Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technické vodní obslužné systémy - Slovník pojmů a souvisejících významů

Výkladový slovník pojmů z oboru TZB zahrnuje technické obslužné systémy a s nimi související obory jako jsou hygiena, úprava vody, problematika ohřevu a desinfekce teplé vody, aj.

Abiotický bez projevu života
Absorpce záchyt, pohlcování
Adaptace přizpůsobení se podmínkám
Aditiva doplňky, přísady
Aerobní žijící (probíhající) za přítomnosti kyslíku
Aerosol koloidní soustava složená z kapalných či pevných (popř. obou) částic rozptýlených v plynném prostředí, lze uvažovat jako suspenzi pevných a kapalných nebo pevných nebo kapalných částic v plynném prostředí, mající zanedbatelnou pádovou rychlost
Agar Složitý sacharid polygalaktan, extrahuje se vařící vodou z mořských řas. Usušený po opětovném namočení bobtná, při 80 - 95 °C se rozpouští, 1% roztok tuhne při 35 - 50 °C. Agar zkapalňují na rozdíl od želatiny pouze některé mikroby.
Aglomerace shlukování
Aglutinace shlukování (buněk, bakterií)
Aktivní uhlí je průmyslově vyráběný uhlíkatý produkt s pórovitou strukturou a velkým vnitřním povrchem. Může adsorbovat široké spektrum látek, tzn. látky jsou poutány k vnitřnímu povrchu a toto se označuje jako adsorpce. Objem pórů aktivního uhlí je všeobecně větší než 0,2 ml.g-1, vnitřní povrch větší než 400 m2.g-1 povrchu (až 1 000 m2.g-1), šířka pórů je v rozmezí 0,3 - 1000 nm. Molekulární struktura aktivního uhlí se podobá struktuře grafitových destiček širokých několik atomů. Hexagonální kruh uhlíkových atomů je často přerušen a tyto nepravidelnosti poskytují možnosti pro reakce na místech, kde je uhlíkový kruh přerušen
Améba měňavka, jednobuněčný organizmus, prvok s proměnlivým tvarem těla, žijí ve vodě, ve vlhkých místech nebo jako symbionti v trávící soustavě živočichů
Aminokyseliny organické kyseliny obsahující aminoskupiny (tj. - NH2), obvykle ne více než dvě
Anabiosa stav s minimalizovanými životními funkcemi
Anamnéza popis zdravotního stavu
Antigen pro daný organismus cizorodá látka, která může vyvolat specifickou imunobiologickou odpověď, tj. tvorbu protilátek aj. V lékařství se používají především k diagnostice některých onemocnění (antigeny bakteriální, virové). Antigeny jsou přírodní (transplantovaná tkáň jiných jedinců, cizí krevní skupina, .. ) nebo syntetické (polysacharidy, bílkoviny)
Antigenní rozeznatelný imunitním systémem, působící jako antigen
Aragonit je vápenec s deformovanou krystalickou mřížkou. Na rozdíl od běžného vápence krystalizuje v kosočtverečné soustavě. V přírodě se vyskytuje vzácně protože fosilněním přechází do běžného vápence, a jeho nejznámější formou je karlovarský vřídelní kámen
Armatury Armatury v distribučním systému vodovodu usměrňují a zabezpečují průtok vody potrubím nebo výtok z potrubí. Mají být funkční, spolehlivé, hospodárné, estetické apod. Armatury jsou širší název současně pro ventily, kohouty atd.
Dělení dle funkce:
- výtokové armatury,
- průtokové armatury,
- regulační, redukční a pojistné armatury,
- přivzdušňovací, odvzdušňovací, odkalovací, oddělovací aj. ventily
Bacil a) obecné označení pro tyčinkovité bakterie
b) lidové označení pro choroboplodné zárodky
Bakterie jednobuněčné, všudypřítomné mikroorganismy, velké několik µm (od 0,6 µm u chlamydie do 5 000 µm u spirálně zakřivených bakterií). Tvoří asi polovinu veškeré živé hmoty na Zemi. Mají nejrůznější tvar (nejčastější jsou tyčinky, zakřivené nebo spirálně zakřivené tyčinky či kulovité koky). Jejich dekompoziční úloha ve všech ekosystémech je nezastupitelná; odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla a vracejí živiny zpět do koloběhu (např. ročně vrátí asi 50 mld. tun uhlíku). Bez jejich činnosti by na Zemi neexistoval život.
Bazální základní, základový,se základem spojený
Biocid látka zneškodňující mikroorganismy
Biofilm shluk bakterií a mikroorganismů v tenké vrstvě,přichycených k povrchu pevného materiálu, obvykle ve vodním prostředí
BVM "biologicky vzorkované místo" - na potrubí vytvořený obchvat shodného průměru potrubí, který umožňuje vyjmutí části potrubí s uzavřeným vodním sloupcem a přenesení do mikrobiologické laboratoře. Zde je možno pro sledování využít jak odebraný vzorek vody, tak i posoudit stav potrubí, úsady, biofilmy atd.Sestavu je možno doplnit vzorkovacími ventily před a za vyjímacím vzorkovacím kusem pro dávkování biocidu, odběr vzorků; je zde možno umístit i přístroje pro monitorování dalších fyzikálních a chemických veličin - teploty, tlaku, pH, vodivosti atd.
CFU počet kolonií sledovaných bakterií tvořících jednotky - výsledek mikrobiologického šetření daného vzorku, zde legionel, v daném objemu (za lomítkem: v 50 ml obvykle u PWH, ve 100 ml u SPV atd.) Někdy se používá označení zkratkou KTJ (čili: kolonie tvořících jednotek, viz KTJ)
Cirkulace oběh
Cirkulace teplé vody potrubní rozvod,zajišťující spolu s cirkulačním čerpadlem obvykle trvalé zpětné proudění teplé vody tak, aby teplota teplé vody v kterémkoliv místě distribučního systému v krátkém čase (obvykle 30 nebo 60s) dosahovala uživatelskou úroveň (u teplé vody je za tuto uživatelskou teplotu považována hodnota nejméně 42°C v kterémkoliv výtokovém místě distribučního systému). Označuje se zkratkou CPWH (viz "Teplá voda").Teplota CPWH, přivedené cirkulačním čerpadlem k opětnému ohřevu (jsou hrazeny tepelné ztráty průtoku teplé vody do celého systému a zpět) je ukazatelem kvality distribuční sítě, zejména již na patě jednotlivých stoupaček (minimální rozdíly mezi jednotlivými stoupačkami jsou ukazatelem optimalizace chodu systému ohřevu teplé vody a její distribuce), zejména při porovnání teploty v čase minima a maxima odběru teplé vody
Cirkulační čerpadlo čerpadlo, které zabezpečuje trvalý pohyb teplé vody v distribučním systému od místa ohřevu zpět. Jeho výkon je nutno zvolit tak, aby zabezpečil trojnásobnou obrátku vody v potrubích teplé a cirkulační vody za hodinu, maximální rychlost v cirkulačním potrubí by neměla přesahovat 1,5 m.s-1, u Cu potrubí do 0,8 m.s-1 (viz německá norma DIN 1988 (část 3) ) doporučuje vzájemné světlosti hlavního a cirkulačního potrubí (DN pro PWH/DN pro CPWH: do 32/15; 40-50/20; 65-80/25; 100/32), zde je doporučena maximální rychlost proudění 0,5 m.s-1, veškerý objem vody v hlavním a cirkulačním potrubí by měl oběhnout třikrát za hodinu. Chod cirkulačního čerpadla by měl být nepřetržitý proto, aby nedocházelo ke stagnaci teplé vody v potrubí v čase mimo odběr.
CNS centrální nervová soustava
CPWH cirkulace v TVOS; část rozvodných potrubí v objektu, kterými se vrací teplá voda zpět k ohřevu pro trvalé udržování teploty z hlediska komfortu v obslužném distribučním místě, a to pomocí cirkulačního čerpadla; označení vychází z angl. - circulation - obíhat a doplňuje písmenem "C" označení pro teplou vodu PWH
Cysta odolný útvar, v němž někteří prvoci překonávají nepříznivé životní podmínky
Cystein aminokyselina (neesenciální) obsahující síru (sulfhydrylovou, thiolovou skupinu -SH). Podílí se významně na struktuře bílkovin a na udržení přiměřeného oxidačně-redukčního prostředí v buňce. Zkr. Cys, C
Cytotoxin buněčný jed. Chemická látka, která způsobuje porušení nebo smrt buňky
Dekontaminace odstranění znečišťující škodlivé látky
Desorpce uvolňování
Detekce zjištění, zpravidla orientační
Devitalizace zbavení životaschopnosti
Dezinfekce proces ničící nebo ireverzibilně inaktivující mikroorganismy a snižující jejich počet na bezpečnou úroveň.
Pro dezinfekci se používají:
fyzikálněchemické metody, jako teplo (viz: Termická dezinfekce), UV záření (viz: UV záření), oligodynamické působení iontů těžkých kovů (viz: Ionizace) případně bakteriální filtry (ultrafiltry s velikostí póru pod 0,4 µm, a to výlučně na doúpravu v koncových distribučních - obslužných - místech. Jiné metody, jako radioaktivní záření, ultrazvuk aj. nejsou v běžném provozu používány
chemické, založené na oxidačním působení dezinfekčního činidla na bakterie, případně viry. Z chemických metod dezinfekce vody převládají různé metody chlorace, a to jak použití plynného chloru, tak chloraminace vody používáním anorganických chloraminů. Další metodou je použití oxidu chloričitého (chlordioxidu), který na rozdíl od ostatních sloučenin chloru nepůsobí chloračně, jeho působení je pouze oxidační, nereaguje s metabolickými produkty řas a bakterií za vzniku páchnoucích chlorderivátů a je i z tohoto důvodu používán ve vodárenství. Také je pro dezinfekci vody používán chlornan sodný, ať již ve formě dodávaného roztoku nebo na místě vyráběný elektrolýzou roztoku kuchyňské soli. Další možností je ozonizace vody - ozon je nejsilnějším oxidačním činidlem ze všech používaných, působí nejen na bakterie, ale i na viry. Oxidačně působí i na organické látky přítomné ve vodě, některé z nich oxiduje až na oxid uhličitý a vodu, některé štěpí za vzniku nižších karboxylových kyselin.Absorpce vyrobeného ozonu ve vodě musí být řešena tak, aby dále protékající voda již ozon neobsahovala, je nutné ji případného přebytku ozonu zbavit.
Dihydroxy chemicky znamená navázanou skupinu 2OH na uhlíkový řetězec v mastné kyselině
Distribuce rozdělení, podíl
Distribuční potrubní systém potrubí rozvádějící teplou a studenou vodu do jednoho či více zařízení, provozů, s větším počtem výtokových míst, obvykle obsahuje i potrubí cirkulace, které přivádí teplou vodu zpět k ohřevu
DNA (DNK) zkr. deoxyribonukleová kyselina. Druh nukleové kyseliny, která je základem dědičné informace. Je tvořena dvěma dlouhými řetězci navzájem spirálovitě obtočenými, jejichž základními stavebními kameny jsou nukleotidy lišící se přítomností čtyř různých bazí, jejichž jedinečné seskupení v řetězci je podkladem informace v DNA uložené. Jde o adenin (A), guanin (G), cytosin (C) a thymin (T). Oba řetězce jsou navzájem doplňkové - komplementární (na základě zcela přesného párování bazí mezi řetězci pomocí vodíkových můstků: A tvoří pár s T, G s C), a tak po rozvinutí je ke každému ze samostatných řetězců možné utvořit řetězec nový, zcela totožný s původním (replikace). To je základ množení a zachování dědičné informace. Zároveň se podle tohoto vzoru tvoří molekuly RNA, které se podílejí na přenosu a dalším zpracování této uložené informace.
Doba zdržení udává, jak dlouho se zdrží chemikálie (např. biocid) v systému
Emise škodlivina, vypouštěná jako odpad určitého procesu do ovzduší anorganickým nebo technickým zdrojem znečištění (sopka, spalovací motor apod.), mající negativní vliv na zdraví lidí
Endotoxin látka obsažená ve stěně některých bakterií (gramnegativních), která má výrazný vliv na lidský organismus. Ovlivňuje jeho imunitní aparát a je zodpovědná za řadu příznaků a poškození vyvolaných bakteriální infekcí (v nejtěžších případech i za septický šok). Na rozdíl od exotoxinů se masivně uvolňuje až po zániku bakterie
Enzym bílkovina, která je v malém množství schopna výrazně urychlit (katalyzovat - "biokatalyzátor") průběh určité biochemické reakce nebo děje
Epidemie náhlé vypuknutí a hromadné šíření infekční nemoci v populaci, jejíž část je postižena. [řec. Demos = lid, obývané území]. Legislativně určen počet infekčně nemocných u dané nemoci v daném místě, který má charakter epidemie
Extrakt výluh ve vodě rozpustných rostlinných komponent rozpustných přímo či enzymově hydrolyzovaných
Exhalace plynný produkt biologického pochodu, vypouštěný do ovzduší; vydechování
Expozice obyvatel vystavení obyvatel působení chemických látek nebo fyzikálních faktorů po určitou dobu
Fagocytóza pohlcování cizorodých částic buňkou za účelem výživy (např. u améby) nebo ochrany (makrofág). U obratlovců je f. součástí imunitní reakce
Filtrace metoda k odstraňování pevných částic z kapalin a plynů zachycením na filtru s vhodnou, požadovanou velikostí pórů
Fluorescence světelné vyzařování, které vzniká druhotně v průběhu ozařování určité sloučeniny (viditelnou částí spektra, UV zářením, laserem apod.). Je základem některých vyšetřovacích metod - např. (cyto)fluorimetrie. Podstatou jsou energetické přechody elektronů vyvolané ozářením [poprvé pozorována u fluoridu vápenatého]
Fyziologie věda o výkonech a funkcích živých organismů. Studuje mechanismy umožňující činnost jednotlivých buněk , orgánů, celých organismů
Glukosa glukóza, dextrosa, hroznový cukr, škrobový cukr - jednoduchý cukr se 6 uhlíky (hexóza), monosacharid; jedna z nejrozšířenějších organických sloučenin na Zemi. Vyskytuje se v ovoci, medu, rostlinných šťávách, krvi ap.; stavební složka mnoha di-, oligo- i polysacharidů (škrob, celulosa). Zdroj energie pro organismus.Při delším hladovění si tělo umí v játrech g. samo vyrobit. [z řec. glykys = sladký nebo gleukos = mošt, sladké víno]
Glycidy cukry. [řec. glykys = sladký]
Grammolekula molekulová hmotnost sloučeniny, vyjádřená v gramech
Gramnegativní bakterie - buněčná stěna bakterie gramnegativní se při barvení Gramově odbarvuje působením alkoholu
Hodnocení rizika legionelózy identifikace, analýza a hodnocení rizika legionelózy, způsobené při provozu technického vodního obslužného systému; stanovuje a doporučuje preventivní opatření
Chlor chemický prvek, s dezinfekčními účinky ve vodě, používán ve vodárenství od 19.století jak ve formě plynu, tak i v řadě sloučenin (přípravků) k dezinfekci pitné vody (viz: Dezinfekce)
Chlorace dezinfekce chlórem nebo chlórovými přípravky
Chladící věž zařízení, přes které prochází voda, kterou je nutno ochladit. Zde je při průtoku přes lamely ve ch.v. ochlazována protiproudem vzduchu, stéká do jímky, odkud je opět čerpána a dopravována potrubím pro chlazení technologického celku, kde dojde k jejímu opětovnému ohřevu při chlazení a tedy probíhá cirkulace této vodní náplně mezi chlazeným technologickým celkem a ch.v.Dochází k odparu a také k vynášení aerosolu do okolního prostředí proudem procházejícího vzduchu
Identifikace přesné určení
Imise škodlivina v ovzduší, koncentrace konkretizované škodliviny
Imunita obranyschopnost; schopnost organismu rozeznat "své" od "cizího" a pomocí buněk (lymfocytů, makrofágů aj.) a protilátek (imunoglobulinů) toto "cizí" zneškodnit. "Cizím" je nejč. choroboplodný zárodek (bakterie, virus) - proto se někdy pojem i. zjednodušuje na obranu proti infekci. Jako cizí se však chová i transplantovaný orgán a v některých případech je imunitní reakce namířena dokonce i proti vlastním buňkám a orgánům (např. nádorům nebo jinak změněným či poškozeným buňkám, ale i proti zdravým buňkám ). Jde o složitý systém, jehož poznávání zaznamenalo v posledních letech nesmírný rozvoj. Pomohlo odhalit příčinu řady nemocí a umožnilo jejich léčbu. Způsob, na němž je založeno rozpoznání vlastních částí těla od cizích, spočívá v rozeznávání řady více či méně odlišných chemických struktur, zejm. bílkovin a cukrů jimi vázaných. Každá taková struktura, kterou lze rozeznat, se nazývá antigen. Imunitní systém zná antigeny svého vlastního těla a toleruje je. Naopak na takové antigeny, které nezná, reaguje: tvoří proti nim protilátky, popř. zabíjí jejich nositele (bakterie, buňky). Navíc si takové setkání pamatuje a při jeho opakování proti němu zasáhne rychleji a s větší silou.
Imunosuprimované osoby osoby se sníženou imunitou, např. po operaci, transplantaci, onkologičtí pacienti, senioři apod.
Indikátor sloučenina, látka nebo organizmus, jehož výskyt nebo změna signalizuje ve sledovaném okruhu určitý stav
Inertní netečný
Infekce nákaza. Proniknutí choroboplodných zárodků (bakterií, virů, chlamydií, ricketsií, plísní) do organismu. Příslušné mikroorganismy vnikají do těla různými způsoby (kapénková nákaza, potrava, poranění, pohlavní styk, přenos krví, přenos z matky na plod, přenos kousnutím hmyzem aj.). V těle se pomnoží a po určité době nutné k rozvoji onemocnění (inkubační době) se objevují příznaky více či méně typické pro danou infekci. Výrazný vliv na vznik a průběh i. má imunitní systém. Při jeho poruše ( např. AIDS) dochází k častým i., často s těžkým i smrtelným průběhem.
Inhalace vdechování
Inhibitor brzdicí faktor, látka zpomalující průběh děje; např. v biochemii sloučenina blokující aktivitu enzymů, v ekologii organismus nebo jeho zplodiny či jev, který negativně ovlivňuje růst jiného organismu nebo zastavuje jiný ekologický proces (amenzalimus)
Inhibitor koroze chemikálie chránící kovy:
a) pasivací kovu vytvořením tenké vrstvy oxidů železa (anodické inhibitory),
b) fyzikálně vytvořeným ochranným filmem (katodické inhibitory)
Inhibitor usazenin chemikálie omezující usazování a deformující krystalickou strukturu, tím zamezuje vytváření tvrdé vrstvy usazenin
Inkubační doba - interval, který uplyne mezi prvním stykem organismu s původcem infekčního onemocnění a propuknutím choroby (vznikem prvních příznaků onemocnění). Může trvat hodiny až roky.
Insuficience v lékařství nedostatečnost způsobená onemocněním orgánu, méně často jako důsledek oběhových poruch. Insuficience respirační, nedostatečnost funkce dýchacího systému, která se projeví nedostatečnou výměnou dýchacích plynů (zejména kyslíku). Může být akutní nebo chronická, provázená pocitem dušnosti
Intoxikace otrava
Intracelulární vnitrobuněčný
Ionizace proces, založený na oligodynamickém působení iontů kovů, při kterém se neutrální atomy stávají elektricky nabitými; technologie zabezpečení minimalizace mikrobiologického rizika v technických vodních obslužných systémech elektrolyticky uvolňovanými ionty těžkých kovů, obvykle mědi a stříbra z elektrod s těmito kovy, kdy je využíváno bakteriocidní vlastnosti stříbra a bakteriostatické vlastnosti mědi. Lze také použít pouze stříbro; komerční přípravky obvykle obsahují směsí dusičnanu stříbrného a chloridu sodného, stříbro se pak dostává do vodního prostředí po rozpuštění přípravku
Irreversibilní nevratný
Jímka zásobní nádrž na vodní náplň ve spodní části chladící věže, kde se shromažďuje ochlazená voda po průtoku přes lamely chladící věže
Kal usazeniny, nánosy nacházené v ohřívačích, v zásobnících vody, vodorovných ("páteřových" nebo "hlavních" ) potrubích, které je možno proplachem - odkalením - vytěsnit
Karanténa opatření proti výskytu infekční choroby, směřující k izolaci či omezení kontaktů ohrožených osob
Karcinogeny látky nebo vlivy, které vyvolávají rakovinu
Klimatizace úprava vzduchu pro vnitřní prostory na určité, uživatelem požadované parametry (teplota, vlhkost, čistota)
Koagulace srážení
Kolidovat být v nesouhlase, vzájemně si překážet, křížit se, odporovat
Koloid látka rozptýlená ve formě mikročástic částic ve druhé látce, která je v nadbytku
Kolonie soubor organizmů téhož druhu, žijících společně; soubor mikroorganizmů v kultuře, pocházející z jedné buňky
Kolonizace obsazení TVOS nebo jeho části mikroorganizmy, může být SYSTÉMOVÁ, kdy je kolonizován poměrně rovnoměrně celý TVOS a nebo LOKÁLNÍ, kdy jsou kolonizovány jen některé části tohoto systému
Kondukce tepla vedení tepla
Kontaminace znečištění
Kontaminant původce znečištění
Kontraindikace příčina, bránící určitému postupu
Konvekce proudění tepla
Konvence úmluva
Korelace porovnání (vzájemné)
Koroze chemicky rozrušení kovů následkem jejich chemické nebo elektrochemické reakce s korozním prostředím
Korozní kupony vzorky kovů, použitých v TVOS, umístěných v tomto systému pro zjištění korozních vlastností vodní náplně
KTJ počet kolonií sledovaných bakterií tvořících jednotky - výsledek mikrobiologického šetření daného vzorku. Shodné označení viz CFU
Kultivace pěstování mikroorganismů na umělých půdách k tomu určených. Při k. dojde k pomnožení zárodků, což umožňuje jejich bližší určení. K. je součástí mikrobiologického vyšetření moči, krve, hlenu, hnisu, tekutiny z výpotků, stěru z kůže aj. Na základě druhu bakterií a vyšetření jejich citlivosti na antibiotika je možné zahájit účinnou léčbu. [lat. colo, cultum pěstovat]
Kumulace hromadění
Legionářská nemoc, legionelóza druh zápalu plic způsobený expozicí vnímavého jedince bakterií Legionella Pneumophila
Legionella Pneumophila bakterie, patřící do skupiny legionel čítající více než 40 druhů. Nacházejí se v celém životním prostředí, ve všech druzích vod
Letalita smrtnost, u živočichů úhyn
Letální průběh smrtí končící
Magnetizace vody Protože jsou soli v roztoku ve formě kladných a záporných iontů, lze na ně působit vlivem silových polí. To je také podstatou funkce magnetické úpravy vody
Makroskopický pouhým okem pozorovatelný, zjistitelný
MaR zkratka pro systém měření a regulace technologického celku, např. ohřevu vody, chlazení
Metabolismus látková přeměna v organismu
Mikroaglutinace mikroskopickými metodami (mikroskopem) viditelná aglutinace, viz aglutinace
Mikrob starší název pro mikroorganismus. [řec. mikrobion; bios život]
Mikroorganismus mikroskopický organismus velikosti 2 - 500 µm, většinou jednobuněčný, viditelný jen mikroskopem (viry, bakterie, sinice, prvoci, některé druhy hub a řasy). Monitorovací plán - stanovuje místa pro monitorování (= odběr vzorků ) fyzikálního a mikrobiologického stavu TVOS, a to v počtu dle rozsahu tohoto systému a důležitosti (rizikovosti) zásobovaného provozu, pokládaná za možné zdroje rizik, tj. kritická místa v systému ohřevu a distribuce sledovaného technického vodního obslužného systému. Monitorovací plán např. u nemocnice má na prvním místě hledisko hygienicko - epidemiologické např. dle distribučním systémem obsluhovaných pracovišť (transplantační pracoviště s pobytem imunosuprimovaných osob, atd.)
Monocyt druh bílé krvinky (leukocytu). Je schopen opustit krevní řečiště, proniknout do místa zánětu a změnit se v makrofág, který pohlcuje a zabíjí mikroorganismy, např. bakterie . Podílí se tak na obraně organismu proti infekci
Morfologie věda studující stavbu a tvar těla a jeho částí, a to jak na úrovni makroskopické (anatomie), tak na úrovni mikroskopické (histologie). Studuje tvarové změny a poměry za normálních podmínek i při nemoci. Některé choroby vyvolávají typické tvarové změny na příslušných orgánech, čehož je možné využít k diagnóze. [řec. morfe tvar; -logie]
Napájecí voda voda přidávaná do systému pro pokrytí ztrát (odparem, netěsnostmi, vypouštěním, aerosolem atd.)
Neoxidační biocid biocid, nefungující na bázi oxidace, ale dochází jeho působením k rozrušování/porušování buněčného metabolismu a struktury
Nesporulující nevytvářející spóry (n. bakterie)
Nozokomiální nákazy nemocniční nákazy vzniklé v průběhu léčby jiného onemocnění
NPK nejvyšší přípustná koncentrace látky v ovzduší, vyjadřuje se buď v mg na m3 nebo v ppm
Nutrient zdroj obživy mikroorganismů
Oddělovací ventily slouží k oddělení provozních okruhů trvale provozovaných s pohybem vody a těch, které jsou sice s vodou pod tlakem, ale voda není trvale nebo pravidelně používána, a v potrubí stagnuje, např. pro oddělení požárního potrubí od přívodního potrubí studené vody
Odstředivka zařízení k odloučení pevných části z kapaliny, obvykle bez motorického pohonu, využívající k odloučení změnu směru proudění kapaliny, někdy kombinovaná s vloženými filtry, jejich proplachováním atd.
Ohřívač vody zařízení sloužící k ohřívání vody; je buď průtokové nebo směšovací
Organoleptika smyslové posuzování, využívá hlavní smyslové vjemy k hodnocení vlastností (vzhled, vůně, chuť ap.)
Oxidace chemický děj, při němž určitá látka ztrácí elektron (resp. ztrácí vodík či získává kyslík). Biologické o. (zejm. v mitochondriích) jsou základem buněčného dýchání a získávání energie
Oxidační biocid chemické činidlo,schopné oxidovat organický materiál např. buňky, enzymy, proteiny s následkem úhynu mikroorganismů. Nejčastěji používané jsou biocidy na bázi chlóru nebo bromu, které uvolňují chlorné a bromové kyseliny při hydrolýze vody. Výjimkou je oxid chloričitý (chlordioxid), plyn, který nehydrolyzuje, ale funguje stejně. Mezi oxidační biocidy patří i ozon
Ozonizace zavádění plynného ozonu do vody pro její dezinfekci
Pasterizace tepelná úprava k zničení mikroorganismů při vysokých teplotách
Patogen mikroorganizmus, schopný způsobit onemocnění
Patogeneze souhrn procesů, které jsou odpovědí organismu na poškození a které vedou ke vzniku nemoci a jejích projevů. Na rozdíl od etiologie nevypovídá o vlastní příčině onemocnění
Patogenita choroboplodnost, schopnost organismu vyvolat onemocnění
PB polybutylen (polybuten, poly-1-buten, polybuten-1) - materiál pro výrobu plastového potrubí
PE polyethylen, některé další značení: I-PE - lineární polyethylen (nízkotlaký, vysokohustotní), PE-E - pěnový polyethylen, r-PE - rozvětvený polyethylen (vysokotlaký, nízkohustotní), PE-X - sesíťovaný polyethylen. Sesíťování je v podstatě chemická reakce, jejíž inicializace se liší použitím různých katalyzátorů. Pro označení sesíťování se používá písmeno X s indexem a, b nebo c, je však vždy nutno vycházet z označení výrobců. Materiál pro výrobu plastového potrubí
Perlátor zařízení k provzdušnění proudu vody na obslužném výtoku distribuční baterie, takže klesá průtok a tedy spotřeba vody, vytékající voda se nerozstřikuje. Vzhledem ke své konstrukci - na trhu je řada různých provedení - se obvykle zanáší kalem a přitékajícími nečistotami a pak omezuje průtok. Na perlátoru, na jím zachycených nečistotách, také mohou kolonizovat bakterie a až do okamžiku průtoku vodu bez bakterií mohou takto kontaminovat.Vzhledem k tomu, že je daleko větší výskyt bakteriální kolonizace u vody teplé, kterou sledujeme důkladněji, je třeba v případě odebírání vzorků z daného výtoku jak vody studené, tak vody teplé nejprve odebírat vzorek vody studené. Tím zajistíme vhodný vzorek vody studené, neboť vodou teplou by mohl být perlátor znečištěn. Z hlediska provozu a zajištění minimalizace zdravotního rizika je potřebné perlátory pravidelně čistit, vhodný je výměnný způsob. Pro zajištění vyrovnanosti dodávky vody studené i teplé v instalovaných obslužných výtokových bateriích je také možno použít perlátory s nastavitelnou regulací průtoku
Plankton volně plovoucí mikroorganismy v technickém vodním obslužném systému
Podmíněný patogen (potenciální p.) mikroorganismus, který je schopen vyvolat onemocnění jen za určitých podmínek
Pontiacká horečka onemocnění horních cest dýchacích, způsobené legionelou, je méně závažné než legionelóza
Poměr ředění poměr objemu vody v systému k jednorázovému odpouštění pro odkalení, upravení vodivosti vody v systému apod.
Perioda ohřevu a odběru teplé vody doba, při které se ohřev a odběr teplé vody periodicky opakuje, např. pro bytový objekt se volí 24 hodin, pro provozní stavby je rovna době trvání směny, v nemocnicích je to obvykle také 24h
pH vodíkový exponent - veličina kvantitativně vyjadřující kyselost vodných roztoků; pH roztoku je záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových iontů. Je-li pH < 7, je roztok kyselý, při pH > 7 je roztok zásaditý a při pH = 7 neutrální
Pigment nerozpustné barvivo, barevná látka. [lat. pingo, pictum - malovat]
Pitná voda voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva
Pneumonie zápal (zánět) plic způsobený bakteriemi, při němž je postižen větší úsek plic. Je-li postižen plicní lalok, jde o lobární p. Plicní sklípky v postiženém laloku jsou vyplněny zánětlivou tekutinou a příslušná část plíce je dočasně vyřazena z dýchání. Projevuje se vysokými horečkami, schváceností, kašlem, bolestí na hrudi, popř. i dušností a celkově těžkým stavem. Bez léčby antibiotiky vrcholila v minulosti tzv. krizí, v níž se rozhodovalo o dalším osudu pacienta. Při dnešní léčbě je prognóza mnohem lepší. Přesto je p. závažné onemocnění vyžadující pobyt v nemocnici. Častěji vzniká po předchozím vyčerpání či oslabení organismu. [řec. Pneumon - plíce ]
Pojistné ventily slouží pro ochranu části vodovodního rozvodu nebo zařizovacích předmětů před ojedinělým zvýšením tlaku
Potrubí vodovodní ležaté ("páteřové" nebo "hlavní") - přivádí studenou a teplou vodu k jednotlivým stoupacím potrubím,
- co nejkratší a nejpřímější z důvodu tepelných a tlakových ztrát,
- sklon potrubí od bodu nejvyššího k bodu nejnižšímu min. 3 ‰,
- je doporučen odvzdušňovací ventil u rozsáhlých ležatých potrubí
- je doporučen odkalovací ventil pro možnost pravidelného odstraňování kalu a úsad z potrubí
- je potřebná řádná izolace nejen potrubí, ale i uzavíracích armatur (tepelná ztráta neizolované armatury je stejná, jako 1,5 shodného potrubí bez izolace)
Potrubí vodovodní stoupací ("stoupačka") přivádí studenou a teplou vodu k jednotlivým podlažím a tedy místům spotřeby a cirkulační vodu zpět k hlavnímu potrubí cirkulace a opět k ohřevu
- umístění v centru spotřeby (snaha o minimalizaci počtu stoupacích potrubí),
- při souběhu vedení teplé (a cirkulační) a studené vody je třeba zvážit nebezpečí oteplování pitné vody a proto je nutná řádná izolace nejen potrubí s teplou vodou, ale i potrubí s vodou studenou. Izolace je nutná bez ohledu na materiál potrubí (snaha o minimalizaci izolace plastového potrubí je nesprávná)
- osazení potrubí v místě napojení na ležaté potrubí uzavíracím ventilem pro možnost odstavení (tj. např. i odvodnění), u cirkulačního potrubí je mimo to potřebná instalace vyvažovací armatury
- v nejvyšším místě stoupačky se nedoporučuje instalovat odvzdušňovací ventily (nelze je udržovat, nejistá funkce atd.), vhodnější je otočení teplé vody zpět jako cirkulační těsně pod místem připojení nejvyšších připojovacích potrubí, takže dochází trvale za odběru k odvzdušňování stoupacího potrubí teplé vody a tedy k trvalému plnému průtoku cirkulace
Potrubí vodovodní připojovací - vede od stoupacího potrubí k distribučním místům spotřeby, tj. výtokovým armaturám,zařizovacím předmětům atd.
- napojení na stoupací potrubí teplé vody musí umožňovat dostatečnou tepelnou dilataci potrubí,
- musí být o vhodné délce tak, aby objem teplé vody v tomto potrubí od místa napojení na stoupací potrubí nepřesáhl 3 litry - tento objem u nejúspornějších baterií vyteče v čase pod 30s a tedy uživatelská teplota v místě spotřeby je dosahována v optimálním čase, za který považujeme 60s
- také toto potrubí teplé i studené vody, uložené obvykle ve zdi, by mělo být izolováno
- potrubí připojovací již neřeší cirkulaci - je vedena pouze studená a teplé voda
PP polypropylen, materiál pro výrobu plastového potrubí
ppm partes per milion (lat.) miliontá část, 1 ppm = 10-4%
prevence soubor opatření k odvrácení události (onemocnění a p.)
Průtokové armatury jedná se o ventily, šoupátka a zpětné uzávěry. Ventily slouží k regulování průtoku nebo k úplnému uzavření potrubí, šoupátka se používají jako uzavírací armatury u větších průměrů potrubí (od DN 80). Zpětné ventily se používají tam, kde je povolen průtok jen v jednom směru, brání průtoku v opačném směru
Průtokový ohřívač zařízení, které ohřívá vodu při jejím průtoku,obvykle s teplosměnnými oddělenými plochami pro topnou vodu (označovanou také jako "primár") a vodu ohřívanou, ("sekundár")
Prvoci, Protozoa živočichové s tělem tvořeným jednou buňkou (o velikosti 0,002 ÷ 3 mm), která vykonává všechny důležité životní funkce
Přivzdušňovací a odvzdušňovací ventily slouží pro zamezení vzniku podtlaku, k vyrovnávání tlaku v rozvodu, proti zpětnému nasátí nečistot ze zařizovacích předmětů a k odvzdušnění z vody vyloučeného vzduchu. Osazují se v nejvyšších místech rozvodu vody, je však nutná jejich pravidelná kontrola a údržba
Pufr roztok schopný udržovat konstantní hodnotu pH. Připravují se z roztoků slabé kyseliny a její soli se silnou zásadou, nebo slabé zásady a její soli se silnou kyselinou, pH závisí na poměru koncentrace kyseliny ( zásady) a soli
PVC polyvinylchlorid, některé další značení:
PVC-P - měkčený polyvinylchlorid (měkčené PVC,plastifikované PVC), PVC-U - tvrdý polyvinylchlorid (neměkčené PVC,tvrdé PVC). Materiál pro výrobu plastového potrubí
PWH ang. zkratka pro teplou vodu, s doplněním - C označení pro vodu cirkulační. viz (angl. POTABLE WATER HOT = pitná voda teplá, protože označení dříve používané "Teplá užitková voda" nevystihuje jasně původ vody (termín:"užitková"), pouhé vypuštění písmene "U" by vedlo ke zmatku - zkratka "TV" je chápána jako označení televize
Redukční ventily slouží ke snížení tlaku v potrubí a montují se i před zařizovací předměty, které jsou konstruovány na nižší tlak než je max. provozní tlak v distribučním vodovodním rozvodu
Rekuperace tepla metoda umožňující využití odpadního tepla
Resorpce vypuzování
Respirabilní aerosol aerosol, pronikající do dýchacích cest vdechováním
Respirace dýchání
Respirační insuficience viz Insuficience
Retence zdržování
Reverzibilní zvratný
Reziduální zbytkový
Rezistence odolnost, vzdornost vůči něčemu
Řasy malé vodní rostliny, vyžadující ke svému růstu světlo, nachází se v technických vodních obslužných systémech na nechráněných a osvětlených plochách chladících věží
Screening účelové aktivní vyhledávání pro objasnění situace, cílený krátkodobý průzkum
Sediment usazenina, kal
Selhání neschopnost orgánu či orgánového systému plnit i za klidových podmínek základní funkce. Projevuje se příznaky typickými pro postižený orgán. Tyto příznaky se mohou lišit podle toho, zdali s. vzniklo akutně či zda jde o chronický stav
Sérovar, sérotyp skupina organismů (zejm. bakterií) taxonomicky nižší než druh, podskupina druhu, odlišitelná od jiných skupin téhož druhu na základě sérologického vyšetření. Pojem charakterizuje reaktivitu choroboplodných zárodků (jejich antigenů) se sérem obsahujícím specifické protilátky a umožňuje tak jejich bližší zařazení. Znalost s. má význam v epidemiologii infekčních chorob
Slepé rameno (potrubí) část na jedné straně uzavřeného potrubí s vodou, které je však neprůtočné
Sliz vrstva na povrchu zařízení nebo vnitřních plochách potrubí, produkována mikroorganismy, je součástí biofilmu
Směšovací ohřívač zařízení, v němž se ohřívání děje směšováním přiváděné studené vody s vodní párou, popř. horkou či teplou vodou
Spóra forma životního cyklu některých bakterií (např. bacilů a klostridií), která jim umožňuje dlouhodobé přežití i za nepříznivých okolností. Bakterie se uzavírá do ochranného obalu, omezí svou látkovou výměnu a opět se aktivuje při přechodu do příznivých podmínek. Existence s. má epidemiologický význam (dlouhodobá možnost infekce, neúčinnost některých dezinfekčních prostředků). [řec. spora setba od speiro sít, rozsévat]
SPV zkratka pro STUDENOU VODU PITNOU
Stagnace vodního systému stav, kdy voda v systému přestane proudit, čímž se stává vhodným prostředím k růstu mikroorganismů
Stereotyp pravidelnost určitých úkonů
Sterilizace odstranění všech zárodků
Struktura 1. v biologii obecné označení pro definované hmotné útvary. Nitrobuněčnými s. jsou organely. Studiem s. se zabývá morfologie. 2. vnitřní uspořádání hmotného útvaru (přen. i nehmotného - počítačového programu apod.) [lat. struo vrstvit, stavět, kupit na sebe]
Surveillance dlouhodobé sledování s cílem účinné kontroly a prevence
Suspenze systém tuhé fáze v kapalině
Synergické působení shodné působení, opak antagonistického, protichůdného
Technický vodní obslužný systém - (zkr. TVOS) jakékoliv technické zařízení se všemi svými dílčími částmi a rozvody, tvořící celek,který může být samostatně provozován, posuzován a hodnocen. Pracuje s vodní náplní a zajišťuje odpovídající službu: teplou vodu, chlazení, zvlhčování rosením pro snížení prašnosti,závlahové zařízení ve skleníku, rehabilitační vířivá lázeň, bazén apod.
Temování utěsňování kovových potrubí, nádrží aj., někdy nazývané tužení, provádí se lehkým prokováním okrajů švů nebo spojů za účelem utěsnění
Teplá voda (dříve teplá užitková voda, zkratka TUV), nyní zaváděná zkratka PWH (ang. POTABLE WATER HOT = pitná voda teplá) - zdravotně nezávadná voda je každém případě připravována ohřátím vody pitné, určená k mytí, koupání, praní, umývání a úklidu; není však určena k pití, popř. k vaření, neboť může obsahovat látky, vyloučené z potrubí a zejména je ohřátím změněno její minerální složení, které je u vody pitné potřebné.
Termická desinfekce (termodesinfekce) teplotní opatření k dezinfekci systému ohřevu a distribuce (cílem je dosažení teploty nad 70°C na výtokovém místě po dobu 10 minut), které však je za běžného přístupu k provedení (vypouštění po několika výtokových bateriích apod.) obvykle neúčinné. Požadované podmínky pro dosažení účinku odpovídají sterilizaci. Distribuční systém, který má počet obslužných výtokových míst ve stovkách, nemůže být zařízením ohřevu zabezpečován dostatečnou kapacitou teplé vody o teplotě nad 70°C pro všechna tato místa. Pokud není termická desinfekce provedena s vysokou organizovaností a řízeně v co nejkratší době v celém systému distribuce, je neúčinná, při pečlivém provedení lze dosáhnout odstranění mikrobiální kolonizace na dobu v týdnech, nutno tedy pravidelně opakovat. Náklady na její provedení (spotřebovaná teplá voda, pracovní nasazení obsluhy apod.) jsou u velkých systémů neúměrné dosahovaným výsledkům.Využitelné u TVOS malého rozsahu, s počty distribučních obslužných výtokových míst v desítkách. Z hlediska naléhavého řešení je možno jednorázově použít pro okamžité řešení mikrobiální kolonizace TVOS teplé vody, hrozí však, stejně jako v případě pravidelného používání, ohřátí systému rozvodu studené vody a tedy možná kolonizace.
Termostatická baterie směšovací výtoková baterie v obslužném distribučním místě, udržující na výstupu nastavenou a kontrolovanou teplotu teplé vody
Toxiny jedy, sloučeniny, které v relativné malých množstvích poškozují organismus, ve vysokých dávkách jej usmrcují
TVOS technický vodní obslužný systém - souhrnné označení pro zařízení, která zajišťují přípravu a distribuci tepla, chladu aj. s použitím vody jako media přenosu. Mohou být OTEVŘENÉ (voda v některé části ve styku s atmosférou) a UZAVŘENÉ. Problematické z hlediska dopadů na zdraví člověka jsou za běžných podmínek otevřené systémy, kde může docházet ke kontaktu člověka a vodní náplně, která může být mikrobiálně kolonizována a tedy člověk v kontaktu s touto vodní náplní, zejména je-li jako aerosol, může onemocnět infekční chorobou. U uzavřených TVOS toto nebezpečí hrozí např. pracovníkům údržby, kteří toto zařízení opravují atd.
Tvrdost vody a vznik inkrustů Neupravená voda obsahuje rozpuštěné soli minerálních látek. Během prosakování vody zemským povrchem dochází působením ve vodě obsaženého CO2 k rozpouštění minerálů, převážně kalcium-hydro-karbonátových solí Ca(HCO3)2, existujících v roztoku ve formě oddělených iontů (Ca++) a (HCO3)-. Zahřátím se z vody vylučuje rozpuštěný CO2 a minerální látky tím přestávají být ve vodě rozpustné a uvolňují se nad bodem sytosti. Obvykle ve formě vápence podle chemické rovnice:
Ca(HCO3)2 = CO2 + H2O + CaCO3.
Tyrosin aminokyselina, jež je součástí polypeptidického řetězce bílkovin
Ultrafialové záření (UV záření) neviditelná součást slunečního záření o kratší vlnové délce a vyšší energii, než má světlo viditelné. Jeho část je při průchodu vyššími vrstvami atmosféry pohlcena ozonem, část proniká na zemský povrch.
UV záření se podle své vlnové délky dělí na tři oblasti. Dlouhovlnné A (400 až 320 nanometrů), středněvlnné B (320 až 290 nanometrů) a krátkovlnné C (290 až 200 nanometrů). Záření C se pohltí v atmosféře, zatímco záření B a podle současných výzkumů i A vyvolávají poškození organismu.
Usazeniny, nánosy hmota, usazená na teplosměnných plochách nebo v potrubí, kde způsobuje pokles účinnosti ohřevu, zvyšuje hydraulické odpory atd.
UV záření jedna z metod dezinfekce vody, při které nevznikají vedlejší produkty; při UV dezinfekci voda protéká okolo iridio-rtuťových výboje zářiče s ultrafialovým zářením o vlnové délce 254 nm. Toto UV záření má přímý vliv na genetiku mikroorganismů a virů a narušuje jejich metabolické pochody. Pro účinnost této metody musí být voda zbavena jakéhokoli zákalu a zabarvení a upravovaná voda musí být prozařována v tenké vrstvě
VS zkratka pro označení výměníkové stanice, kam je přiváděno topné medium a není zde zdroj tepla spalováním, je zde také rozvod potrubí pro daný objekt atd.
Výtokové armatury slouží k odběru vody v místě spotřeby. Dělí se na:
- výtokové ventily - nástěnné, stojánkové, rohové (pro další připojení např. hadicemi - splachovací nádržky WC apod.)
- mísící (směšovací) baterie - jedná se o již vyrobené spojení dvou samostatných ventilů do jednoho výtoku. Baterie rozlišujeme dle zařizovacího předmětu na baterie umyvadlové, dřezové, vanové, sprchové, bidetové. Vedle běžných míchacích baterií (teplá a studená voda) jsou vhodné i mísící baterie termostatické, které zaručují míchání teplé a studené vody na určitou teplotu s komfortem obsluhy zejména v nemocnicích, dále pojistné směšovače na sprchy, baterie bezdotykové atd.
Zákal snížení průhlednosti (transparence) vody nerozpuštěnými látkami. Čirost vody je jedním ze základních požadavků na kvalitu pitné vody. U pitné vody (v návrhu vyhlášky MZd z dubna 2003 i pro vodu teplou) je mezní hodnota zákalu 5 FNU (jednotek zákalu). Zákal vody je způsoben anorganickými nebo organickými látkami (zpravidla v koloidním stavu), které mohou být buď přirozeného nebo antropogenního původu. Jde například o jílové minerály, hydratované oxidy kovů (především železa a manganu), bakterie, plankton, aj. I když je zákal způsoben zdravotně nezávadnými látkami, dává vodě nežádoucí vzhled, což je významné při hodnocení jakosti vody. Tzv. "bílý zákal" někdy vzniká při vypouštění vody z vodovodního potrubí, je způsoben bublinkami plynů, které se z vody uvolňují v důsledku náhlé změny tlaku, po cca desítkách sekund po napuštění do nádoby mizí
Zápal plic zánět plic, infekční onemocnění plic, vyvolané řadou choroboplodných zárodků: bakteriemi (bronchopneumonie, pneumonie, tuberkulóza), viry, mykoplasmaty, chlamydiemi (ornitóza), parazity (pneumocystóza), plísněmi. Někdy vznikají záněty i působením jiných vlivů (záření, vdechnutí žaludečního obsahu, městnání krve v plicích u srdečního selhání). Z. p. bývají příčinou úmrtí u celkově zesláblých a těžce nemocných lidí s výrazně oslabenou obranyschopností (imunitou). K obecným příznakům patří horečka, celkové vyčerpání, kašel s vykašláváním, bolesti na hrudi, v těžkých případech pak i výrazná dušnost a poruchy srdeční činnosti. Z. p. je možné odhalit rentgenovým vyšetřením a mnohdy i poslechem hrudníku. Léčí se antibiotiky, v těžších případech je nutná intenzivní léčba, včetně podávání kyslíku.
Zásobníkový ohřívač nádoba s uvnitř umístěnou teplosměnnou plochou, ve které se ohřeje a nashromáždí zásoba teplé vody; slouží k vyrovnání množství dle kapacity teplosměnné plochy ohřáté a distribučním systémem odebírané teplé vody během špičkové potřeby vymezeného časového období.
Zásobník teplé vody (akumulační zásobník) nádoba, obvykle zapojená potrubím na ohřívač vody, ve které se nashromáždí zásoba teplé vody; slouží k vyrovnání množství dle kapacity teplosměnné plochy ohřáté a distribučním systémem odebírané teplé vody během špičkové potřeby vymezeného časového období
ZTI zkratka pro "Zdravotně technické instalace", čímž v projektové praxi je souhrnně pojmenováno vše v objektu, co souvisí s vodou - rozvody SPV, PWH, CPWH, ale i odpady atd. Nepatří sem ohřev, který je uváděn samostatně.
 
 
Reklama