Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nachytej dešťovku

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“ má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.

Švédské přísloví: „Déšť dává trávě růst, víno hovoru.“


Státní fond životního prostředí + statutární město Brno = společná podpora projektů pro hospodaření se srážkovou vodou. Tato rovnice společně s hravým logem je smysluplnou záštitou dotačního programu, který dopomůže přehřátým městským ostrovům účelně nakládat se zdroji vody. V tomto případě je tím zdrojem voda dešťová.

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“ a má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ROCE 2021:
1. 2. 2021 – 31. 10. 2021

Rádi byste si podali žádost a vůbec netušíte, odkud začít? Společně to zvládneme!
Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se od roku 2019 podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst ZÁSADY pro poskytování dotací, následně PRAVIDLA a nakonec DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených tří dokumentů nejpodrobnější.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Dotační program „Nachytej dešťovku“ předpokládá, že má žadatel projekt již dokončený, a tudíž má platnou a uzavřenou smlouvu se Státním fondem životního prostředí v rámci výzvy Dešťovka. Nyní tedy žadatel prostřednictvím systému GRANTYS podává žádost k nám a přikládá k ní tyto dvě přílohy:

  1. Naskenovaná smlouva se SFŽP – platná, tedy podepsaná žadatelem i osobou k tomu pověřenou za SFŽP;
  2. Podepsaná žádost – v případě, že žadatel nemá zaručený elektronický podpis, je třeba žádost z programu vytisknout, ručně podepsat a znovu ji naskenovat jako přílohu;
  3. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);
  4. Čestné prohlášení pro právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);
  5. Plná moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci podání žádosti (vzor plné moci je ke stažení na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je požadována vždy, kdy je žádost podávána a spravována osobou, která není výhradním ani podílovým vlastníkem nemovité věci, na níž proběhla realizace projektu.).

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději v den následující po schůzi Zastupitelstva, na které byl materiál s žádostí předložen. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

Základní data dotačního programu „Nachytej dešťovku“
Základní data dotačního programu „Nachytej dešťovku“

DETAILNĚJI K PROGRAMU

Dotacni-program-Podpora-vyuziti-srazkove-vody.pdf

Co naleznete na EKODOTACE (ekodotace.brno.cz)

Oddělení motivačních programů se od svého vzniku v roce 2017 snaží přispívat k zelenějšímu, ekologičtějšímu a zdravějšímu Brnu.

Jsme oddělení relativně malé, snažíme se ale o velké věci. Naši působnost jsme započali dotačním programem Šalinkarta, kterým se snažíme motivovat občany města Brna k využívání městské hromadné dopravy, namísto usednutí do osobních aut. (Nejlepší variantou pro naše zdraví i životní prostředí je ale samozřejmě stále pěší chůze nebo cesta na kole). Program ročně využívá přes 30.000 Brňanů, což považujeme za velký úspěch, který nás posunul k dalším projektům. S vizí více „eko“, ale také komunitního Brna, jsme vyhlásili programy Nábřežít! Vnitroblok!, které vás také zaujaly, z čehož máme radost. V rámci prvního jmenovaného bylo uspořádáno již několik akcí na nábřežích brněnských řek. Cílem programu je oživit tyto plochy, což se bezpochyby daří.


Program Vnitroblok! podporuje zeleň v rámci sídelního bydlení, jejíž kvalita i množství má nesporný dopad na život obyvatel. Rovněž v jeho rámci přijímáme ročně desítky úspěšných žádostí. V roce 2018 se pod naše oddělení včlenil již existující program Ekologická výchova, jehož cílem je především šíření osvěty a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Program má mnoholetou tradici a stovky úspěšných projektů. V letošním roce vyhlašujeme stejně jako loni dva úspěšné dotační programy – Zeleň střechám! Nachytej dešťovku!. Jejich společným jmenovatelem je především hospodaření s vodou, jakožto obecně velice diskutované téma. Předpokládáme tedy vaši velkou odezvu a spoustu zajímavých projektů.

Další velkou kapitolou kromě dotací je pro nás energetika, kterou se naše oddělení začalo zabývat v roce 2018. Cílem našich aktivit je spolu s vybranými organizacemi pracovat na soustavném a systematickém snižování energetické náročnosti budov. Zkrátka snižovat spotřeby a šetřit náklady! Během roku 2020 se kapitola energetiky stala natolik svébytnou, že jsme jí vytvořili samostatné stránky, na které se podívejte na www.priprav.brno.cz.

Snažíme se o co možná největší zjednodušení podávání vašich žádostí, proto tak lze činit u všech programů v rámci našeho oddělení elektronicky. Rádi byste se nás na něco zeptali nebo třeba jen předali podnět k našim stránkách nebo aktivitám? Neváhejte se na nás obrátit!

Dostaňme společně více zeleně do města, hospodařme se srážkovou vodou, zlepšujme kvalitu ovzduší, šetřeme energií, šiřme osvětu. Zajímejme se o prostředí, ve kterém žijeme.


Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí (OŽP)
Kounicova 67, 601 67 Brno,
Oddělení motivačních programů, 4.n.p.
Šumavská 35

Závěrem

Součást platformy Ekodotace je i možnost využít dotační program na popularizaci a šíření zmíněných témat.

Bavilo by vás informovat širokou veřejnost napříč generacemi o ekologických tématech? Rádi podpoříme váš projekt!


Dotační program Ekologická výchova je určen především těm, kteří prostřednictvím edukace šíří osvětu o zkvalitnění životního prostředí ve městě Brně. Město Brno přispívá na projekty zaměřené na formování vztahů dětí i dospělých k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Použité zdroje:

 
 
Reklama