Vodovodní a plynovodní domovní přípojky – obecné požadavky na výstavbu

Datum: 28.6.2017  |  Organizace: Aliaxis Utilities & Industry ČR  |  Firemní článek

Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního řadu do koncového objektu k vodoměru či vnitřnímu uzávěru, resp. před hlavní uzávěr plynu (HUP). Díky svým vlastnostem jako jsou snadná pokládka, dlouhodobá životnost, odolnost mechanickému i dynamickému zatížení, bezpečnost a hlavně díky svařování i stoprocentní bezúnikovost je polyetylen celosvětově nejčastěji používaným materiálem pro výstavbu domovních přípojek.

Aliaxis Utilities & Industry ČR
Průmyslová 367
252 42 Vestec

tel.:800 23 24 25 , 272 084 611
e-mail:
web:www.aliaxis-ui.cz

Domovní přípojka se obecně sestavuje z navrtávacího navařovacího T-kusu či ventilu, elektrotvarovek pro spojování PE potrubí (spojky, kolena, redukce), PE trubky nejčastěji v návinu a čím dál častěji v materiálu PE 100-RC a přechodové závitové tvarovky. Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady budoucí odběratel. Zemní a stavební práce může realizovat svépomocí, samotné připojení pak odborná firma. Napojení na veřejný vodovod je odbornou prací, a proto jej může provádět pouze provozovatel (vodárenská společnost), stejně jako montáž vodoměru.

Plynovodní přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení. Výstavbu plynovodní přípojky k objektu zajišťuje žadatel. Propojovací práce na distribučním plynovodu smí provádět výhradně firma odborně způsobilá pro práce na vyhrazených plynových zařízeních. Specifické podmínky připojení pro odběrné místo jsou stanoveny v projektové dokumentaci a stanovisku provozovatele distribuční sítě k projektové dokumentaci.

Vlastník plynovodní přípojky je povinen smluvně zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob. Hlavní uzávěr plynu se přednostně umisťuje na hranici pozemku vlastníka nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu a je majetkem vlastníka. Plynoměr patří vždy provozovateli distribuční soustavy. Plynovodní přípojka musí být zaměřena odbornou geodetickou firmou v souladu s prováděcím pokynem provozovatele.

Základní technické požadavky na domovní přípojky

 • Přípojka by měla být co nejkratší, pokud možno kolmo na řad a připojovaný objekt, v celé své délce jednotného průměru a materiálu.

 • V případě vodovodní přípojky má být sklon min. 3 % k místu napojení na hlavní potrubí a přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky min. 1,2 m (hlinité zeminy) či 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) pod zem. Sklon v případě plynovodní přípojky by měl být 0,4 % s krytím min. 0,6 metru. Se souhlasem plynárenského podniku lze krytí snížit na 0,4 m. Maximální hloubka uložení je však 1,5 m.

 • Přípojky z PE se napojují na hlavní řad navrtávacím odbočkovým ventilem DAV (voda) či navrtávacím odbočkovým T-kusem DAA (plyn). Oba typy navrtávacích přípojkových sedlových elektrotvarovek umožňují navrtávání hlavního řadu za tlaku bez nutnosti uzavření hlavního řadu. Navrtávací T-kus DAA umožňuje i případné havarijní nouzové uzavření přípojky.

 • Přípojka od uzavíracího ventilu až po hlavní uzávěr před měrnou jednotkou by měla být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu. V odůvodněných případech je možné provést spojení/svaření elektrotvarovkami FRIALEN® (nerozebíratelný spoj), aby nebylo možno s přípojkou před vodoměrem či plynoměrem manipulovat nebo nebylo sníženo krytí při přechodu do svislé části.

 • Vodovodní přípojka je ukončená hlavním uzávěrem vody (včetně vodoměrné sestavy), plynovodní přípojka je přednostně vyvedena do nadzemní skříně buď v samostatném přístřešku, nebo v obvodovém zdivu objektu.

 • Zřizování staveb, teras, schodů, skladování materiálu, vysazování stromů nad přípojkou je nepřípustné.

 • Vzdálenost k ostatním zařízením v terénu se stanoví s ohledem na provozní tlak a průměr potrubí. Vzdálenosti souběhu nebo křížení s inženýrskými sítěmi „tzv. ochranná pásma“ stanovuje norma ČSN 73 6005.

 • Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění, způsoby napojení a trasu odsouhlasenou provozovatelem distribuční soustavy a dále umožnit bezpečný přístup a kontrolu měřícího zařízení.

 • Všechny plynovodní domovní přípojky musí být opatřeny signalizačním vodičem, který se pevně upevňuje na vrchní část potrubí. ve výšce 40 cm nad potrubím musí být položena výstražná fólie žluté barvy.

 • Podsyp a obsyp neopláštěného potrubí musí být proveden jemnozrnným pískem s frakcí ne větší než 16 mm.

 • Při křížení domovní přípojky s vozovkou, železniční tratí či vodním tokem je požadováno použití chrániček nebo ochranných trubek. Potrubí musí být v chráničce vystředěné a utěsněné proti vnikání nečistot. Při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním potrubím má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím.

 • Prostupy potrubí domovní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutné provést tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození a aby byly vodotěsně zajištěny.

 • Přesné požadavky na domovní přípojky definuje vlastník či provozovatel distribuční sítě.

Využijte stránku Technická podpora a naši pracovníci jsou vám k dispozici na uvedených kontaktech.

 

Datum: 28.6.2017
Organizace: Aliaxis Utilities & Industry ČRSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Voda, kanalizace

logo NICOLL ČR
logo ASIO
logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo WILO
logo RAYCHEM
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu, schválit záměr musí zastupitelstvoProč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvodyPardubice dojednaly odkup pozemků pro autobusový terminálVystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.