Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Stav vodovodů pohledem z praxe

Poruchy na vodovodní síti zjišťuje provozovatel i na základě sledování křivky nerovnoměrnosti denní spotřeby pitné vody. V případě menších obcí je v noci spotřeba vody téměř nulová. Pokud tomu tak při dlouhodobějším sledování není, musí se příčina zvýšené spotřeby zjistit a porucha vyhledat.

Každý provozovatel vodohospodářské infrastruktury se musí potýkat s různými problémy a úkoly, které jsou spojené s údržbou a rekonstrukcí vodovodní sítě a jejích jednotlivých součástí. Musí brát v potaz počet obcí a fakt, že každá obec je do jisté míry jiná a má proto specifické potřeby i v případě provozu své vodovodní sítě. V tomto článku přinášíme pohled z praxe na základě zkušeností Ing. Aleše Zapletala, odborníka ze společnosti INSTA CZ, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v regionu Moravy.

Jedním z hlavních kritérií, která určují stav vodovodů v jednotlivých obcích, je stáří vodovodu. U relativně mladých vodovodů, jakým je například skupinový vodovod Pomoraví, dochází k poruchám sporadicky a jejich údržba je víceméně bezproblémová. Stáří takovýchto vodovodů se pohybuje kolem 10 až 15 let. Některé neduhy se však mohou vyskytnout u vodovodů o něco starších, vybudovaných na začátku 90. let. Samotné potrubí je v těchto případech v pořádku, dochází však častěji k opotřebení navrtávacích pásů nebo uzavíracích armatur. Proto je nutné u těchto vodovodů provádět pravidelný monitoring a v případě odhalení závady provést výměnu jejich vadné části.

Poruchy na vodovodní síti zjišťuje provozovatel mimo jiné i na základě sledování křivky nerovnoměrnosti denní spotřeby pitné vody. Křivka nerovnoměrné spotřeby zaznamenává v grafické podobě průběh denní spotřeby vody v konkrétní vodovodní síti, přičemž platí, že v nočních hodinách mezi 2:00–3:00 hod. je spotřeba nejnižší. V případě menších obcí to znamená, že je v tomto čase spotřeba pitné vody prakticky nulová. Pokud tomu tak při dlouhodobějším sledování není, musí se příčina zvýšené spotřeby zjistit a případná porucha vyhledat. Osazením dataloggeru na hlavní vodoměr a odstavováním jednotlivých větví na síti, zjišťují provozní montéři lokalitu s výskytem poruchy. Při bližším upřesnění problémové lokality dochází k přesnějšímu určení vlastního místa poruchy. Na vodovodním řadu se určí postupným odstavením co nejmenší možný úsek vodovodního řadu s přípojkami, který je následně prověřován. Montéři odzkouší odstavení jednotlivých přípojek a zjistí, zda je problém na potrubí nebo na přípojce. V případě, že porucha se projeví na přípojce, upřesní se, zda je vlastní porucha před nebo za vodoměrem, tedy jestli je porucha na veřejné nebo soukromé části vodovodní přípojky. V případě zjištění závady na již zmíněném navrtávacím pásu nebo na uzavírací armatuře se přistoupí k odkopání příslušné části vodovodu a výměně vadné součásti. K takovéto postupné výměně navrtávacích pasů dochází již u 20 let starých vodovodů, jako je například vodovod v obci Křelov-Břuchotín na Moravě. U ještě starších vodovodů, jejichž stáří dosahuje více než 40 roků, se pochopitelně zvyšuje počet oprav a údržbářských zásahů. Zvýšená četnost kontroly a nasazení obsluhy je nutné, aby se minimalizovaly provozní ztráty vodovodu.

Z pohledu provozovatele vodohospodářské infrastruktury byla letošní zima velmi náročná na údržbu vodovodů. Důvodem bylo mrazivé počasí. Na začátku zimy bez adekvátní sněhové vrstvy mráz lehce pronikal k špatně zabezpečeným vodoměrům a naopak na konci zimního období, díky bohatší sněhové nadílce, byl zaizolován v uložení vodoměru, a nedostal se tak ven. To způsobovalo problém zejména na koncových větvích vodovodní sítě, kde jsou odběry minimální (zpravidla 1–2 zákazníci) a kde docházelo proto k jejich zamrznutí. Nejčastěji zamrzaly vodoměry, které byly uloženy v nedostatečné hloubce. Z toho také plyne pro vlastníky vodoměrů poučení skutečně dodržovat základní podmínky při instalaci vodoměrů, a to zajistit jejich řádné zateplení jako ochranu před mrazem a dodržet minimální hloubku 120 cm.

English Synopsis
Water supply in the point of view of practice

Disturbances in the water network can be determined by operator on the basis of monitoring of unevenness curves of daily drinking water consumption. In the case of smaller municipalities, water consumption in the night is almost zero. If it’s not zero for long term monitoring, it is necessary to determine the cause of increased consumption and to find the fault.

 
 
Reklama