Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Předávání potrubí vnitřního vodovodu

Tak, jako je samozřejmé, že se před zahájením prací dělá nabídka, dohodne se rozsah prací, materiály a cena, je samozřejmé předání hotové práce investorovi. Bohužel, ten mnohdy právě akt předávání podceňuje a montážní firmy to bohužel velmi často využívají. Předávání se tak zúží do podpisu papíru, který je podkladem pro fakturaci práce.

Předávání ovšem musí díky charakteru prací proběhnout v několika fázích. Hotové potrubí je totiž zazděno, zeď obložena, vymalována nebo polepena tapetou a na potrubí již není co kontrolovat a pouhé otočení kohoutkem je pro odsouhlasení instalace žalostně málo.

Při předávání by ale mělo být samozřejmostí minimálně:

  1. kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodly. Mnohdy se setkáme se skutečností, kdy v nabídce jsou materiály dražší, s lepšími záručními podmínkami, značkové, ale při montáži jsou zaměněny za jiné, s horší kvalitou, zárukou a servisem, ale cena za provedené dílo se nemění. Zástupce investora by se proto měl seznámit s označením výrobků, které požadoval, aby mohl kontrolu provést)
  2. kontrola provedení dle projektu nebo odsouhlasené nabídky (tj. např. kontrola způsobu podepření potrubí, koordinace s ostatními sítěmi a montážní firma by měla upozornit na souvislosti, např. místa s uzávěry, hydranty apod., která by měla zůstat přístupná)
  3. kontrola provedení dle požadavků dodavatele materiálu - návodů k použití, k montáži apod. (pokud není obsaženo jako podmínka v projektové dokumentaci nebo v odsouhlasené nabídce, viz bod 2)
  4. tlaková zkouška vnitřního vodovodu je nedílnou součástí montáže (tlaková zkouška se provádí u potrubí ještě před izolováním!! To znamená, že tlaková zkouška bude provedena v předstihu před konečným předáním.
  5. předání dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, protokol o tlakové zkoušce potrubí, kopie svářečského průkazu, pokud byla montáž provedena z PPR nebo Cu, související dokumentace - protokol o spuštění zdroje TUV apod., potvrzení o záručních podmínkách). Tyto dokumenty bude potřebovat investor předložit při kolaudaci stavebnímu úřadu.
Některé části dokumentace (např. prohlášení o shodě na materiál) mohou být již součástí projektové dokumentace, pak je o to více důležitý bod 1. Jak je vidět již ze stručného popisu jednotlivých kroků, předávání práce je ve značné míře odborná věc, které prospěje účast člověka znalého v oboru. Mnozí investoři pověřují pro předávání stavební dozor, který dohlížel na stavbu, nebo který se zúčastní jen právě předávání. Mnohé firmy nabízejí také možnost konzultace pro investory ještě před předáním nebo přímo účast na předávání. Ještě jednou je třeba zdůraznit, že podpis zástupce investora na předávacím protokolu bez výhrad potvrzuje, že investor převzal potrubí bez závad. Všechna dodatečná zjištění a výhrady se později řeší hůře a déle než ve chvíli předávání.


Tlaková zkouška potrubí vnitřního vodovodu

Jak již bylo řečeno v bodu 4., tlaková zkouška je neodmyslitelnou součástí prací. Tlaková zkouška odhalí nejen chybně provedenou montáž, ale i případné skryté vady výrobků, které by se v běžném provozu ukázaly později a mohly by být příčinou havárií s následnými škodami.

Proto má tlaková zkouška tato základní pravidla:
  1. provádí se na potrubí před jeho zakrytím
  2. provádí se zkušebním tlakem (= větším tlakem než bude tlak provozní)
  3. provádí se podle návodu výrobce potrubí
  4. o provedení se musí udělat zápis, který podepíše dodavatel i investor. Zápis se provádí i o neúspěšné zkoušce, po které následuje odstranění závad a opakování zkoušky.
Pro zkoušení vnitřních vodovodů platí ČSN 73 6660. Tato norma je již poněkud zastaralá, proto situaci řeší výrobci podrobným popisem zkoušky ve svých montážních návodech, kde popisují nejen etapu přípravy zkoušky, ale i zkušební tlak, trvání zkoušky a sledované hodnoty. Novou pomůckou může být doporučení, které je zpracováno pro Cech instalatérů (článek s podrobnostmi zveřejníme v březnu) a zároveň se nové požadavky očekávají na podzim s další částí evropské normy pro vodovody. (Dosud je ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně).

V dubnu 1995 byla vydána norma ČSN 75 59 11 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, která nahrazuje ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí z 6.9.1983 v plném rozsahu.

Norma určuje provádění zkoušek bez ohledu na použitý materiál a na způsob uložení. Norma obsahuje celou řadu ustanovení, která by byla vhodná k aplikaci i na zkoušky vnitřních vodovodů. V následující tabulce je uvedeno srovnání vybraných ustanovení:

ČSN 75 5911 ČSN 73 6660
Prováděné zkoušky, rozsah a způsob jejich provedení jsou určeny v projektové dokumentaci. Není uvedeno
Potrubí se zkouší přetlakem vody. Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12 hodin, po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak.
Zkouška přetlakem vzduchu (pouze pro podtlaková potrubí) je na předběžné vyzkoušení potrubí a nenahrazuje řádnou tlakovou zkoušku. ČSN 73 6660 o vzduchu vůbec neuvažuje.
Tlakové zkoušky se provádějí úsekové a celkové. Úsek je vymezená část potrubí a celek tvoří několik nebo všechny vzájemně propojené úseky. Úsekovou zkouškou se prokazuje odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku potrubí. Celkovou tlakovou zkouškou se prokazuje, že propojení úseků do souvislého provozního celku jsou provedena kvalitně a že zakrytím dříve odzkoušených úseků nedošlo k jejich poškození. Úseková tlaková zkouška je podmínkou pro převzetí daného úseku. Celková tlaková zkouška se provádí na základě dohody účastníků výstavby při přejímce celé stavby. Provádí-li dodavatel vnitřního vodovodu pro svou potřebu dílčí zkoušky jeho jednotlivých částí, doporučuje se postupovat podle čl. 143 - parametry a průběh tlak. zkoušky.
Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. Není zmíněno
Potrubí, které je určeno k dopravě pitné vody, se plní vodou, která musí splňovat alespoň mikrobiologické a biologické požadavky na vodu pitnou podle ČSN 75 7111. Mimo to voda nesmí obsahovat látky těžko odstranitelné propláchnutím, které by mohly negativně ovlivnit jakost dopravované pitné vody. Není určeno
Ale norma předepisuje po tlakové zkoušce před předáním do užívání proplach a desinfekci vnitřního vodovodu. Proplach vodou, kterou se bude vodovod zásobovat a desinfekci desinfekčním roztokem s působením min. 1 hod. (chlornan sodný v koncentraci 0,5 mg/l)
Úseková tlaková zkouška - kontrola pevnosti a vodotěsnosti (prohlídka zkoušeného potrubí, zkouška pevnosti a vodotěsnosti. Vždy popsán stav tlaku a činnost.
Zvyšování přetlaku postupné a odpovídající materiálu potrubí
Není podrobně popisováno
Po 12 hod. stabilizaci zvýšení na zkušební přetlak.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Stavební, montážní i zkušební práce mají být prováděny při denním světle Bezpečnost při zkouškách není řešena samostatně.
V blízkosti potrubí, které je pod tlakem, se mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi souvisejícími s prováděním zkoušky
Na konci potrubí, které je pod tlakem, se nesmí nikdo zdržovat
Závady na potrubí se smí odstraňovat pouze tehdy, když v místě opravy je vnitřní přetlak nulový

Pozn.: Norma ČSN 75 5911 platí též pro výtlačná potrubí odpadních vod.

 
 
Reklama