Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů vodou

Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů byly popsány v ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody, z této normy vycházeli i výrobci ve svých doporučeních a montážních předpisech. Po zavedení řady norem EN 806 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské potřebě jako ČSN bylo nutné zde uvedené požadavky zapracovat i do výše zmíněné ČSN 73 6660 (změny Z2 a Z3).

Parametry zkoušky

Zůstává hodnota zkušebního přetlaku 1,5 Mpa, pokud si někdo bude chtít tuto skutečnost ověřit v normách, bude překvapen, jak složitě (a hlavně v každé normě jinak, s jiným značením) byla tato hodnota definována.

Pominu požadavek normy ČSN EN 806-4 na přepočet zkušebního přetlaku pro vyšší teploty vody než 25°C kvůli expandování plastových materiálů. Vycházím z požadavku, že tlaková zkouška se dělá pitnou vodou, tedy s teplotou kolem 10°C (a kromě toho žádný výrobce hodnotu teplotního činitele neudává).

Vedle řady normy EN 806 existuje ještě ENV 12108: 2001:Plastové potrubní systémy - Pokyny pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov. Tato předběžná evropská norma byla schválena jako norma pro prozatímní používání, nyní prochází revizí a měla by být schválena jako technická zpráva (CEN/TR 12108). Dle této normy se tlaková zkouška provádí 1,5 násobkem konstrukčního tlaku. Hodnota konstrukčního tlaku zde není definována, norma se částečně odkazuje na EN 806 - část 1, předpokládám opět 1,5 MPa.

Vlastní postup zkoušky

Pro srovnání uvádím postupy uvedené v ČSN EN 806-4 a ENV 12108: hodnoty zkušebního přetlaku na ose Y jsou pro větší názornost dopočítány dle výše uvedených norem.


Obr. 1. Postup "A" dle ČSN EN 806-4

Postupy dle EN 806-4 a ENV 12108 jsou srovnatelné - vyjma postupu "A" dle ČSN EN 806-4, viz obr. 1.

Systém se naplní vodou, odvzdušní a dočerpáním se vytvoří zkušební přetlak (15 barů), tato hodnota se udržuje dočerpáváním po dobu 30 minut. Poté se buď:


Obr. 2. Postup "B" dle ČSN EN 806-4

a) přetlak sníží (hodnoty se mírně liší, je to způsobeno dodatečnou definicí MDP v ČSN 73 66 60- Z3) a poté 60 respektive 90 minut nesmí dojít k žádnému úbytku tlaku (obr. 2 a obr. 3)


Obr. 3. Postup "A" dle ENV 12108

nebo

b) se měří úbytek tlaku mezi hodnotou po 30 minutách a 60 minutách (maximální povolený pokles tlaku je 0,6 bar) a úbytek tlaku mezi hodnotou po 60 minutách a 180 minutách (maximální povolený pokles tlaku je 0,2 bar) (obr. 4 a obr. 5).


Obr. 4. Postup "C" dle ČSN EN 806-4


Obr. 5. Postup "B" dle ENV 12108

ENV 12108 je určena pouze pro plastová potrubí, neuvádí, který postup je upřednostňován. Oproti tomu norma ČSN EN 806-4 jasně definuje použití metod (tab. 1).


Tabulka 1.

Zkušební postup A je dle této normy použitelný nejen pro kovy, ale i pro plasty. Zcela v normě chybí i požadavek natlakování systému po dobu 12 hodin před vlastní tlakovou zkouškou. Toto vše zcela popírá specifika plastových rozvodů. Vzhledem k nezávaznosti norem (závazné se stávají, pokud jsou uvedeny např. ve smlouvě o dílo) je na výrobci, zda ve svých doporučeních (Montážní předpisy apod.) převezme požadavky normy nebo bude požadovat provedení tlakové zkoušky dle přísnějších pravidel. Kromě toho je v národní poznámce č. 8 v normě ČSN EN 806-4 uvedeno: "Způsob provedení tlakové zkoušky vodou podle tabulky 6 (v tomto článku jako tabulka 1) může být předepsán také v doporučeních výrobce potrubí."

autor: Ing. Ivana Attlová
e-mail: ivana.attlova@wavin.com


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...