Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Komplexní řešení čistoty TUV bez chemikálií dnes již není žádný problém

Úprava teplé vody je prováděna z několika důvodů. Primárně jde o to zabránit v potrubních systémech vzniku inkrustů a předejít korozi. Podstatné je ale i odstranění organických nečistot a prevence proti bakteriím typu Legionella Pneumophila.

Železo se v různých formách vyskytuje téměř v každé přírodní vodě. Po ohřevu dochází k další oxidaci těchto železitých sloučenin a voda se obvykle rezavě zabarví. V době nižších odběrů sloučeniny železa v rozvodech teplé vody sedimentují. Při večerních odběrových špičkách se sedimenty zvíří a u spotřebitele se projeví ve formě „rezavé vody“.

Dalším zdrojem železa mohou být samotné rozvody teplé vody. K rozpouštění iontů železa z potrubí, které následně po ohřevu vytváří rezavý kal, dochází v kovovém vodovodním potrubí již při dopravě vody studené. Děje se tak vlivem elektrochemických procesů, přítomnosti agresivního oxidu uhličitého a míst elektrochemických mikročlánků. Tento proces je pak ještě urychlen v systémech pro zásobování teplou vodou. Jelikož se železo vyskytuje i v samotné studené vodě určené k ohřevu, dochází k tvorbě železitých kalů bez ohledu na použitý materiál rozvodů vody. Při použití potrubí plastového však málokdy dochází k usazování tak silných a stabilních vrstev inkrustů jako v potrubí ocelovém. Částečky se usazují spíše ve spodních vodorovných částech plastových rozvodů teplé vody. Větší průtok vody ve špičce způsobuje odnášení usazených částeček, které pak vytékají například do vany. Děje se tak především ve spodních patrech bytových domů, ze kterých plynou nejčastější stížnosti na kvalitu vody. Část nánosů se vrací cirkulačním potrubím zpět, až do výměníku tepla, kde se také usazují.

Nános hromadící se ve výměníku tepla pak snižuje jeho výkon do té míry, že po čase začne být nutností vyčistit i samotný výměník. Interval čištění bývá v závislosti na tvrdosti vody a její teplotě rok v intervalu několika měsíců až několik let.
Těmto a dalším problémům vznikajícím v teplé vodě lze efektivně předejít použitím vhodné úpravny teplé vody.

Filtry na studené vodě zachytí jen drobné mechanické nečistoty a na zanášení potrubí teplé vody tak nemají prakticky vliv. Běžné filtry s výměnnou vložkou jsou na teplé vodě málo účinné a neefektivní. Četnost jejich čištění nebo výměn je příliš vysoká. U filtrů s automatickým proplachováním instalovaných na teplé vodě ulpívají inkrusty až do té míry, že pouhým proplachem nejdou odstranit.


Fyzikální úpravny teplé vody EuroClean KEUV TUV

Princip úpraven EuroClean KEUV spočívá v tom, že do vody nic nepřidávají, naopak bez chemikálií pomocí řízené elektrolýzy odebírají z vody částice, které problémy tvoří a tím vodu vrací do její rovnováhy.

Úpravny kontinuálně odstraňují železo a nerozpuštěné látky z TUV, které následně fyzicky ze systému vyloučí a tím nepřetržitě chrání rozvody, výměník a veškerou ostatní technologii před úsadami.

Celý proces probíhá zcela ekologicky, bez doplňování chemikálií a bez zásahu obsluhy. Účinek úpravny je velmi rychlý, stížnosti na kvalitu TUV ustanou okamžitě po instalaci. Nadměrná tvorba úsad v potrubí a rezavě zabarvená voda budou minulostí.

Ochrana výměníků a rozvodů TUV před tvorbou vápenných úsad

Kromě ochrany potrubí před korozí úpravna sekundárně chrání i před vznikem vápenných nánosů. U železných a pozinkovaných rozvodů úpravna omezuje tvorbu úsad, které postupně zmenšují světlost potrubí, u plastových rozvodů velice účinně brání tvorbě vodního kamene ve formě kuliček a šupinek. Tyto pak zanášejí perlátory na výpustech a po čase vedou k zneprůchodnění plastových kolínek a míst, kde dochází ke shromažďování těchto vápenných produktů. U deskových výměníků odstraňuje nutnost jejich častého mechanického, resp. chemického čištění. Díky čistým teplosměnným plochám výměníku nedochází ke ztrátám a chybám při regulaci ohřevu TUV. Z TUV se odstraní pouze přebytečný vápník, který se uvolňuje při ohřevu. To znamená, že voda se díky úpravně EuroClean dostane po ohřátí opět do vápenouhličitanové rovnováhy, stejně tak, jako byla před ohřátím. Úpravna odstraňuje z okruhu TUV nadbytečný vápník, který by se jinak usazoval v systému a významně tak prodlužuje životnost rozvodů TUV a snižuje náklady na jeho údržbu.

Úpravnu lze použít na vodu o maximální tvrdosti 15ºdH. Pro vyšší tvrdosti pouze při současném použití změkčovacích zařízení.

Dezinfekce teplé vody a ochrana před Legionellou

Úpravna teplé vody navíc zabezpečuje dodatečnou dezinfekci vody a přispívá tak ke snížení mikrobiologického života v rozvodech. Na povrchu katody a anody dochází k oxidačně redukčním reakcím a k vývinu malého množství radikálu chlóru. Ten pomáhá v rozvodech TUV udržovat na přijatelné úrovni i často diskutované kolonie bakterie Legionella Pneumophila.

Zeptat se na úpravnu teplé vody

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..