Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotační titul na rekonstrukci olověných rozvodů pro rok 2010

Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení

I.Stručně o problematice:

Vzhledem k novým toxikologickým poznatkům o působení olova, především na vývoj mozku u dětí, byl ve shodě s požadavkem Směrnice Rady pro jakost vody určené pro lidskou spotřebu novým legislativním předpisem (Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody) zpřísněn limit pro obsah olova v pitné vodě a to z hodnoty 50 μg/l na hodnotu 25 μg/l (platnou v současné době), respektive na hodnotu 10 μg/l (platnou od roku 2013).

Zdrojem olova v pitné vodě jsou téměř výhradně materiály, se kterými voda přichází do styku během distribuce, především olověné přípojky nebo olověné domovní rozvody, ale i některé starší typy PVC potrubí a dosud běžně používané drobné prvky z mosazí nebo červeného bronzu (armatury, vodoměry, spojky, vodovodní baterie apod.). Obsah olova ve vodě je určován kvalitou vody (stupněm agresivity vůči olověným materiálům), dále materiálem potrubí, ze kterého byla vyrobena vodovodní přípojka a domovní instalace, rozsahem a uspořádáním domovní instalace a především chováním odběratele při spotřebě vody (průměrnou dobou stagnace vody v potrubí domovního rozvodu). Obsah olova ve vodě je proto velmi proměnlivý nejen v jedné zásobované oblasti, ale i v rámci jednoho domu a dokonce i jedné domácnosti.

Odůvodněně se předpokládá, že ve starých obytných domech, které dosud mají olověné rozvody pitné vody, bude obtížné dosáhnout nových zpřísněných požadavků a že ve většině případů bude nutné přistoupit k výměně olověného potrubí za jiné.

Více o tématu viz článek.

II. Podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2010:

Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky (dále jen "dům"). Dotace poskytnutá z tohoto podprogramu musí být vyčerpána v roce 2010.

Lhůta pro doručení žádosti začala běžet dnem 11. 11. 2009 a končí 1.2. 2010.

Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj na adrese http://www3.mmr.cz/zad

  • Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, u kterých je provedena výměna olověných rozvodů.
  • Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo.
  • Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Finanční prostředky z dotace státního rozpočtu musí být vyčerpány v roce 2010, akce může být dokončena až v následujícím roce. Výše vlastních finančních prostředků, která pokrývá dofinancování celkových nákladů akce k dotaci o maximální výši 10 tis. Kč na bytovou jednotku, není v "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" závazná.
  • Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla "de minimis". Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.
  • Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
  • Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby, tedy zejména na bourací práce související s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, demontáž stávajících vodovodních rozvodů, vysekání drážek, rozvody zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, montáž vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, zazdívky, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti. Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

Kontaktní osobou pro podprogram oprav domovních olověných rozvodů je Bc.Marcela Frantíková, tel.: 224 86 1517, e-mail: framar@mmr.cz

Podatelna pro žádosti je Ministrerstvo pro místní rozvoj, Odbor podpory bydlení, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

III.Odběr vzorků:

V příloze tohoto programu je na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj dokument: Monitoring obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody s aktualizovaným Seznamem zdravotních ústavů.

V této příloze je uveden komentář Státního zdravotního ústavu, který může být dobrým vodítkem pro rozhodování, zda je program pro konkrétní nemovitost vhodný:

Vzhledem k značnému kolísání obsahu olova v pitné vodě, způsobenému domovními rozvody z olova nebo olovo obsahujícími jinými komponentami rozvodu, nelze žádnou z reálně dostupných odběrových metod považovat za 100 % reprezentativní. Získané výsledky budou vždy zatíženy větší či menší nejistotou.

Z tohoto důvodu doporučujeme, aby objekty, u nichž bude prokázán domovní rozvod z olova, byly rovnou zařazeny do podpůrného programu pro sanované objekty.

V takovém objektu nemusí být ani prováděny odběry a rozbory vody, protože podle dostupných informací nemohou objekty s olověnými domovními rozvody splnit cílový limit obsahu olova 10 mg/1. Ke stejnému doporučení dospěl i frankfurtský projekt "Olovo". Rozbory lze v tomto případě provést snad jen z důvodu určení případných priorit (pokud by voda v průměru překračovala hodnotu 25 mg/1/1 - tedy současný limit, bylo by vhodné zařadit daný objekt do podpůrného programu přednostně). I kdyby rozbory v objektu s prokázanými olověnými rozvody neprokázaly zvýšený obsah olova vlivem existujících vápenatých inkrustací v potrubí, nelze do budoucna zaručit jejich nezávadnost, protože tyto inkrustace mohou být snadno narušeny ať již mechanicky (vibrace, otřesy) nebo chemicky (změna kvality vody v důsledku jiného zdroje surové vody nebo jiné technologie úpravy), jak bylo zjištěno i v ČR.

Jinak odběry a rozbory doporučujeme provádět jen u těch objektů, kde chybí informace o druhu domovních rozvodů a bude podezření na rozvody olověné nebo kde již byla část olověných rozvodů vyměněna za jiný materiál.

Zároveň je v této příloze podrobně popsán postup pro odebírání vzorků vody, který je používán v ČR. Kriteria dotace při odběru vzorků jsou:

V domě je zjištěno zvýšené množství olova ve výši alespoň jeden RDT a zároveň dva NS > 10 mg/l, nebo alespoň jeden NS > 25 mg/l, nebo alespoň jeden RDT > 25 mg/l a zároveň alespoň jeden NS > 25 mg/l, nebo alespoň dva RDT v intervalu 10 - 25 mg/l a zároveň dva NS > 25 mg/l, které je doloženo protokolem dokládajícím výsledky monitoringu obsahu olova v pitné vodě.

Vysvětlivky: RDT - odběr během dne; NS - odběr po noční stagnaci

Hodnocení vzorků z odběrů provádí laboratoř, která provedla monitoring. Nejedná-li se o laboratoř zdravotního ústavu, musí být provedení monitoringu a hodnocení výsledků konzultováno s místně příslušným zdravotním ústavem.

Laboratoř vydá objednateli akreditovaný nebo autorizovaný protokol s hodnocením. Nedílnou součástí dokumentace je i výsledek souběžného stanovení olova v dodávané vodě provedeného dodavatelem vody nebo jeho závazné stanovisko k obsahu olova v dodávané vodě.

Příloha monitoringu - Seznam zástupců zdravotních ústavů, kteří byli proškoleni v metodice "Monitoring obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody" ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, Praha 10 (aktualizováno pro rok 2008):

Státní zdravotní ústav v Praze tel.: 267082786 Mgr. Jan Runštuk
Zdravotní ústavy telefon  
Kolín 321739013 Ing. Alena Svobodová
Ústí nad Labem 477751111 Ivana Holcova
Karlovy Vary 352323111 Ing. Jana Kotková
Plzeň 378037711 Ing. Jarmila Sladká
České Budějovice 387712911 Ing. Hana Zahradníková
Jihlava 567574701 Ing. Martina Fišarová
Brno 541421211 Ing. Dita Lusková
Zlín 577018090 Ing. David Lučný
Olomouc 585719111 RNDr. Martin Halata
Pardubice 466019523 Ing. Pavel Dokoupil
Ostrava 596200111 Bc. Jana Kantorová
Hradec Králové 495058111 Věra Šimková
Liberec 482411635 Ing. Petr Parma

Na webu ministerstva je v jedné z příloh také Návrh informačního letáku pro obyvatele, který je vhodný pro informování obyvatel domu před vzorkováním.

IV.Rekapitulace programu v předešlých letech:

Poprvé v roce 2005:

Na podporu likvidace olověných potrubí z rozvodů pitné vody požadované směrnicí EK, bylo pro rok 2005 ze státního rozpočtu vyčleněno symbolických 10 milionů korun. Ani ty však, následkem pro poskytnutí dotace stanovených podmínek, nebyly vyčerpány. Poskytnuty byly jen asi 2 miliony korun třem obcím. Chtěl-li soukromý majitel o dotaci v roce 2005 požádat, mohl to učinit jen prostřednictvím obce.

V roce 2007:

Dotace ze státního rozpočtu je poskytována pouze na celý dům (příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu nebo společenství vlastníků jednotek, výjimečně vlastník bytu nebo nebytového prostoru), a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě, přičemž dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu. Dotace bude vyčerpána v roce 2007; oprava bude dokončena nejpozději v roce 2008.

Zdroje:

Program Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2008 na www.mmr.cz
informace tiskového odboru Ministerstva pro místní rozvoj

1 Nařízení komise Evropských společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

English Synopsis
Subsidies for the reconstruction of lead water pipes in homes for 2010

The article is devoted to conditions of financial support for the exchange of lead water pipes in apartment buildings. The article listed the conditions the grant application deadlines and additional information.

 
 
Reklama