Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a související legislativa

V článku jsou přehledně shrnuty souvislosti mezi zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 22/1997 Sb. a navazujícími vyhláškami Ministerstva zdravotnictví. Vyhlášky jsou jednotlivě vyjmenovány a krátce je popsáno čeho se týkají.

Současný ústavní pořádek a Listina základních práv a svobod stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen na základě zákona a v jeho mezích a povinnosti osob lze uložit pouze zákonem nebo na základě zákona. S tím velmi úzce souvisí právní úpravy technické normalizace podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č.71/2000 Sb. ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování. Povinnost dodržování ČSN může vyplynout jen z jiného právního aktu (např. pokyn nadřízeného v rámci zaměstnaneckých vztahů, odkaz na ČSN v právním předpisu, rozhodnutí správního orgánu, smlouva - podrobněji viz článek Ing.Kratochvílové Normy a související legislativa ze dne 9.2.2001).
Pro praxi to znamená, že závazná pravidla pro činnosti je třeba hledat v zákonech a k nim navazujících předpisech a vyhláškách. Sledování Sbírka zákonů nahrazuje dříve běžně používaný přehled v normalizaci oboru.
V poslední době jsou hodně diskutována nová pravidla související se zákonem č.22 o technických požadavcích na výrobky ve znění č.71/2000 Sb. a se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Uvedení zákona č.258/2000 Sb. v život bylo problematické. V době, kdy zákon již platil, neexistovali ještě prováděcí vyhlášky. Na semináři, který pořádal SZÚ ve chvíli, kdy platnost zákona již byla za dveřmi, vyplynulo hodně nejasností i na straně zpracovatele - Ministerstva zdravotnictví. Tehdy zejména v souvislosti s vyhláškou o materiálech pro styk s potravinami.
V současné době se již počet vyhlášek k tomuto zákonu rozšířil a je na světě celá řada pravidel (zákonných!!), která je třeba bezpodmínečně dodržovat.

Z následujícího (a ne zcela vyčerpávajícího) přehledu související legislativy je zřejmé, že aktuální stav je poněkud složitější než dříve používané ČSN. V žádném případě nechci volat po starých časech, ale současnost má k postoji některých účastníků výstavby :"normy neplatí, mohu si dělat co chci" hodně daleko a naopak je zjištění požadavků daleko složitější. K jednotlivým předpisům jsou v druhém sloupci popsána témata týkající se TZB.

K jednotlivým zákonům se budeme v následujících týdnech vracet podrobně.

Předpis Téma související s TZB
1. Vyhláška MZ č. 107/2001 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Pozn.:
a) Vyhláška obsahuje velké množství požadavků na dispoziční řešení prostor!
b) Ve vyhlášce jsou obsaženy i požadavky na provoz např. holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária apod.)
Požadavky na provozovny stravovacích služeb:
 • Zásobování vodou a odstraňování odpadních vod
 • Větrání
 • Osvětlení(viz. bod 13)
 • Vytápění
 • Hyg.zařízení pro spotřebitele a zaměstnance
 • Úklidové komory
 • Povinná umístění SV a TUV, sušení rukou
 • Požadavky na umístění chlazení a mrazení
Požadavky na jiná strav. zařízení (stánky, předsunutý prodej - pulty a vozíky)
 • Návaznost hygienického zázemí pro spotřebitele a zaměstnance
 • Zásobování SV a TUV
 • Likvidace odpadu, sklady potravin
 • Požadavky na mytí nádobí a příborů
 • Požadavky na prostory pro úklid
2. Vyhláška MZ č. 108/2001 Sb. hyg. požad. na prostory a provoz školy, předškolních zařízení a některých školských zařízení
 • Požadavky na WC, umývárny a sprchy u tělocvičen
 • WC a umyvadla u praktického vyučování, šaten a jídelen
 • Příloha 1 - počet a vybavení umýváren, sprch a WC
 • Množství pitné vody na žáka
 • Požadavky na zásobování vodou pro úklid, čaj. kuchyňku, čištění obuvi, přepírání osob.prádla
 • Hyg. zařízení pro žáky s omez. schop.pohybu
 • WC a umyvadlo v izolaci
 • Hyg.zařízení pro zaměstnance
 • Požadavky na vytápění
3. Vyhláška MZ č.464/2000 Sb. hyg. požadavky na koupaliště, sauny a hyg. limity venkovních hracích ploch

Pozn.:
dispoziční řešení bazénů, koupališť, dispoziční a materiálové řešení saun
 • Požadavky na sprchy, WC, odkanalizování
 • Požadavky na zajištění pitné vody
 • Stanovení vodní plochy
 • Pravidla pro přítok a odtok vody v bazénu
 • Požadavky pro brodítka a úpravy vody
 • WC a umyvadla pro diváky
 • Osvětlení
 • Teploty v jednotlivých prostorách
 • Větrání a relativní vlhkost vzduchu
 • Požadavky na vodu, větrání, osvětlení v prostorách saun
4. Vyhláška MZ č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy V této vyhlášce nejsou konkrétní požadavky na technická zařízení, ale souvislosti jsou významné.
5. Vyhláška MZ č.37/2001 Sb. hyg. pož. na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. V této vyhlášce nejsou konkrétní požadavky na technická zařízení, ale souvislosti jsou významné.
6. Vyhláška č.292/1997 Sb. o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č.465/2000 Sb. V této vyhlášce nejsou konkrétní požadavky na technická zařízení.
7. Vyhláška MZ 376/2000 Sb. požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
 • Požadavky na studnu
 • Kontroly a vzorkování pitné vody
8. Vyhláška MZ č.440/2000 Sb. hyg. pož. na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Obecné požadavky na vodu pro mytí rukou a nástrojů, pro úklid a zásobování prádelny
9. Vyhláška Min.pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu

Pozn.:
tato vyhláška má pro svou obecnou platnost velké množství související legislativy. Na závěr vyhlášky je některá související legislativa uvedena. I v tomto výčtu je pod jednotlivými odkazy uvedeno "například". Ani samotná vyhláška tak neposkytuje úplný výčet navazující legislativy.
 • Studny, žumpy, malé čistírny
 • Vodovodní a energetické přípojky staveb, napojení na kanalizaci
 • Požární zabezpečení staveb
 • Požadavky na WC a koupelnu v bytě
 • Obecně osvětlení, větrání, vytápění v obyt. a pobytových místnostech, WC, koupelnách,prostorách pro vaření, sprchách a komorách
 • Šachty a světlíky pro osvětlení a větrání
 • Uložení potrubí s ohledem a nešíření hluku
 • Instalace v podlaze
 • Komíny a kouřovody
 • Výtahy
 • Shozy odpadu
 • Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody
 • Kanalizační příp. a vnitřní kanalizace
 • Elektrické příp. a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační
 • Plynovodní příp. a odběrní plyn. zařízení
 • Vzduchotechnická zařízení
 • Vytápění
 • Požadavky na hyg. zařízení ve stavbách pro shromažďování osob
 • Větrací a klim. zařízení ve stavbách pro obchod
 • WC pro zákazníky u staveb pro obchod
 • Hyg. zařízení ve stavbách ubytovacích zařízení
 • Signalizační zařízení a vzduchotechnika ve stavbách ubyt. zařízení
 • Hygienická zařízení ve stavbách pro výrobu
 • Úprava odpadních vod ze servisů a opraven
 • Hyg. zařízení v opravnách a servisech
 • Hyg. zařízení ve školách a školských zařízení pro žáky a zaměstnance, pož. na vodu v učebnách
10. Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.306/2000 Sb.  
11. Vyhláška č.223/95 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách ve znění vyhlášky č.83/2000 Sb.
 • Požadavky na elektrická zařízení, osvětlení, vytápění, požadavky na potrubí, plynová zařízení a spotřebiče, speciální zařízení
 • Požadavky na vaření, topení a chlazení
 • Kouřovody a komíny
 • Pož. na hygienické zařízení (voda, WC, sprchy, umyv., nádrže na pitnou vodu)
12. Vyhláška č.295/19997 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny
 • Požadavky na odběr SV a TUV
 • Likvidace odpadních vod
 • Základ.pož. na osvětlení, vytápění, větrání
 • Hyg. zařízení pro zaměstnance a zákazníky
13. Zákon č.125/19997 Sb. o odpadech, ve znění zákonů č.167/19998, 352/1999 Sb., 37/2000 Sb. a 132/2000 Sb V tomto zákoně nejsou konkrétní požadavky na technická zařízení, ale souvislosti jsou významné.
14. Vyhláška č.294/1997 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění pozdějších předpisů  
15. Vyhláška 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídavných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné ve znění pozdějších předpisů  
16. Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související NV ( 170/1997 Sb tech. Požadavky na strojní zařízení ve znění Nvč.15/1999 Sb. a NV 283/2000 Sb.) U použitých materiálů a zařízení vyžádat příslušnou dokumentaci (prohlášení o shodě podle požadavků jednotlivých příloh NV)
17. ČSN 38 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů, ČSN 73 0580-1 denní osvětlení budov - část 1: základní požadavky, ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení - část 1: základní požadavky. Vzhledem k odkazu ve vyhlášce je dodržení povinné!
Vyhláška Ministerstva hospodářství č.174/1994 Sb., obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • WC kabina umístění a požadavky
 • Atypické prvky u WC, sprchy, umyvadla, vany
 • Atypické sprchy a WC umístění v budovách
Vyhláška 49/1993 Sb. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
 • Zabezpečení dodávek pitné vody, kanalizace, vytápění, teploty vzduchu, relat.vlhkosti
 • Hyg. zařízení pro pacienty a pro zaměstnance, pro úklid
 • Pož. na SV a TUV v jednotlivých typech ordinací
 • Hygienické zař. pro zaměstnance lékáren
 • Požadavky na zař. lékáren dle typu
 • Požadavky na zařízení záchranné služby
 
 
Reklama