Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ohřev vody, aneb příprava teplé vody, IV. díl

Bezpečnost provozu ohřívačů vody

Zabezpečovací prvky a jejich zapojení je různé v závislosti na druhu ohřívače a množství ohřívané vody. Napojení odvodního potrubí pojistného ventilu na kanalizaci musí být zajištěno tzv. volným výtokem ve smyslu ČSN EN 1717.


© Fotolia.com

Bezpečnost provozu ohřívačů vody

Obr. 21 Umístění armatur na přívodní potrubí studené vody pro zajištění bezpečnosti provozu ohřívače
Obr. 21 Umístění armatur na přívodní potrubí studené vody pro zajištění bezpečnosti provozu ohřívače

Zabezpečovací prvky a jejich zapojení je různé v závislosti na druhu ohřívače a množství ohřívané vody. V domácnostech se nejčastěji používají elektrické zásobníkové ohřívače vody. Na přívodním potrubí do ohřívače se osazují armatury předepsané normou ČSN 06 0830. Za sebou se instalují do potrubí uzavírací ventil a kombinovaný ventil, který zahrnuje pojistný ventil a zpětnou klapku. Z pojistného ventilu je svedena hadička k podlahové vpusti pro případ potřeby odpuštění vody za účelem snížení tlaku. Napojení odvodního potrubí pojistného ventilu na kanalizaci musí být zajištěno tzv. volným výtokem ve smyslu ČSN EN 1717 [16]. Pokud je ohřívač umístěný nad vanou, může se nechat přebytečná voda odkapávat přímo do vany, ale dlouhodobý provoz většinou způsobí nežádoucí zbarvení vany. Součástí každého ohřívače vody musí být teploměr s čidlem umístěným v horní třetině ohřívače nebo na výstupním potrubí před uzavírací armaturou.

U větších nebo složitějších ohřívacích celků může zabezpečovací zařízení zahrnovat teplotní a ovládací zabezpečovací zařízení, teplotní pojistné armatury, pojistné ventily pro vodu, páru a expanzní vodu, hydraulické pojistné skupiny nebo pojistné skupiny pro expanzní vodu. Zájemcům o podrobnosti doporučuji text https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/6502-pozadavky-evropskych-norem-na-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody [17]

Ohřev vody ve velkém množství, např. pro bytové domy

Obr. 22a Ukázka malé blokové kotelny s možností dodávky teplé vody pro desítky odběratelů [18]
Obr. 22b Ukázka malé blokové kotelny s možností dodávky teplé vody pro desítky odběratelů [18]
Obr. 22 Ukázka malé blokové kotelny s možností dodávky teplé vody pro desítky odběratelů [18]
Graf 6 Tepelný příkon a průtok TV při průtočném ohřevu v závislosti na počtu bytů [1]
Graf 6 Tepelný příkon a průtok TV při průtočném ohřevu v závislosti na počtu bytů [1]

Mnoha lidem se cena, kterou mají zaplatit za teplo a teplou vodu ze soustav CZT, zdá přemrštěná. Je to jeden z důvodů, proč vznikají lokální kotelny určené pro vytápění a ohřev vody. V těchto domech, kde se počítají byty na desítky, je ohřev vody zajišťován nejčastěji plynovými kotly, které bývají zapojeny kaskádově. Kotle jsou v létě využívány jen k přípravě teplé vody. V zimě pak zajišťují i dodávku tepla pro vytápění.

Obrázek 22 ukazuje zapojení 3 kotlů do kaskády. Takto může být zapojeno kotlů mnohem více. Jejich počet a výkon závisí na požadované dodávce tepla. Výhodou zapojení zdrojů tepla s menším jednotkovým výkonem do kaskády je zvětšení rozsahu modulace výkonu od minimálního výkonu nejmenšího zdroje v kaskádě po maximální výkon daný součtem všech.

Velikost zásobníku teplé vody v bytových domech závisí na její spotřebě, potažmo na počtu obyvatel, kteří vodu odebírají. Zásobníky teplé vody se vyrábí ležaté a/nebo stojaté.

Ležaté jsou vhodné pro menší množství vody (jen stovky litrů) z důvodu mechanického namáhání. Stojaté zásobníky mají objem několik stovek až tisíc litrů. Větší objemy zásobníků se většinou realizují ze dvou až tří menších zásobníků, se kterými se snadněji manipuluje při montáži a snadněji se pro ně najde potřebný prostor.

U hromadného odběru teplé vody může občas docházet k nerovnoměrným odběrům a v důsledku toho k poklesu teploty vody. Je proto třeba mít k dispozici zdroj ohřevu vody o dostatečném tepelném příkonu. Norma ČSN 06 0320 podle kapitoly 5 povoluje teplotu TV v místě odběru 45 °C jen v odběrových špičkách.

Obr. 23 Příklad kaskádového zapojení ohřívačů vody se zásobníkem a armatur do potrubí
Obr. 23 Příklad kaskádového zapojení ohřívačů vody se zásobníkem a armatur do potrubí
 

Závěr

Článek stručně ukazuje možnosti ohřevu vody. Toto téma je velmi široké. Podrobněji by mohly být popsány jednotlivé způsoby ohřevu vody, jednotlivé druhy ohřívačů vody, zásobníků ohřáté vody, výměníků tepla atp. Účelem článku není podrobný popis, ale ukázat jakým způsobem dnes lze vodu ohřívat.

Pozn.: Neoznačené grafy a obrázky zpracoval autor

Použitá a doporučená literatura

 1. ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování
 2. Propagační materiály firmy MORA Olomouc
 3. https://vytapeni.tzb-info.cz/15375-zajimavosti-k-cenam-tepelne-energie-k-roku-2016
 4. ČSN 33 2000 – 7 – 701 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7 – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory
 5. TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
 6. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 7. https://www.pro-topeni.cz a
  https://www.stavbaeu.cz/ariston-150p-fb-plynovy-zasobnikovy-stacionarni-ohrivac-005557-150744
 8. TPG 402 01 Tlakové láhve, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
 9. https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/8273-ohrev-vody
 10. http://www.karavan3nec.cz/plyn/prenosny-prutokovy-ohrivac-vody-na-pb-5-litru-50mbar/
 11. https://www.zahradajezek.cz/brutar/ohrivac-vody-unikot-brutar-5-5kw/
 12. https://vytapeni.tzb-info.cz/117091-ekonomicky-ohrev-teple-vody
 13. http://portal.chmi.cz
 14. https://voda.tzb-info.cz/bazeny/12984-ohrev-bazenove-vody-se-solarnimi-absorbery-roth-heliopool
 15. https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/11103-porovnani-solarniho-fototermickeho-a-fotovoltaickeho-ohrevu-vody
 16. ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
 17. https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/6502-pozadavky-evropskych-norem-na-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody
 18. Propagační materiály firmy Thermona Zastávka u Brna
 19. Libra, M., Poulek, V. Fotovoltaika, teorie i praxe využití solární energie. Praha: ILSA, 2010 ISBN 978-80-904311-5-7
 20. ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
 21. ČSN 07 0610 Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry
Výpočty k tématu na TZB-info:
Návrh soustavy přípravy teplé vody v bytovém domě
Průtokový ohřev v plynovém kotli v bytě – výměna kotle
Odpojení od CZT a vlastní kotelna v domě. Kdy se vyplatí a co to znamená


English Synopsis
Hot water supply for water mains in buildings, Part IV.

The security elements and their connection vary depending on the type of heater and the amount of heated water. The connection of the safety valve pipe to the drainage system must be ensured by a so-called free spout in accordance with ČSN EN 1717.

 
 
Reklama