Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vypouštění odpadních vod ze septiků

1) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových

Toto vypouštění podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst.1 písm. c) vodního zákona).

Bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2001, zaniklo podle čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. nejpozději dnem1. ledna 2008, pokud nezaniklo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, byla-li tato doba kratší.

U povolení, která dnem 1.1.2008 zanikla, bylo možno požádat do 1.7.2007 o jejich prodloužení, jinak bylo třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení.

2) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do vod podzemních

O vypouštění odpadních vod do vod podzemních se jedná v případě, že odpadní vody mohou znečistit nebo ohrozit podzemní vody (v pochybnostech je potřebné zpracování hydrogeologického posudku).

V naprosté většině případů se o nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních jedná a toto vypouštění proto podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona).

Podle § 38 odst. 4 vodního zákona lze (nepřímé = přes půdní vrstvy) vypouštění odpadních vod do vod podzemních povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (např. trubka zaústěna přímo do zvodně) je zákonem zakázáno a je tedy nelegální.

Bylo-li povolení vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31.prosince 2001, zaniklo podle čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. nejpozději dnem1. ledna 2008, pokud nezaniklo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, byla-li tato doba kratší.

U povolení, která dnem1.1.2008 zanikla, bylo možno požádat do 1.7.2007 o jejich prodloužení, jinak bylo třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze ovšem prodloužit jen v případech výslovně uvedených v § 38 odst. 4 vodního zákona (tj. z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci).

3) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do sběrného systému zaústěného do vod povrchových

K vypouštění odpadních vod ze septiků do sběrného systému zásadně není třeba povolení vodoprávního úřadu. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění.

 
 
Reklama