Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komentář k ČSN EN 61770 ed. 2 Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti

Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

Ochrana proti zpětnému průtoku znečištěné tekutiny do vnitřního vodovodu pitné vody je stále pro část odborné veřejnosti málo známou problematikou. Proto tento článek komentuje požadavky uvedené v ČSN EN 61770 ed. 2 ve znění změny A11.


© Adobe Stock

Úvod

V říjnu 2018 a listopadu 2019 byly vydány dvě změny ČSN EN 61770 ed. 2 Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti – Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav. Evropská norma ČSN EN 61770 byla vydána v dubnu 2010 a byla identická s mezinárodní normou IEC 61770 vydanou v roce 2008, která stanoví požadavky na spotřebiče k zabránění zpětnému sání nepitné vody do vodovodní sítě a požadavky na hadicové soustavy používané pro jejich připojení. Norma platí pro spotřebiče v jídelnách, restauracích, samoobslužných prádelnách a bytech. Jedná se o výrobkovou normu, ve které jsou uvedeny zkušební postupy pro ověření požadavků na zařízení pro zabránění zpětnému sání a vlastností hadicových soustav pro připojení spotřebičů. Norma neplatí pro spotřebiče používané k chemickému čištění, spotřebiče pro lékařské nebo průmyslové účely, ohřívače vody, chladiče vody a zařízení zabraňující zpětnému průtoku pro obecné účely.

Změna A11 normy vydaná v říjnu 2018 uvedla ČSN EN 61770 ed. 2 do souladu s ČSN EN 1717, která je základní normou platnou pro ochranu proti zpětnému průtoku. Změna A1 ČSN EN 61770 ed. 2 se týká označování hadicových soustav a umožňuje, že hadicové soustavy pro připojení spotřebiče k přívodu studené vody dodávané s tímto spotřebičem nemusejí být označeny. Změna představuje modifikaci změny A1 normy IEC 61770:2008 vydané v roce 2015.

Protože ochrana proti zpětnému průtoku je stále pro část odborné veřejnosti málo známou problematikou, komentuje tento článek požadavky uvedené v ČSN EN 61770 ed. 2 ve znění změny A11. Zkušební postupy komentovány nejsou, protože jejich znalost je nutná jen pro pracovníky zkušeben a výrobců.

Zpětný průtok

Zpětný průtok nepitné vody může způsobit zhoršení jakosti vody ve vnitřním vodovodu. Nejčastější příčinou zpětného průtoku je zpětné nasátí nepitné vody do potrubí při podtlaku ve vnitřním vodovodu, který může být způsoben:

 • velkým únikem vody z vnitřního vodovodu nebo vodovodu pro veřejnou potřebu, ze kterého je vnitřní vodovod zásobován, způsobeným velkou netěsností potrubí (prasknutí potrubí);
 • větším odběrem vody z poddimenzovaného potrubí vnitřního vodovodu v nižších podlažích;
 • odběrem vody v nižších podlažích z potrubí, u kterého byl uzavřen přívod vody.

Zpětný průtok může vzniknout také při napojení technologického zařízení, ve kterém je větší přetlak, než ve vnitřním vodovodu.

Třídy tekutin

Stejně jako v ČSN EN 1717 jsou v ČSN EN 61770 ed. 2 uvedeny třídy tekutin (nazývané zde kategoriemi), které mohou být ve styku s pitnou vodou. Třídy tekutin jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 – Třídy tekutin
Třída tekutinyDruh tekutiny
1Pitná voda.
2Tekutina, která nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. Např. voda s obsahem potravin, ohřátá nebo zchlazená voda, pára z pitné vody, stagnující pitná voda.
3Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, protože obsahuje chemické látky, jež jsou toxické, radioaktivní, mutagenní nebo karcinogenní.
Vymezení mezi třídou 3 a 4 je LD50 = 200 mg/kg tělesné hmotnosti (viz poznámka ve spodní části tabulky).
Pokud není jasné, zda se jedná o třídu 3 nebo 4, počítáme vždy s třídou 4.
Mezi tekutiny třídy 3 nebo 4 patří např.: voda s antikorozní přísadou, voda s přísadou proti zamrzání, voda s dezinfekčními prostředky neurčenými k lidské spotřebě, voda v ústředním vytápění, voda v nádržkovém splachovači na WC.
4
5Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti mikrobiologických látek nebo virů. Např. voda z tělesné koupele, srážková voda, voda v napáječkách pro zvířata, splaškové odpadní vody.
Poznámka:
LD50 je množství látek nebo směsi, které podávané najednou ústní nebo mimostřevní cestou vede do 15 dnů ke smrti 50 ze 100 ošetřených zvířat.
Hodnotu LD50 je možné zjistit v toxikologických informacích uváděných v bezpečnostních listech chemických látek.

Zařízení zabraňující zpětnému průtoku

Zařízení zabraňujícími zpětnému průtoku zvané též ochranné jednotky jsou speciálními armaturami nebo způsoby umístění přítoku (výtoku) pitné vody vůči zásobované nádobě, které zabraňují zpětnému průtoku. Druh zařízení zabraňující zpětnému průtoku se volí podle třídy tekutiny.

Nejspolehlivějšími ochrannými zařízeními jsou volné výtoky AA, AB, AD (obrázek 1). Volné výtoky podle ČSN EN 1717 jsou v ČSN EN 61770 ed. 2 nazývány vzduchovými mezerami.

Volný výtok AA
Volný výtok AA
Volný výtok AB
Volný výtok AB
Volný výtok AD
Volný výtok AD

Obrázek 1 – Schémata volných výtoků podle [1]

Volba zařízení zabraňujících zpětnému průtoku

Zařízení zabraňujících zpětnému průtoku nazývaných též ochrannými zařízeními nebo ochrannými jednotkami se volí podle třídy tekutiny obsažené ve spotřebiči. Volba zařízení zabraňujících zpětnému průtoku podle třídy tekutiny obsažené ve spotřebiči je uvedena v tabulce 2.

Tabulka 2 – Volba zařízení zabraňujících zpětnému průtoku podle třídy tekutiny
Zařízení zabraňující zpětnému průtokuTřída tekutiny
12345
Volný výtok AANPRPRPRPR
Volný výtok AB s nekruhovým přepademNPRPRPRPR
Volný výtok AD s injektoremNPRPRPRPR
Volný výtok AF s kruhovým přepademNPRPRPR0
Volný výtok AG s minimálním kruhovým přepademNPRPR00
Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzdušíNPAPAPAPA
Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkemNPAPAPA0
Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmemNPRPRPR0
Zařízení s dynamickým přívodem vzduchuNPAPA00
Zavzdušňovací armatura kombinovaná se zpětnou armaturouNPRPA00
Nekontrolovatelná dvojitá zpětná armatura zabraňující znečištěníNPRP00
Zpětná armatura zabraňující znečištěníNPR000
Zavzdušňovací uzávěr v potrubíNPAPA00
PR – pokrývá riziko
PA – pokrývá riziko pouze při atmosférickém tlaku (pokud se zařízení zabraňující zpětnému průtoku nachází nad hladinou vody ve spotřebiči)
P – pokrývá riziko pouze s analýzou rizik na koncentraci použitých škodlivých látek
N – ochrana není vyžadována
0 – nepokrývá riziko

Všeobecné požadavky

V této části ČSN EN 61770 ed. 2 se zdůrazňuje, že materiál přicházející do styku s vodou určenou k lidské spotřebě nesmí představovat zdravotní riziko a nesmí způsobovat změny kvality, vzhledu, pachu nebo chuti vody.

Důležitými jsou následující požadavky:

 • spotřebiče musejí být vybaveny zařízením zabraňujícím zpětnému průtoku;
 • prvky představující nebezpečí pro pitnou vodu (např. dávkovače mycích nebo změkčovacích prostředků) nesmějí být ve směru průtoku instalovány před zařízením zabraňujícím zpětnému průtoku;
 • potrubí pro pitnou vodu umístěné ve směru průtoku před zařízením zabraňujícím zpětnému průtoku nesmí procházet nepitnou vodou ve spotřebiči.

Zařízení zabraňující zpětnému průtoku:

 • musí být zabudována do spotřebiče, nebo
 • připevněna ke spotřebiči, nebo
 • musí být nedílnou součástí hadicové soustavy.

Závěr

Problematikou zpětného průtoku se zabývá ČSN EN 1717 a celá řada výrobkových norem. ČSN EN 61770 ed. 2 je jednou z nich. Každý výrobce vyrábějící spotřebiče určené pro připojení na vnitřní vodovod by měl deklarovat, zda tyto normy splňuje, aby uživatel spotřebiče věděl, jestli je, nebo není nutné zařízení zabraňující zpětnému průtoku osadit na přívodu vody do spotřebiče.

Literatura

 1. Regelwerk W3/E1 Richtlinie Rückflussverhinderung in Sanitäranlagen
 2. ČSN EN 61770 ed. 2 Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti – Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav
 3. ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
 4. ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
 5. ČSN 75 54 09 Vnitřní vodovody
English Synopsis

Protection against backflow of unsuitable water into the internal drinking water supply is still a little-known problem for some professional public. Therefore, this article comments on the requirements of CSN EN 61770 ed. 2 as amended by A11.

 
 
Reklama