Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ochrana vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660

1. Úvod

Problematika ochrany vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody není nová. Proto je s podivem, že někteří pracovníci zabývající se montáží zdravotně technických instalací nebo prodejem výtokových armatur či jiných zařízení připojovaných na vnitřní vodovod o nebezpečí zpětného nasátí vody vůbec nevědí. Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody byla řešena už v ČSN 1099 Vodovodní řád z roku 1933 a některých předpisech vydávaných před druhou světovou válkou některými městy. Tato norma mimo jiné stanovovala nejmenší výšku volného výtoku nad okrajem či přepadem nádoby, nutnost zabezpečení přítoku vody vyústěného pod hladinou nádoby a zakazovala přímé spojení vodovodu s parními kotli, pračkami, klozety, jiným vodovodem, odpadním a splachovacím potrubím. Předpisy pro ochranu vnitřního vodovodu se potom vyvíjely až do současné doby.


2. Normy pro vnitřní vodovod

Problematika vnitřních vodovodů je v současné době řešena zejména v těchto normách:
ČSN EN 806-1 (73 6660): 2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně. Části 2 a 3 EN 806, které budou platit pro návrh a dimenzování vnitřního vodovodu se připravují.

ČSN 73 6660: 1984 Vnitřní vodovody se změnou 1: 1994.

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Dále platí normy:
ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou.
ČSN 73 6655: 1985 Výpočet vnútorných vodovodov.
ČSN 75 5490: 2001 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod.

V souvislosti s ochranou vnitřního vodovodu je nutno ještě upozornit zejména na platné normy:
ČSN 91 4640: 1987 Nádržkové splachovače. Technické predpisy.

ČSN EN 12729 (75 5415): 2003 Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A.

A dále na připravované překlady evropských norem:
EN 13076 Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A.

EN 12541 Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10.

Ochrana pitné vody ve vnitřních vodovodech proti znečištění zpětným průtokem je dnes řešena zejména v ČSN EN 1717, ČSN 73 6660, ČSN 75 5490 a ČSN 91 4640. Na ČSN EN 1717 navazují ČSN EN 12729 a budoucí ČSN EN 13076.
Normy ČSN 91 4640, ČSN EN 12729 a EN 12541 jsou normy na výrobky. Projektant nebo dodavatel zdravotně technických instalací má používat výrobky odpovídající těmto normám.


3. Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody

3.1 Důležité pojmy podle ČSN EN 1717

Zpětný průtok: pohyb tekutiny proti určenému směru průtoku v rozvodu pitné vody. Může k němu dojít při zpětném nasátí vody do rozvodu způsobeném podtlakem v potrubí, který vznikne například:
  • uzavřením přívodu vody do vnitřního vodovodu nebo jeho části a otevřením níže položené výtokové armatury (obr. 1);
  • velkou netěsností (prasknutím) potrubí vnitřního nebo veřejného vodovodu, kterou voda z vnitřního vodovodu uniká;
  • velkým odběrem vody z poddimenzovaného vodovodu (obr. 2).


Obr. 1 - Zpětné nasátí vody při uzavření stoupacího potrubí
1 - uzavřené uzávěry, 2 - sání vody ruční sprchou ponořenou pod hladinou vody ve vaně (nezabezpečená baterie), 3 - vytékání nasáté vody níže položenou výtokovou armaturou

Obr. 2 - Tlakové poměry v poddimenzovaném stoupacím potrubí (nejvyšší výtokovou armaturou se může nasávat voda do potrubí)
V - výtoková armatura, p - tlak (přetlak, podtlak)

Zpětný průtok může být způsoben také přetlakem v zařízení napojeném na vnitřní vodovod, ve kterém je vyšší tlak než ve vnitřním vodovodu. Tlakový rozdíl obrátí normální směr průtoku.

Zařízení na ochranu proti zpětnému průtoku nazývané též ochrannou jednotkou: zařízení určené na ochranu proti kontaminaci (znečištění) pitné vody zpětným prouděním. Označení ochranných jednotek se provádí písmeny, kdy první písmeno značí skupinu ochrany a druhé písmeno druh ochrany, např. BA.

Domovní použití: každé použití pitné vody v obytných domech nebo obdobných budovách. Jedná se o:
  • běžné použití v obydlích a obytných domech, v hotelích, školách a kancelářích, veřejných budovách apod. (např. kuchyňský dřez, umyvadlo, vana, sprcha, WC, ohřívání vody pro hygienické účely, domácí pračka prádla, myčka nádobí, bidet, zalévání zahrady);
  • zvláštní použití vztahující se k podobným upotřebením, pro něž jsou však používány výrobky o nízkých koncentracích, které nejsou nebezpečné pro lidské zdraví (např. oprávněná úprava vody, klimatizace vzduchu).
V průmyslových a obchodních prostorách je "domovní použití" omezeno na vodu používanou pro popsané využití nebo přístroje pro běžné použití v obydlích a obytných domech (netýká se např. vody používané pro výrobní procesy, požární ochranu, ústřední vytápění a zavlažovací systémy).

Jiné než domovní použití: každé použití týkající se odborné činnosti v průmyslu, obchodu, zemědělství, zdravotních ústavech apod. Každé použití týkající se soukromých a veřejných plaveckých bazénů a veřejných lázní.

Zakázané propojení: vnitřní vodovod zásobovaný z veřejného vodovodu nesmí být přímo spojen s jiným zdrojem vody. Pokud je vnitřní vodovod zásobován z veřejného vodovodu a z jiného zdroje, musí být veřejný vodovod chráněn volným výtokem. Možné je také zřízení oddílného vodovodu s odděleným (nepropojeným) potrubím pro vodu z různých zdrojů.

Tlak: v místě napojení zařízení na vnitřní vodovod, kde je umístěna ochranná jednotka, může být atmosférický tlak (p = atmosférický) nebo přetlak (p > atmosférický). Atmosférický tlak působí tehdy, pokud se místo napojení s ochrannou jednotkou nachází nad maximální provozní hladinou zařízení a v zařízení není vyšší tlak než ve vnitřním vodovodu. Přetlak působí, pokud se místo napojení s ochrannou jednotkou nachází pod maximální provozní hladinou v zařízení nebo je tlak v zařízení vyšší než tlak ve vnitřním vodovodu.

Třídy tekutin: tekutiny, které jsou nebo by mohly být ve styku s pitnou vodou, jsou zatříděny do tříd podle tabulky 1.

Tab. 1 - Třídy tekutin

Třída Druh tekutiny
1 Voda určená k lidské spotřebě odebíraná přímo z rozvodné sítě pitné vody.
2 Tekutina, která nepředstavuje žádné ohrožení lidského zdraví. Tekutina uznaná jako vhodná k lidské spotřebě, včetně vody odebírané z rozvodné sítě pitné vody, u které případně došlo ke změně chuti, pachu, barvy nebo teploty (ohřevem nebo zchlazením).
3 Tekutina, která představuje určité nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických látek (podle směrnice EU 93/21/EHS z 27. dubna 1993).
4 Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických nebo velmi toxických látek (podle směrnice EU 93/21/EHS z 27. dubna 1993) nebo jedné či více radioaktivních, mutagenních, nebo karcinogenních látek.
5 Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti mikrobiologických látek a virů.


3.2 Použití ochranných jednotek

Typ ochranné jednotky volí projektant zdravotně technických instalací podle ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660. Ochranné jednotky mohou být buď součástí zařízení (výtokové armatury apod.) připojovaných na vnitřní vodovod, nebo se musejí instalovat před tato zařízení.

Použití ochranných jednotek v konkrétních případech podle ČSN EN 1717 je uvedeno v tabulkách 2 a 3. Pro napojování zařízení (výtokových armatur) k domovnímu použití jsou podle principu zmenšení rizika dovoleny určité úlevy vyjádřené povoleným použitím ochranných jednotek pro nižší třídu tekutiny (tabulka 3). V tabulce 4 je srovnání ochrany vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660.

Tab. 2 - Ochranné jednotky pro jiné než domovní použití

Ochranná jednotka Druh tekutiny (třída tekutiny)
(1) (2) (3) (4) (5)
Voda pitná Voda stojatá, pro potravinářské účely, sterilizovaná, demineralizovaná Voda na opláchnutí nádobí nebo oprání ovoce a zeleniny, pro ústřední vytápění bez přísad, z nádržky WC Voda s přísadou proti korozi, zamrzání nebo řasám, s dezinfekčními, mycími nebo chladícími prostředky Voda na mytí ovoce a zeleniny, na mytí nádobí, odpadní, z tělesné koupele, z mísy WC, k napáj. zvířat, pro plavecké bazény, z praní oděvů
AA Volný výtok neomezený X + + + +
AB Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) X + + + +
AC Volný výtok s ponořeným přítokem zahrnujícím přívod vzduchu a přepad X + + - -
AD Volný výtok s injektorem X + + + +
AF Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) X + + + -
AG Volný výtok s přepadem stanoveným podtlakovou zkouškou X + + - -
BA Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem + + + + -
CA Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy + + + - -
DA Zavzdušňovací uzávěr v potrubí A A A - -
DB Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem A A A A -
DC Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší A A A A A
EA Kontrolovatelná zpětná armatura + + - - -
EC Kontrolovatelná dvojitá zpětná armatura + + - - -
GA Mechanický přímočinný přerušovač průtoku + + + - -
GB Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky + + + + -
HA Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku + + A - -
HB Hadice ruční sprchy se zavzdušňovací armaturou A A - - -
HD Zavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou kombinovanou se zpětnou armaturou + + A - -
LA Zavzdušňovací armatura pro přívod tlakového vzduchu A A - - -
LB Zavzdušńovací armatura pro přívod tlakového vzduchu kombinovaná se zpětnou armaturou po proudu + + A - -

Legenda k tab. 2

+ pokrývá rizika
A pokrývá rizika, je-li p = atmosférický tlak
- nepokrývá rizika
X není vhodné

Ochranné jednotky vybavené odvzdušněním nebo výtokem do atmosféry (např. AA, BA, CA, GA, GB) nemohou být instalovány v prostoru, kde je možné zaplavení.


Tab. 3 - Ochranné jednotky zařízení pro domovní použití

Zařízení Třída tekutiny Ochranné jednotky
Armatura s volným výtokem pro umyvadlo, dřez, sprchu, vanu 5 EB Nekontrolovatelná zpětná armatura
ED Nekontrolovatelná dvojitá zpětná armatura
HC Automatická přepínací armatura
Volný výtok
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 2
Vana s přítokem ponořeným pod horní okraj
Ochrannou jednotku je nutno instalovat nad maximální provozní hladinu
5 DA Zavzdušňovací uzávěr v potrubí
DB Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem
GA Mechanický přímočinný přerušovač průtoku
Výtokový ventil s připojením na hadici instalovaný nad maximální provozní hladinou určený pro čištění, mytí nebo zalévání zahrady GB Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky
HA Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku
HD Zavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou kombinovanou se zpětnou armaturou
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 3
Zavodňovací systém trávníků - podzemní 5 DB Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem
GB Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky
BA Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 4
Záchodová mísa (netýká se nádržkového splachovače)
Bidet
5 AA Volný výtok neomezený
AB Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený)
AD Volný výtok s injektorem
DC Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší (u tlakového splachovače)


Tab. 4 - Nejmenší ochrana vybraných zařízení podle ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660

Zařízení Ochrana podle ČSN EN 1717 Ochrana podle ČSN 73 6660
Výtokové armatury s volným výtokem Volný výtok podle ČSN EN 13076 Výtok vody nejméně 20 mm nad nejvyšší hladinou
Nádržkové splachovače DA Zavzdušňovací uzávěr Výtok vody nejméně 20 mm nad hladinou, platí ČSN 91 4640
Tlakové splachovače záchodových mís DC Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší
Provedení tlakového splachovače podle ČSN EN 12541
Ochrana není stanovena, předpokládá se, že je součástí tlakového splachovače
Výtoková armatura s připojením na hadici Pro domovní použitíx)
DA Zavzdušňovací uzávěr
HA Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku
Zpětný ventil a přivzdušnění
Míchací baterie s ruční sprchou EB Nekontrolovatelná zpětná armatura
HC Automatická přepínací armatura
Přepínací mechanismus ruční sprchy bez bližší specifikace
Požární hydrantové systémy   Žádné zabezpečení
Pračky, mycí stroje na nádobí, zubolékařská křesla (zub. křesla nejsou domovní použití) Domovní použití
DA Zavzdušňovací uzávěr
HA Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku

Jiné použití (třída tekutiny 5)
DC Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší
Volný výtok AA, AB, AD
Zpětný a přivzdušňovací ventil
Sterilizátory DC Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší
Volný výtok AA, AB, AD
Zpětný a přivzdušňovací ventil
Zařízení pro infekční a toxické látky DC Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší
Volný výtok AA, AB, AD
Volný výtok u přerušovací nádrže
Expanzní nádoby ústředního vytápění Topná voda bez přísad (třída 3)
DA Zavzdušňovací uzávěr v potrubí
HA Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku

Topná voda s přísadami (třída 4)
DB Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem
Do výkonu kotle 50 kW zpětný a přivzdušňovací ventil. Pro výkony kotlů od 50 kW volný výtok u přerušovací nádrže
x) Pro jiné než domovní použití se ochrana volí podle napojeného zařízení nebo účelu (třídy tekutiny)

3.3 Některé příklady ochrany vnitřního vodovodu

3.3.1 Napojení vnitřního vodovodu na vodovodní přípojku
V místě napojení vnitřního vodovodu na vodovodní přípojku musí být kromě jiných armatur osazena také kontrolovatelná zpětná armatura, tedy zpětný ventil (zpětná klapka) se zkušebním kohoutem (obr. 3). Jedná se o ochranu veřejného vodovodu.Obr. 3 - Vodoměrová souprava
2 - uzávěr před vodoměrem, 3 a 8 - redukce, 4 a 6 - uklidňovací kus, 5 - vodoměr, 9 - hlavní uzávěr
vnitřního vodovodu, 10 - zkušební kohout, 11 - zpětný ventil (klapka), 12 - vypouštěcí kohout

3.3.2 Zásobování vnitřního vodovodu z veřejného vodovodu a jiného zdroje vody
Zásobování jednotného vnitřního vodovodu z veřejného vodovodu a jiného vodního zdroje se musí řešit pomocí přerušovací nádrže s volným výtokem (obr. 4). I zde se jedná o ochranu veřejného vodovodu.


Obr. 4 - Zásobování vnitřního vodovodu z veřejného vodovodu a jiného zdroje vody
1 - veřejný vodovod, 2 - jiný zdroj vody (např. studna), 3 - přerušovací nádrž s volným výtokem,
4 - čerpání vody ze studny, 5 - automatická tlaková stanice pro zásobování vnitřního vodovodu

3.3.3 Napojení odděleného požárního vodovodu
Potrubí, na které jsou napojeny pouze hadicové systémy (požární hydranty), jsou, vzhledem ke stagnaci vody, z hygienického hlediska nevhodná. Výhodnější jsou potrubí společná pro hadicové systémy a ostatní výtoky. Pokud je nutné pro zásobování hadicových systémů navrhnout oddělené potrubí, musí být v místě odbočení z rozvodu vnitřního vodovodu opatřeno alespoň kontrolovatelnou zpětnou armaturou, tedy zpětným ventilem se zkušebním kohoutem (obr. 5). Jednotlivé hadicové systémy nemusejí být podle ČSN 73 6660 proti zpětnému nasátí vody zabezpečeny.Obr. 5 - Vnitřní vodovod s odděleným požárním vodovodem
(stoupací potrubí k hadicovým systémům je odděleno zpětným ventilem)
1 - veřejný vodovod, 2 - vodovodní přípojka, 3 - vodoměrová souprava, 4 - ležaté potrubí,
5 - stoupací potrubí, 6 - připojovací potrubí, 7 - hadicový systém, 9 - lokální ohřívač vody

3.3.4 Napojení soustavy ústředního vytápění
Doplňování vody do soustavy ústředního vytápění je vhodné provádět přes ochrannou jednotku BA nebo GB (obr. 6). Pro soustavy ústředního vytápění s výkony od 50 kW předepisuje ČSN 73 6660 přerušovací nádrž s volným výtokem. Tato přerušovací nádrž může být součástí sériově vyráběného expanzního a doplňovacího zařízení.


Obr. 6 - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným
tlakovým pásmem BA (menší světlosti se vyrábějí také se závitovým připojením)

3.3.5 Napojení automatů na kávu
Automaty na kávu a podobná zařízení se smějí na vnitřní vodovod napojit přes kontrolovatelnou zpětnou armaturu, tedy zpětný ventil se zkušebním kohoutem (obr. 7).


Obr. 7 - Napojení automatu na kávu
1 - automat na kávu, 2 - zpětný ventil, 3 - uzávěr s vypouštěcím (zkušebním) ventilem


Obr. 8 - Zavzdušňovací uzávěr míchací baterie
1 - těleso kolínka, 2 - nástavec, 3 - vedení kuželky, 4 - kuželka, 5 - převlečná matka
pro připevnění k tělesu baterie, 6 - těsnění kuželky, 7 a 8 - těsnící kroužek

3.3.6 Míchací baterie s ruční sprchou
Ruční sprchy míchacích baterií musejí být zabezpečeny alespoň nekontrolovatelnou zpětnou armaturou. Dále se používá zavzdušňovací uzávěr (obr. 8) nebo u vanových baterií automatická přepínací armatura (obr. 9), která při podtlaku na přívodu vody do baterie automaticky přepne průtok do výtoku, takže se do vodovodního potrubí nasaje vzduch z výtoku, který je nad okrajem vany.


Obr. 9 - Přepínací armatura ruční sprchy
1 - manžeta, 2 - kuželka s O kroužkem, 3 - těsnění kuželky, 4 - nástavec, 5 - hadice ruční sprchy,
6 - těsnící kroužek, 7 - přepínací knoflík, 8 - táhlo, 9 - stavěcí šroub, 10 - vratná pružina,
11 - tlačná podložka, 12 - závitový nástavec, 13 - pevný výtok baterie

3.3.7 Výtokové armatury s připojením na hadici
Výtokové armatury s připojením na hadici umístěné nad maximální provozní hladinou používané v domácnostech musejí mít zpětný a přivzdušňovací ventil (obr. 10). Pokud se tyto výtokové armatury použijí pro napojení zařízení v průmyslu, obchodu, zemědělství, zdravotnictví apod., musejí být na přívodu vody opatřeny ochrannou jednotkou podle tabulky 2. V zemědělských budovách je třeba dodržet také ČSN 75 5490.a - výtokový ventil

b - výtokový meziventil
Obr. 10 - Výtokové ventily s připojením na hadici
1 - zpětný ventil (O kroužek), 2 - zpětný ventil (volná kuželka),
3 - kuželka přivzdušňovacího ventilu, 4 - vršek ventilu, 5 - hadicová přípojka

3.3.8 Nádržkové splachovače
Smějí se používat jen nádržkové splachovače, které mají plnící zařízení opatřené některou z ochranných jednotek podle tabulky 2. Tam, kde je plnící zařízení splachovače opatřeno výtokovou trubkou ponořenou pod hladinu vody v nádržce, je nutný např. speciální zavzdušňovací uzávěr, který je součástí plnícího zařízení (obr. 11). Plnící zařízení bez výtokové trubky musí splňovat požadavky kladené na volný výtok. Požadavky na zabezpečení proti zpětnému nasátí vody z nádržkového splachovače do vodovodu jsou uvedeny v ČSN 91 4640.


Obr. 11 - Plovákový ventil s výtokovou trubkou
1 - těleso plovákového ventilu, 2 - vložka s membránou, 3 - kuželka s těsněním, 4 - plovák,
5 - škrtící kolík, 6 - kuželka přivzdušňovacího ventilu, 7 - těsnění kuželky, 8 - výtoková trubka

3.3.9 Tlakové splachovače záchodových mís nebo výlevek
Pro záchodové mísy se smějí používat jen tlakové splachovače jejichž součástí je přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší (obr. 12) podle ČSN EN 12541. Tlakový splachovač musí být instalován tak, aby jeho dolní část byla alespoň 400 mm nad horním okrajem záchodové mísy. Záchodové mísy nesmějí být napojeny přímo (bez splachovače) na vodovodní potrubí.


Obr. 12 - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší u tlakového splachovače
1 - výtoková tryska tlakového splachovače, 2 - spára pro přívod vzduchu, 3 - splachovací trubka

3.3.10 Splachovací zařízení pisoárových mís
Normou ČSN EN 12541 není předepsáno, aby tlakové splachovače pro pisoárové mísy byly vybaveny ochrannou jednotkou proti zpětnému nasátí vody. ČSN EN 12541 předepisuje ochrannou jednotku jen pro tlakové splachovače záchodových mís (viz 3.3.9). ČSN 73 6660 pouze zakazuje připojení pisoárové mísy přímo na vodovodní potrubí a předepisuje řešit přívod vody přes nádržkový splachovač, tlakový splachovač nebo automatické splachovací zařízení. Napojí-li se pisoárové mísy na vodovod přes tlakové splachovače nebo automatická splachovací zařízení, je vhodné, aby potrubí vedené ke splachovači bylo kromě uzávěru a filtru předepsaného ČSN 73 6660 opatřeno ještě zpětným ventilem nacházejícím se nad horním okrajem pisoárové mísy (obr. 13).Obr. 13 - Napojení pisoárových mís
1 - pisoárová mísa, 2 - tlakový splachovač s ručním nebo automatickým ovládáním,
3 - uzávěr s vypouštěcím (zkušebním) ventilem, 4 - mechanický filtr, 5 - zpětný ventil

4. Závěr

ČSN EN 1717 řeší podrobně ochranu vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody. Tato problematika je řešena také v ČSN 73 6660 a ČSN 75 5490 vydaných dříve a některých dalších normách týkajících se výrobků pro zdravotně technické instalace. Při rozhodování, jakou ochrannou jednotku použít v konkrétních případech, se musí projektanti nebo dodavatelé zdravotně technických instalací řídit všemi uvedenými normami a používat jen výrobky (armatury apod.) odpovídající příslušným výrobkovým normám.

 
 
Reklama