Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky nové vyhlášky zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Od listopadu 2009 je platná nová vyhláška č. 398/2009 Sb., která ruší a nahrazuje vyhlášku č. 369/2001 Sb. MMR z r.2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Jaké nové zásady přináší vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb?

Dne 5. listopadu 2009 vzešla v platnost vyhláška, která mění určité záležitosti při návrhu staveb a jejich částí tak, aby bylo zajištěno používání osobami s omezenou schopností pohybu či orientace (osoby se zrakovým, pohybovým, sluchovým či mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku, nebo dítě do tří let)

Tato vyhláška ruší a nahrazuje vyhlášku 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Následující text se nesnaží vyhlášku podrobně vysvětlit, zmiňuje pouze změny a odchylky od dříve platného předpisu, s jeho předpokládanou znalostí. Cílem tohoto textu je usnadnit přechod projektantům a architektům na novou legislativu. Při navrhování však důrazně doporučuji seznámit se s originálním kompletním textem platných předpisů i odkazovaných norem. Vyhlášku je možno získat například zde.

Přílohy nové vyhlášky rozdělují jednotlivá stavební opatření do kapitol, kvůli kterým postižením jsou které úpravy primárně prováděny. To v mnoha případech může usnadnit pochopení jejich funkce a tím i správné navržení a provedení.

Obecně o vyhlášce lze říci, že častěji jasně udává přesné rozměry určitých prvků, které ve staré vyhlášce byly pouze zmíněny, popřípadě byla nastíněna jejich funkce. To se může zdát více svazující, na druhou stranu projektantovi odpadá přemýšlení jak velké prvky udělat a jistě to dává menší prostor pro následné spory. Jeden příklad za všechny: Zábradlí u lodžií a balkonů bytů speciálního určení bylo dříve dáno tak, že při minimální délce zábradlí 1200 mm musí umožňovat průhled osoby na vozíku na terén do bezprostředního okolí budovy. Podle nové vyhlášky musí mít zábradlí neprůhlednou část maximálně do výšky 600 mm nad podlahou (bez ohledu na svou délku), čímž odpadá přemýšlení nad tím, kdy osoba na vozíku ještě na terén vidí a kdy ne.

Nadále přináší úpravu některých rozměrů a zavádí také zcela nové, dříve nezohledněné požadavky a v jistých případech povoluje výjimky dle stavebního zákona. (viz §14 nové vyhlášky)

U většiny zařízení a vybavení je požadováno doplnění hmatovou identifikací pomocí Braillova písma.

Hygienická zařízení

V tomto oboru je posun nejvíce patrný. Jen velmi málo z předchozí vyhlášky zůstalo v platnosti.

Stěny musí umožnit kotvení madel v různých polohách s nosností 150 kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován manipulační prostor o průměru 1500 mm a být splněn požadovaný směr nástupu k zařizovacímu předmětu. Podlaha protiskluzová.

Záchod

(Viz také obrázky níže)

Bezbariérová kabina záchodu má nově rozměry 1800 mm x 2150 mm, u změn dokončených staveb lze připustit minimální rozměry kabiny 1600 mm x 1600 mm. Nově je zaveden pojem "záchodová kabina s využitím asistence" o rozměrech 2200 mm x 2150 mm.

Záchodová mísa musí být osazena o 40 mm níže než dříve - horní hrana sedátka 460 mm nad podlahou, osa mísy od boční stěny ve vzdálenosti minimálně 450 mm. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být minimálně 700 mm. Záchod musí umožnit boční, čelní nebo diagonální nástup. Splachování musí být umístěno v dosahu člověka sedícího na míse. U kabiny s asistencí musí být mísa umístěna v ose zdi, která je naproti vchodu, u kabin minimálních rozměrů musí být volný prostor umístěn naproti dveřím.

Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku. U kabiny s minimálními rozměry je nutné osadit pouze malé umývátko.

Vodorovná madla vedle mísy musí nově být ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem z jedné strany musí být z této strany madlo sklopné, u záchodů s využitím asistence či přístupem z obou stran musí být sklopná obě. Pevné madlo musí přesahovat mísu o 200 mm, sklopné mimimálně o 100 mm.

Svislé madlo musí být instalováno vedle umyvadla v minimální délce 500 mm.

Zrcadlo (je-li instalováno, stejně tak i v šatnách aj.) musí umožnit používání osoby na vozíku i stojící osoby. Pevné zrcadlo musí mít spodní hranu maximálně 900 mm nad podlahou a horní hranu minimálně ve výšce 1800 mm. V případě použití sklopného zrcadla nesmí ovládací páka vystupovat do prostoru.

Ovládání signalizačního systému nouzového volání musí být umístěno v dosahu ze záchodové mísy v rozmezí 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm nad podlahou.

V kabině musí být osazen háček na oděvy a musí být vyhrazen prostor pro odpadkový koš.


Obr. 1: Záchodová kabina u nově prováděných staveb (zdroj: autor)
 
Obr. 2: Záchodová kabina změn stávajících staveb (zdroj: autor)


Obr. 3: Záchodová kabina s využitím asistence
(zdroj: autor)

Sprchové kouty a boxy

Minimální velikost sprchového boxu je půdorysně 900 mm x 900 mm.

Sklopné sedátko rozměrů 450 x 450 mm ve výšce 460 mm nad podlahou v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku ve vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.

Místo pro odložení vozíku musí být vedle tohoto prostoru a vozík musí být od prostoru koutu oddělitelný zástěnou zabraňující namokření vozíku při sprchování.

Madla vodorovná i svislá musí být umístěna v místě sprchy. Vodorovné ve výšce 800 mm nad podlahou, 600 mm dlouhé a maximálně 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo o minimální délce 500 mm umístěné 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučené je i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a 800 mm nad podlahou (obdobně jako u záchodu).

Signální nouzové volací zařízení se řídí stejnými zásadami jako u záchodu.


Obr. 4: Sprchový kout (zdroj: autor)

Vana

Musí být odsunuta od přilehlé stěny o 100 mm. V záhlaví musí mít přizděnou plochu šířky 400 mm s možností přesunutí se na tuto plochu z vozíku. (Stará vyhláška bohužel neudávala rozměry této přizdívky)

Madla vodorovná délky 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a svislé madlo délky 500 mm nejdále 200 mm od sprchové baterie (umístěné na podélné stěny vany)

Přebalovací kabiny

Oproti staré vyhlášce jsou zde zařazené nově. Kabina 1600 x 1800 mm, vstup 900 široký dveřmi otvíravými ven, musí umožňovat manipulaci s kočárkem a obsahovat přebalovací pult a umývadlo. Zřizují se u staveb určených pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost.

Překonávání výškových rozdílů

Rampy

Sklon ramp 1:8 u ramp do 3 metrů délky může být použit pouze při změnách stávajících staveb, přičemž to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

Běžná rampa u nových staveb může mít maximální sklon 1:16 a minimální šířku 1500 mm. Příčný sklon ramp u novostaveb může být maximálně 1% (1:100).

Dříve používaná rampa 1:12 se již tedy nebude používat.

Na rampě již není striktně předepsána vodící tyč, je možno ji nahradit soklem o výšce 300 mm.

Rampy musí na vodorovné komunikace navazovat bez (byť minimálních - pozn. autora) výškových rozdílů.


Obr. 5: Rampa pro ukázkové překonání výškového rozdílu 1000 mm (zdroj: autor)

Výtahy a zvedací plošiny

Manipulační prostor před těmito zařízeními může být snížen maximálně na rozměry 1200 x 1500 mm při nájezdu s otočením (odpovídá minimálnímu manipulačnímu prostoru vozíku při otáčení o 180° - pozn. autora) a u přímého nájezdu 1200 x 800 mm.

Šikmé zvedací plošiny lze použít jen v odůvodněných případech při změnách stávajících staveb.

Dveře do výtahů musí být minimální šířky 900 mm. (namísto 800 mm dle starého předpisu)

Ve stavbách speciálně určených pro těžce pohybově postižené musí mít alespoň jedna kabina výtahu rozměry 2000 x 1400 mm, v nemocnicích jedna kabina 1400 x 2300 mm. Šířka těchto vstupů minimálně 1100 mm. U změn dokončených staveb může být kabina zmenšena na rozměry 1000 x 1250 mm. Vstup je potom šířky 800 mm.

Dorozumívací zařízení výtahů musí umožnit napojení indukční odposlech pro nedoslýchavé a označen symbolem.

Dveře a vstupy do budovy

Minimální dveře jsou šířky 800 mm, v bytech a v obytných částech staveb však musí být všechny dveře minimálně 900 mm široké a bez prahů (zásada o prahu se netýká vstupních dveří)

Madla na dveřích nemusí být v případě, že jsou automaticky otevírané.

Ve sportovních stavbách musí světlá šířka dveří odpovídat rozměrovým parametrům sportovních vozíků. (Při projektování je třeba zjistit, jaké vozíky se užívají pro ty které sporty, často mají větší šířku z důvodů stability při sportovních aktivitách. pozn. autora)

Hlavní vstup do budovy musí být šířky 1250 (hlavní křídlo pro otevření zůstalo stále šířky 900 mm). Karuselové dveře musí být vždy doplněny dalšími otevíravými dveřmi.

Zvonkový panel musí být odsazen od pevné překážky o 500 mm. (v dřívější výšce 1200 mm)

Poštovní schránka pro byt zvláštního určení musí být nově nejníže ve výšce 850 mm.

Komunikační zařízení musí umožnit napojení indukčního odposlechu pro nedoslýchavé.

Kontrastní pruhy na prosklených dveřích musí být jako stávající s upřesněním rozměrů spodního pruhu, který musí být ve výšce 800 - 1000 mm od spodního okraje křídla.

Další vybavení bytů

Zásady zde uvedené jsou doplňující a pro byty se prakticky změnilo vše výše zmíněné.

Zábradlí lodžií a balkonů musí mít neprůhlednou část maximálně 600 mm nad podlahou.

Všechny prvky ovládané rukou musí být od pevných překážek umístěny ve vzdálenosti minimálně 500 mm.

Nově i v bytě určeném pohybově postiženému nesmí být osazena lokální topidla ani spotřebiče s otevřeným plamenem.

V každé místnosti musí být minimálně 3 vhodně umístěné elektrické zásuvky umožňující napojení PC a audio techniky.

Parkování

Změnily se hodnoty při výpočtu parkovacích stání a to následovně:

Celkový počet stání Počet vyhrazených stání
2 - 20 1
21 - 40 2
41 - 60 3
61 - 80 4
81 - 100 5
101 - 150 6
151 - 200 7
201 - 300 8
301 - 400 9
401 - 500 10
500 a více 2% (zaokrouhleno nahoru)

Zároveň u staveb pro obchod, služby a zdravotnictví musí být vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku v minimálním počtu 1% z celkového počtu stání (zaokrouhleno nahoru). Parametry pro toto stání jsou stejné jako pro stání pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené, a ty v porovnání s předchozí vyhláškou zůstaly nezměněny.

Výkopy a staveniště

Při nedodržení průchozího prostoru šířky 1500 mm nebo při celkové uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přijatelná náhradní bezbariérová trasa včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena příslušným mezinárodním symbolem osoby na vozíku.

Další ustanovení

Z obrysu stavby nesmí být pevné části ve výšce 250 až 2200 mm nad povrchem vystouplé z obrysu stěn o více jak 100 mm.

Ubytovací zařízení pro cestovní ruch musí mít 5% z celkového počtu pokojů uzpůsobených pro osobu pohybově postiženou, přičemž parametry se rovnají parametrům bytů pro postiženou osobu.

Prostory pro shromažďování musí mít z celkového počtu míst počet míst dle §8 vyhrazen pro pohybově postižené s půdorysným nárokem 1200 x 1000 mm na rovné podlaze s výhledem na vztažný bod jeviště či promítacího plátna atd. a tuto podmínku je třeba splnit i při předpokládaném stání diváků.

Nové symboly pro označování příslušných prostor

Minimální rozměry symbolů jsou 100 x 100 mm.


Obr. 6: Prostory určené zejména pro využívání osobami doprovázející dítě v kočárku (zdroj: Z1)
 
Obr. 7: Označení prostor s přebalovacím pultem (zdroj: Z1)

Zdroje:

Z1: Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Ministerstvo pro místní rozvoj
Z2: Vyhláška č. 369/2001 Sb. ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, Ministerstvo pro místní rozvoj


Recenze: Článek výstižně reaguje na změny zásad pro navrhování staveb v souladu s bezbariérovým užíváním, které přináší nová vyhl.č.398/2009 Sb. Velmi užitečné je systematické zdůraznění všech změn a nových ustanovení s porovnáním s dosud platnými zásadami. Článek nemůže suplovat podrobné prostudování nové vyhlášky, ale ve zhuštěné formě uvádí vše důležité, co nového tato obsahuje.

6.4.2010
Ing.arch.Irena Pátková
FSv katedra architektury

English Synopsis

In November 2009 a new By-law 398/2009 Coll. was issued, violating and substituting the By-law 369/2001 Coll. of MLR (Ministry of Local Development) from 2001 of general technical requirements ensuring the safety of using buildings by subjects with limited mobility and orientation disorder. The new by-law changes specific matters at designs of buildings and their parts, thus to ensure the using by subjects with limited mobility and orientation disorder (subjects with visual, motional or mental handicap, subjects of advanced age, pregnant women, subjects accompanying child in pram, or child under the age of three) The text does not endeavour to account the By-law in detail, it makes refference to changes and irregularities of heretofore valid prescript with its implied privity. The purpose of this wording is to make it easier for designers and architects to switch to new legislation. During designing I strongly recommend to acquaint with the original integrated wording of the valid prescripts and renvois.