Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém FV INFRA: Využití FV HDPE potrubí, montážní instrukce pro pokládku a spojování

Pro infrastrukturní rozvody vody případně i jiných médií jsou určeny trubky FV HDPE 100 a trubky HDPE 100 RC, které jsou odolné proti poškození a šíření trhliny. Jsou vyráběny z tzv. lineárního vysokohustotního polyethylenu (označovaného HDPE, PEHD nebo l-PE). Pevnost MRS je pro HDPE 100 10 MPa tedy 2,5x větší než u dosud běžně používaného nízkohustotního rozvětveného polyethylenu (LDPE).

Pro daný tlak se tak u trubek FV HDPE 100 a trubky HDPE 100 RC výrazně zmenšila tloušťku stěny a hydraulické parametry. HDPE 100 má i vyšší odolnost vůči poškození a lepší chemickou odolnost. a je lepší v řadě dalších vlastností.

Trubky HDPE 100 RC se vyznačují zvýšenou houževnatostí, odolností proti poškození bodovým zatížením a proti šíření trhlin a jsou vhodné pro pokládku za extrémních podmínek.

OBLAST POUŽITÍ FV HDPE POTRUBÍ

FV HDPE 100 a FV HDPE 100 RC tlakové trubky lze použít:

 • k dopravě pitné a užitkové vody
 • k dopravě běžných chladicích a nemrznoucích směsí
 • k dopravě některých vodních suspenzí
 • k dopravě některých chemikálií
 • k dopravě vzduchu a jiných plynů
 • k hydropřepravě abrazivních materiálů
 • pro primární okruhy a výměníky tepelných čerpadel
 • pro zasněžovací zařízení (sněhová děla)
 • pro stavbu tlakových a podtlakových kanalizačních řadů

Dopravovat lze tekuté i sypké látky, pokud u nich nehrozí vznik elektrostatického náboje. Potrubí z HDPE je odolné vůči běžným chemikáliím, nedoporučuje se ale použít pro dopravu pitné vody v půdách silně kontaminovaných organickými látkami

POKLÁDKA

Způsob pokládkyFV HDPE 100FV HDPE 100 RC
Pokládka do výkopu „písková“bez rizkabez rizika
Pokládka do výkopu, zrno do 200 mmnevhodnémírné riziko
Relining trub s hladkým vnitřním povrchembez rizikabez rizika
Relining trub uvnitř nespecifikovanýchnevhodnémírné riziko
Pluhovánínevhodnémírné riziko
Frézovánínevhodnémírné riziko
Řízené podvrty *nevhodnémírné riziko

Při pokládce je nutno dodržet požadavky ČSN EN 805 ohledně vzdáleností od konstrukcí a kabelů a ochranných pásem.

Trubky pro dopravu pitné vody se ukládají zásadně do nezámrzné hloubky dle ČSN 73 6005. V chodníku a ve volném terénu mimo zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m (dle druhu a vlastností zeminy). Ve vozovce min. 1,5 m.

U mělkých uložení je potřeba provést opatření proti zamrznutí vodovodu izolací případně vyhříváním.

Kotvení potrubí je potřeba řešit při podélném sklonu přes 15 %, v závislosti na geologických poměrech.

Délkové dilatace potrubí není nutné při uložení v zemi řešit. Kompenzace dilatací je naopak nutná v případě vedení potrubí nad zemí a v budovách a to vzhledem k vysokému koeficientu tepelné roztažnosti (0,2 mm/m.K).

Dostatečnou pozornost je potřeba věnovat výkopu a uložení potrubí. Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou včetně jejího spojování a dostatečné hutnění zeminy v okolí trubky, dle podmínek a účelu použití.

Šířka výkopu závisí na průměru potrubí a požadované hloubce výkopu.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ:

d [mm]minimální šířka výkopu D + x [m]
výkop s paženímvýkop nepažený
β > 60°β ≤ 60°
≤ 225D + 0,40D + 0,40D + 0,40
> 225 až ≤ 350D + 0,50D + 0,50D + 0,40
> 350 až ≤ 700D + 0,70D + 0,70D + 0,40
d – vnější průměr trubky v mm, D – vnější průměr trubky v m, β – úhel nepažené stěny výkopu. Nejmenší pracovní vzdálenost mezi stěnou trubky a stěnou výkopu (pažením) je x / 2

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU DLE HLOUBKY VÝKOPU:

Hloubka rýhy [m]Minimální šířka [m]
> 1,00není předepsána
≥ 1,00 až ≤ 1,750,80
> 1,75 až ≤ 4,000,90
> 4,001,00

Za účinnou vrstvu se při ukládání potrubí považuje zemina pod trubkou a do 15 cm nad horní okraj trubky (viz. schematické řezy uložení). Násyp a hutnění se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. U trubek od průměru 110 mm a výše se hutní ručně nebo lehkou hutnicí technikou. Přímo nad trubkou se do výše 30 cm nehutní. Při hutnění se potrubí nesmí výškově nebo stranově posunout.

Trubky z PE 100RC lze použít pro tzv. “bezpískovou pokládku“ do většiny běžných výkopků a zasypat přímo vkopaným materiálem a to až do 50 % příměsi kameniva o velikosti do 250 mm.

Trubky z PE100 se ukládají do výkopu na pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální tloušťce L = 10 cm. Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. Obsyp v účinné vrstvě se pro potrubí z HDPE 100 a tvarovky provádí zásadně pískem nebo zeminou bez ostrohranných částic.

Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu. Musí na terénu ležet v celé délce, bez bodových styků na výčnělcích horniny nebo na hrdlech - u mechanických tvarovek nebo elektrotvarovek se vytvoří montážní jamky. Úhel uložení, tj. styku s ložem, má být větší jak 90°.

Ve skalnatém a kamenitém podloží se musí pro trubky (mimo RC trubky) vytvořit po vybrání cca 15 cm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože, srovnané do správného sklonu a dle potřeby zhutněné.

Pro obsyp tvarovek se používá u všech druhů potrubí písek, pokud dodavatel tvarovky nestanoví jinak. Obsyp má přesahovat tvarovku o min. 20 cm na každou stranu.

Trubky NELZE pokládat přímo na beton či jiné pevné povrchy; pokud se např. v neúnosných zeminách použijí betonové desky, musí se na nich vytvořit 15 cm pískové či štěrkopískové lože.

OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ

Použije se zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu a daný druh potrubí. Sype se z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny proto pro zásyp nelze použít materiály, které mohou během doby měnit objem nebo konzistenci (např. zeminu obsahující kusy dřeva, led, organické či rozpustné materiály).

Vodovodní potrubí nesmí procházet zeminou kontaminovanou organickými látkami. Takovou zeminu nelze v obsypech použít. Zásadně platí, že výkopek nevhodný pro zásyp se musí nahradit vhodnou zeminou.

Podle ČSN 73 6006 (8/2003) je vhodné označit potrubí výstražnou fólií, položenou nejméně 20 cm nad vrcholem trubky:

Pro horní zásyp potrubí se použije materiál a způsob hutnění, který odpovídá použití dané plochy. Od 30 cm krytí lze hutnit i nad trubkou.

Schéma uložení trubek FV HDPE 100 ve výkopu
Schéma uložení trubek FV HDPE 100 ve výkopu
Schema uložení trubek FV HDPE 100 RC ve výkopu
Schema uložení trubek FV HDPE 100 RC ve výkopu

SPOJOVÁNÍ

PE trubky a tvarovky se spojují svařováním nebo mechanicky (svěrné spojky kovové nebo plastové, přírubové spoje s použitím navařeného lemového nákružku).

LEPENÍ POLYETYLÉNOVÝCH TRUBEK NENÍ DOVOLENO!

Výhodou spojování svěrnými spojkami je možnost kombinace různých SDR, případně též různých materiálů. Svěrné spojky mohou být kovové nebo plastové, výhodné bývá rozebíratelné provedení. Správně instalované spojení má stejnou nebo vyšší pevnost v tahu, než samotné spojované trubky.

Při spojování se řiďte pokyny výrobce tvarovek. Velmi důležitá je čistota komponentů. Pro správné spojení je nezbytné označit si hloubku zasunutí (fixem, tužkou). Pokud trubka bude zasunuta málo, může spoj vykazovat velkou tahovou pevnost, nemusí však těsnit.

SVAŘOVÁNÍ

Trubky a tvarovky z HDPE lze svařovat natupo nebo elektrotvarovkami, výjimečně se používá svařování polyfúzní (nátrubkové svařování).

Vzájemné svařování trubek a tvarovek z HDPE100 a HDPE 100 RC není omezeno. Nelze svařovat polyetylén s polypropylénem.

Též nelze vzájemně svařit trubky nebo tvarovky z lineárního (HDPE, lPE, PE80, PE100) a z rozvětveného polyetylénu (LDPE, rPE, PE40). Pro spojení nesvařitelných trubek HDPE a LDPE použijte výhradně mechanické spojky.

OHÝBÁNÍ TRUBEK/ ZMĚNY SMĚRU POTRUBÍ

Ke změně směru se používají příslušné tvarovky. Je nepřípustné provádět na stavbě tvarování trubek za tepla. Velká pružnost HDPE dovoluje provést změnu směru nebo kopírovat terén tvorbou oblouků o poloměru R. Poloměr ohybu závisí na průměru trubky a na teplotě, nezávisí na tlakové třídě trubky.

DOVOLENÉ POLOMĚRY OHYBU

Teplota20 °C10 °C0 °C
Poloměr oblouku R20 × D35 × D50 × D
D je vnější průměr trubky

Vhodným provedením oblouků při výkopových pracích lze uspořit spotřebu tvarovek i trubek, proto je potřeba věnovat mu pozornost již při návrhu výkopu.

DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

 • Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků a podklad při skladování nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly být užší než 50 mm.
 • U trubek v tyčích je nutné zabránit ohybům na hranách a kmitání volných konců trubek. Konce trubek přesahující ložnou plochu vozidla o více jak 1 m je proto nutné podepřít.
 • Trubky se nesmí při nakládce a vykládce shazovat nebo tahat po ostrém štěrku či drsném podloží.
 • Maximální skladovací výška trubek vybalených z palet je 1,6 m, boční opěry by přitom neměly být vzdáleny přes 3 m od sebe.
 • Delší skladování trubek na přímém slunečním světle může způsobit změnu barvy.
 • HDPE potrubí může být skladováno a manipulováno i v zimě až do – 20 °C. Je ale nutné dodržet předepsané teploty pro svařování a jiné operace.
 • Výrobky musí být chráněny před stykem s rozpouštědly a před kontaminací jedovatými látkami.
 • Ochranná víčka se mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před použitím.
 • Trubky v návinech se skladují nastojato, zajištěné proti pádu, nebo naležato až do výšky 1,6 m. Návin při skladování nastojato nesmí zatěžovat konce potrubí.
 • Před rozvinováním odstraňte pásku zajišťující vnější konec trubky a pak postupně uvolňujte další vrstvy. Doporučujeme uvolnit pouze tolik potrubí, kolik je momentálně třeba.
 • Pro rozbalování návinů se doporučuje odvíjecí zařízení (vozík), lze použít i pomalu jedoucí vozidlo.
 • Je nepřípustné odvíjet trubku ve spirále - hrozí “zlomení” trubky.
 • Při odvíjení nebo rovnání, zvláště při nižších teplotách, nesmí být trubky namáhány přílišným ohybem.
 • Doporučujeme odvíjecí vozík doplnit rovnacím zařízením.

POVOLENÉ POŠKOZENÍ TRUBEK PŘI POUŽITÍ PRO TLAKOVÉ APLIKACE

Maximální hloubka poškození stěny trubek:

FV HDPE 100- jen dovolený obsyp: max. 10 % tloušťky stěny
FV HDPE 100 RC- obsyp pískem: max. 15 % tloušťky stěny
FV HDPE 100 RC- jiný obsyp: max. 10 %

Více informací o systému FV INFRA najdete na stránkách www.fv-plast.cz.

FV - Plast, a.s.
logo FV - Plast, a.s.

FV Plast, a.s. vyrábí a dodává špičkové plastové trubky a tvarovky pro rozvody studené i teplé vody, vytápění i chlazení. Novinkou je energeticky úsporný systém FV Klima pro stropní chlazení bez průvanu a hluku, které je vhodné pro novostavby či rekonstrukce.