Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kvalita projektové dokumentace a realizace prací ZTI

V roce 2000 jsem v časopise Český instalatér hodnotil stav profese ZTI po změně režimu. Položil jsem si několik otázek, na které jsem se snažil odpovědět.

Článek začínal takto: "Kam po deseti letech trhem ovládaná profese dospěla? Jaký je vztah investorů ke zdravotní technice? Proč mezi odborníky, kteří se zabývají investiční výstavbou, začínají převládat depresivní nálady? Je to jev obecný, který se projevuje v celé šíři všech profesí podílejících se na výstavbě?"

Můj tehdejší názor byl blízký optimistickému výhledu směrem ke zlepšení stavu stavebnictví obecně. Dnes se začíná ukazovat, že jsem se mýlil.

Proto jsem se po domluvě s portálem TZB-info rozhodl vytvořit nepravidelnou rubriku, která bude (snad i za vašeho přispění) sloužit k vzájemnému poučení. Doufám, že se s vaší pomocí, laskaví čtenáři, podaří trochu zlepšit kvalitu práce v profesi ZTI, respektive i celého oboru TZB, pokud se i v dalších profesích najdou příklady poruch a vad, které mohou sloužit k poučení.

Pokusil jsem se specifikovat oblasti, ke kterým je možné chyby zařadit a které nastiňují vznik problémů. V závěru toho úvodního článku jsou uvedeny 3 první příklady vad a jejich řešení.


I. Investor nese zodpovědnost za své peníze
Domnívám se, že si naši občané většinou myslí, že snahou všech účastníků výstavby není vydělat co nejvíc peněz. Zdá se, že ve společnosti převládá přesvědčení, že hlavním cílem stavebních a montážních firem je zadarmo pomáhat ubohému investorovi. Stavebníci lehkomyslně zadávají zakázky bez smlouvy, práci nekontrolují a věří, že všechny firmy na trhu jsou kvalitní.


II. Úloha účastníků výstavby
Na tomto portálu J. Horný uveřejnil článek Třicet let starý panelák může být lepší než kdejaká novostavba, ve kterém vymezil role ve stavebnictví: při stavbě bývají tři partneři - klient v roli majitele, stavební firma v roli zloděje a projektant zastupuje policii. Jsem si vědom toho, že autor tohoto tvrzení trochu nadsazuje, ale v podstatě má pravdu.

Pokud dojde k propojení mezi dodavatelskou firmou a projektantem (firma platí projekt), musí projektant ze smluvního vztahu plnit požadavky objednatele a zákonitě přestává plnit kontrolní funkci pro investora. Technický dozor investora velmi často nemá kvalifikaci pro přejímku zařízení ZTI.

I veřejné zakázky se přejímají nesprávně provedené. Stále více se jako za socializmu dodavatel staví do polohy nadřazeného celému systému.


III. Úloha specialistů
Má vůbec smysl zpracovávat projektovou dokumentaci ZTI? Často se mně zdá, že ji vlastně nikdo nechce do okamžiku, než začnou problémy. Stavby se ke škodě investorů začínají realizovat bez realizační dokumentace (zejména opravy a rekonstrukce prováděné výměnou trubka za trubku).

Dům lze se svými funkcemi přirovnat k lidskému tělu. Stejně jako lidský organizmus závisí na správné a optimálně fungující soustavě orgánů, i dům by měl mít všechny systémy optimálně využité. O lidský organizmus pečuje skupina lékařů specialistů. První kontakt s pacientem by měl mít dobrý praktický lékař, který rozhodne o tom, za kterým specialistou se má pacient se svými potížemi odebrat. Nikoho ale nenapadne ušetřit tím, že si od praktického lékaře nechá operovat slepé střevo přesto, že studoval a získal znalosti o tom, jak při takové operaci postupovat.

Při stavbě domu si z nějakého důvodu stavebník nechá namluvit, že zastřešující projektant umí všechny profese tak kvalitně, že specialisty vlastně nepotřebuje. Z této představy se v Čechách vyklubal nový tvor - "kanalizační architekt". Je to architekt nebo projektant stavební části, který řeší v dokumentaci všechno sám - umisťuje studny, osazuje žumpy, klidně kreslí i kanalizaci podle toho, jak se to naučil za dvě tři hodiny nenáviděného předmětu na fakultě (viz obr. 3).


Obr. 3
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Práce kanalizačního architekta
Kanalizace v základech - výkres pro provedení stavby. To, co je na obrázku, bylo vytvořeno architektem, stavební firma podle tohoto výtvoru položila potrubí a zabetonovala podkladní betony. Nejsou nejen dodrženy normy, ale ani způsob řešení, který byl navržen v projektu pro stavební řízení a odsouhlasen správcem kanalizace a stavebním úřadem.

Informace pro správné řešení: Dokumentaci má řešit odborník příslušné profese.


IV. Nezbytná koordinace profesí
Hlavní inženýr projektu se stává pro většinu staveb přežitým pojmem. Koordinace projektů, pokud se projektová dokumentace pro realizaci stavby vůbec zhotovuje, se neprovádí. Projektant specialista často projektuje smluvně pro subdodavatele příslušné profese. Stavební část dokumentace se v realizační dokumentaci buď nezpracovává nebo se ke specialistům nedostane. Stavba se realizuje systémem kdo dřív přijde, ten má míň problémů. Projektanti jednotlivých profesí se někdy ani nepotkají. O to víc to jiskří mezi profesemi na stavbě.


V. Normy a jejich používání
Podle počtu prodaných výtisků nových norem je zřejmé, že většina technické veřejnosti pracuje podle norem starých nebo nelegálně kopírovaných. Pokud si pozorně přečtete vydávaná stavební povolení, tak se snadno setkáte s výčtem řady neplatných norem. Řada firem je držitelem certifikátu ISO, obávám se, že jejich pracovníci o nové normy nezakopli.

"Nové" pojetí závaznosti norem není dodnes přijato technickou veřejností se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

V první řadě je to skutečnost, že normová hodnota je konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné technické normě. Normy jsou považovány za minimální technický standard při posuzování řešení stavby jak z hlediska stavebního zákona, tak při posuzování případných soudních sporů. Proto by se měl vyjádřit požadavek dodržení technických norem jako vůle objednatele ve smlouvě (jmenovitým výčtem norem v dokumentaci nebo ve smlouvě).

Za druhé toto pojetí norem umožňuje snadno provádět od normy odlišné provedení. Velmi pečlivě se přitom musí projektant nebo dodavatel zajistit proti pozdějšímu soudnímu sporu. Odlišné provedení lze použít, pokud se tak smluvní strany svobodně dohodnou a přitom nemůže dojít k ohrožení životů nebo majetku.

Bohužel ani projektanti ani dodavatelé nesledují vydávání norem. Autorizovaní i neautorizovaní důchodci se drží norem, které si odnesli z mateřských podniků, a své neznalosti schovávají právě za nezávaznost norem.

Nejčastější vady současných návrhů a realizací staveb, které souvisí s nedodržením norem, se týkají odvodňování pozemních místností, použití nedostatečných zápachových uzávěrek, výpočtu odtoku odpadních vod, špatně navržených hydraulických poměrů ve vnitřních vodovodech, ochrany proti zpětnému nasátí vody (ČSN EN 1717). Stavební firmy jak projektové, tak realizační, většinou neví, že ČSN EN 12056 - část 3 řeší odvodnění střech.


VI. Vzdělání a zkušenosti
Při slavnostní promoci inženýři po desetiletí slibují, že budou pracovat ku prospěchu investora a celé společnosti v souladu s nejnovějšími znalostmi techniky a v souladu obecně uznávanou morálkou.

Rovněž Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků si vytýčila jako cíl dodržování kvality práce a morální kodex. Nebudu se zabývat morálkou, protože naše společnost, od nejvyšších představitelů počínaje, morálku nepovažuje za součást životních hodnot. Lži, které se později vydávají za nezbytné součásti přežití a získání příslušných postů, veřejnost už ani nepohoršují. Jinak by nebylo možné, aby vrcholní představitelé státu či komor zůstali i po aférách potvrzeni ve funkcích.

Profesní komory projektantů ani cechy v České republice nejeví o výrazný pokles kvality projektů a stavebních prací zájem. Na internetovém portále ČKAIT se objevilo následující stanovisko k návrhu na zlepšení kvality projektové dokumentace (cit.): "Vytvořit kontrolující elitu a současně poukazovat na chronické potíže projektantů-podnikatelů při získávání zakázek a jejich zpracování je ve vzájemném rozporu. Návrh je nepřijatelný, jeho průběh, výsledky a konečné efekty jsou kontraproduktivní. Komora má svěřenou péči o profesi a z ní vyplývá podstata celoživotního vzdělávání AO, nemá zájem o vytváření byrokratických elit. Komora má nástroje na konkrétní případy selhání a tyto nástroje jsou běžně používány".

Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob v České republice spočívá ve sběru bodů za účast na odborných akcích, podle tohoto vyjádření nejde o vzdělání, ale o následné tresty...

Většina níže uvedených poruch se nemusela stát, kdyby se práce prováděly odborně, při přejímce se dodržovaly stanovené postupy a technický dozor investora měl patřičné znalosti.

Na závěr bych chtěl vyjádřit své přání, aby se tato stránka stala místem, kde se bude diskutovat nad kvalitou práce profese jak v oblasti projektování, tak v oblasti provádění staveb. Budeme se snažit na základě vašich příspěvků uvádět i další příklady různých poruch a nedostatků.


I. Vady zdravotně technických instalací - Izolace potrubí
Izolace je na tomto potrubí úplně zbytečná, její provedení ukazuje na neodbornost jak dodavatele, tak přejímacího pracovníka. Nějaká vyhláška nikoho nevzrušuje.


Obr. 1

Obr. 2

Při kontrole provádění tepelné izolace potrubí na jedné stavbě jsem zjistil, že místo tepelné izolace omotal instalatér potrubí plstěným pásem přesto, že v projektu i v nabídce prací byla uvedena tepelná izolace. Mistr se začal bránit: "My to tak děláme vždycky...!" Tato věta se snadno dá převést na: "Živíme se tak, jak jsme se to naučili v minulém století. Moderní řešení od nás nečekejte!"

Informace pro správné řešení:

Informace: Izolace vodovodního potrubí? Nutnost!
Výpočet tloušťky izolace: Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu
Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par


II. Vady zdravotně technických instalací - Materiál potrubí
V současné době lze předpokládat, že veškeré rozvody vnitřních vodovodů realizované v hromadné výstavbě z ocelových pozinkovaných trub překročily svou životnost. Materiál se v současnosti používá zejména pro vnitřní požární vodovody.

Plastová potrubí jsou hydraulicky hladká potrubí, která při běžném složení protékající pitné vody nejsou náchylná k silným inkrustacím ani k plošné nebo důlkové korozi. Při navrhování plastového potrubí se všeobecně vyskytuje pověra, že rychlost vody v tomto typu materiálu může být neomezená. Na obr. 4 je vidět, jak velký vliv má kvalita provádění polyfúzního svařování na hydrauliku systému.


Obr. 4

Obr. 5

Při navrhování plastových systémů pro rozvody vody je nezbytné pečlivě sledovat souvislost provozního tlaku, teploty a životnosti potrubí. Bohužel i přes krátkou dobu používání těchto materiálů jsou již známy příklady poruch vzniklých použitím nevhodného materiálu pro dané podmínky tlaku a teploty dopravované vody. Nevhodně použitá tlaková řada potrubí je provázena poruchami, které spočívají ve vytvoření "boulí" (obr. 5) nebo podélných prasklin v přímých úsecích potrubí.

Informace pro správné řešení:

Informace: Vnitřní vodovody z plastů
Výpočet dimenze potrubí: Výpočtový průtok vnitřního vodovodu
Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí
Tlaková ztráta místními odpory
Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí
Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí


III. Vady zdravotně technických instalací - Vady použitého materiálu
"Šetrnost" některých instalatérů se projevuje tím, že se do země snaží zabudovat poškozené potrubí. Na obr. 6 a 7 je zabudované PVC potrubí s podélnými prasklinami, které instalatér přelepil novodurovým "návlekem". Výsledkem byla nutná oprava po jednom roce od kolaudace.


Obr. 6

Obr. 7

 
 
Reklama