Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011

Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.

I. Stručně o problematice:

Vzhledem k toxikologickým poznatkům o působení olova, především na vývoj mozku u dětí, byl ve shodě s požadavkem Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu legislativním předpisem (Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody) zpřísněn limit pro obsah olova v pitné vodě, a to z hodnoty 50 μg/l na na hodnotu 10 μg/l. Tato hodnota ukazatele musí být docílena nejpozději do listopadu 2013, tj. do 15 let od nabytí účinnosti Směrnice.

Cílem podprogramu "Podpora oprav domovních olověných rozvodů" je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě.

Zdrojem olova v pitné vodě jsou téměř výhradně materiály, se kterými voda přichází do styku během distribuce, především olověné přípojky nebo olověné domovní rozvody, ale i některé starší typy PVC potrubí a dosud běžně používané drobné prvky z mosazí nebo červeného bronzu (armatury, vodoměry, spojky, vodovodní baterie apod.). Obsah olova ve vodě je určován kvalitou vody (stupněm agresivity vůči olověným materiálům), dále materiálem potrubí, ze kterého byla vyrobena vodovodní přípojka a domovní instalace, rozsahem a uspořádáním domovní instalace a především chováním odběratele při spotřebě vody (průměrnou dobou stagnace vody v potrubí domovního rozvodu). Obsah olova ve vodě je proto velmi proměnlivý nejen v jedné zásobované oblasti, ale i v rámci jednoho domu a dokonce i jedné domácnosti.

Odůvodněně se předpokládá, že ve starých obytných domech, které dosud mají olověné rozvody pitné vody, bude obtížné dosáhnout nových zpřísněných požadavků a že ve většině případů bude nutné přistoupit k výměně olověného potrubí za jiné.

Více o tématu viz článek

II. Podprogram 117515 "Podpora oprav domovních olověných rozvodů"

Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky (dále jen "dům"). Finanční prostředky z dotace státního rozpočtu musí být vyčerpány v roce 2011, akce může být dokončena až v následujícím roce.

Žádosti o dotaci včetně příloh musí být doručeny nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj.

POZOR! Lhůta pro podání žádostí v roce 2011 prodloužena do 29.7.

Žádosti a stanovené doklady předkládá žadatel v nerozebíratelném provedení, přičemž všechny stránky budou vzestupně očíslovány a bude uveden celkový počet stran.

Informace k žádostem

 • Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, u kterých je provedena výměna olověných rozvodů.
 • Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo (dále jen "žadatel").
 • Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům ze státního rozpočtu ČR. Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě.
 • Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla "de minimis". Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.
 • Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel, kterému v rozsahu oboru pozemní stavby nebo specializace zdravotní technika byla udělena autorizace), technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
 • Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.
 • Za práce, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby jsou považovány zejména bourací práce související s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, demontáž stávajících vodovodních rozvodů, vysekání drážek, rozvody zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, montáž vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, zazdívky, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti. Za tokové práce se nepovažují např. obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

III. Žadatel dokládá:

 • Žádost na předepsaném formuláři (http://www3.mmr.cz/zad)
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna;
 • u vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce;
 • originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší než deset měsíců;
 • technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující: rozsah a technologický postup oprav a předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu;
 • prohlášení žadatele o bezdlužnosti (viz oddíl V. písm. f);
 • čestné prohlášení žadatele o tom, že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla "de minimis" za období tří let nepřesáhl částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

Kontaktní osobou pro podprogram oprav domovních olověných rozvodů je Bc.Marcela Frantíková, tel.: 224 86 1517, e-mail: framar@mmr.cz

Podatelna pro žádosti je Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor podpory bydlení, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

IV. Odběr vzorků:

Majitel objektu objedná rozbor vody v předepsaném rozsahu (stanovení olova a pH), a to u laboratoře akreditované (pro stanovení olova v pitné vodě a pro odběr vzorků pitné vody) nebo autorizované (pro rozbor pitné vody) podle zákona č. 258/2000 Sb. a současně proškolené v této metodice. Dohodne termín odběru a zajistí spolupráci majitelů vybraných bytů a ostatních obyvatel v objektu. Náklady na monitoring si hradí sám.

Majitel objektu objedná rozbor vody v předepsaném rozsahu (stanovení olova a pH), a to u laboratoře akreditované (pro stanovení olova v pitné vodě a pro odběr vzorků pitné vody) nebo autorizované (pro rozbor pitné vody) podle zákona č. 258/2000 Sb. a současně proškolené v této metodice. Dohodne termín odběru a zajistí spolupráci majitelů vybraných bytů a ostatních obyvatel v objektu. Náklady na monitoring si hradí sám.

Předpokládá se, že většinou půjde o staré vícepodlažní obytné budovy. Voda se bude odebírat na kohoutku, kde se běžně odebírá voda pro pití a vaření, a to ve třech bytech, z nichž alespoň jeden by měl být v co nejnepříznivějším místě vzhledem k délce domovního rozvodu (obvykle co nejvyšší patro). Alespoň jeden ze zbývajících dvou bytů musí být v jiném patře, přednostně v přízemí nebo v některém z nižších pater. Nedoporučuje se odběr vody z míst, která nejsou k odběru běžně a často používána (kohouty za vodoměrem, v prádelnách, ve sklepě...), protože může dojít k uvolnění částic z inkrustací či sedimentů s olovem, což může podstatně zkreslit výsledek.

Obyvatelé vybraných bytů by měli být také seznámeni s účelem odběrů. Při výběru je nutné opět dotazem ověřit, zda v daném bytě nedošlo k výměně podstatné části rozvodu vody na náklady majitele bytu. Pokud ano, je vhodné vybrat jiný byt.

V každém ze tří bytů se provede dvojí odběr: odběr vzorku po noční stagnaci, kdy se ještě nepředpokládá odběr vody v ostatních domácnostech, a odběr vzorku v náhodnou denní dobu: odběr provede pracovník laboratoře během dopoledne nebo časného odpoledne ve stejný den, jako byl odebrán vzorek po noční stagnaci.

English Synopsis
Support repair of lead piping for 2011

Subsidies are granted for the replacement of lead water pipes throughout the house, with a maximum amount of 10,000 CZK per flat in the house. The repair should be handled by a person authorized technical solutions. Applications must be submitted no later than 28 2nd 2011-16 PM.

 
 
Reklama