Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Novela zákona mění náležitosti smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod

Téměř dva miliony odběratelů čekají úpravy smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod. Vyplývá to z novely zákona o vodovodech a kanalizacích (275/2013 Sb.) účinné od 1. 1. 2014.

Dosud uzavřené smlouvy musejí být uvedeny do souladu se zněním novely zákona do 1. 1. 2024. Nově uzavírané odběratelské smlouvy musí od 1. 1. 2014 již splňovat požadavky tohoto zákona.
Novela vychází vstříc odběratelům, aby ve smlouvě měli nejen základní informace, ale i základní limity, a mohli v návaznosti na uzavřené odběratelské smlouvy vyžadovat plnění těchto parametrů. K nim patří jakost dodávané pitné vody včetně tlaku v místě napojení vodovodní přípojky na vodovod, v případě odvádění odpadních vod limity možného znečištění vypouštěných vod, forma ceny (jednosložková nebo dvousložková cena vodného nebo stočného), cena a způsob jejího stanovení, fakturace a zálohy. Odběratel musí do smlouvy od 1. 1. 2014 uvádět vlastníka přípojky a počet trvale připojených osob.

Rozbor nejdůležitějších bodů novely zákona:

Zákon upravuje v § 8 odst. 16 a odst. 17 náležitosti smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod dosud upravené v prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod musí obsahovat alespoň:

  • předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu (kanalizace),
  • vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku,
  • počet trvale připojených osob,
  • stanovení podmínek dodávky (limity množství dodávané vody a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky – maximální a minimální),
  • stanovení podmínek odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění),
  • ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů),
  • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení,
  • způsob fakturace a způsob plateb,
  • možnost změn a dobu platnosti této smlouvy.

Technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací se zaměřením především na kvalitu vody (doplnění § 11 zákona v odst. 2)

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, např. domovní studny. Toto zpřísnění je zaměřeno především na odběratele, kteří vnitřní vodovod dodávající kvalitní pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu propojili s vlastním zdrojem, jenž svou kvalitou ohrožuje nejen konkrétního odběratele, ale může ohrozit kvalitu dodávané pitné vody v celém vodovodu. Fyzické osobě může za tento přestupek příslušný orgán státní správy uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Toto pravidlo není žádnou novinkou, ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody byla řešena už v ČSN 1099 Vodovodní řád z roku 1933 a některých předpisech vydávaných před druhou světovou válkou některými městy. Podrobný způsob jak ochránit vodovod proti zpětnému nasátí vody uvádí ČSN EN 1717 z r. 2002.
Popis armatur a řešení.

Povinnosti provozovatele při výměně vodoměru ve prospěch odběratelů (§ 16 odst. 3)

Nově se zavádí povinnost oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem s vymezením času v rozsahu max. 3 hod., a to i v případě, že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Doplnění povinnosti pro provozovatele umožnit odběrateli jeho přítomnost u výměny vodoměru je v zájmu zkvalitnění služeb pro odběratele.

Směrnice MID, podle které se vodoměry v současnosti schvalují, definuje více technických a více náročnějších zkoušek, než dříve platné technické normy. I proto jsou nové vodoměry přesnější. Při výměně vodoměru doporučujeme zvážit instalaci vodoměru s možností elektronických odečtů. Ty významně usnadňují odečet, ale zároveň umožňují sledovat spotřebu a včas odhalit úniky vody, a to mnohem dříve než jsou patrné vizuálně.

Upřesnění pojmu vnitřní kanalizace (§ 2 odst. 8)

Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. Dochází tím k odstranění pochybností o tom, ve kterých místech končí vnitřní kanalizace domu nebo pozemku a kde začíná kanalizační přípojka.

Kdo hradí opravu kanalizační a vodovodní přípojky? Výměnu přípojky platí vlastník, zatímco opravu provozovatel sítě. Jedná se o pravidlo ze zákona o vodovodech a kanalizacích.

 
 
Reklama