Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody v roce 2013

Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti o podporu běží od 17. 12. 2012 a skončí 15. února 2013.

V ČR existuje národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů (Ministerstvo pro místní rozvoj) již od roku 2004 a měl by trvat do roku 2013, kdy dojde k dlouho avizovanému zpřísnění limitní hodnoty pro olovo v pitné vodě z 25 na 10 μg/l. Je proto pravděpodobné, že toto je již poslední výzva a možnost získat na výměnu domovních rozvodů z olova dotaci.

Olovo v pitné vodě v koncentracích, které se mohou ještě dnes vyskytnout, může být nebezpečné pro malé děti a jejich vyvíjející se nervový systém. V pitné vodě z vodárny není olovo prakticky přítomno –(výjimky na úrovni zlomku limitní hodnoty), ale zvýšený obsah může být v domech, které dosud mají staré olověné domovní rozvody vody (v ČR ještě asi 5%). Jeho obsah lze významně snížit např. odpouštěním vody, která přes noc stagnovala v domovním rozvodu, ale nejspolehlivější výměna původních rozvodů za nové.

K dotačnímu titulu

 • Jedná se o výměnu domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky (dále jen „dům“).
 • Dotace poskytnutá z tohoto podprogramu musí být vyčerpána v roce 2013.
 • Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek
 • Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě. (Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR)

Výběr z podmínek ro poskytnutí dotace

 • v domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 μg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody.
 • Na opravu je zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
 • Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá investiční záměr obsahující:

 1. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna;
 2. u vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce;
 3. v případě, že žadatelem je společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek2 nebo členské schůze bytového družstva3 o souhlasu s provedením opravy;
 4. originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší než deset měsíců;
 5. technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:
  • rozsah a technologický postup oprav;
  • předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu;
 6. prohlášení žadatele o bezdlužnosti (viz oddíl V. písm. f);
Zdroj: Informace o dotačním titulu na webu MMR
 
 
Reklama