Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Směs splaškových, srážkových a dalších vod v jednotné kanalizaci je odpadní voda


© Fotolia.com

Sdělení odboru ochrany vod MŽP ke změnám § 8 a § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých v důsledku nabytí platnosti zákona č. 113/2018 Sb. je určeno vodoprávním úřadům (VPÚ) všech stupňů.

Nečištěné odpadní vody vypouštěné jakýmkoliv způsobem z jednotné kanalizace jsou v současné době zásadním tzv. difúzním zdrojem znečištění povrchových vod. Difúzní zdroj znečištění je charakterizován znečištěním, jež je vypouštěno z konkrétního místa, ale není známa velikost vypouštěného znečištění ani nedochází k účinné regulaci vypouštěného znečištění. Vliv znečištění je až následně pozorován na zhoršené nebo nelepšící se kvalitě vodního útvaru a to i přes postupně se zlepšující kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod (OV). Je proto nanejvýš potřebné, aby existující vypouštění nečištěných OV byla známa, bylo sledováno množství znečištění, jež je z nich vypouštěno a na základě toho byla přijímána opatření k eliminaci vlivu difúzních zdrojů znečištění na povrchové vody.

Novelou vodního zákona ve znění zákona č.113/2018 Sb. došlo v § 38 k jasnému stanovení toho, že směs splaškových, srážkových a dalších vod nalézajících se v jednotné kanalizaci je OV a cokoliv z jednotné kanalizace vytéká (tedy i různé přepady, odlehčení apod.) je též odpadní vodou.

V žádném případě se nejedná o nový fakt

V žádném případě se nejedná o nový fakt - pokud jsou OV vyčištěné, vypouštěné z čistírny odpadních vod (ČOV), je naprosto zjevné, že stejný charakter musí mít i voda na ČOV přitékající, tedy voda tekoucí jednotnou nebo splaškovou kanalizací.
Došlo pouze k odstranění možnosti pro nejrůznější a nesprávné výklady stávajícího nejednoznačného ustanovení § 38 odst. 2 vodního zákona, kdy byly OV vytékající z jednotné kanalizace zcela chybně označovány za vody srážkové. Na vypouštění OV do vod povrchových a podzemních se vztahují obecné povinnosti dané § 8 a § 38.

Protože však není zatím technicky možné aplikovat tyto požadavky na všechna vypouštění z jednotné kanalizace a to především z důvodu vysokého počtu výpustí a minimální připravenosti možností monitoringu množství a kvality vypouštěných OV, byla pro nejčastější případy vypouštění, kterými jsou odlehčovací komory na stokách jednotné kanalizace, jež chrání stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, stanovena výjimka z povinnosti existence povolení k vypouštění OV do vod povrchových (§ 8 odst. 3 písm. g) zák. č. 113/2018 Sb.).

Hydraulické přetížení

Hydraulickým přetížením je myšlen stav, kdy do stoky natéká ve směru toku vody ve stokové síti více vody, než je stoka schopna bezpečně pojmout a nikoliv stav kdy k přetížení (naplnění) stoky dojde zpětným vzdutím vody v důsledku záměrného snížení průtočného profilu následující části stokové sítě např. regulací nátoku vody na ČOV. Tato výjimka se však nevztahuje na vypouštění OV do vod povrchových, jež vzniká jako důsledek odlehčení, jež namísto nebo nad rámec hydraulické ochrany stok snižuje množství OV přitékající na ČOV (např. poslední odlehčovací komora před ČOV či přepady z čerpacích jímek před ČOV) nebo omezuje množství OV natékající na jednotlivé technologické stupně ČOV, ani na přepady z dešťových zdrží. Všechna tato vypouštění OV lze od 1. 1. 2019 realizovat pouze na základě povolení dle § 8 odst. 1 písm. c).

Výše uvedené se netýká tzv. havarijních přepadů a havarijních obtoků, ze kterých OV odtéká zcela výjimečně v důsledku vzniku nestandardní situace např. poruchy čerpadla u čerpací jímky, uzavření části ČOV z důvodu oprav, povodeň apod.

Tato událost by měla být uvedena v provozním deníku a ohlášena VPÚ, ČIŽP a správci Povodí. Zvýšený průtok vody v kanalizaci v důsledku srážek je normální situace, kterou musí kanalizace zvládat běžnými postupy, nikoliv za využití havarijních přepadů. Povolení bude VPÚ vydáno v běžném návrhovém správním řízení na základě žádosti oprávněného, např. provozovatele ČOV. Zahájení řízení (ani následné vydání rozhodnutí) tak není vázáno na datum účinnosti novely vodního zákona (1. 1. 2019), fakt, že se jedná o vypouštění OV, je předložením žádosti žadatelem akceptován. Vzhledem k tomu, že výše uvedená místa, kde k odlehčení OV dochází, jsou součástí areálu ČOV či jsou funkčně na ČOV navázána, kompetence pro vydání povolení k vypouštění zůstávají identické jako u povolování ČOV tj. pro zdroje znečištění nad 10 000 EO vydává povolení VPÚ kraje (jednotlivá odlehčení mohou být v budoucnosti zahrnuta pod povolení k vypouštění z ČOV, jak to bylo v minulosti běžně využíváno).

Povolení z vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad při vydávání povolení přiměřeně použije ustanovení § 38 vodního zákona a prováděcí předpis (NV č. 401/2015 Sb.) tak, aby bylo možné respektovat určitou specifičnost těchto zdrojů znečištění.
Výjimkové povolení a co by povolení by mělo obsahovat mimo obecných náležitostí

 
 
Reklama