Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ako budeme prevádzkovať a údržiavať vodovod v budovách podľa STN/ČSN EN 806-5

ÚVOD

V minulosti u nás platná norma ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody riešila problematiku prevádzky a údržby troma článkami v kapitole IX. (nutnosť stáleho pretlaku vody, trikrát ročne preskúšanie funkcie uzáverov a u zložitých systémov odporučenie spracovať vlastnú prevádzkovú dokumentáciu).

Európska legislatíva v oblasti vodovodov má prioritu v zásade zachovania bezpečnosti systému a zdravia užívateľov. Podľa nej je nevyhnutné, aby bola zachovaná účinnosť systému na úrovni špecifikovanej normou EN 806-2 a jednotlivé výrobky musia podliehať už známej norme EN 1717. Reaguje sa v nej aj na fenomén baktérie Legionella v rozvodoch. Celkovo má norma 32 strán, z toho 10 tvorí samotné znenie a zvyšok prílohy.

PODSTATNÉ KAPITOLY

1. Prevádzkové princípy

 • Uzatváracie a prepúšťacie ventily musia byť vždy naplno otvorené/zavreté a v pravidelných intervaloch kontrolované.
 • Použiť sa majú iba porovnateľné náhradné diely spĺňajúce hlukové požiadavky.
 • Napojenie prístrojov, ktoré môžu ovplyvňovať vodu v inštalačnom systéme, prídavné napojenia a akékoľvek zmeny v spôsobe prevádzky musí vykonať kvalifikovaná osoba.
 • Prevádzkovateľ môže napojiť práčku a umývačku riadu na miesta výtoku určené pre tieto zariadenia, ak sú dostatočne chránené pred spätným prúdením. Kde sú tieto zariadenia napojené pomocou hadice, ventil je potrebné po použití zariadenia hneď uzavrieť.
 • Hadice sa majú napojiť iba na výtoky určené k tomuto účelu.
 • Prívodné otvory vzduchu ventilov s bezpečnostnou funkciou sa nesmú uzavrieť a musia byť chránené pred možným zaplavením alebo kontamináciou.
 • Priame napojenie potrubí pitnej vody na potrubia vody nepitnej alebo na kanalizačné systémy nie je prípustné (s výnimkou dočasnej prevádzky - montáž vhodných zariadení pre prevenciu pred spätným prúdením).
 • Voda v zriedkavo používaných častiach systému sa musí v pravidelných intervaloch preplachovať (najmenej raz týždenne).
 • Vodovodné potrubia nesmú byť vystavené externým zaťaženiam.
 • Teplota vody v systéme sa musí kontrolovať, či je v súlade s limitmi určenými EN 806-2.

2. Prerušenie prevádzky a odpojenie

 • Inštalácie, ktoré nebudú uvedené do prevádzky do 7 dní po ich kompletáži, alebo budú odstavené na viac ako 7 dní, sa majú uzavrieť a vypustiť, alebo je ich nutné pravidelne preplachovať.
 • Prípojky, ktoré nie sú hneď uvedené do prevádzky, alebo sú dočasne odpojené, sa majú uzavrieť od zásobovania vodou a tie, ktoré sa nebudú používať rok alebo dlhšie - odpojiť od verejného vodovodu.

3. Obnovenie dodávky vody

 • Pri prerušení prevádzky pre jednotlivé armatúry stačí, ak sa naplno otvoria asi na 5 minút, čo umožní, aby stagnujúca voda odtiekla.
 • Systémy, ktoré boli dočasne uzavreté a vypustené, sa musia poriadne prepláchnuť (otvoriť uzávery, potrubia odvetrať, prepláchnuť, dezinfikovať, skontrolovať na netesnosti).

4. Poškodenia a poruchy

 • Zmena v kvalite vody: Kde poškodenie alebo porucha vyvolávajú riziko znečistenia vody alebo zmeny v zápachu, chuti alebo farbe vody, je v zodpovednosti prevádzkovateľa urobiť nevyhnutne nápravu. V urgentných prípadoch sa systém uzavrie hlavným uzáverom a informuje sa inštalatér alebo dodávateľ vody.
 • Nedostatočný prívod vody: Buď nie sú uzatváracie ventily naplno otvorené; filtre alebo rozprašovacie hlavice sú upchaté; poruchové redukčné tlakové ventily; odoberá sa naraz príliš veľa vody; použité sú nevhodné ventily; na súčastiach systému je nános vodného kameňa; je zmena v prívodnom tlaku; prípadne prasknuté potrubie.
 • Hluk z prúdenia - armatúry bez akustickej izolácie; uzatváracie ventily poruchové alebo nie naplno otvorené; pôsobí vodné kladivo, zapríčinené rýchlym uzavretím alebo poruchovými vypúšťacími armatúrami, nevhodnými ventilmi, nesprávnou prevádzkou alebo montážou.

5. Zmeny a rozšírenia

 • Väčšie zmeny a rozšírenia inštalácií, hlavne rozšírenie potrubnej siete prevádzkovaných zariadení, napojenie systémov a zariaďovacích predmetov sú spojené s potenciálnym znečistením pitnej vody, preto údržbu a výmenu bezpečnostných zariadení a zariadení na prevenciu pred spätným prúdením môže vykonávať iba dodávateľ vody alebo registrovaný inštalatér.
 • Kde sa majú potrubia vymeniť, musí sa zachovať kontinuita v zemnení

6. Prístupnosť armatúr a zariadení

Ventily a zariadenia vyžadujúce pravidelnú kontrolu a obsluhu a všetky ovládacie zariadenia musia byť voľne prístupné, t.j. prístup ku nim nesmie byť zatarasený uskladnenými výrobkami, nábytkom, obkladom, atď.

7. Údržba

Okrem bežnej údržby na potrubiach a armatúrach v súlade s pokynmi výrobcu, pozornosť sa musí venovať zaisteniu spoľahlivej prevádzky nainštalovaných bezpečnostných zariadení, zariadení proti spätnému prúdeniu a úpravniam vody.

Norma rozoznáva nasledovné typy údržby:

 1. kontrola: systém sa má pravidelne vizuálne kontrolovať;
 2. rutinná údržba: práce sa majú vykonávať v súlade s pokynmi výrobcu, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka, zariadenia uvedené v časti 7 je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať, vymieňať opotrebované súčasti, v súlade s odporučeniami v prílohách A, B a C;
 3. preventívna údržba: dodržiavať odporučenia výrobcu na plánovanú preventívnu údržbu meračov, čerpadiel, úpravní vody.

8. Ďalšie požiadavky na vetrané systémy

 • nádrže sa musia kontrolovať v pravidelných intervaloch, aby sa zaistila ich čistota, zreteľné odlíšenie poistných potrubí, tesnosť uloženia krytu, žiadne znaky netesností. Nádrže s pitnou vodou sa odporúča skontrolovať aspoň raz ročne.
 • tlakové nádoby sa musia kontrolovať na poškodenie minimálne v intervaloch doporučených výrobcom.

9. Kontrola a údržba

Prílohy A, B, C a D popisujú požadovanú kontrolu, údržbu a opravné práce, ktoré sa majú vykonať na bežných typoch ventilov, zariadeniach a súčastiach systému a dáva odporučenia pre frekvenciu týchto prác. Postupy a frekvenciu má prevádzkovateľ dodržať podľa pokynov výrobcu.

Frekvencia závisí na:

 • veľkosti a komplexnosti siete;
 • type používanej vody;
 • užívateľoch;
 • prevádzke.

Príloha A je informatívna a prehľadným tabuľkovým spôsobom informuje o frekvencii kontroly a údržby jednotlivých súčasti vodovodu.
Príloha B je taktiež informatívna a venuje sa postupom kontroly a údržby zariadení ako sú oddeľovače prúdu, zariadenia proti spätnému prúdeniu, kontrolné, poistné a regulačné ventily, ohrievače vody, protipožiarne zariadenia, vodomery.
Príloha C odkazuje na iné normy, ktoré popisujú špecifické postupy kontroly a údržby zariadení na úpravu vody.
Príloha D je informatívna a venuje sa rizikám a údržbe v súlade s EN 13306. Podľa nej sa údržba vodovodu vnútri budov dá rozdeliť do 4 skupín aktivít, ktoré majú nasledovný cieľ:

 • prevádzka inštalácie;
 • kontrola inštalácie;
 • rutinná údržba inštalácie a
 • kontrola stavu inštalácie a následne náprava prípadných porúch.

ZÁVER

Nedostatočná údržba môže mať následky na udržateľnosti inštalácie a na úrovni zdravotného rizika pre užívateľov vody. Výrobky a materiály vodovodu podliehajú poškodeniu v závislosti na kvalite údržby. Typy poškodení, ktoré majú najväčší vplyv na udržateľnosť inštalácií sú poruchy funkčnosti ohrievačov vody alebo úpravní vody, korózia, erózia a inkrustácia.

Najčastejšie zdravotné riziká z nedostatočnej údržby sú:

 • riziko obarenia (kontakt pokožky dlhší ako 5 sekúnd s vodou teplejšou ako 60°C);
 • chemické riziká v súvislosti s rozpustením jedovatých látok;
 • mikrobiologické riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vypití, resp. inhalovaní kontaminovanej vody (legionelóza).

Článok vznikol pri riešení projektu NATO ESP.NUKR.CLG 982978.

LITERATÚRA

1 EN 806-5: Vnútorný vodovod pre rozvod vody určenej pre ľudskú spotrebu - Časť 5: Prevádzka a údržba