Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dotace „Dešťovka“ stále běží, připravte se již nyní

O dotační titul „Dešťovka“ vypsaný v srpnu tohoto roku je stále možné zažádat. V článku se zaměříme na legislativní a technická fakta, které Vám upřesní představu o této dotaci a jejím získání. V celkové alokaci 240 milionů II. výzvy programu stále zbývá necelá polovina a to přibližně 100 milionů. Na realizaci projektu má žadatel jeden rok, v odůvodněných případech lze lhůtu i prodloužit. Vzhledem k administraci žádosti je vhodné zažádat nyní před zahájením nastávající stavební sezóny.


Na co je dotace vlastně určena?

Principem systému využití dešťové vody je akumulovat ze střech či jiných odvodňovaných ploch dešťovou vodu do akumulační nádrže. Ta se může například využít jako zálivka nebo ke splachování WC. Dešťovou vodu lze samozřejmě využít i na jiné účely. Pro akumulaci dešťové vody lze využít i starý septik, žumpu nebo jinou nádrž.

Kdo může o dotaci žádat?

O podporu z dotace Dešťovka může žádat každý vlastník nebo stavebník objektu určeného k trvalému bydlení, tedy rodinného či bytového domu. Nikoliv tedy nelze žádat na rekreační objekty a obytné objekty s více než padesáti procenty užitné plochy využívané pro komerční účely. Nutno podotknout, že z hlediska zatížení žadatele je tato dotace velmi jednoduchá a při správném postupu nezabere vyřízení mnoho času jako například u titulu Nová zelená úsporám.

Co potřebuji pro schválení dotace?

Před podáním žádosti je nutné si ujasnit, o jaký systém chci žádat, případně na jaký mám nárok. Ve chvíli, kdy podáte online žádost, jsou pro zájemce peníze alokovány a neprobíhá žádný další výběr, jestli bude žádost přidělena. Po podání žádosti má žadatel 30 dní na doplnění dalších podkladů, kde se jedná o nutný odborný posudek a případně souhlas ostatních vlastníků objektu. Vhodný postup je nechat si odborný zpracovat před podáním žádosti a tím si zajistit hladký průběh akceptace žádosti ze strany SFŽP a maximální možnou výši dotace.

Jaké jsou typy dotace?

 1. Využití dešťové vody pouze na závlahu – nelze u novostaveb (nezkolaudovaných před 27.4.2017)
 2. Využití dešťové vody na závlahu a splachování WC
 3. Využití přečištěných odpadních vod

U varianty 1 a 2 platí, že tím čím větší plochu žadatel odvodňuje, tím získá větší dotaci. Obecně se návratnost u všech systémů pohybuje v rozmezí 4-8 let. U systému využití šedých vod u rodinných domů, vzhledem k vysoké ceně pořízení systému cca 230 tisíc, se návratnost pohybuje v řádech desítek let. Systémy pro akumulaci dešťové vody bez využití šedých vod se pohybují v cenové relaci 45 – 100 tis., při využití dotace lze tedy polovinu nákladů pokryt z dotačních prostředků.

Kolik vlastně dostanu a na co?

Výzva je koncipována na pokrytí maximálně padesáti procent způsobilých výdajů a na realizaci systému pro využití dešťové vody. Jako způsobilé výdaje lze uznat veškeré náklady spojené pro zprovoznění systému využití dešťové vody. Tedy například akumulační nádrž, čerpadlo, rozvody, svodné potrubí, filtrace, zemní práce apod. Ovšem 50% nákladů je ještě omezeno maximální částkou podpory, která je stanovena na základě podání žádosti a převážně se odvíjí od velikosti odvodňované plochy a systém ji vypočítá na základě zadaných dat.

Modelový příklad:

Žadatel má po podání žádosti stanovenou maximální výši dotace 45 000 Kč. Celý systém na využití dešťové vody pro závlahu a splachování žadateli zrealizuje dodavatelská firma za 80 000 Kč. V tomto případě mu bude proplaceno 50% nákladů tedy 40 000 Kč. Pokud by mu jiný dodavatel zrealizoval systém za 120 000 Kč bude mu proplacená částka 45 000 Kč a nikoliv 50 % nákladů, tedy 60 000 Kč. Zde dojde k omezení dotace maximální výší dotace stanovenou na základě výpočtu při podání žádosti.

Legislativní omezení:

 • Musí být odvodněno minimálně 50% střechy obytného domu. Případně tuto plochu lze nahradit jinými plochami např. plocha garáže, stodoly atd.
 • Při podání žádosti je nutné doložit odborný posudek od specializované firmy. Cena se pohybuje od čtyř do deseti tisíc. Odborný posudek si lze nechat proplatit dotací jako způsobilý výdaj.
 • Nelze odvodnit plochy pojížděné motorovými vozidly např. příjezdová cesta, parkovací stání.
 • V případě žádání dotace pouze na zálivku musí být objekt stávající a obec musí být v seznamu suchých obcí vypsaném pro tuto dotaci, nebo splnit alespoň jednu z doplňujících podmínek.
 • Za stávající objekt je považován objekt zkolaudovaný před 27.4.2017.
 • Novostavby nezkolaudované před tímto datem musí zásobit všechny WC dešťovou vodou pro splachování. U stávajících staveb stačí zásobit alespoň jedno WC umístěné v obytné části objektu.
 • V rámci dotace lze odvodňovat i plochy, které žadateli nepatří. Například sousedovu garáž či stodolu a tím si zvýšit množství vody pro vlastní využití a výši dotace. Zde je ovšem nutné doložit souhlas majitele cizí plochy minimálně na pět let.
 • Pokud bude žadatel využívat dešťovou vodu i pro splachování a vypouštět do kanalizace, je nutné doložit souhlas provozovatele kanalizace o tomto záměru. Zde může být zpoplatněno vypouštění dešťové vody do kanalizace v rámci stočného. Je nutné si uvědomit, že žadatel je zákazníkem provozovatele kanalizace a sjednat si férové podmínky. Například podružné měření vody účtované jako stočné, případně tarifní platbu tzv. německého modelu kdy je předpoklad, že 20% pitné vody je v objektu využito na splachování.
 • Za způsobilé výdaje lze uznat pouze náklady, například faktury, vystavené po 27. 4. 2017.
 • V případě provádění prací svépomocí, nejsou tyto náklady uznány jako způsobilé, tedy proplacené. Jelikož žadatel na ně nemůže doložit daňový doklad.
 • Pořízení a realizace systému pro využití dešťové či šedé vody si žadatel musí předfinancovat a dotace je proplacena až po realizaci systému.
 • Termín pro realizaci systému je jeden rok od akceptace žádosti ze strany SFŽP. Nicméně nutno podotknout ze zkušenosti, že v případě potřeby lze lhůtu prodloužit.
 • Pro instalaci systému nejsou schválení dodavatelé, tudíž si může žadatel vybrat prvky systému nebo dodavatele sám bez vlivu na čerpání dotace.

Technické zásady:

 • Akumulační nádrž musí být chráněna před prudkými výkyvy teplot a zamezeno vlivu denního světla. Tudíž je nejvhodnější podzemní nádrž, nebo nádrž umístěná v objektu bez rizika zamrznutí.
 • Z důvodu zamezení kontaminace vody nesmí byt napojeno na potrubí rozvodu dešťové vody jiné potrubí zásobené pitnou nebo studniční vodou.
 • V případě naplnění akumulační nádrže musí být její odtok zaručen bezpečnostním přelivem. A to buď do vsaku, nebo kanalizace.
 • Odvodňovanou plochu počítáme jako půdorysný průmět střechy, nikoliv její šikmou plochu. Lze si ji představit při pohledu shora na objekt.
 • V žádosti se udává součinitel filtrace, který vyjadřuje poměr množství dešťové vody, která steče ze střechy či jiné odvodněné plochy do nádrže. Tedy pokud není systém před nádrží vybaven filtrační šachtou s přepadem, je tato hodnota 100%. Čímž si žadatel zaručí maximální čerpání dotace.
 • Plochu závlahy udávanou do žádosti lze uvést jako celou plochu zeleně vhodné pro závlahu a ne pouze například zeleninový záhon. V některých případech takto žadatel získá dotaci vyšší o několik tisíc.
 • Vybavení systému je omezeno pouze minimálním objemem akumulační nádrže. Tuto hodnotu zjistí žadatel již při podání žádosti a odvíjí se od velikosti odvodňované plochy případně plochy zavlažované. Zde je nutno dodržet tuto minimální hodnotu, ovšem velikost nádrže nad tuto hodnotu není nijak omezena.
 • V případě využití starého septiku, žumpy apod. musí být nádrž vyčištěna, aby byla vhodná pro tyto účely.
 • Pro zhotovení systému nejsou u této dotace schválené specializované firmy. Tudíž si žadatel může zvolit sám, nebo realizovat svépomocí.

www.posudekdotacedestovka.cz

 
 
Reklama