Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Čerpací stanice odpadních vod od komerčních budov až po rodinné domy

Čerpací stanice odpadních vod umožňují užitečně využít i prostory, ze kterých není možný odvod odpadních vod samospádem. Například zřizovat bary, kuchyně, toalety, fitness centra aj. v suterénech a tím zhodnocovat využití budov. Případně řešit problém s odvodem odpadních vod z částí budovy, odkud je funkční odpadní potrubí v tak velké vzdálenosti, že není možný samotížný odtok.

Příklad čerpací stanice napojené na odpadní potrubí z domu
Obr. Příklad čerpací stanice napojené na odpadní potrubí z domu, která zdvihá odpadní vodu nad úroveň okolního terénu a následně, i samospádem, voda natéká do venkovní kanalizační sítě, která je vedena výše.

Přečerpávače, aneb čerpací stanice odpadních vod jsou zařízení vnitřní kanalizace pro shromažďování a automatické zvedání (čerpání) splaškových odpadních vod, případně i dešťových, do výšky nad hladinu zpětného vzdutí. Napojují se na venkovní kanalizační zařízení. Pro tato zařízení, jak uvádí Ing. Aleš Princ, WILO, platí norma EN 12056, která také definuje všechny pojmy.

Při instalaci je nutné řešit ochranu proti zpětnému vzdutí, což znamená, že stoupající svislé potrubí za čerpací stanicí musí dosahovat výše, než kam může vystoupit hladina vody v kanalizační síti, případně i na okolním terénu.

Sběrná jímka má být řešena jako samostatná nádrž, která je k budově jen ukotvena.

Zásadou návrhu potrubí je, že se jeho světlost ve směru toku nesmí zmenšovat.

Všechna zařízení do kterých jdou fekálie, tedy i čerpací stanice, musí být odvětrána nad úroveň střechy budovy.

Příklad instalace s přečerpáváním fekálií
Obr. Příklad instalace s přečerpáváním fekálií. Modře (poz. 10) označena smyčka jako ochrana proti zpětnému vzdutí a červeně (poz. 4) odvětrávací potrubí

Pro použití čerpací stanice WILO DrainLift je zásadní, že odpadní voda může obsahovat fekálie, ale nikoliv látky výbušné látky, pevné látky – například části zdiva aj., ale ani ve zvýšení míře kuchyňské odpady – oleje a tuky, korozně agresívní látky aj. Novinkou WILO roku 2020 je předřadné zařízení na zachytávání tuků.

Provozní meze čerpací stanice určují možné režimy provozu použitých čerpadel:

S1 – nepřetržitý provoz
S2 – max. délka nepřetržitého provozu, např. S2 – 15 min do 15 minut
S3 – délka nepřetržitého provozu se definuje jako procentní podíl z určené doby. Např. S3 – 15 %/80, což znamená nepřetržitý provoz 15 % z 80 sekund a další mezí je maximální počet startů za hodinu.

Z mezí pak vychází maximální objem čerpané odpadní vody za hodinu, tedy maximální přítok odpadní vody. Objem závisí samozřejmě i na počtu čerpadel v zařízení.

Pro komerční objekty se doporučují dvou čerpadlové čerpací stanice vzhledem k potřebě alespoň částečné provozní zálohy.

Čerpadla mohou stát vedle sběrné nádrže, být integrována zvenku do víka nádrže a nebo umístěna i uvnitř nádrže jako ponorná.

V případě výskytu větších částic v odpadních vodách je výhodné použít čerpadlo s mělnícím zařízením na vstupu.

Běžné čerpací stanice mohou poškodit pevné látky, kamínky atp. v odpadních vodách. WILO nabízí variantu, která má před čerpadly ochranný separátor pevných látek.

Základem čerpací stanice je sběrná nádrž. Podle konstrukčního řešení je použito vhodné čerpadlo. Na jeho výstupu je zpětná klapka. Činnost čerpadla řídí snímač hladiny v nádrži a ovládací skříňka.

Rozsah činnosti snímače hladiny určuje spínací objem, který je samozřejmě menší, než celkový objem nádrže.

Příklad instalačního schématu čerpací stanice WILO s čerpadlem integrovaným do víka nádrže
Obr. Příklad instalačního schématu čerpací stanice WILO s čerpadlem integrovaným do víka nádrže. Důležitá je i armatura pro uzavření nátoku (vzadu, není přímo viditelná), pokud by došlo k poruše a potřebě opravy. Pro velké a komerční budovy se doporučuje doplnění o malé čerpadlo, například ruční membránové, k vyprázdnění nádoby pro případnou opravu.

Napojení nátoku usnadňují předlisované přípojky upravitelné na doporučenou světlost potrubí.

Volbu vhodné čerpací stanice usnadňuje návrhová tabulka WILO. V ní jsou uvedeny možné provozní parametry nabízených zařízení aj.

Následuje stručný popis nabízených zařízení WILO DrainLift, základní informace o jejich konstrukci, pro jejich návrh a instalaci. Případně i varianty pro náhradu za již nevyráběná starší zařízení.

Registrujte se a získejte předběžný přístup k novinkám v sortimentu, akcím pro zákazníky, webinářům.
YouTube kanál WILO CS
Facebook WILO CS


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.