Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Hospodaření s dešťovou vodou - veřejná diskuse v Praze Ďáblicích

S ohledem na pravidelné zaplavování památkové zóny Staré Ďáblice v době přívalových dešťů se besedou snaží radnice městské části přesvědčit sousedy k hospodaření s dešťovou vodou. Na zajímavé akci jsme natáčeli reportáž.

Ing. Radimír Rexa, CSc., Komise výstavby a investic Rady MČ Praha – Ďáblice, nám za pořadatele debaty s obyvateli městské části řekl: „S ohledem na pravidelné zaplavování památkové zóny Staré Ďáblice v době přívalových dešťů se besedou snažíme přesvědčit sousedy k hospodaření s dešťovou vodou (místo jejího vypouštění na ulici/do kanalizace) a snažíme se správným načasováním využít k tomu synergii z ohlašované/připravované dotace SFŽP (Dešťovka) + zamýšlené/připravované pobídky MČ + přístupu provozovatele kanalizační sítě + příkladů ověřených řešení HDV.”

Z hodnocení GO MČ Praha – Ďáblice a z výsledků GO Sever shodně vyplývá, že dešťová kanalizace Ďáblic je v současném stavu v některých úsecích natolik nekapacitní, že při přívalových deštích dochází v kritických úsecích k tlakovému průtoku s velkým vzdutím, které se při srážkách s nižší četností propagují až na terén, dochází k zatápění vozovek, při zvlášť nepříznivé konfiguraci terénu I přilehlých objektů (viz vyhodnocení současného stavu). Tato kritická situace se neustále zhoršuje s pokračující výstavbou v obci, s rozšiřováním zpevněných ploch s prodlužováním stok dešťové kanalizace,“ uvádí dokument Odvodnění Ďáblic a rekonstrukce komunikace procházející památkovou zónou
Na besedě jsme natáčeli rozhovory

„Od kolegy Růžičky vím, že vás situace tíží“, řekla na úvod besedy RNDr. Plamínková a pokračovala: "V poslední době trpíme suchem, přívalovými dešti a povodněmi v místech, kde je nikdo nepamatuje. Iniciovala jsem adaptační strategii, která by měla pomoci. Jde o to nalézt řešení, které je udržitelné pro přírodu a přijatelné pro lidi. Musíme se vydat na cestu od likvidace k hospodaření s dešťovou vodou."

Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti hl. m. Praha, potvrdil, že existuje studie odvodnění Prahy 8, která ovšem počítala s retenční nádrží na pozemku, který dnes patří Křížovníkům. „Nyní zpracováváme druhou studii a na základě výsledků zvolíme řešení.“

Dvojí poděkování starosty

Ing. Miloš Růžička, starosta městské části Praha Ďáblice, zahájil svůj příspěvek poděkováním. „Dr. Plamínková nám pomohla s argumentací, že není třeba výrazného rozšíření skládky, kterou máme na svém území. Máme nyní definitivně potvrzeno, že žadatel stáhl žádost na územní změny. Už mne nebavilo běhat od kliky ke klice, proto chci dr. Plamínkové moc poděkovat. Dnes jsme se sice sešli kvůli vodě, ale není to tak z jiného soudku, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zde v Ďáblicích máme mnoho studní. Na řadě míst jsme zaznamenali zhoršování kvality spodních vod v souvislosti s blízkostí skládky.
Máme k dispozici monitoring podzemních vod, nacházíme se v oblasti prameniště Mratínského potoka, významného přítoku Labe. Prováděcí studie revitalizace Mratínského potoka obsahuje řešení blízké přírodě, které pomůže při velkých deštích a bude zároveň rekreačně zajímavé.
Rádi bychom také pokročili a zvětšili retenční objem rybníčka za velkou ohradou. Děkuji všem vlastníkům pozemků, kteří by byli dotčeni a neodmítli nás.“
Městská část nebuduje sítě, ale nabízí místní znalost a podporu

Při řešení situace přichází řada problémů a otázek. Starosta zmínil jen některé z těch, které radnici trápí: „Jak hospodařit na orné půdě v okolí Ďáblic? Zjistili jsme, že překvapivě hodně domů je načerno napojeno dešťovými odpady do kanalizace. A není to jen ze starých domů, jedná se o řadu nových staveb. Nabízíme Praze, že se Ďáblice stanou pilotním projektem. Vsakování dešťových vod není univerzální řešení, protože v řadě míst naší městské části se vsakovat nedá. Historická Batistova cihelna vyráběla proslulé cihly, ale zde přítomná cihlářská hlína vytváří nepropustné vrstvy na velkém procentu katastru. Nejde jen o nepropustné vrstvy na povrchu. Další problém vzniká ve chvíli, kdy se voda „propadne“ do určité vrstvy, zde se kumuluje a pak se projeví úplně někde jinde, kam po nepropustných vrstvách steče.
Potřebujeme diskutovat o tom, jaké jsou finanční i technické možnosti řešení. Plánujeme využití mix stimulací – dotací státu a obce. Nejsme typickou obcí, nejsme vlastně vůbec obcí, obcí je Hlavní město Praha. Posláním městských částí není budovat sítě, to je úlohou hl. města. Ale nabízíme místní znalost a podporu.“

Nedělejme z vody nepřítele, je třeba si jí vážit

Ing. Miloš Růžička, starosta, dále zmínil ještě další velmi důležitý aspekt, který stojí v cestě řešení situace nejen v Ďáblicích. „Rok za rokem shledávám zvětšování administrativy se stavebním povolením. Úmornost projednávání je už hraniční. S rostoucí administrativou se vytrácí chuť, ochota a stimul a nakonec nejsou ani peníze, protože je vyčerpají projekty, právníci, vyběhávání… Potřebujeme zachytit vodu a vrátit ji zpět do oběhu. Před lety podobná řešení byla fajnovost, blíží se období, kdy to bude nutnost. Nicméně stále ještě nás příroda nenutí. Prosím, nenechme se odradit. Nedělejme si z vody nepřítele. Je třeba si vody vážit.“

Ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení Národních programů SFŽP, přinesl přehled finanční podpory pro hospodaření s dešťovou vodou.

  • Od 2017 je možnost čerpat příspěvek na zelené střechy. Je to až 500 Kč/m2, ale podmínkou jsou zároveň energetické úspory, i když na ty je také příspěvek.
  • Nově je vyhlášen program Dešťovka, který má motivovat ke snížení spotřeby pitné vody. Současná podoba dotačního titulu je pilotní s možností ev. navýšení. Příspěvek je podle řešení na akumulační nádrže a další technické řešení využití dešťové a šedé vody.Partnerem diskuse byla společnost VODA CZ s.r.o.

"Rádi jsme přijali pozvání na tuto velmi zajímavou besedu v Praze – Ďáblicích. Z našeho pohledu byla velkým přínosem pro besedu účast kompetentních osob k této tematice jak ze strany úřadů, Státního fondu životního prostředí ČR, hydrogeologie, projektování vodních děl, vodovodů a kanalizací, ČVUT Fakulty stavební a samozřejmě zájem občanů", řekla Simona Kozáková za marketing a obchod VODA CZ.
"Mohli jsme zde představit portfolio výrobků naší společnosti jak jinak než se zaměřením na hospodaření s dešťovou vodou jako např. akumulační nádrže o objemech od 2 m3 do 11 m3, revizní šachty s filtrem (filtrační šachty), vsakovací galerie a doplňkové příslušenství, na které se můžete podívat na našich webových stránkách vodacz.com.
Máme sortiment odpovídající dotačnímu programu Dešťovka, který je zaměřený zejména na využívání dešťové vody na zálivku nebo splachování. Apelujeme tímto tedy na zájemce o tuto poblematiku: shromažďujte a využívejte dešťovou vodu na svém pozemku či v domě ve svůj vlastní prospěch"
, uzavírá Simona Kozáková.

Diskuse

Plamínková: často se nerespektuje, aby si každý likvidoval deš´tovou vodu na svém pozemku, a to ani v místech, kde by to bylo možné. Magistrát má studii vsakovacích podmínek, ze které plyne, že v Praze není moc míst, které jsou pro vsakování vyhovující.

  1. Nepovolené zaústění dešťových odpadů přetěžuje místní kanalizaci.
    Objekt Ekocentra trápí v době přívalových dešťů splašková kanalizace, která je přetížena dešťovou vodou. Vložení zpětné klapky příliš nefunguje. PVK v současné době řeší, zjišťují kouřem, kde je propojena dešťová a splašková kanalizace. Problém je vymahatelnost nápravy a otázka, zda je dešťová kanalizace dostatečná, když vsakování je problematické. Před 2 lety se již zkoušky kouřem prováděly, u 30 domů byl zjištěn problém, pokuty byly ve výši 400.000 a v současné době je třeba prověřit, zda byla provedena náprava.
  2. Účastníci debaty se pozastavili nad podmínkami programu Dešťovka, kdy dotace na zadržení vody se týkají jen oblastí s nedostatkem vody. Zároveň se diskutovalo o administrativě v jednotlivých kategoriích dotace Dešťovka. Zatímco v kategorii 3 je nutnosti vodoprávní povolení, v kategorii 2 je třeba řešit smlouvu s provozovatelem kanalizací. Snížená platba se stanovuje na základě náměrů vodoměru u WC nebo výpočtem.
  3. Někteří účastníci zareagovali na slova starosty o znalosti historie území. Zaznělo např.: za 50 let zmizely velké škarpy, nad starou zástavbou vznikla na kopci řada domů s betonovými vjezdy a plochami, tam kdysi bývalo pole. Voda z horních zastavěných pozemků teče v době přívalových dešťů přes pozemky v dolní části obce. Vedle hasičárny býval podtok pod silnicí, dnes je zabetonován, kam ta voda má jít? Hasičská nádrž je také zasypána. Je třeba využít vzpomínky místních, kteří pamatují, jak to bývalo dříve.
Stránky městské části k problematice Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou (HDV) 
 
Reklama