Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr

Vypočítá množství odváděných dešťových (srážkových) odpadních vod podle lokality, periodicity deště, typu a velikosti povrchu, součinitele (koeficientu) odtoku.

Periodicita deště       ???
Intenzita deště 
Povrch Součinitel odtoku C
[-]
Plocha A
[m2]
Qr,i
[l/s]
Střechy  ???
Asfaltové a betonové plochy  ???
Obyčejné dlažby  ???
Štěrkové plochy  ???
Propustné plochy  ???
Plochy kryté vegetací v případě možnosti odtoku do kanalizace  ???
Množství odváděných dešťových (srážkových) odpadních vod Qr =  l/s

Periodicita deště

PERIODICITA 0.5
  • obytná území s více než 5000 obyvatel
  • městská centra, průmyslová území, drobné provozy
PERIODICITA 1.0
  • obytná území s více než 5000 obyvatel
  • venkovská území, průmyslové závody s oddělenou sítí

C - součinitel (koeficient) odtoku z odvodňované plochy - závisí na typu povrchu

Povrch Spád
< 1% 1 až 5% > 5%
Střechy0.90.90.9
Asfaltové a betonové plochy0.70.80.9
Obyčejné dlažby0.50.60.7
Štěrkové plochy0.30.40.5
Propustné plochy0.20.250.3

Co jsou srážkové (dešťové) vody? Srážky jsou částice vody dopadající na zem nebo kondenzované na zemském povrchu. Pojem srážkové vody dle Zákona o vodovodech a kanalizacích zahrnuje rovněž povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod dopadajících na pozemky a je tedy širší než pojem srážkové vody dle Vodního zákona, kde se jedná jen o srážkové vody ze staveb. Předpisy pro ochranu životního prostředí a celá řada dalších norem dnes regulují i hospodaření s dešťovou (srážkovou) vodou. Dešťovou vodu lze vsakovat nebo akumulovat pro další použití mimo budovu (zálivka) nebo ji po úpravě používat v budově (např. pro splachování), kde musí být zcela oddělena od rozvodu pitné vody. Dříve běžně využívané odvádění srážkových vod oddílnou kanalizací je dnes využíváno jen v případě, že vsak ani akumulace nejsou možné.
Vyřešení nakládání se srážkovou vodou je podmínkou pro vydání stavebního povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení nebo rozhodnutí o povolení změn stavby a změn užívání a kolaudačního souhlasu.

Platba za odvod (likvidaci) srážkových vod

V § 20 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je dána povinnost platit za odvádění srážkových vod. Tato povinnost se vztahuje na vody, které jsou odvedeny do kanalizace, kromě plochy dálnic, silnic, místních komunikací, ploch drah, zoologických zahrad a ploch nemovitostí k trvalému bydlení. V případě, že část nemovitosti určené k trvalému bydlení není používána k bydlení, ale jedná se o prostory k podnikání, je z této části povinnost platby za odvádění srážkových vod. Tato platba se vypočte poměrem ploch určených k podnikání ku celkové ploše objektu. Např. pokud je v domě o celkové podlahové ploše 400 m² provozována ordinace na ploše 100 m², vynásobí se celková cena za odvádění srážkových odpadních vod koeficientem 0,25.

Počítají se všechny plochy, z kterých jsou srážkové vody odváděné do kanalizace, a to i nepřímo, když dešťový svod je vyveden na komunikaci, po které však voda stéká do kanálu. Nezapočítá se plocha, ze které je dešťový svod zaústěn do vsakování, případně na zelenou plochu bez odtoku do kanalizace.

Pro výpočet celkového odtoku se používá dlouhodobý srážkový normál. Ten je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30 let, v současné době za období 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace. Ve výpočtu je dlouhodobý srážkový normál zohledněn volbou lokality.

Výpočet množství srážkových odpadních vod se provádí dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Výpočet se uvádí ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Provozovatelé vodovodů a kanalizací pro výpočet poplatku za odvod srážkových vod většinou rozlišují 3 druhy ploch:

  1. Plochy nepropustné jako střechy, asfaltové plochy, betonové plochy či dlažby se zálivkou spár.
  2. Plochy propustné zpevněné, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování.
  3. Plochy pokryté vegetací v případě možnosti odtoku do kanalizace.

 
 
Reklama