Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet tloušťky izolace potrubí proti kondenzaci vodních par

Při výpočtu minimální tloušťky izolace pro zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí hledáme takovou tloušťku izolace, při které je teplota povrchu izolace rovna teplotě rosného bodu. Teplota na povrchu potrubí závisí i na tepelné ztrátě izolovaného potrubí a ta zase závisí na tloušťce izolace.

Trubka
Průměrd = mm
Tloušťka stěnyst = mm
Souč. tepelné vodivostiλt= W / m K
Izolace
Souč. tepelné vodivostiλiz = W / m K
Potrubí
Teplota médiatin = °C
Teplota v okolí potrubítout = °C
Relativní vlhkostrh = %
Teplota rosného bodutw = °C
 
Součinitel přestupu tepla
na vnějším povrchuαe = W / m2 K
Minimální tloušťka izolace


Teorie výpočtu

Při výpočtu minimální tloušťky izolace pro zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí hledáme takovou tloušťku izolace, při které je teplota povrchu izolace rovna teplotě rosného bodu.
Pro výpočet teploty rosného bodu podle ČSN 730540-3 platí:


pd < 610.75 Papd ≥ 610.75 Pa


-20 °C ≤ tout < 0 °C0 °C ≤ tout ≤ 30 °C30 °C < tout ≤ 60 °Ctout-teplota okolního vzduchu [°C]
rh-relativní vlhkost vzduchu [-]
p''d-částečné tlaky nasycené vodní páry [Pa]
pd-částečný tlak vodní páry [Pa]
tw-teplota rosného bodu [°C]

Teplota na povrchu potrubí závisí i na tepelné ztrátě izolovaného potrubí a ta zase zavisí na tloušťce izolace. Proto je nutné výpočet vnějšího průměru izolovaného potrubí D provést iteračně.

tin-teplota média uvnitř potrubí [°C]
tiz,D-teplota na povrchu izolovaného potrubí [°C]
D-hledaný průměr potrubí, pro který platí tiz,D = tw [m]
Qztr-tepelná ztráta izolovaného potrubí [W]
αe-součinitel přestupu tepla mezi povrchem potrubí a okolním vzduchem [W / m2 K]
l-délka potrubí [m]
tw-teplota rosného bodu [°C]
λiz- součinitel tepelné vodivosi materiálu izolace - je vypočítán podle teplotní závislosti uvažovaného materiálu a ze součinitele tepelné vodivosti λ0 při teplotě 0 °C.
Pokud není stanoveno jinak, uvažujeme teplotní závislost součinitele tepelné vodivosti jako
λ(t) = λ0 (1 + 0.0025 . t).
Teplota, při které je součinitel tepelné vodivosti uvažován, je aritmetickým průměrem teploty média a teploty na povrchu izolace.

 
 
Reklama