Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

MŽP vyhlásilo nový dotační program Dešťovka

Na lepší hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech v rámci dotačního programu Dešťovka půjde 100 milionů korun. Lidé mohou podávat žádosti o dotaci od 29. května. Novinářům to dnes v Brně řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Stát chce lidem přispět na systém, který využije dešťovou vodu třeba na splachování toalety nebo jako vodu užitkovou. Program je součástí koncepce státu v boji proti suchu. Podle Brabce vodní blahobyt skončil, ČR je dobře připravená na povodně, ale nikoliv na sucho. Jen v Praze se podle něj ročně při splachování WC vyplýtvá 12 miliard litrů pitné vody, což by celé Evropě stačilo na pití na pět dní. Sucha a povodně jsou součástí klimatických změn a extrémní výkyvy budou přibývat. Přes jarní deště je hladina podzemní vody v ČR pod normálem.

Žádosti budou přijímány od 29. 5. 2017 od 10:00 hodin. Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

"Chytré hospodaření se srážkovými, ale i odpadními vodami je běžným standardem v západních zemích a naším cílem je zavést tento standard i do českých domácností," uvedl Brabec. Stát podpoří například pořízení zahradní nádrže nebo důmyslnější systémy na recyklaci odpadní vody z mytí, sprchování a její opětovné použití například na splachování toalety.

Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů s výjimkou rekreačních. Stát podpoří zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování záchodů a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Dotace až 105 000 Kč (max. 50 %):

  • 45 000 Kč (bez srážkové vody) / 60 000 Kč (se srážkovou vodou) – na pořízení a instalaci systému;
  • 3 500 Kč/m3 celkového objemu nádrží;
  • 10 000 Kč - na zpracování projektu.

"Většina srážkové vody u nás končí v kanalizacích a následně odtéká pryč z republiky. Naším úkolem je udržet tuto vodu v krajině a dál ji spolu s maximální recyklací využívat," uvedl ministr.

Výše dotace se pohybuje od 20.000 do 60.000 korun podle pořízené technologie. K této fixní části se připočítávají peníze na každý krychlový metr nádrže. Minimální velikost nádrže musí být dva metry krychlové. Dotace pokryje maximálně polovinu výdajů, mezi které lze zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.

Dešťovka - FAQ

"U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10.000 korun," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Nejjednodušší část programu Dešťovka na využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady bude dotována jen v místech výrazně postižených suchem, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

  • V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Patří sem obce na Frýdeckomístecku, Vysočině nebo na Znojemsku. Z větších sídel jde například o Opočno nebo Český Rudolec. "Jsme obcí, která se za několik posledních let musela potýkat s nedostatkem vody. Cílem naší obce bude i v rámci tohoto programu poskytnout maximum informací, aby ho lidé mohli využít, stejně jako jsme to realizovali u kotlíkových dotací, v dotacích na nákup nádob na tříděný odpad," uvedl k novému programu Kamil Štětař, místostarosta obce Pivín. Podle ministra lidé díky novému systému podpory ušetří na nákladech za vodu, návratnost investice odhaduje u složitějších systémů od deseti let. Podrobnosti k programu jsou na webu dotacedestovka.cz.

Vláda začátkem roku schválila národní plán adaptace na změny klimatu. Víc než miliardu korun budou stát opatření, jež mají připravit Česko na klimatické změny. Strategický dokument má pomoci vypořádat se například se suchem, povodněmi i chránit lesy a vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám.

Vláda určila 50 prioritních opatření se 160 nejdůležitějšími úkoly. Aby byly úkoly splněny, bude podle plánu nutno přerozdělit peníze příslušných ministerstev nebo je přidat ze státního rozpočtu. Na opatření s prioritou jedna by mělo do roku 2020 jít až 834 milionů korun. Dalších zhruba 415 milionů Kč by připadlo na doplňková opatření již bez nároku na státní pokladnu.

Kontakty na pracoviště vyhlašovatele programu

  • 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR – možnost osobní konzultace
  • Zelená linka – volejte zdarma 800 260 500
  • E-mail – info@sfzp.cz

Odvodnění Ďáblic - reportáž z veřejné debaty

Zaplavené ulice a kanalizace jsou velkým problémem Ďáblic. O něm a o zadržování vody v krajině, o řešení sucha a povodní hovoří Jana Plamínková, radní magistrátu hl. m. Prahy, Richard Brabec, ministr životního prostředí, Miloš Růžička, starosta MČ Ďáblice, Hana Rozsypalová, vedoucí úseku kanalizací PVS, Simona Kozáková, společnost voda.cz.


Vyjádření výrobců:

Barbora Blanková, Nicoll Česká republika, s.r.o.

Pro akumulaci a využívání dešťové vody na zahradě a v domácnostech jsou ideální podzemní nádrže instalované do nezámrzné hloubky, které umožňují prakticky celoroční provoz. Zároveň v nich voda nepodléhá zkáze kvůli teplotním vlivům a světlu. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace, rychlosti montáže i dlouhé životnosti a údržby. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Základními prvky sestavy pro využití dešťové vody v domácnosti jsou akumulační nádrž, domácí vodárna, umístěná nejlépe v technické místnosti, a jednoduché příslušenství.

Před nákupem nádrže a pro zpracování návrhu konkrétního řešení je potřeba určit, na co se bude dešťová voda využívat. Dále je potřeba znát plochu střechy, lokalitu stavby, kam je možné realizovat bezpečnostní přeliv z nádrže, a zda jsou v místě uložení nádrže složité hydrogeologické podmínky. S orientačním návrhem pomůže i Kalkulátor velikosti nádrže.

Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

Program „dešťovka“ samozřejmě vítáme, zejména proto, že celou problematiku zpropagoval a pomohl nám tak v našem úsilí o zavedení co nejvíce prvků udržitelnosti do praxe a podpořil naši vizi NEW – maximálně šetřit zdroje (viz cities of future, cirkulární ekonomika, atd.). Navíc se vedle srážkových vod okrajově dotknul i možnosti recyklace šedých vod, což ale vzhledem k stávajícímu diskutabilnímu výkladu ohledně závlahy vyčištěnou vodou je možnost spíše teoretická (dva dvouhodinové vzorky ročně a hydrogeologický posudek, který je nutný pro vypouštění do vod podzemních, i když k žádnému vypouštění nedochází, dělají ze z recyklované vody vodu, která je dražší než původní pitná).

Jinak jako firma jsme na akci připravení – k dispozici jsou technické podklady, v praxi ověřené výrobky, personálně jsme posílili i zákaznickou podporu a vytvořili i nějaký projekční potenciál na podporu akce. Po technické stránce snad jen připomenutí, že pro ekonomickou návratnost je dobré upřednostnit filtry s co největší výtěžností srážkové vody (tj. aby filtr propusti co nejvíce vody do zásobníku) viz AS-PURAIN, z hlediska provozu a čerpání do rozvodu užitkové vody pak co nejmenší hlučnost a co nejmenší spotřebu energie viz např. AS-RAINMASTER.