Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Navrhování a montáž připojovacích potrubí vnitřní kanalizace

Zásady pro řešení připojovacích potrubí uvedené v ČSN 75 6760 se mohou zdát na první pohled složité. Všechny tyto zásady však vycházejí z jednoho požadavku, kterým je umožnit dostatečný odtok odpadních vod ze zařizovacích předmětů bez odsávání zápachových uzávěrek a zpětného zatékání.

Ilustrační obrázek, foto autor
Ilustrační obrázek, foto autor

1 Úvod

Připojovacím potrubím se nazývá potrubí mezi zařizovacím předmětem nebo podlahovou vpustí (zápachovou uzávěrkou) a splaškovým odpadním nebo svodným potrubím. V praxi se často setkáváme s přístupem, že montáž připojovacího potrubí spočívá pouze ve spojení trub pomocí nejlépe se hodících tvarovek (obrázek 1), kterých je dnes na trhu velké množství. Kromě odtoku splaškových odpadních vod musí však provedení každého připojovacího potrubí zabránit odsávání vody ze zápachových uzávěrek a zpětnému zatékání odpadních vod do zápachových uzávěrek zařizovacích předmětů.

Obrázek 1a
a)
Obrázek 1b
b)

Obrázek 1 – Spojování připojovacích potrubí pomocí odboček s nevhodným úhlem. U připojovacího potrubí v obrázku „b“ je navíc velký počet kolen s úhlem 87° (viz odstavec 2.3) a nevhodně osazená redukce. Připojovací potrubí v obrázku „a“ je vedeno v drážkách porušujících integritu stěn a napojeno na splaškové odpadní potrubí ukončené poddimenzovaným přivzdušňovacím ventilem, který bude po dokončení montáže nepřístupný (za vanou)

2 Řešení připojovacích potrubí

Připojovací potrubí mohou být nevětraná nebo větraná. Na větraná připojovací potrubí navazuje větrací potrubí, které je spojuje s vnějším prostředím, umožňuje přisávání vzduchu při odtoku vody, a tím omezuje v potrubí podtlak, který by mohl způsobit odsávání zápachových uzávěrek. Větrací potrubí může být nahrazeno přivzdušňovacím ventilem (obrázek 3), který rovněž umožňuje přisátí vzduchu při podtlaku. U nás se většinou instalují připojovací potrubí nevětraná (bez větracího potrubí nebo přivzdušňovacího ventilu), u nichž je nutné dodržet správné průměry a další zásady, aby odpadní vody dobře odtékaly a podtlak nedosahoval nadměrných hodnot. K základním zásadám patří nepřekračování mezních hodnot pro použití nevětraných připojovacích potrubí, ke kterým patří:

  1. největší spádová výška;
  2. největší délka;
  3. největší počet kolen s úhlem nad 67,5°;
  4. nejmenší sklon.

2.1 Největší spádová výška nevětraných připojovacích potrubí

Obrázek 2 – Spádová výška H připojovacího potrubí (ČSN 75 6760)
Obrázek 2 – Spádová výška H připojovacího potrubí (ČSN 75 6760)

Spádová výška (obrázek 2) souvisí u nevětraných připojovacích potrubí s průtokem a může tedy být při různě velkých průtocích u připojovacích potrubí stejného průměru rozdílná. Spádová výška smí činit nejvíce 1 m a u připojovacích potrubí DN 70 a DN 125 až 2 m. Připojovací potrubí DN 100 smí mít spádovou výšku až 2 m, pokud na něj není napojena záchodová mísa nebo výlevka s odtokem DN 100 (průtok odpadních vod činí nejvíce 1,7 l/s). U připojovacích potrubí DN 50 od zařizovacích předmětů s odtokem DN 50 (dřezů, van apod.) a u připojovacích potrubí DN 40 se spádová výška nesmí vyskytovat vůbec.

2.2 Největší délka nevětraných připojovacích potrubí

Délka nevětraných připojovacích potrubí nemá překročit 4 m. Při snadné možnosti čištění (osazení čisticí tvarovky nebo snadno demontovatelné zápachové uzávěrky) může délka nevětraného připojovacího potrubí DN 50, DN 60, DN 70, DN 100 a DN 125 činit až 6 m.

2.3 Největší počet kolen u nevětraných připojovacích potrubí

Obrázek 3 – Umístění přivzdušňovacího ventilu nad kazetovým podhledem, jehož přístupnost je zajištěna, nutné je však osazení mřížky pro přívod vzduchu
Obrázek 3 – Umístění přivzdušňovacího ventilu nad kazetovým podhledem, jehož přístupnost je zajištěna, nutné je však osazení mřížky pro přívod vzduchu

Kolena s velkým úhlem mohou způsobovat ucpávání a zahlcování připojovacího potrubí, jehož následkem je podtlak a možné odsávání zápachových uzávěrek. Proto je počet kolen s úhlem nad 67,5° omezen na nejvíce tři. Pokud je na připojovací potrubí napojena záchodová mísa nebo výlevka s odtokem DN 100 je počet kolen s úhlem nad 67,5° omezen na nejvíce jedno. Do tohoto počtu se nezahrnuje napojovací koleno pro připojení zápachové uzávěrky, které má často úhel 90°.

2.4 Nejmenší sklon nevětraných připojovacích potrubí

Sklon připojovacích potrubí nemá být menší než 3 %. U připojovacích potrubí DN 100 a DN 125 smí být sklon nejméně 2 %.

2.5 Mezní hodnoty pro použití větraných připojovacích potrubí

Jak už bylo uvedeno, je u větraných připojovacích potrubí možné přisátí vzduchu při podtlaku buď větracím potrubím z vnějšího prostředí, nebo přivzdušňovacím ventilem z místnosti. Proto nejsou mezní hodnoty pro použití větraných připojovacích potrubí tak přísné jako u připojovacích potrubí nevětraných (viz výše). Jejich spádová výška může činit až 3 m, délka až 10 m (pokud je možnost čištění), počet kolen s úhlem nad 67,5° je omezen pouze u připojovacích potrubí od záchodů a výlevek (nejvíce jedno). Nejmenší sklony mohou být stejné, jako u nevětraných připojovacích potrubí.

Pokud tedy nelze dodržet mezní hodnoty pro nevětraná připojovací potrubí, je vhodné navrhnout připojovací potrubí větrané opatřené přivzdušňovacím ventilem, který však musí být dimenzován výpočtem. Přivzdušňovací ventil musí být snadno přístupný a musí být k němu zajištěn přívod vzduchu (obrázek 3).

2.6 Použití tvarovek na připojovacích potrubích

O používání kolen bylo pojednáno výše. Aby bylo zabráněno zpětnému zatékání, smějí se na ležatých částech připojovacích potrubí používat jen šikmé odbočky s úhlem do 60° (obvykle s úhlem 45°). Odbočky s úhlem větším než 60° se smějí používat pouze na svislých částech připojovacích potrubí (obrázek 4).

Obrázek 5 – Instalace dvojoblouku (kalhotového kusu) na připojovacím potrubí od záchodových mís
Obrázek 5 – Instalace dvojoblouku (kalhotového kusu) na připojovacím potrubí od záchodových mís
Obrázek 4 – Instalace odboček, dvojoblouků a čisticí tvarovky na připojovacím potrubí (ČSN 75 6760)
Obrázek 4 – Instalace odboček, dvojoblouků a čisticí tvarovky na připojovacím potrubí (ČSN 75 6760)
 

Dvojoblouky (kalhotové kusy) musí být na připojovacím potrubí osazeny s odtokem ve svislé rovině (obrázek 4, obrázek 5), pokud jejich výrobce neurčuje jiný způsob osazení. Excentrické redukce osazené na ležatém připojovacím potrubí musejí být osazeny s rovným povrchem nahoře, nikoliv jako v obrázku 1b.

Na připojovací potrubí od více zařizovacích předmětů napojené přímo na potrubí svodné je vhodné osadit čisticí tvarovku (obrázek 4).

2.7 Napojování připojovacích potrubí na potrubí odpadní

Pro napojování připojovacích potrubí na potrubí odpadní se v ČR mohou použít odbočky s úhlem 45° až 88,5°. V některých zahraničních zemích se upřednostňují odbočky s úhlem 87° až 88,5°, protože tam panují obavy z podtlaku v připojovacím potrubí při zahlcení v místě přítoku do šikmé odbočky.

Obrázek 7 – Použití rohové odbočky pro napojení připojovacích potrubí od záchodových mís na nedokončené splaškové odpadní potrubí
Obrázek 7 – Použití rohové odbočky pro napojení připojovacích potrubí od záchodových mís na nedokončené splaškové odpadní potrubí

Naše zkušenosti a výzkumy se šikmými odbočkami nepotvrdily u správně dimenzovaných připojovacích potrubí tak velký podtlak, který by způsoboval odsávání zápachových uzávěrek. Při napojování připojovacích potrubí na potrubí odpadní pomocí odboček s úhlem větším než 75° musí být z důvodu zabránění nežádoucímu zpětnému zatékání odpadních vod do zápachových uzávěrek mezi dnem připojovacího potrubí v místě připojení na odpadní potrubí a hladinou vody v napojené zápachové uzávěrce svislá vzdálenost větší nebo rovna vnitřnímu průměru ID připojovacího potrubí (obrázek 6).

Obrázek 6 – Převýšení připojovacích potrubí při napojení na odpadní potrubí pomocí odbočky s úhlem větším než 75° (ČSN 75 6760)
Obrázek 6 – Převýšení připojovacích potrubí při napojení na odpadní potrubí pomocí odbočky s úhlem větším než 75° (ČSN 75 6760)
Obrázek 8 – Sklon připojovacího potrubí od záchodových mís
Obrázek 8 – Sklon připojovacího potrubí od záchodových mís
 

Při napojování připojovacích potrubí od záchodových mís nebo výlevek s napojením DN 100 na odpadní potrubí pomocí dvojité odbočky s úhlem větším než 67,5° nesmí být jednotlivá připojovací potrubí napojena proti sobě, ale musejí v půdorysné rovině svírat úhel nejvíce 135° (lépe jen 90° – rohová odbočka), obrázek 7. U záchodových mís nesmí připojovací potrubí zpomalovat odtok vody při jejich splachování. Proto je při napojování záchodových mís nutné, aby krátký úsek připojovacího potrubí nebo tvarovka nacházející se bezprostředně za záchodovou mísou měly sklon nejméně 15° (obrázek 8).

 

3 Závěr

Zásady pro řešení připojovacích potrubí uvedené v ČSN 75 6760 se mohou zdát na první pohled složité. Všechny tyto zásady vycházejí však z jednoho požadavku, kterým je umožnit dostatečný odtok odpadních vod ze zařizovacích předmětů bez odsávání zápachových uzávěrek a zpětného zatékání. Závady způsobené nevhodně navrženým a nainstalovaným připojovacím potrubím se z důvodu nutných zednických a obkladačských prací odstraňují velmi obtížně.

Literatura

  1. ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet
  2. ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
English Synopsis
Design and installation of internal drainage pipes

The principles are set out in CSN 75 6760. Priority is given to sufficient drainage of waste water from equipment without extraction of odor closures and backflow.

 
 
Reklama