Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Využití dešťových vod

Proč využívat dešťové vody?


Několik pádných důvodů:
 • zvyšující se náklady na výrobu pitné vody
 • omezené množství zdrojů kvalitní pitné vody
 • dešťová voda - zdroj měkké vody, výhodné:
  - pro praní = úspora pracích prášků,
  - pro zálivku = zahrada, pokojové rostliny,
  - pro WC a instalace = konec usazování vodního kamene
 • zachycení a akumulace části dešťových vod při vydatných srážkách = ochrana povodí před záplavami
Nejčastěji se v praxi setkáme s řešením využívajícím dešťovou vodu na zavlažování, a to buď manuální nebo automatické s pomocí časově řízeného automatu nebo na základě měřené vlhkosti půdy. Dále se zachycená voda využívá jako užitková na praní apod. a to zejména v oblastech, kde je podzemní voda tvrdá nebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu apod. V některých případech už byla zachycená voda využita k mytí vozidel. Jistě se však najdou i další způsoby využití. A tak v poslední době stále více roste poptávka po využití dešťových vod.


Správně a plnohodnotně fungující systém obsahuje tyto základní komponenty:
1) Přívod dešťových vod a jejich filtraci. Filtrace je možná v tzv. okapovém filtru nebo v podzemním virovém filtru, vždy s důrazem na samočisticí funkci filtru.

2) Akumulaci dešťové vody v zásobníku. Zásobník může být tzv. nadzemní nebo podzemní, oba typy nádrží dodáváme v celoplastovém provedení. Nádrž je vybavena přítokem a bezpečnostním přepadem. Velikost zásobníku se řídí velikostí střešní plochy nebo předpokládanou spotřebou dešťových vod (vždy se volí menší z obou velikostí).

3) Odběrné zařízení a zásobení spotřebičů vodou. Pro tento účel nejlépe vyhovuje domácí vodárna s automatickým tlakovým spínačem.

4) Systém pro doplňování vodou v období nedostatku dešťové vody. Doplňování může být jednoduše přímo do akumulační nádrže nebo pomocí zařízení ASD do výtlačného potrubí (menší spotřeba pitné vody).


Využití dešťových vod - teorie, výpočty

Spotřeba dešťové vody závisí zejména na tom, kde bude dešťová voda využívána a kolika osobami. Z grafu rozdělení veškeré spotřeby vody v domácnosti je patrné, že je možné nahradit až 50 % pitné vody vodou dešťovou.

Návrh systému, výpočet velikosti zásobníku

Při výpočtu velikosti zásobníku pro akumulaci dešťových vod je nutné přihlížet k optimalizaci s ohledem na tyto základní parametry :

 • uvažovaná spotřeba vody v objektu
 • srážkové poměry v regionu (roční srážkový úhrn), délka suchého období mezi dešti se uvažuje 2-3 týdny
 • velikost jímací plochy (půdorysná plocha střech, které budou do systému zahrnuty)
 • nutnost občasného přeplavení jímky (doba skladování nemá být příliš dlouhá)
 • ekonomické hledisko (poměr mezi pořizovacími náklady a úsporou pitné vody)

Dva kroky výpočtů objemu dešťového zásobníku

1) výpočet podle potřeby vody v objektu
V14 = n . Sd . 14 dní
V21 = n . Sd . 21 dní

n   = počet osob
Sd = 140 l ... průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele za den

2) výpočet podle jímací plochy
V = (j. P. f) / a

a = 20 ..... koef. optimální velikosti (návrh zásoby na 2-3 týdny suchého období)
j .............. množství srážek (mm/rok)
P ............ plocha střechy využitelná pro zásobník (m3)
f .............. koef. odtoku
               - pro ploché střechy f = 0,60-0,70
               - pro šikmé střechy f = 0,75-0,80


Program využití dešťových vod - kompaktní zařízení

Legenda:

Nátok dešťové vody a filtrace

1. Akumulace dešťové vody (akumulace v plastové nádrži). Nádrž je určená pro umístění do terénu, neboť pod zemí jsou lepší podmínky pro skladování - stálá teplota, menší tvorba řas. Součástí nádrže je i havarijní přepad.

2. Nádrž je opatřena nátokem a havarijním přepadem. Velikost akumulace se řídí plochou odvodňované střechy nebo předpokládanou potřebou.

3. Vodárna s automatickým tlakovým spínačem.

4. Doplňování pitnou vodou ručně nebo automaticky pomocí elektromagnetického ventilu. Přičemž systém pitné a dešťové vody musí být oddělen.


Popis osazení

Nádrž se umístí na betonovou, vodorovnou podkladní desku a naplní se do výše odtokového potrubí vodou. Typy EOZ se obsypou nenamrzavým zásypem. U typů EOZ/PB, které jsou v tzv. dvouplášťovém provedení, se postupuje podle návodu výrobce - provede se vybetonování meziprostoru. Typy EOZ a ER jsou konstruovány na zatížení 3 KN/m2, typy OZ/PB jsou pak buď větší nádrže, místa s větším zatížením a lokality s vysokou hladinou podzemní vody. Typy EOZ/PB představují generaci nádrží, která spojuje výhody plastu a betonu.


Doporučení pro navrhování

Je třeba zohlednit výšky nátoku a odtoku uvedené v typových podkladech a přívod pitné vody. Přívod pitné vody je nutno izolovat z důvodů nebezpečí zamrznutí. Typy EOZ a ERZ mohou být použity jen do nepojížděných ploch a v místech s nízkou hladinou podzemní vody.

Kompaktní jednotky v samonosné nádrži - Typ EOZ = válcové, ERZ = pravoúhlé axb

Typ Do/a
(m)
D1/b
(m)
H
(m)
Hn
(m)
L
(m)
S
(m)
Hz
(m)
Ha
(m)
Dn
(mm)
Hmotnost
(kg)
AS REWA 1EOZ 1,20 0,95 1,51 0,7 1 0,84 1,60 1,30 150 100
AS REWA 2EOZ 1,70 1,43 1,51 0,7 1 0,84 1,60 1,30 150 130
AS REWA 3EOZ 1,97 1,67 1,51 0,7 1 0,84 1,60 1,30 150 150
AS REWA 4EOZ 2,00 1,16 2,02 0,7 1 0,84 2,12 1,82 150 450
AS REWA 5EOZ 3,16 1,00 2,16 0,7 1 0,84 2,26 1,85 150 600
AS REWA 6EOZ 4,16 1,00 2,16 0,7 1 0,84 2,26 1,85 150 750
AS REWA 8EOZ 2,00 2,00 2,16 0,7 1 0,84 2,26 1,85 150 650

Kompaktní jednotky s dvouplášťovou nádrží - Typ EOZ/PB - Nádrž v dvouplášťovém provedení

Typ D0
(m)
D1
(m)
H
(m)
Hn
(m)
L
(m)
S
(m)
Hz
(m)
Ha
(m)
DN
(mm)
Hmot.
(kg)
Beton
(m3)
AS REWA 4EOZ/PB 1,67 2,01 2 0,7 1 0,84 2,1 1,75 150 600 2,0
AS REWA 5EOZ/PB 2,24 1,90 2 0,7 1 0,84 2,1 1,75 150 660 2,5
AS REWA 6EOZ/PB 2,04 2,38 2 0,7 1 0,84 2,1 1,75 150 800 2,8
AS REWA 8EOZ/PB 2,04 2,38 3 0,7 1 0,84 3,1 1,75 150 1000 4,0


Program využití dešťových vod komponenty systému
Technologie AS - RE...

Nádrže AS RE... FR
Nadzemní nádrže
Typ Objem (l) L (mm) B (mm)*1) H (mm) Hmotnost (kg)
AS - RE 1FR 1000 2000 765 1260 80
AS - RE 2FR 2000 2000 770 1520 100

*1) uvedená šířka je bez ocelových rámů (šířka rámu + 160 mm)
Samonosné podzemní nádrže (EOZ = válcová - D, ERZ = hranatá)
Typ D1/a
(m)
D0/b
(m)
H
(m)
Hn
(m)
Hz
(m)
Ha
(m)
Hmotnost
(m)
AS - RE 1EOZ 1,20 0,95 1,51 0,3 1,35 1,30 100
AS - RE 2EOZ 1,70 1,43 1,51 0,3 1,35 1,30 130
AS - RE 3EOZ 1,97 1,67 1,51 0,3 1,35 1,30 150
AS - RE 4ERZ 2,00 1,16 2,02 0,3 1,75 1,70 450
AS - RE 5ERZ 3,16 1,00 2,16 0,3 1,80 1,75 600
AS - RE 6ERZ 4,16 1,00 2,16 0,3 1,80 1,75 750
AS - RE 8ERZ 2,00 2,00 2,16 0,3 1,80 1,75 650

Na přání také větší nádrže
Válcové nádrže v dvouplášťovém provedení
Typ D0
(m)
D1
(m)
H
(m)
Hn
(m)
Hz
(m)
Ha
(m)
Hmotnost
(kg)
Beton
(m3)
AS - RE 4EOZ/PB 1,67 2,00 2 0,2 - 3,0 1,65 1,6 600 2,0
AS - RE 5EOZ/PB 2,24 1,90 2 0,2 - 3,0 1,65 1,6 660 2,5
AS - RE 6EOZ/PB 2,14 2,47 2 0,2 - 3,0 1,65 1,6 800 2,8
AS - RE 8EOZ/PB 2,14 2,47 3 0,2 - 2,0 2,65 2,6 1000 4,0

Na přání také větší nádrže
Válcové nádrže v dvouplášťovém provedení
Typ Q
(l/s)
H
(m)
P
(kW)
AS - REV 1 0,8 40 0,4
Automatická doplňovací jednotka AS RED ...
Typ L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
V
(l)
Hmotnost
(kg)
AS - RED 10
AS - RED 20
400
400
200
200
600
600
10
20
30
40