Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021

Během setkání vodohospodářů v závěru měsíce března byly v Kongresovém centru v Praze vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021. Podívejte se i vy na výsledky.

V každé z kategorií – tedy v oboru VaK a oboru vodních toků – byly samostatně hodnoceny stavby ve dvou „velikostních“ podkategoriích, a to o investičních nákladech do 50. mil. Kč a nad 50 mil. Kč. Z celkem 17 přihlášených staveb jich představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR schválilo k ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2021“ osm, dále dvě stavby v každé kategorii získaly Zvláštní ocenění SVH ČR a SOVAK ČR.

KATEGORIE I – podkategorie nad 50 mil. Kč

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově – NVL

Oceněni byli:

Investor: Hl. m. Praha

Správce stavby: Pražská vodohospodářská společnost a. s.

Projektant: SWECO Hydroprojekt a. s.

Zhotovitel: Sdružení ÚČOV Praha – SMP CZ, a. s. (vedoucí společník), Hochtief CZ a. s., SUEZ International SA, Wassertechnik GmbH

O této největší vodohospodářské stavbě za posledních minimálně 40 let bylo již mnohé napsáno v mediích i odborných časopisech. Unikátní je například plné zakrytí čistírny, které umožňuje v rámci celkové koncepce Trojské kotliny přístupnost veřejnosti. Stavební náročnost stavby, na které ve špičkách pracovalo až 700 pracovníků, dokumentuje uvedená fotografie.

Nová vodní linka je první ze tří hlavních etap celkové přestavby a modernizace ÚČOV. Stavba si vyžádala investici ve výši téměř 6,5 mld. Kč a byla úspěšně kolaudována v prosinci loňského roku.

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově – NVL
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově – NVL

Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

Oceněni byli:

Investor: VODA Želivka, a. s.

Projektant: SWECO Hydroprojekt a. s.

Zhotovitel: Společnost ÚV Želivka – Metrostav a.s. (vedoucí společník), SMP CZ, a. s., GEOSAN Group a. s.

Správce stavby a TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Zatímco stavba ÚČOV je největší stavbou v čistírenství, tato stavba je svým finančním objemem přes 1 mld. Kč bezpochyby jednou z největších investic do modernizace úpravy vod v posledních letech. Doplněním technologické linky o filtraci s granulovaným uhlím je ÚV schopna zajistit především:

  • odstraňování specifických organických látek,
  • minimalizaci rizik nesplnění legislativních limitů pro pesticidní látky.

Stavba, k jejímu financování významně přispěly zdroje z OPŽP, byla uvedena do trvalého provozu v lednu 2022.

Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)
Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

KATEGORIE I – podkategorie do 50 mil. Kč

Rozšíření ČOV Uhlířské Janovice

Oceněni byli:

Investor: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s.

Projektant: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav a. s.

Stavba řešila intenzifikaci stávající ČOV pro kapacitu 3000 EO, která zajistila zákonné limity vypouštěných odpadních vod, které původní technologie ČOV nemohla splnit, a umožnila připojení budované splaškové kanalizace místních částí obce.

Stavba s investicí přes 40 mil. Kč byla uvedena trvalého provozu v únoru tohoto roku.

Rozšíření ČOV Uhlířské Janovice

Věžový vodojem Moravská Huzová

Oceněni byli:

Investor: VHS SITKA, s. r. o.

Projektant: VODING HRANICE, spol. s.r.o.

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Projekt věžového vodojemu slouží zabezpečení dostatečného množství pitné vody pro zásobování spotřebiště. Kromě udržování rezervy pro případ přerušení dodávky vody bylo účelem stavby také udržovat požadovaný tlak ve vodovodní síti a poskytnout vodu pro požární účely.

Stavba o investičních nákladech 19,0 mil. Kč byla uvedena do trvalého provozu v červenci loňského roku.

Věžový vodojem Moravská Huzová
Věžový vodojem Moravská Huzová

Zvláštní ocenění SVH ČR a SOVAK ČR v kategorii I – stavby oboru VaK

ČOV Přerov – kalová koncovka

Oceněni byli:

Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Projektant: SWECO Hydroprojekt, a. s.

Zhotovitel technologické části: ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Zhotovitel stavební části: OHL ŽS, a. s., Divize M – Morava

Technický dozor investora: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

Stavba řešila zřízení kalového centra zpracování kalů na ČOV Přerov pro celou regionálně působící společnost VaK Přerov, a to formou nízkoteplotního sušení. Sušena je produkce kalu z ČOV Přerov, ke které jsou rovněž dováženy odvodněné kaly produkované na ČOV Hranice, ČOV Lipník a ČOV Kojetín.

Celkové investiční náklady dosáhly částky 179 mil. Kč a dotace z OPŽP činila 25 % ze způsobilých nákladů.

ČOV Přerov – kalová koncovka
ČOV Přerov – kalová koncovka

KATEGORIE II – podkategorie nad 50 mil. Kč

Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Oceněni byli:

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Valbek, spol. s r.o. a AQUATIS a. s.

Zhotovitel: Metrostav a. s.

Účelem stavby o investici 453 mil. Kč bylo umožnit proplavení větších sestav lodí s plavební výškou do 7,0 m přestavbou jednoho mostního pole a ohlaví velké plavební komory. Na financování stavby se podílel Státní fond dopravní infrastruktury a dále zdroje EU – Connecting Europe Facility.

Úprava ohlaví plavební komory Hořín
Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Višňová, Víska – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Oceněni byli:

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Projektant: HG partner, s.r.o.

Zhotovitel: SMP CZ, a. s.

Účelem suché nádrže je protipovodňové opatření, kterým bude dosaženo snížení kulminačního průtoku povodně dočasnou akumulací vody.

Stavba suché nádrže, která si vyžádala investici ve výši 69 mil. Kč, má funkci technickou, krajinotvornou i ekologickou.

Višňová, Víska – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
Višňová, Víska – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

KATEGORIE II – podkategorie do 50 mil. Kč

Revitalizace Bartošovického potoka

Oceněni byli:

Investor: Lesy ČR, s. p.

Účelem akce byla podpora přirozených krajinotvorných procesů, obnova přirozených funkcí vodního toku a nivy, optimalizace hydrologické situace v povodí, zvýšení ekologické hodnoty území vytvořením nových biotopů a zlepšením krajinného rázu.

Revitalizace Bartošovického potoka
Revitalizace Bartošovického potoka

Dyje, retenční prostor Novosedly

Oceněni byli:

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Projektant: Atelier FONTES, s.r.o.

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zemědělskou krajinu se díky tomuto projektu podařilo proměnit v lužní lokalitu s přírodě blízkým vodním tokem plně komunikujícím s říční nivou a současně se zvýšila míra povodňové ochrany pro okolní obce.

Stavba o investičních nákladech přes 18 mil. Kč byla zkolaudována v dubnu 2021.

Dyje, retenční prostor Novosedly
Dyje, retenční prostor Novosedly

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II – stavby v oboru vodních toků

DVT Andělice, Pocinivice, Rekonstrukce úpravy

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel: Společnost pro výstavbu DVT Andělice – IMOS Brno, a.s. (vedoucí společník), IMOS Brno, POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Předmětem stavby je rekonstrukce uměle opevněného úseku drobného vodního toku Andělice vysvahováním břehu do navrženého sklonu s opevněním kamennou rovnaninou.

DVT Andělice, Pocinivice, Rekonstrukce úpravy
DVT Andělice, Pocinivice, Rekonstrukce úpravy

 
 
Reklama