Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zatěsňování potrubí vodovodu a kanalizace metodou BCG

Princip zatěsňování potrubí pitné a teplé užitkové vody prostředky BCG je stejný jako u topení. Rozdíl je v tom, že zatímco u topení je cirkulační okruh již hotový, u pitné vody je potřeba ho vytvořit tak, že se propojí hadicí například vodovodní baterie, aby bylo netěsné místo součástí okruhu.

Zatěsňování rozvodů pitné a teplé užitkové vody

Princip zatěsňování pitné a teplé užitkové vody prostředky BCG je stejný jako u topení.

Rozdíl je v tom, že zatímco u topení je cirkulační okruh již hotový, u pitné vody je potřeba ho vytvořit tak, že se propojí hadicí například vodovodní baterie tak, aby netěsné místo bylo součástí okruhu. Do tohoto okruhu je nutno zařadit oběhové čerpadlo, které brání usazování upraveného celulózového vlákna a expanzní nádoba na vodu. Po celou dobu zatěsňování (2–3 dny) je potřeba udržovat tlak 5–7 bar. Nedoporučuji tuto dobu zkracovat, protože v případě, že se zatěsňování „uspěchá“, bude nutno celou akci opakovat.

Funkce oběhového čerpadla spočívá v tom, že zajišťuje cirkulaci zatěsňovací kapaliny a brání usazování upraveného celulózového vlákna a tím i zdárný průběh první – mechanické – fáze celé operace.

Druhá – chemická – fáze spočívá v reakci křemičitanu s kysličníkem uhličitým ze vzduchu za tvorby pevného „strupu“ na vnější straně potrubí. Pokud by neproběhla první fáze, nemohla by proběhnout ani druhá, protože rychlost tvorby pevného křemičitanu není dostatečná.

Obrázek 10 – Schéma zapojení pro zatěsňování rozvodů vody
Obrázek 10 – Schéma zapojení pro zatěsňování rozvodů vody

Po zatěsnění se provede tlaková zkouška a pokud je úspěšná, celý systém se propláchne čistou vodou a uvede se do původního stavu. Kontrola, že je systém řádně vypláchnut, se dá udělat například pomocí pH-papírků – proplachuje se tak dlouho, dokud není pH stejné jako u čisté vody (prostředky BCG jsou silně zásadité). Prostředky na zatěsňování pitné a užitkové vody mají potravinářský atest.

I když technologie BCG funguje spolehlivě, není samospasitelná.

Nelze např. zatěsnit místa, kde dochází k pohybu vlivem teplotní roztažnosti, jako jsou třeba vůbec neproletovaná místa a kde dochází k posouvání dvou trubek vůči sobě. Nelze také zatěsnit vytržené „téčko“ tam, kde byly opomenuty teplotní kompenzace. V těchto případech se zatěsní únik při určité teplotě, ale při její změně dojde opět k roztržení a opětnému úniku.

Dále nelze zatěsnit výměník voda–voda, protože není splněna podmínka, že na jedné straně musí být vzduch.

Zatěsňování kanalizace

Pro zatěsňování kanalizace se využívá dvousložková technologie (BCG Kanal + BCG HC 60 – každá složka se používá zvlášť).

Po vyčištění kanalizace tlakovou vodou se uzavře potrubí pod místem netěsnosti balónovací soupravou a nad netěsným místem se vytvoří 2 m vysoký sloupec kapaliny, aby se natlačil prostředek BCG Kanal do netěsného místa. Za těchto podmínek se nechá kapalina 1 hodinu stát. Po uplynutí této doby se kapalina odčerpá (lze znova použít).

Obrázek 11 – Zatěsňování kanalizace a odpadního potrubí
Obrázek 11 – Zatěsňování kanalizace a odpadního potrubí

Tento postup se zopakuje i s druhou složkou BCG HC 60. Po jejím odčerpání se provede tlaková zkouška a pokud je netěsnost odstraněna, uvolní se balónovací souprava a potrubí se propláchne vodou. Pokud tlaková zkouška bude negativní, celý postup se zopakuje.

Na obrázku poškozené kanalizace je vidět umístění balónovací soupravy pod netěsným místem a hadice pro plnění a odsávání obou složek.

Obrázek 12 – Vlastní provedení zatěsňování kanalizace
Obrázek 12 – Vlastní provedení zatěsňování kanalizace
 

Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG

 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Zatěsňování lze provádět většinou za normálního provozu bez nutnosti odstávky
 • Vyčištění systému zlepší přestup tepla, tzn. zvýší se účinnost a tím se sníží náklady na výrobu tepla
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek „si je najde sám“
 • Odpadají zednické a bourací práce – z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy – za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu – nejsou náklady na likvidaci odpadů
 • Ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvodů zvláště při použití inhibitorů koroze po přetěsnění
 • Těsnicí prostředky jsou dodávány jen firmám, které absolvovaly školení u dodavatele, což dává záruku odborného provedení práce
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení
BCG Technik s.r.o.
logo BCG Technik s.r.o.

Prodej kapalných těsnicích, čisticích a ochranných prostředků značky BCG. Speciální kapaliny na zatěsňování a čištění pitné vody, rozvodů topení a plynovodů, kanalizací, bazénů, nádrží , solárních systémů. BCG Kapaliny utěsní všechny druhy potrubních ...