Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Retence dešťových vod II

V současné době existuje celá řada důvodů pro omezení odtoku dešťové vody z jednotlivých nemovitostí. S ohledem na ochranu životního prostředí, ale i s ohledem na technické a ekonomické souvislosti je potřebné snižovat množství odváděných dešťových vod při využití všech možností.

2.2. Střecha umožňující zadržení vody

Střechy zadržující vodu mohou být použity všude tam, kde je ozelenění střech nežádoucí, nebo kde na základě stávající zástavby nesmí dojít ke zvýšení zatížení střech. Retence dešťové vody díky zřízení zásobní nádrže na plochých střechách. Redukce maximálního odtokového množství díky vypařování a zpomalování odtoku. Při tomto druhu retence nedochází k žádným čistícím účinkům.

Výhody:

 • Dobré retenční schopnosti
 • De okolností jen malé náklady na přestavbu při stávajících plochých střechách (výstavba regulovaného odtoku a bezpečnostního přepadu)

Nevýhody:

 • Větší zatížení střechy
 • Zvýšené nároky na těsnost.

1) Retenční nádrž na dešťovou vodu

Jedná se o krátkodobé zachycení dešťového odtoku na nemovitosti. Pokud to místní podmínky dovolují, může retenční nádrž přetékat.

Výhody:

 • Zpravidla nízké pořizovací náklady
 • Možné esteticky působící uspořádání (zahradní architektura)
 • U školních objektů: praktický příklad, použitelný při výuce
 • Jednoduchá a levná zařízení na omezení odtoku
 • Nepatrné nároky na látkové složení dešťového odtoku

Nevýhody:

 • Potřebná plocha
 • Pravidelná údržba bezpodmínečně nutná

2) Retence na parkovištích a průmyslových plochách

Omezením odtoku z těchto ploch dochází k jejich krátkodobému zatopení. Hloubka vzduté vody na těchto plochách se pohybuje v rozsahu několika cm. Nutnost posouzení látkového znečištění dešťového odtoku v případě zaústění do zasakovacího objektu nebo do recipientu. U nezpevněných ploch se spádem více jak 4% nastává nebezpečí eroze.

Výhody:

 • Jednoduché opatření u velkých ploch

Nevýhody:

 • Částečné omezení užívání těchto ploch

3) Retenční kanál

Retenční objem je vytvořen potrubím o velkém průměru, na jehož konci je instalováno zařízení na omezení odtoku. Je důležité posoudit max. hladinu vzdutí vzhledem k ohrožení budov a Přihlédnout k možné retenci ve všech připojených potrubích.

Výhody:

 • Retence nezabírá místo na povrchu nemovitosti

Nevýhody:

 • Vyšší investiční náklady

4) Filtrační jímka

Pod tímto pojmem se rozumí drenážní systém jam utěsněný vzhledem k podloží. Odtékající dešťová voda je po půdní pasáži přiváděna do kontrolní šachty, ve které posuvné zařízení škrtí odtok, nebo ho úplně odstaví. Díky protékání oživenou mateční vrstvou půdy může být zároveň docíleno dobrého biologického čištění dešťové vody, která pak může být např. zaústěna do otevřeného recipientu nebo do podzemního vsakovacího zařízení.

Filtrační jímka se může použít nezávisle na propustnosti půdy a eventuální kontaminaci, jak pro předčištěné nebo silně znečištěné vodě (např. silnice s velkým provozem).

Výhody

 • Optimální kontrola vsakovacích opatření (proto vhodné i při pochybnostech nad odbouráváním škodlivých látek);
 • Dobře se integruje do zelených ploch.

Nevýhody

 • Žádné vsakování
 • Možnost zneužití (např. při plnění odpadky v sídlištních oblastech)

5) Retenční filtrační nádrž

Od filtrační jímky se liší větší hloubkou zadržované vody a přísným technickým provedením. Nádrže se nejvíce uplatňují při potenciálně velmi znečištěných plochách a zvýšeném riziku technických poruch, např. při dotocích z dálnic. Filtrační jímky a retenční filtrační nádrže spojují účinek zadržení vody s určitou čistící schopností.

Retenční filtrační nádrž má smysluplné použití při plochách větších než 1ha pro předčištění srážkových vod z tendenčně více znečištěných ploch (např. při velkém riziku technických poruch - odtoky z dálnic).

Výhody

 • Optimální kontrola vsakovacích opatření,
 • Dobré čistící schopnosti (olejové a ropné látky),
 • Dobré zásobní možnosti vlivem vzdutí,
 • Filtrační nádrž může být velmi dobře začleněna do přírody.

Nevýhody

 • Při naplněné nádrži vzniká eventuální nebezpečí pro hrající si děti - vyžaduje se oplocení,
 • Žádné vsakování.

6) Plastové voštinové bloky

Retence pomocí voštinových bloků je další moderní alternativou pro vytvoření podzemních prostor na dešťovou vodu.

Výhody:

 • Vysoká akumulační schopnost 90-95 %,
 • Lehká konstrukce bloků, snadná montáž,
 • Maximální mechanická a chemická odolnost,
 • Akumulace vody v místech pomalejšího vsaku a další využití akumulované vody,
 • Vysoká pevnost.

Nevýhody:

 • Ekonomická stránka.

7) Vsakování s retenčním prostorem

Retence je filtrace přes kombinaci s vsakováním vůči podloží utěsněné nádrže nebo příkopu s navazujícím vsakovacím pruhem. Velmi vysoká čistící schopnost vlivem sedimentace a odbourávání rozpuštěných a nerozpuštěných látek v nádrži. Dodatečné biologické čištění díky oživené vrstvě půdy v jámě. Je nutné pravidelné čištění a kontrola (obzvláště na podzim při opadávání listí), pravidelný posek a ořezávání vodních rostlin a prohlubování dle potřeby. Využití je při nízkých kvalitativních nárocích na vsakovanou vodu - především u dobře a velmi dobře propustného podloží.

Výhody:

 • Relativně malý nárok na plochu,
 • Dobré retenční schopnosti,
 • Uzpůsobitelný jako biotop

Nevýhody:

 • Pravidelná údržba,
 • Nebezpečí zarůstání a zanášení.

8) Retenčního zařízení v kombinaci s potrubním vsakováním

Retence v nádržích a silně zpomalený odtok nebo vsakování rýhami umístěnými pod nádrží nebo na jejich stranách a následný odtok do kontrolní šachty, kde dochází ke škrcení odtoku. Kombinace vsakování a retence nalézá možnost použití tam, kde jsou malé kvalitativní nároky na vsakovanou vodu - jako retenční systém při zaústění do recipientu (zvýšení hladiny nízké vody). Další využití při málo propustném podloží nebo při kontaminované půdě (systém nádrže-rýhy).

Výhody

 • Relativně malé nároky na plochu,
 • dobré retenční a odváděcí schopnosti.

Nevýhody

 • Žádné možnosti údržby rýh.

SOUČASNÉ PROBLÉMY RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

Retenční nádrže tvoří velice významnou složku krajiny, pozitivně ovlivňují její ekologickou stabilitu. Současný nepříliš uspokojivý stav prakticky všech retenčních nádrží v České republice je výsledkem dlouhodobého nezájmu o údržbu, nízké míry finančních prostředků, vkládaných v minulosti v této oblasti jak do údržby, tak do investic, ale i do prevence negativních vlivů. Aktuální problematika tvoří rozsáhlý komplex navzájem se ovlivňujících a provázaných hledisek. Při řešení problémů je nutno uvažovat jejich vazbu na celý komplex vodohospodářských problémů povodí a vzájemné interakce.

ZÁVĚR

V současné době existuje celá řada důvodů pro omezení odtoku dešťové vody z jednotlivých nemovitostí (např. možnost využívání dešťové vody jako užitkové vody; snížení průtoku v kanalizaci za deště; snížení hydraulického zatížení a látkového znečištění na ČOV za deště; podpora obnovy podzemní vody apod.).. S ohledem na ochranu životního prostředí, ale i s ohledem na technické a ekonomické souvislosti je potřebné snižovat množství odváděných dešťových vod při využití všech možností, přes "propustné programy při úpravě zpevněných povrchů", retenci, využití dešťové vody a přímé vypouštění do vodních toků. S myšlenkami na další generace je zcela jasné, že je nutné vzít odpovědnost za ochranu tohoto zdroje do svých rukou a co možná nejvíce soustředit pozornost na "náhradní zdroje" vody využitelné s individuálními omezeními ve všech oblastech lidských potřeb.

LITERATURA

[1] Geiger W., Dreiseitl H. (2001): Neue Wege für das Regenwasser, 2. Auflage - München: Oldenburg. ISBN 3-486-26459-1.
[2] Dreiseitl H., Grau D., K. H.C. (2001): Ludwig: Water-Planning, Building und Designning with Water, Birkhäuser: Basel, Berlin, Boston. ISBN 3-7643-6410-6.

Doplnění redakce:

V současné době je zpracován rozborový úkol Vsakování dešťové vody, který reaguje na skutečnost, že v žádné normě ani předpisu v ČR není řešeno vsakování dešťových vod. Dochází tudíž k tomu, že jej navrhují různí projektanti zcela odlišnými způsoby, které udávají různá množství vody, které se musí vsakovat. V návaznosti na rozborový úkol bude vypracována norma, která by měla být předána k vydání koncem r.2010.

English Synopsis
Rain water retention, Part 2

Nowadays, there are a lot of reasons for limitation rainfall water runoff out of estates. With a view to protecting environment, but also in connection with technical and economical options it is needed step down runoff of rain water.

 
 
Reklama