–32
Nízká – 15–25 %4–18
Zanedbatelná – 0Méně než 5 %Méně než 4

Původní kontrolní seznam [4] byl otestován v praxi [30]. Vedlejším produktem testů bylo zjištění, že velkým problémem při práci s riziky technických děl je: experti z různých oblastí spojených s technickými díly spolu nespolupracují. Důkazem jsou záznamy o řešení konfliktů, které nemusely vzniknout, kdyby experti spolu komunikovali.

4.2. Kontrolní seznam pro zjištění kvality ochrany potrubí

Kontrolní seznam pro zjištění kvality ochrany potrubí v tabulce 4 je vytvořen metodou analogie ke kontrolním seznamům pro zjišťování kvality ochrany strojů, kvality potrubních systémů v práci [26] a dle zkušeností autorky z inspekční činnosti. Stupnice pro vyhodnocení míry bezpečnosti je analogické jako v tabulce 1; N = 14.

Tab. 4: Kontrolní seznam pro posuzování kvality ochrany potrubí. A – odpověď ANO, N – odpověď NE, P – poznámka.
OtázkaANP
Je k dispozici školicí program, který zajišťuje vzdělání obsluhy ohledně bezpečných metod spojených s provozem potrubí?
Existuje adekvátní dohled, který zajišťuje, že obsluha dodržuje postupy pro bezpečný provoz potrubí?
Existuje pravidelný program inspekcí bezpečnosti potrubí?
Je potrubí, kterým se přepravují nebezpečné látky řádně označeno odolnými visačkami s jasným textem?
Má potrubí, kterým se přepravují nebezpečné látky speciální provozní předpisy, které vedou k bezpečnosti provozu?
Je potrubí řádně udržováno?
Je okolí potrubí takové, aby zajistilo bezpečný provoz, seřizování a servis, nakládání s materiálem a odstraňování odpadu?
Je potrubí umístěno a je-li nutné i ukotveno tak, aby se zabránilo jeho převržení nebo jinému pohybu, který by mohl vyvolat pracovní úraz či nefunkčnost?
Je ovládací zařízení potrubí v dosahu polohy provozovatele?
Lze zajistit na potrubí podmínky pro případ údržby, opravy nebo z důvodu bezpečí?
Jsou ručně ovládané ventily a spínače, řídící provoz potrubí a jeho příslušenství, jasně identifikovatelné a snadno přístupné?
Jsou všechny nouzové vypínače potrubí nabarveny červenou barvou?
Je potrubí konstruováno tak, aby u něho nedocházelo k nadměrným vibracím pracuje-li na plný výkon?
Je-li potrubí čištěno, jsou používány osobní ochranné pomůcky a zařízení nebo jiná ochrana k ochraně obsluhy a dalších pracujících proti poškození zdraví?
CELKEM

4.3. Kontrolní seznamy pro zjištění kvality obsahu dokumentace potrubí

Kontrolní seznamy pro zjištění kvality obsahu dokumentace potrubí v tabulkách 5–7 jsou vytvořeny metodou analogie ke kontrolním seznamům pro zjišťování kvality dokumentace pro podporu direktivy Seveso v práci [26] a podle zkušeností autorky z inspekční činnosti. Stupnice pro vyhodnocení míry bezpečnosti je analogické jako v tabulce 1; u tabulek 5 a 6 N = 12. Tabulka 7 obsahuje škálovací kontrolní seznam.

Tab. 5: Kontrolní seznam pro posouzení kvality obsahu dokumentace potrubí. A – odpověď ANO, N – odpověď NE.
OTÁZKAAN
Obsahuje dokumentace potrubí schémata, návody?
Obsahuje dokumentace potrubí protokoly o zkouškách?
Jsou součástí dokumentace potrubí informace o zaškolení obsluhy?
Jsou v dokumentaci potrubí uvedeny podmínky, za nichž potrubí nesmí být používáno?
Jsou v dokumentaci potrubí uvedena upozornění na možná nebezpečí?
Analyzovala se rizika potrubí pro všechny etapy jeho technického životního cyklu a pro všechny podmínky užívání (instalace, údržba, obsluha)?
Identifikovaly se v dokumentaci potrubí všechny možné významné hrozby a byla oceněna jejich závažnost včetně odhadu četnosti výskytu?
Specifikovala se v dokumentaci potrubí opatření pro snížení / odstranění rizik?
Zahrnuje analýza rizik potrubí a jeho provozu také stavy způsobené nesprávnou obsluhou?
Počítalo se při analýze rizik potrubí i s použitím, které se může důvodně předpokládat, i když nepatří do běžného postupu?
Vzalo se v provozních předpisech v úvahu i možné nepohodlí vyplývající z užívání ochranných pomůcek a prostředků?
Jsou výsledky analýzy rizik potrubí součástí dokumentace?
CELKEM
Tab. 6: Kontrolní seznam pro posouzení nebezpečí, které plyne z existence a provozu potrubí. A – odpověď ANO, N – odpověď NE.
OTÁZKAAN
Jsou k dispozici normy pro provoz potrubí?
Je k dispozici záznam o posouzení rizik potrubí?
Jsou identifikovány vnitřní a vnější zdroje rizik pro potrubí?
Jsou při provozu potrubí dodržovány mezní hodnoty stanovené v projektu potrubí?
Existuje seznam abnormálních a kritických situací potrubí?
Posuzovala se četnost realizace rizika, tj. výskytu nouzové situace, kterou způsobí havárie nebo selhání potrubí?
Posuzovala se zdravotní závažnost havárie nebo selhání potrubí?
Posuzovala četnost realizace rizika doby trvání nouzových situací, kterou způsobí havárie nebo selhání potrubí?
Je úroveň bezpečnostních opatření vložená do projektu potrubí pro projektové riziko dostatečná?
Byl uživatel potrubí informován o tzv. zbytkových rizicích (rizika, pro která nejsou v projektu bezpečnostní opatření)?
Byla bezpečnostní opatření kontrolována?
Jsou opatření taková, aby obsluha nemohla způsobit havárii či selhání?
CELKEM
Tab. 7: Kontrolní seznam pro zařazení dopadů rizika potrubí do kategorie podle výše pravděpodobnosti výskytu nepřijatelného rizika – kvantitativní a kvalitativní přístup.
Kategorie výskytu nepřijatelného rizikaKvantitativní přístupKvalitativní přístup
Velmi vysokáPravděpodobnost výskytu nepřijatelného rizika je jednou za 100 let nebo četnost je větší než 0,01.Opakovaná nepřijatelná rizika se vyskytují během období provozu potrubí.
VysokáPravděpodobnost výskytu nepřijatelného rizika je jednou za 1000 let nebo četnost je v intervalu od 0,01 do 0,001.Izolované nepřijatelné riziko se vyskytne během období provozu potrubí.
MarginálníPravděpodobnost výskytu nepřijatelného rizika je jednou za 10 000 let nebo četnost je v intervalu od 0,001 do 0,0001.Nepřijatelné riziko se vyskytuje několikrát v podobných potrubích kdekoliv na světě.
NízkáPravděpodobnost výskytu nepřijatelného rizika je jednou za 100 000 let nebo četnost je v intervalu od 0,0001 do 0,00001.Nepřijatelné riziko se vyskytuje více než jednou v podobných potrubích.
Velmi nízkáPravděpodobnost výskytu nepřijatelného rizika je jednou za 1 000 000 let nebo četnost je menší než 0,000001.Velmi vzácné nepřijatelné riziko se vyskytuje v podobných zařízeních.

4.4. Kontrolní seznam pro zjištění kvality svařování, řezání a pájení

Kontrolní seznam pro zjištění kvality ochrany potrubí v tabulce 8 je vytvořen metodou analogie ke kontrolnímu seznamu pro zjišťování kvality vybraných činností v práci [26] a podle zkušeností autorky z inspekční činnosti. Stupnice pro vyhodnocení míry bezpečnosti je analogická ke stupnici v tabulce 1; N = 40.

Tab. 8: Kontrolní seznam pro zjištění kvality svařování, řezání a pájení. A – odpověď ANO, N – odpověď NE.
OTÁZKAAN
Mohou pouze certifikované a proškolené osoby používat zařízení pro svařování, řezání a pájení?
Má každý provozující kopii odpovídajících provozních postupů a musí je dodržovat?
Jsou ocelové lahve na stlačený plyn pravidelně přezkušovány s ohledem na možné poruchy, projevy koroze nebo úniku?
Je věnována odpovídající pozornost při manipulování a skladování tlakových lahví, bezpečnostním ventilům, pojistným (přepouštěcím) ventilům atd. s cílem zabránit jejich poškození?
Jsou přijata preventivní opatření k zabránění vzniku směsi vzduchu nebo kyslíku s hořlavými plyny a následnému hoření, kromě hořáku nebo pájecí lampy?
Používají se pouze certifikované (schválené) aparatury (pájecí lampy, regulátory, redukční ventily, zdroje / generátory acetylenu, rozdělovače – rozdělovací kusy)?
Jsou tlakové lahve umísťovány tak, aby nebyly v dosahu tepelných zdrojů?
Jsou tlakové lahve umísťovány v dostatečné vzdálenosti od výtahů, schodů nebo ochozů (přechodových lávek)?
Je zakázáno používat tlakové lahve pro valení nebo podpírání?
Jsou prázdné tlakové lahve odpovídajícím způsobem označeny a jsou uzavřeny jejich ventily?
Jsou řádně rozmístěny značky s názvem: NEBEZPEČÍ – ZÁKAZ KOUŘENÍ, ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ ZÁPALEK NEBO OTEVŘENÉHO OHNĚ nebo jejich ekvivalenty?
Je zajištěno, aby se tlakové lahve a jejich ventily, spoje, regulátory, hadice a aparatury nedostaly do styku s oleji nebo jinými mastnými látkami?
Dbá se na to, aby bylo u tlakových lahví zabráněno jejich pádu nebo nárazu?
Je zajištěno, aby v případech, kdy se nepoužijí speciální nákladní automobily, byly regulační ventily sejmuty a aby byly nasazeny ochranné kloboučky ventilů před transportem tlakových lahví?
Mají válce, které nejsou připevněné a jsou bez kol, klíče, násady (držátka) nebo nepřizpůsobené (francouzské) klíče na zastavovacích (těsnicích, zarážecích) ventilech, když jsou v provozu?
Jsou zkapalněné plyny skladovány a transportovány v nádobách s koncovými ventily, na nichž je umístěn ventilový kryt?
Jsou přijata opatření, aby nikdy nepraskl ventil ocelové lahve s palivem poblíž zdrojů, které mohou způsobit zapálení?
Je zajištěno, aby před tím, než se odstraní regulátor, došlo k uzavření ventilu a k vypuštění plynu z regulátoru?
Používá se červené označení k identifikaci hadice s acetylenem (nebo jiného paliva), zelené pro hadici s kyslíkem a černé pro inertní plyn nebo hadici se vzduchem?
Používají se tlakové redukční regulátory pouze pro plyny a tlaky, pro které jsou určené?
Je napětí otevřeného obvodu (bez zatížení) u svařovacích a řezacích strojů pokud možno co nejnižší a nepřekračuje doporučené limity?
Používají se ve vlhkém prostředí automatické ovladače pro redukci napětí při zatížení?
Kontroluje se pravidelně uzemnění rámu strojů a bezpečnostní zemnění přenosných strojů?
Jsou elektrody oddáleny (vyjmuty) z držáků, když se nepoužívají?
Vyžaduje se, aby byl elektrický proud ke svařovací soupravě zastaven, když souprava není v provozu?
Je k dispozici vhodný hasicí přístroj pro okamžité použití?
Je zakázáno, aby si svářeč ovinul nebo obkroužil kabel svařovací elektrody kolem svého těla?
Jsou vlhké stroje řádně vysušeny a před použitím otestovány?
Jsou pracovní a kabelové přívody k elektrodám kontrolovány často s ohledem na zjištění jejich opotřebení a poškození a jsou znovu přešněrovány (provlečeny), je-li to potřeba?
Jsou prostředky pro propojování kabelů dostatečně dlouhé a přiměřeně izolované?
Je zajištěno, aby když předmět na svařování nemůže být přemístěn a když nemůže být odstraněno požární ohrožení, že se musí používat štíty k omezení tepla, jisker a strusky?
Jsou požární hlásiče určení k dohledu při svařování nebo řezání umístěny na místech, kde by mohl vzniknout závažný požár?
Jsou hořlavé podlahy zvlhčovány, pokryty vlhkým pískem nebo ochráněny požárně odolnými štíty (kryty)?
Když jsou podlahy zespoda promočené, je zajištěno, aby osoby byly ochráněny před možným úrazem?
Když se provádí svařování na kovových stěnách, jsou přijata opatření k ochraně hořlavých látek na druhé straně stěn?
Jsou před zahájením prací s teplem (v horkých provozech) bubny, barely a jiné cisterny vyčištěny tak dokonale, aby na nich nezůstal žádný zbytek látek, který by mohl explodovat, iniciovat nebo vyprodukovat toxické páry?
Vyžaduje se, aby přilby pro ochranu očí, ruční štíty a ochranné brýle vyhovovaly příslušným standardům?
Jsou zaměstnanci, kteří jsou vystaveni ohrožení při svařování, řezání nebo pájení, chráněni osobními ochrannými zařízeními, oděvy a pomůckami?
Kontroluje se, že je realizováno adekvátní větrání v prostoru, kde se provádí svařování nebo řezání?
Když se pracuje ve stísněných prostorách, provádí se monitorování prostředí a jsou k dispozici prostředky k rychlému přesunu svářečů v případě nouzové situace?
CELKEM

6.5. Kontrolní seznam pro posouzení technického stavu potrubí

Kontrolní seznam pro posouzení technického stavu potrubí v tabulce 9 je sestavený podle požadavků uvedených v kapitole 2. V případech, že je na otázku odpovězeno NE, je nutno provést nápravu.

Tab. 9: Kontrolní seznam pro posouzení technického stavu potrubí. A – odpověď ANO, N – odpověď NE, P – pozámka.
OTÁZKAANP
Jsou trouby těsné, tj. bez zřetelných trhlin a známek velké bodové koroze?
Jsou připojení všech armatur těsná?
Mají trouby dostatečnou pevnost z hlediska tepelné dilatace?
Je potrubí a jeho příslušenství chemicky odolné vůči přepravované látce?
Je potrubí a jeho příslušenství chemicky odolné vůči vnějšímu prostředí?
Je potrubí a jeho příslušenství chemicky odolné vůči otěrům?
Je zaručeno, že potrubí a jeho příslušenství je chemicky odolné a vykazuje minimální tlakové ztráty?
Má potrubí požadovanou odolnost na jmenovitý tlak?
Má potrubí jmenovitou světlost?
Má potrubí požadovaný pracovní stupeň?
Má potrubí požadovanou únosnost?
Má potrubí požadovanou odolnost vůči teplotním změnám?
Má potrubí požadovanou odolnost vůči korozi (nátěry, ochranné obálky)?
Má potrubí požadovanou izolaci potrubí (ochrana dopravovaného média před ochlazováním či oteplováním)?
Jsou senzory, které sledují základní provozní parametry z pohledu bezpečného provozu, správně rozmístěny a funkční?
Je zajištěna ochrana obsluhy potrubí?
Je zajištěna ochrana životního prostředí před nepřijatelnými dopady při selhání či havárii potrubí?
Odpovídá stav potrubí údajům v dokumentaci?
Další část seriálu (poslední) obsahuje závěr, charakteristiku nových aspektů, které řeší odborná sféra pro praxi a seznam použité literatury.
Přečtěte si také Kontrolní seznamy a jejich využití při stavbě a provozu potrubí (4. část) Přečíst 4. díl článku
 
Komentář recenzenta doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., VUT FAST v Brně, Ústav technických zařízení budov

English Synopsis
Checklists and Their Use in Pipeline Construction and Operation. Part 3 — Checklist and Its Examples for Pipelines

The presented set of four communications deals with the risk management in favour of safety applied to the operation of pipelines. It respects current professional knowledge and presents it in the concept promoted by the UN, the European Union, the OECD and others. The third part summarizes the findings on the checklist methodology and provides examples for pipelines.

 
 
Reklama