Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dešťovka se vrací

Nová Dešťovka nabídne dvojnásobný balík peněz a komfortnější administraci. Polovina z 240 milionů korun v Dešťovce půjde do suchých oblastí.

Příjem žádostí do druhého kola začne ve čtvrtek 7. září 2017

Příjem žádostí do druhého kola úspěšného dotačního programu na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnostech Dešťovka začne ve čtvrtek 7. září 2017. Zájemci o dotace tak mají celý měsíc čas na seznámení se s novinkami, které pokračování programu přináší.

Stručně o druhém kole:
 • Díky dvojnásobné alokaci 240 milionů korun, vyčleněné z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, bude možné podpořit minimálně 5 tisíc domácností.
 • Zcela nově je polovina financí určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti.
 • Typy podporovaných systémů i výše dotace zůstávají beze změny a mohou pokrýt až 50 % výdajů.
 • Jedna domácnost si tak může přijít až na 105 tisíc korun.
 • SFŽP ČR začne žádosti elektronicky přijímat 7. září v 10:00 na www.dotacedestovka.cz.
 • Formuláře - doporučená struktura odborného posudku, vzor plné moci, souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti, doložení dokončení realizace, čestné prohlášení v režimu de minimis, zpětvzetí žádosti.
Suché obce:
SEZNAM SUCHÝCH OBCÍ - pro udělení dotace musí být splněno min. jedno z kritérií:
 • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích;
 • veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem...) opakovaně omezeno používání vody minimálně ve dvou letech;
 • veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem...) dlouhodobě omezeno používání vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
Skutečnost je nutné doložit stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty. V případě, že je obec uvedena v seznamu prověřených obcí na webových stránkách programu, není nutné již tuto skutečnost dokládat.

Druhá Dešťovka - i tentokrát dotovány 3 základní systémy

 • Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady bude dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem.
 • Složitější systémy, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, případně budou recyklovat vodu odpadní, jsou určené pro majitele domů po celé ČR a získat na ně mohou dotaci až 105 tisíc korun.
"Stejně jako v případě první výzvy platí, že pokud bude chtít majitel domu využívat dešťovou vodu i ke splachování toalety a je připojen na kanalizační síť, musí se s provozovatelem kanalizace domluvit na podmínkách platby za stočné a toto potvrzení nám doložit ještě před vyplacením podpory. Na druhou stranu se mu díky opatření sníží náklady na vodné, takže bude splachovat rozhodně levněji a ještě bude šetřit pitnou vodu," vysvětluje Petr Valdman.

Vlevo: dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Podmínkou je úplné oddělení rozvodů pitné a srážkové/přečištěné vody, pro stávající domy i novostavby v celé ČR. Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.
Uprostřed: dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, podmínkou úplné oddělení rozvodů pitné a srážkové vody, pro stávající domy i novostavby v celé ČR. Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.
Vpravo: dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů, pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem. Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody. Zdroj: grafika a texty MŽP

Novinky druhého kola dotace Dešťovka

„Kdo nemá v době sucha čím zalévat a zároveň chce ušetřit, tak by neměl váhat, protože zájem o dotace očekáváme opět velký. Úspěch prvního kola, kdy byly dotace rozebrány během 28 hodin, mluví sám za sebe a jasně ukazuje, že program zafungoval přesně tak, jak jsme v loňském roce zamýšleli – motivuje lidi k udržitelnému hospodaření s vodou,“ shrnuje ministr Richard Brabec a zároveň přibližuje novinky, které druhé kolo programu přináší:
„Nyní nabízíme majitelům a stavitelům rodinných a bytových domů více jak dvojnásobek peněz, které by měly podpořit dalších minimálně 5 tisíc nových projektů. Nyní ale rozpočet rozdělíme na dvě poloviny. Jedna půjde výhradně na projekty v obcích akutně ohrožených suchem, abychom zajistili, že se dotace dostanou více k lidem z oblastí, kde je nedostatek vody opravdu kritický. Druhá polovina, tedy 120 milionů korun, je určena pro ostatní žadatele, jejichž nemovitost se nachází mimo suché oblasti. Další pozitivní změnou je prodloužení lhůty na doložení papírové žádosti a odborného posudku, místo 5 dnů to nyní bude až 30.“

Aktualizovaná definice i seznam obcí ohrožených suchem

Po zkušenostech z prvního kola došlo k upřesnění definice tzv. suchých obcí. I pro druhé kolo Dešťovky platí, že se do suchých oblastí zařazují obce, které musely od roku 2014 zajistit pro své občany zásobování pitnou vodou cisternami, nebo zakázaly používat vodu na zalévání či napouštění bazénů, a to opakovaně minimálně ve dvou letech, či dlouhodobě minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce. Nově však se na seznam suchých obcí dostanou také ty obce, které zákaz nevyhlásily veřejnou vyhláškou, ale jen například obecním rozhlasem či rozesláním hromadného e-mailu, a také obce bez veřejného vodovodu, kde starostové rovněž vyzvali občany k šetření s vodou.

„V souvislosti s těmito změnami jsme opětovně oslovili starosty, aby nám hlásili, zda jejich obec splňuje kritéria pro suchou oblast. Na webových stránkách programu vedeme seznam prověřených obcí, který průběžně aktualizujeme a který žadatelům poslouží jako dobré vodítko pro určení, zda jejich obec je ohrožena suchem či nikoliv. Pokud žadatel i přesto svoji obec v seznamu nenajde, měl by si ověřit splnění kritérií přímo na obci, a to pak může doložit k žádosti individuálně, třeba potvrzením od starosty nebo odkazem na jiné zveřejněné závazné dokumenty,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR s tím, že tato změna přinese možnost získat příspěvek až 55 tisíc korun na nejjednodušší Dešťovkou dotovaný systém na zálivku zahrady ještě více lidem než v minulém kole.

Více času na doložení dokumentů k žádosti

Druhou změnou je prodloužení lhůty na doložení jednoduchého odborného posudku a dalších příloh k žádosti. Místo 5 dnů budou mít nyní lidé až 30 dnů na to, aby žádost a její přílohy doručili papírově na některé z krajských pracovišť SFŽP ČR.
„Samozřejmě čím to udělají dříve, tím dříve dostanou peníze. Z pilotní výzvy jsme začali už koncem července posílat peníze na účty prvním žadatelům, kteří nám doložili realizaci projektu a další projekty jsou průběžně připraveny k financování,“ doplnil Petr Valdman s tím, že všechny slíbené termíny platí a stejně jako v minulém kole bude dodrženo pravidlo 3 týdnů. To znamená, že do 3 týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, či zda má odstranit případné nedostatky a po schválení žádosti mu pak bude do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace.

Zkušenosti z první Dešťovky

A první zkušenosti úspěšných žadatelů? „Jsme spokojeni, pro hospodaření s vodou je to určitě přínos. Jen bych ostatním doporučil dobře zvážit objem nádrže a tak o 20 % ji naddimenzovat. Nedávno se nám celá naplnila během jednoho hodinového deště a pak ještě tak 2 kubíky odtekly pryč,“ říká Kamil Štětař, který by dnes volil nádrž na splachování a zalévání větší než 10 m3.

Rychlé jednání si pochvaluje i jeden z prvních žadatelů v pilotním kole pan Kamil Štětař z Pivína na Prostějovsku. „Vše funguje bez problémů, vyřízení dotace od podání žádosti po výplatu nám trvalo zhruba 8 a půl týdne,“ uvádí majitel rodinného domu, kterému dotace na kombinovaný systém na akumulaci dešťové vody na splachování i zálivku zahrady ušetřila 57 300 korun. „Hladina podzemních vod v naší oblasti klesla od roku 1998 minimálně o 3 metry, vody ubývá, je nekvalitní, studny jsou téměř nefunkční. Systém na dešťovou vodu se nám určitě vyplatí,“ potvrzuje a sám se snaží pomoci i svým sousedům s vyřízením žádosti. „Vím zhruba o 10 lidech z naší obce, kteří žádost podali v květnu, a další čtyři se připravují na druhé kolo.“

Své žádosti do druhé výzvy mohou zájemci o dotace podávat elektronicky od 7. září až do vyčerpání 240 milionové alokace. Uznatelnost výdajů zůstává zachována stejně jako v první výzvě od 27. dubna 2017, stejně jako roční lhůta na realizaci projektu od doby akceptace žádosti.
Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu jsou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz.
Se svými dotazy se již nyní mohou žadatelé obrátit na bezplatnou linku 800 260 500, na e-mailovou adresu info@sfzp.cz nebo využít osobních konzultací na kterémkoli krajském pracovišti SFŽP ČR.

 
 
Reklama