Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systém koordinovaných vývozů odpadních vod ze žump a septiků

Domluvte se sousedy, vyvezeme vám septiky najednou a levněji, nabízí znovu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK). Systém byl zaveden v r. 2019 a občané i města a obce jej uvítali.

Vývoz odpadních vod ze žump a  eptiků,  ilustrační foto: smvak.cz
Vývoz odpadních vod ze žump a septiků, ilustrační foto: smvak.cz

Aktuální plán vývozů v  listopadu 2020

Systém koordinovaných vývozů odpadních vod ze žump a septiků je určen pro domácnosti, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírny odpadních vod.

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost při kontrole jejího dodržování.

Společnost SmVaK rozdělila svou oblast do 12 tras, na které budou ve vybraných dnech kanalizační vozy

V případě, že to bude technicky možné, se také lidé mohou domluvit, například v rodině, sousedící domy v ulici nebo s přáteli, a díky sdíleným vývozům můžou ušetřit peníze, protože nebudou dopravu platit každý zvlášť, ale budou ji platit dohromady,“ řekl mluvčí SmVaK Marek Síbrt .

Termíny:

  • Koordinované vývozy žump začnou 4. 11. 2020 na Novojičínsku a části Frýdecko-Místecka, pokračovat budou na Opavsku a poslední trasa přijde na řadu 19. 11. 2020 v části Karvinska. Mimo koordinované svozy firma vyváží žumpy a septiky podle požadavků po celý rok.

Podnik systém poprvé zavedl v r. 2019, lidé reflektovali příznivě

Zaznamenali jsme pozitivní reakci ze strany lidí v regionu i zástupců municipalit. Proto jsme se rozhodli vyjít jim i na jaře a nyní na podzim vstříc. Máme tak dlouhodobě připravený systém, jak lidem pohodlně a za odpovídající cenu pomoci v případě, že jejich nemovitosti nejsou napojenyna kanalizaci,“ říká generální ředitel SmVaKOstrava Anatol Pšenička.

Systém je výsledkem diskuse se zástupci měst a obcí, z níž vyplynulo, že vlastníci nemovitostí nenapojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu si často nevědí rady s tím, jak správně a legálně odpadní vody likvidovat.

Jak správně likvidovat?

Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou.

  • Za standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považováno napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody) nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
  • Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je využít k tomu určeného vodního díla. V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních vod.
  • Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším způsobem možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí jejich akumulace v bezodtokových jímkách.
    Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. To znamená, že jímka musí být vodotěsná. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění těchto odpadních vod,“ vysvětluje Tlolka.

Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje vysoký finanční postih

Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným, způsobem likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona. Riziku sankce se vystavují také lidé, kteřílikvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo České inspekce životního prostředí.

Častým argumentem při sporných situacích bývá to, že si majitelé objednali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění.
Lidé by si zároveň měli uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod byly dané odpadní vody zlikvidovány,“ vysvětluje Tlolka.

Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka,“ uzavírá Jan Tlolka.

Zdroj: Časopis a web smvak.cz, článek Úspěšný vývoz žump a septiků