Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Základní normy pro vnitřní kanalizaci a nejdůležitější normy související

Článek navazuje na přehled norem pro vnitřní vodovod. Tato druhá část přehledu aktuálních norem je věnována kanalizaci. Z přehledu je zřejmý poměrně značný počet norem pro kanalizaci vně budov, která jsou v přímé souvislosti s vnitřní kanalizací.

ČSN 73 3050: 1986 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Norma platí pro navrhování a provádění zemních prací, pokud se provádějí jako stavební práce. Norma neplatí pro práce studnařské, tunelářské, důlní výstavbu v podzemí, pro skrývku a otevřeni průmyslové těžby nerostů a pro průzkumné práce. K normě je vydána změna a změna Z2.

ČSN 73 6005: 1994 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Viz část 1 článku.

ČSN 75 0905: 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nadrží

Norma stanoví podmínky pro zkoušeni a kriteria vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van, žlabů a ostatních nádrží, pro které je vodotěsnost požadována projektovou dokumentací, právními a technickými předpisy nebo rozhodnutím příslušného úřadu. Norma neplatí pro zkoušení malých objektů na stokách a kanalizačních přípojkách (vstupní a revizní šachty), pokud jsou zkoušeny společně se stokou nebo přípojkou podle ČSN EN 1610 nebo ČSN 75 6909. Dále norma neplatí pro zkoušení nádrží na ropné látky, malých vodních nádrží podle ČSN 75 2410, vodních nádrží a zdrží na tocích a pro ověřování nepropustnosti skladů hnojiv, statkových hnojiv, siláže a jejich tekutých složek.

TNV 75 2131: 1998 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích

Norma platí pro navrhování odběrných a výpustných objektů na vodních tocích. Pro navrhování těchto objektů v březích vodních nádrží a zdrži se norma použije přiměřeně.

ČSN 75 6081: 2007 Žumpy

Norma platí pro navrhování, výstavbu/osazování a provozování žump a zneškodňování obsahu žump. Uvádí také množství odpadních vod pro stanoveni objemu žumpy.

ČSN 75 6101: 2004 Stokové sítě a kanalizační přípojky

Základní národní norma, která stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek včetně objektů na nich v souladu s ČSN EN 752 a ČSN EN 1610. Norma platí též pro navrhování a provádění dešťových vpustí sloužících k odvádění dešťových vod z pozemních komunikací a jiných venkovních ploch do stokové sítě.

K normě byly vydány opravy 1, 2 a 3.

ČSN EN 752 (75 6110): 2008 Odvodňovací systémy vně budov

Základní evropská norma pro kanalizaci vně budov (také vnitřní kanalizaci vně budov), která stanovuje cíle odvodňovacích systémů vně budov. Stanovuje funkční požadavky k dosažení těchto cílů, jakož i zásady strategie a politiky (postupů) vztažených na plánování, navrhování, provádění, obsluhu a údržbu a sanaci. Norma platí pro odvodňovací systémy provozované většinou jako gravitační, od místa, kde odpadni vody opouštějí budovu, střešní odvodňovací systém nebo odvodňované zpevněné plochy (odvodňovací vpusti), k místu, kde jsou odpadní vody vyústěny do čistírny odpadních vod (dále jen "čistírna") nebo vodního recipientu. Stoky a svodná potrubí pod budovami jsou do těchto odvodňovacích systémů zahrnuty, pokud nejsou součástí kanalizace uvnitř budov.

ČSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Norma platí pro výstavbu (ukládání) a zkoušení gravitačních stok a potrubí prováděných v rýhách v zemi. Stavební provedení potrubí, které je provozováno pod tlakem, je rovněž předmětem normy, popř. společně s ČSN EN 805. Pro bezvýkopovou technologií platí ČSN EN 12889.

ČSN 75 6190: 2001 Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

Norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušeni a provoz faremních stokových sítí a kanalizačních přípojek, skladů statkových hnojiv a odpadních vod. Norma navazuje na ČSN 75 6790 a v části faremní stokové sítě a kanalizačních přípojek doplňuje ČSN 75 6101 a ČSN 752.

V roce 2004 byla k normě vydána změna Z1.

ČSN EN 476 (75 6301): 1999 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů

Norma specifikuje všeobecné požadavky na stavební dílce, např. trouby, tvarovky a dílce šachet s příslušnými spoji, které jsou určeny pro gravitační stoky a potrubí s nejvyšším přípustným přetlakem 40 kPa. Norma stanovuje označování jmenovitých světlosti DN/ID a DN/OD a uvádí řady jmenovitých světlostí. Norma platí také pro vnitřní kanalizaci.

ČSN 75 6402: 1998 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

Norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz malých mechanicko-biologických čistíren odpadních vod z jednotlivých objektů nebo jejich skupin, malých sídlišť nebo časti sídelních celků, kde vznikají odpadní vody charakteru městských odpadních vod nebo odpadni vody obdobného charakteru a kde velikost zdroje znečištěni vyjádřeného biochemickou spotřebou kyslíku (BSK5) je menši než 30 kg za den (méně než 500 ekvivalentních obyvatel). Norma neplatí pro navrhování čistíren s výrazně odlišnými koncentracemi hlavních ukazatelů znečištění a pro čerpací stanice odpadních vod. Na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO) je doporučena specifická produkce odpadních vod 150 l/den.

ČSN EN 858-2 (75 6510): 2003 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

Norma je určena pro odlučovače používané k odlučování lehkých kapalin (ropných látek) z odpadních vod. Normu nelze použit k úpravě stabilních emulzi, roztoků lehkých kapalin a vody, tuků a olejů rostlinného a živočišného původu. Norma poskytuje návod k volbě jmenovité velikosti a pokyny k osazeni, provozu a údržbě odlučovačů lehkých kapalin podle ČSN EN 858-1. Poskytuje také doporučeni o vhodnosti čisticích prostředků, pokud jsou odváděny do odlučovačů.

ČSN 75 6551: 2008 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Norma platí pro odvádění odkanalizovaných vod s obsahem ropných látek všeobecně a pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, přítomných ve formě volně vzplývatelné, dispergované a/nebo usaditelné. Norma platí pro odlučovaní ropných látek z odpadních vod gravitaci a/nebo shlukováním souběžně s ČSN EN 858-1 a 2 a pro dočišťování filtraci, sorpci a flotaci. Norma platí v přiměřeném rozsahu i pro zabezpečení dešťových stok odvádějících vody s rizikem kontaminace ropnými látkami. Norma neplatí pro čištění odpadních vod z těžby a rafinerií ropy a odpadních vod s obsahem stabilizovaných emulzí.

ČSN EN 1825-2 (75 6553): 2003 Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

Norma stanovuje způsob výběru jmenovitého rozměru, instalaci, provoz a údržbu lapáků tuků vyrobených v souladu s ČSN EN 1825-1. Norma neplatí pro odpadni vody, které obsahují lehké kapaliny, např. tuky a oleje minerálního původu a neřeší způsob likvidace stabilních emulzi tuků a olejů ve vodě ani používání biologických přísad (bakterií a enzymů).

ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760): 2001 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy

Základní evropská norma, která platí pro gravitační systémy kanalizace uvnitř budov včetně potrubí vedených po fasádě budov. Část 1 stanovuje všeobecné a funkční požadavky, část 2 stanovuje požadavky na návrh a vypočet splaškové kanalizace, část 3 stanovuje požadavky na návrh a vypočet odvádění dešťových vod ze střech, část 4 stanovuje požadavky na návrh a vypočet čerpacích stanic odpadních vod a část 5 uvádí pokyny pro instalaci, provoz, údržbu a používání. K všem částem normy byla vydána změna Z1 s opravami některých odborných terminů.

ČSN 75 6760: 2003 Vnitřní kanalizace

Základní zbytková norma pro vnitřní kanalizaci, která platí pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz gravitačních systémů vnitřní kanalizace v souladu s ČSN EN 12056-1 až 5. Kromě kanalizace uvnitř budov platí norma také pro úseky kanalizace vně budov od vyústění z budovy až po poslední spojeni svodných potrubí nebo hlavní vstupní šachtu, kde začíná kanalizační přípojka, popř. žumpu nebo vodní recipient.

ČSN EN 12109 (75 6761): 2000 Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy

Norma stanovuje požadavky pro návrh a prováděni, včetně příslušných kontrol a zkušebních metod podtlakových systémů vnitřní kanalizace k odvádění splaškových odpadních vod z bytů a občanské vybavenosti s výjimkou dešťových a povrchových vod. Předmětem normy nejsou gravitační systémy vnitřní kanalizace, které odvádějí odpadní vody do podtlakového systému.

ČSN 75 6790: 2001 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace

Norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušeni a provoz systémů vnitřního stájového odklizu statkových hnojiv a vnitřní stájovou kanalizaci. Z hlediska vnitřní stájové kanalizace norma blíže specifikuje ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760.

ČSN 75 6909: 2004 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

Norma platí v souladu s ČSN EN 1610 pro provádění zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek s gravitačním průtokem vod, včetně zkoušky vodotěsnosti malých objektů na stokách (např. vstupních a revizních šachet). Norma neplatí pro zkoušení potrubí vnitřní kanalizace, otevřených stok, trubních stok s tlakovým a podtlakovým průtokem a pro velké objekty na stokách, např. dešťové nádrže a čerpací jímky.

Recenze Ing. Marta Houšková, CSc.

Zorientovat se v současné době v tom, které české technické a které evropské normy jsou u nás platné není vůbec jednoduché vzhledem k tomu, že proces zavádění evropských norem v naší republice stále probíhá a je spojen se změnami našich národních norem. Tento článek přináší přehled těch nejdůležitějších norem pro vnitřní vodovod a pro vnitřní kanalizaci, které jsou v současné době v platnosti. Je rozdělen do dvou částí, první je věnována vnitřnímu vodovodu, druhá pak vnitřní kanalizaci. Autor článku uvádí normy nejen základní, ale i ty nejdůležitější normy, které s danou problematikou souvisí a pro přehlednost je řadí podle třídicích znaků.

English Synopsis
Basic standards for internal drainage and their most important related standards.

This article provides an overview of standards that must be taken into account when projecting, preparing and installing internal drainages. The standard BS EN 12056-1 to 5 (75 6760): 2001 Buildings - Gravitational Systems, together with the residual original Czech standard CSN 75 6760: 2003, Internal Drainage should be considered the most important, as well as BS EN 12109 (75 6761): 2000 buildings - Vacuum Systems. Other standards address the evacuation of water containing hydrocarbons, fats, water treatment plants and testing facilities for sewage and sanitation.

 
 
Reklama