Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nový předpis pro zkoušení vnitřních vodovodů

Autor komentuje nové pravidlo W 660-1 pro provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu. Pravidlo řeší problémy, které v současné praxi vytváří ustanovení platné ČSN 73 6660, například rekonstrukci, opravu nebo rozšíření stávajícího vodovodu a postup provádění zkoušky s respektováním vlastností materiálů.

Koncem února vyšel na portálu TZB-info článek Ing. Kopačkové "Předávání potrubí vnitřního vodovodu". Po dohodě se šéfredaktorem budu pokračovat poněkud podrobněji. Předpokládám, že buď v dokumentaci nebo ve smlouvě je odkaz na dodržení normy ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody. Norma byla schválena v lednu 1984. Po změně ekonomických podmínek v roce 1990 se začalo ukazovat, že norma je příliš svazující. Navíc se změnil právní statut českých norem, normy se staly nezávaznými. Proto se (z dnešního pohledu horkou jehlou a bohužel musím přiznat, že jsem při projednávání byl nepozorný) připravila změna normy Z1, která vstoupila v platnost v prosinci 1994.

Změna Z1 zjednodušila požadavky na řešení vnitřních vodovodů s ohledem na možnost použití plastů pro potrubí vnitřního vodovodu a zobecnila podmínky pro jeho provádění. Zrušila se celá řada článků a řešení vnitřního vodovodu se mnohem více ponechalo na zhotovitelích (projektantech nebo montážních firmách).

Přesto, že změna Z1 platí už přes 10 let, některé články zůstávají nepovšimnuty. Při prohlídkách staveb často zjišťuji, že se nedodržuje ustanovení článku 32 cit.: "...musí být provedeno takové opatření, aby při poruše vnitřního vodovodu nemohlo dojít k ohrožení objektu...". Často se potrubí ukládá pod podlahu do základů bez jakéhokoli opatření.

Články 67 a 68 ve změně Z1 předepisují tepelnou izolaci pro volně vedené potrubí studené vody a veškeré rozvody teplé vody a cirkulace. Kromě normy platí Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 151/2001 Sb., která provádění tepelných izolací zpřísňuje. V článku "Kvalita projektové dokumentace a realizace prací ZTI" jsou obrázky, které dokumentují provádění a přejímání tepelných izolací v praxi.

Největší a nejméně šťastný zásah do znění původní normy nastal v oddíle VII Zkoušení vnitřního vodovodu.

V čl. 138 zůstala v platnosti věta (cit.): "K prohlídce se připraví potrubí a armatury bez tepelné izolace, s nezakrytými drážkami a kanály." To prakticky vylučuje použití předizolovaného potrubí. Projektant nebo dodavatel by měl určit, zda se tahle podmínka má dodržet. Jinak se musí tepelné izolace provádět až po provedení prohlídky vnitřního vodovodu.

Čl. 141 uvádí (cit.): "Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokových a pojistných armatur, čerpadel, ohřívačů apod.)."
Tímto vymezením v návaznosti na čl. 143, který určuje min. přetlak pro zkoušku vnitřního vodovodu 1,5 MPa, se zkouška podle ČSN nedá provést. Pojišťovací ventily jsou nastaveny vždy na hodnotu o něco nižší, než je provozní přetlak vnitřního vodovodu - systém nelze natlakovat na normou požadovaný přetlak. Norma neumožňuje provést tlakovou zkoušku vzduchem.

Proto se Cech instalatérů České republiky rozhodl vydat Pravidlo praxe, které podrobně popisuje způsob provedení tlakové zkoušky. Vychází se ze skutečnosti, že normy nejsou závazné. Pravidlo praxe W 660-1 bylo zpracováno v roce 2004 a je možné ho zakoupit. V současné době probíhá připomínkové řízení na úrovni ministerstev.

Předmětem tohoto předpisu je provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu. Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí v souladu s ČSN 73 6660 [1]. V současné době probíhá závěrečné hlasování o evropské normě EN 806-2 [2], která bude postupně nahrazovat některé části ČSN 73 6660. Norma [2] uvažuje se třemi kategoriemi provozního přetlaku - viz tabulka 1.

  Pracovní přetlak [PMA] Použití
Pracovní přetlak 1,0 Vnitřní vodovod podle ČSN 73 6660
Pracovní přetlak 0,6 V ČR se nepoužívá
Pracovní přetlak 0,25 nízkotlakový vodovod (např. stájový)
Tab. 1

Pro účely tohoto předpisu jsou tlakové zkoušky rozděleny na čtyři základní skupiny:
- nový vnitřní vodovod
- rozšíření vnitřního vodovodu
- rekonstrukce nebo výměna části vnitřního vodovodu
- opravy vnitřního vodovodu

Doporučuje se, aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci - pouhý odkaz na ČSN, jak vyplývá z tohoto textu, není dostačující), aby se zabránilo případným sporům s objednatelem.

Voda pro propláchnutí a pro tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu
Voda pro propláchnutí potrubí a provedení tlakové zkoušky pitného vodovodu musí být čistá a zdravotně nezávadná. Propláchnutí a tlakové zkoušky vnitřních vodovodů nepitné vody se mohou provádět čistou vodou, která má kvalitu odpovídající alespoň kvalitě vody, která bude potrubím protékat, nebo lepší.

Plyn pro provedení tlakové zkoušky potrubí vnitřního vodovodu
Zvláštní pozornost je třeba věnovat zkoušení tlakovým vzduchem nebo inertním plynem (např. dusíkem) v případě, že na stavbě není v době provádění tlakové zkoušky k dispozici voda nebo hrozí její zamrznutí v systému během zkoušení. Zkušební plyn musí být suchý a nesmí obsahovat olej. Velmi pečlivě se musí dbát na bezpečnost práce. Tlaková zkouška vzduchem se nesmí provádět v případě, že se v systému vyskytují tvarovky s plastovým závitem nebo zátky z plastických hmot (plastový závit se může vytrhnout - zátka pak "vystřelí" ze závitu). Zvyšování přetlaku nesmí být provedeno náhlým vpuštěním zkušební látky do systému.

Doba trvání zkoušky
Doba, po kterou musí potrubí zůstat naplněné vodou, závisí na rozdílu teploty mezi zkoušeným potrubím a zkušební vodou a na nasákavosti spojovacího a těsnicího materiálu. Při zkoušení plastového potrubí se také zohledňuje chování materiálu během zvyšování tlaku.

Zařízení pro provedení tlakové zkoušky vnitřního vodovodu
Tlakoměr pro provedení tlakové zkoušky musí mít stupnici dělenou min. po 10 kPa.
Zátky pro uzavření potrubí musí umožnit snadné odvzdušení a uzavření potrubí (nedoporučuje se použít zátky s plastovým závitem). V současné době jsou na trhu plastové zátky s mosazným závitem (obr. 1) i s plastovým závitem (obr. 2) s odvzdušovacím zařízením (využívá se pouze při zkouškách vodou). Zátka je opatřena plochým těsněním. Patentovaný systém odvzdušení zajišťuje odfouknutí vzduchu malým otvorem v barevném plastovém těle zátky při povolení zátky asi o 1/4 otáčky. Zátky s plastovým závitem jsou samozřejmě levnější, mají však kratší životnost, nelze je použít pro zkoušku plynem.
(Vidím však problém s našimi kleptomany na stavbách. Krade se všechno, co lze snadno odmontovat, i když se to doma na nic nehodí. Je to zřejmě národní sport naroubovaný komunisty, který se v podobě korupce přelévá do všech politických stran.)Obr. 1 Uzavírací zátka
pro studenou vodu s kovovým závitem

Obr. 2 Uzavírací zátka
pro teplou vodu s plastovým závitem

Postup provedení tlakové zkoušky vnitřního vodovodu
Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích.

Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je použita návleková tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje. Před předáním vnitřního vodovodu se provádí konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu.

Prohlídkou potrubí se zjišťuje, zda je kontrolovaná část vodovodu provedena podle projektové dokumentace, smlouvy a v souladu s technickými normami a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení. Prohlídka potrubí se může provádět po částech stanovených ve smlouvě. Závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit před začátkem tlakové zkoušky potrubí (nebo konečné tlakové zkoušky).

Tlaková zkouška potrubí se provádí buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně inertním plynem (např. dusíkem) podle podmínek smluvního vztahu. Pokud se bude provádět tlaková zkouška vodou, musí se před provedením zkoušky provést propláchnutí potrubí přes odkalovací uzávěry, které by měly být ve vnitřním vodovodu navrženy. Zkoušená část potrubí musí být opatřena kulovými kohouty, které zůstanou na potrubí osazeny, i když se s nimi po uvedení do provozu nebude manipulovat a zůstanou v otevřené poloze. Veškeré vývody musí být řádně zaslepeny. Zkušební přetlak při tlakové zkoušce vodou je uveden v tabulce 2, při provozním přetlaku vnitřního vodovodu vyšším než 1 MPa je zkušební přetlak 1,5 násobkem provozního přetlaku. Zkušební přetlak při tlakové zkoušce vzduchem je 250 kPa (bez ohledu na provozní přetlak), maximálně však 300 kPa (z důvodů bezpečnosti práce).

Třída maximálního povoleného provozního přetlaku Zkušební přetlak [kPa]
PMA 1,0 1500
PMA 0,6 900
PMA 0,25 400
Tab. 2

Konečná tlaková zkouška se provádí zásadně vodou. Před zahájením takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch.

Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. (Během této doby se vyskytne s největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci nebo vypínací tlak automatické vodárny.) Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní domovní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu.

Formuláře pro provedení zápisu o jednotlivých zkouškách jsou uvedeny v přílohách pravidla. Formuláře jsou doporučené, umožňují zapsat nejdůležitější údaje o průběhu a výsledku zkoušky.

Závěrem bych chtěl upozornit na to, že každý předávací protokol, který byl montážními firmami vydán a obsahuje formulaci typu: "Tlaková zkouška vnitřního vodovodu byla provedena podle platné ČSN 73 6660", je lživý. Pravidlo praxe bylo vytvořeno jako pomůcka pro projektanty a montážní firmy. Bude se používat i po dokončení a schválení evropské i české normy pro řešení, provádění a provozování vnitřních vodovodů, protože normy nebudou provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu řešit tak podrobně.


Použitá literatura
[1] ČSN 73 6660 Vnitřní vodovod
[2] EN 806-2 Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 2: Design

 
 
Reklama