Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--


Systémy na hospodaření s dešťovou vodou I. (pro privátní sektor)

Využívejme efektivně dešťovou vodu

Spotřeba vody a její cena neustále roste. V této situaci je vhodné zamyslet se nad ekonomickou i ekologickou stránkou faktu, že velkou část - cca 55% - spotřebované pitné vody vypouštíme do kanalizace (viz graf č. 1). Těchto 55% vody můžeme získat zdarma z dešťových srážek.


Graf č. 1

Co potřebujeme k využívání dešťové vody?

Každý systém na zachycení dešťové vody se skládá z několika částí.

Zachycení dešťové vody

Při zachytávání dešťové vody hraje klíčovou roli velikost střechy vašeho domu a typ použité krytiny. Půdorys střechy vychází z půdorysu domu a připočítáváme k němu rovněž ty části střechy, které dům přesahují. Sklon střechy ani její tvar nehrají při výpočtu půdorysu střechy roli, odráží se ale v koeficientu odtoku vody.

Koeficient u šikmé střechy je samozřejmě vyšší. Obecně nejnižší koeficient odtoku mají zatravněné střechy (cca 0,2 - 0,4), pro cihlové nebo betonové tašky se pohybuje okolo 0,75.

Koeficient odtoku střechy nám udává procentuální množství vody, které je z plochy střechy odvedeno do nádrže. Při jeho stanovení hraje důležitou roli právě krytina střechy, která může mít vliv i na kvalitu vody uskladněné v zásobníku.

Množství dešťové vody získané ze srážek vypočítáme následovně:
půdorys střechy (m2) x průměrné roční srážky (l/m2) x koeficient


Filtrace dešťové vody

Dešťovou vodu, která stéká okapem do akumulační nádrže, je nutné filtrovat. Pro filtraci si můžete vybrat v zásadě ze tří typů filtrů:

 • Svodový filtr
 • Zemní "in-line" filtr pro zabudování do svodového potrubí
 • Vestavěný nádržový filtr (viz obr. č. 1)
Vestavěný filtr je umístěn v šachtovém nástavci.
Šachtový nástavec může být pochozí nebo pojezdový.
Na obrázku č. 2 je ukázka pochozího nástavce nádrže o objemu 4500 l s přívodem vody a přepadem.

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Akumulace dešťové vody

Pro akumulaci a skladování dešťové vody slouží nádrže. Tyto mohou být umístěny ve sklepě, na zemi nebo v zemi. V případě rodinného domu se často jedná o podzemní jednodílné plastové zásobníky, které jsou specielně tvarovány tak, aby byly maximálně stabilní. Jejich součástí je řada prvků nezbytných k úspěšnému využívání zachycené vody. Jsou to přepadový sifon s ochranou proti drobným zvířatům, nátoková soustava s modulem pro klidný nátok vody do nádrže a plovoucí odběr vody (sací koš s plovákem).

Tyto všechny prvky jsou důležité proto, že se v nádrži po čase vytvoří 3 vrstvy vody.

 • spodní sedimentační vrstva
 • vrstva užitkové vody (nejvyšší)
 • plovoucí vrchní vrstva obsahující nečistoty

V nádrži dochází k tzv. samočísticímu efektu. Znamená to, že zde vznikají aerobní bakterie, které rozkládají organické nečistoty na minerály a CO2. Pro udržení samočisticí funkce je nezbytný klidný nátok zachycené vody do nádrže. Nečistoty plouvoucí na hladině jsou odplavovány přepadovým filtrem. Odběr vody z vrstvy čisté užitkové vody je zaručen plovoucím odběrem.


Pohled do nádrže - "klidný nátok"

Připojení sání dešťové vody

Pro výpočet optimální kapacity zásobníku potřebujeme znát roční spotřebu užitkové vody, tedy těch 55% spotřeby pitné vody, které lze nahradit vodou dešťovou. Dále pak výše zmíněné množství vody získané z dešťových srážek. Je potřeba zakalkulovat i případná delší suchá období a počítat s rezervou. Výpočet optimální kapacity nádrže je součástí zpracování nabídky.


Čerpání dešťové vody

Z nádrže je voda pomocí zmíněného plovoucího odběru, tedy sání vody z bezpečně čisté vrsty užitkové vody, čerpána samonasávacím vícestupňovým čerpadlem do systému užitkové vody.


Čerpadlo je součástí řídicí jednotky umístěné nejčastěji ve sklepních prostorách domu. Řídicí jednotka je ústředním mozkem systému využití dešťové vody.

Celý systém je řízen a spravován mikroprocesorem, který zajišťuje stálou provozní bezpečnost. Jenotka eviduje údaje o stavu vody v nádrži a v případě nepříznivého vývoje automaticky přepíná sání čerpadla z nádrže na dešťovou vodu na malou nádržku pitné vody zabudovanou rovněž v řídicí jednotce. Voda v této nádržce je po delší době stání kvůli prevenci zahnívání automaticky vyměňována.

Systém lze osadit hlásičem tlaku zpětného toku vody, který automaticky přepíná na odběr pitné vody v případě, že by mohlo dojít ke zpětnému toku odpadní vody a upozorňuje na tuto skutečnost světelnými a zvukovými signály. V případě, že je řídicí jednotka umístěna ve velké vzdálenosti od nádrže, např. v 1. patře, použijeme navíc pomocné ponorné čerpadlo umístěné přímo v nádrži.

Ne všude je možné napojit přepad nádrže na dešťovou kanalizaci. V těchto případech, ale nejen v těch, je možné využít drenážního vsakovacího systému, který zachycuje dešťovou vodu odtékající z nádrže přepadem, akumuluje ji na vlastním pozemku a z tohoto drenážního lože se pak voda postupně vsakuje do podloží. Vhodně zvolenou kombinací nádrže a vsakovacího systému lze dosáhnout i úplného vsáknutí přívalových vod na vlastním pozemku a majitel (stavitel) objektu tak nemusí být napojen na dešťovou kanalizaci.

Za předpokladu, že je stavitel schopen zaručit přesně určené maximální množství dešťové vody odtékající přepadem, je možné žádat o zaústění přepadu do běžné splaškové kanalizace.

Návrh systému na hospodaření s dešťovou vodou

Návrh systému má několik částí:

 • zpracování dotazníku
 • propočet vydatnosti zdroje
 • návrh zásobníku
 • návrh čerpadla
 • volba řídicí jednotky

Zpracování dotazníku je pro stanovení optimálního systému nezbytné. Obsahuje následující údaje:

 • plocha střechy, koeficient odtoku
 • plocha ostatních zpevněných ploch, koeficient odtoku
 • typ půdy (koeficient vsakování)
 • hladina podzemní vody
 • lokalita (průměrný úhrn srážek)
 • spotřeba vody (počet WC, myček...+ osoby)
 • situační nákres ("co kde bude")
 • předpokládaný výtlak čerpadla
 • vertikální vzdálenost čerpadlo - nádrž

Pokud jsme vás s problematikou využívání dešťové vody zaujali, budeme se těšit na spolupráci s vámi.
Vaše dotazy můžete posílat na adresu: info.cz@koncept-ekotech.com

 
 
Reklama