Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Srážkový normál a hodnoty srážek srpen 2021

Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi silně omezeny, a to vzhledem k prudké dynamice vývoje konvekční oblačnosti, ze které pocházejí přívalové srážky. Aktualizace dlouhodobého srážkového normálu bude na základě rozhodného období let 1991 až 2020 pro období od 2022.

Zvýšená hladina Ploučnice v České Lípě, foto redakce
Zvýšená hladina Ploučnice v České Lípě, foto redakce

Záznamy dosavadních rekordů ve srážkách byly v Německu přepsány

Německé záplavy zaskočily vědce

V částech spolkových zemí Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko spadlo během 48 hodin až 148 litrů srážek na m2. Obyčejně tam přitom naprší asi 80 litrů m2 za celý červenec. Záznamy dosavadních rekordů ve srážkách byly přepsány na rozsáhlém území povodí Rýna.
Nejvýraznější z více než desítky rekordů ve srážkách přepsal ten minulý v hodnotě 95 milimetrů vody během 24 hodin na 154 milimetrů. „Jsem překvapen, o kolik byl rekord překonán,“ řekl podle Guardianu klimatolog a hydrolog Dieter Gerten z německého Postdam Institutu.

Liberecko

„Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, v přívalových deštích může místy spadnout kolem 40 litrů vody na m2,“ varovali před 17.8.2021 meteorologové.
Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo v oblasti Jizerských hor nad Libercem od rána téměř 50 litrů vody na m2.

Přečtěte si také Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr Přejít na online výpočet

Srážkový normál – aktuálně platí do konce r. 2021

Od 1.4.2014 nabyla účinnost Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Změny se týkají také způsobu výpočtu množství odváděné srážkové vody do veřejné kanalizace. Pro stanovení množství srážkových vod se používá „Dlouhodobý srážkový normál“. Ten je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí – 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace. Doslova na poslední chvíli 16.12. 2020 prodloužilo Ministerstvo zemědělství platnost stávajícího dlouhodobého srážkového normálu, a to do 31.12.2021.

Aktualizace dlouhodobého srážkového normálu bude předmětem připravované novelizace vyhlášky 428/2001 Sb., a na základě skutečných srážkových úhrnů jej stanoví Český hydrometeorologický ústav, přičemž rozhodné období pro nový výpočet by měl být dlouhodobý srážkový normál v letech 1991 až 2020.

Výskyt extrémních srážek je popisován i v Podkladové analýze pro přípravu společné zemědělské politiky (SZP) v programovém období 2021+.

Přívalové letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, které zasahují obvykle malá území, se mohou vyskytnout kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích (MŽP, 2015). Projevují se velmi rychlým vzestupem hladiny vody a následně i velmi rychlým poklesem. Mohou se vyskytovat i v místech bez vodních toků, kde charakter reliéfu a půdní pokryv může soustředit povrchový odtok.

Vedle vysoké intenzity srážek zde sehrává velmi důležitou úlohu schopnost půdního povrchu vsakovat/zadržovat srážkovou vodu v podobě typu vegetačního pokryvu či protierozních opatření a aktuální stav nasycení půdního povrchu předchozími srážkami.

Možnosti předpovídání přívalových povodní jsou velmi silně omezeny, a to vzhledem k prudké dynamice vývoje konvekční oblačnosti, ze které pocházejí přívalové srážky. I když meteorologické podmínky pro vznik silných přívalových srážek mohou být poměrně úspěšně předpovězeny, přesnou lokalizaci výskytu, trvání a intenzitu přívalových srážek a tím i konkrétní ohroženou lokalitu predikovat nelze.

 
 
Reklama