Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Proč si pořídit nádrž na dešťovou vodu a jak vybrat tu správnou

Státní fond životního prostředí vyhlásil v dubnu 2017 dotační program pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Aktualizace: Ministerstvo životního prostředí plánuje další vlnu dotačního programu Dešťovka

V první vlně programu Dešťovka byly během necelých prvních dvou dnů podány žádosti za 100 miliónů Kč a ministerstvo slibuje ještě do léta připravit další vlnu programu. Připravte se na druhou vlnu dotací. Pro orientační návrh lze využít náš online kalkulátor, který navrhne ideální velikost nádrže a je schopen zohlednit i některé složitější hydrogeologické podmínky.

Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady

Na zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady bude možné získat dotaci až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Finanční prostředky bude možné využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a vztahuje se pouze na stávající domy.

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Na pořízení nádrže pro akumulaci srážkové vody na splachování WC a zálivku zahrady bude výše dotace činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však také 50 % z celkových způsobilých výdajů. Tyto finanční prostředky bude možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady a podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby na celém území ČR.


Dotační program

Příjem žádostí bude zahájen 29. 5. 2017 v 10:00 elektronicky na webových stránkách www.dotacedestovka.cz případně na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP. O dotaci mohou žádat vlastníci a stavebníci bytových a rodinných domů určených k trvalému bydlení. Žádost je možné vyřídit osobně, nebo na základě plné moci.

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Informaci o přiznání či nepřiznání dotace by měl žadatel obdržet do 3 týdnů od podání žádosti. K žádosti bude potřeba doložit odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému či autorizovaným projektantem (zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů), případně písemný souhlas spoluvlastníků domu a doklad o akutním nedostatku vody v případě žádosti u stávajícího domu pouze na zálivku zahrady. Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním). Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.

Spotřeba vody a způsoby využívání dešťové vody

Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l/os. za den a procentuální rozdělení jednotlivých činností je vidět v grafu na obrázku. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50%, pro všechny činnosti v pravé části grafu.


Je naprosto zbytečné splachovat toalety vodou pitnou, podobně i úklid vč. praní prádla a zavlažování zahrady lze realizovat vodou nepitnou. Proč bychom se tedy měli dešťové vody zbavovat, když ji máme zdarma a můžeme ji využít a uspořit tak vodné za vodu pitnou.

Pro akumulaci a využívání dešťové vody na zahradě a v domácnostech jsou ideální podzemní nádrže instalované do nezámrzné hloubky, které umožňují prakticky celoroční provoz. Zároveň v nich voda nepodléhá zkáze kvůli teplotním vlivům a světlu. Podzemní nádrže ušetří místo na zahradě a jsou i z hlediska estetiky přijatelnější zvláště u rodinných domů, protože je z nich prakticky vidět jen poklop, který může být pojížděn i osobními auty (v závislosti na materiálu). Vodu můžeme shromažďovat a uchovávat v nádržích z různých materiálů. Na trhu najedeme nádrže ocelové, betonové, sklolaminátové či plastové (hlavně polyethylenové). Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže, údržby a dlouhé živostnosti. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si tedy také spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace méně únosných nádrží je také časově náročnější.

Podzemní monolitické nádrže Columbus a Cristall
Podzemní monolitické nádrže Columbus a Cristall
Nádrž Li-Lo – řešení pro vysokou hladinu podzemní vody
Nádrž Li-Lo – řešení pro vysokou hladinu podzemní vody

Nádrže Garantia Columbus, Cristall a Li-lo

  • Podzemní samonosné nádrže
  • Monolitická konstrukce, masivní žebrová konstrukce bez jakýchkoliv svarů zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost
  • Není potřeba obetonovávat
  • Díky nízké váze snadná manipulace a transport
  • Řešení i pro vysokou hladinu podzemní vody a skalnaté podloží
  • Záruka 15 let, prakticky neomezená životnost
  • Doprava zdarma

Podívejte se na produktové video, které Vám přiblíží sortiment nádrží na dešťovou vodu společnosti Nicoll Česká republika.

Pro rychlou orientaci v tom, jaké nádrže a příslušenství jsou vhodné pro využívání dešťové vody pouze na zahradě nebo v domácnosti i na zahradě, jsme pro Vás připravili vzorové sestavy.

1. Sestava nádrže a příslušenství pro využívání dešťové vody v domácnosti a na zálivku zahrady

Sestava nádrže a příslušenství pro využívání dešťové vody v domácnosti a na zálivku zahrady
1 nádrž na dešťovou vodu Columbus s PE poklopem
2 filtrační šachta DN 400
3 čerpadlo Essential (domácí vodárna)
4 tlaková nádoba 15 l
5 filtr 10‘‘
6 plovoucí sání (hadice 3 m)
7 klidný nátok – sada,
8 vsakovací tunel Garantia
9 kontrolní závěr DN 200
10 šachtová kopule

2. Sestava nádrže a příslušenství pro využívání dešťové vody na zálivku zahrady

Sestava nádrže a příslušenství pro využívání dešťové vody na zálivku zahrady
1 nádrž na dešťovou vodu Cristall nebo Columbus s PE poklopem
2 filtrační koš do nádrže
3 ponorné čerpadlo DROWN
4 šachta rozvodu vody
5 vsakovací tunel Garantia
6 kontrolní závěr DN 200
7 šachtová kopule

Před nákupem nádrže a pro zpracování návrhu konkrétního řešení je potřeba určit, na co se bude dešťová voda využívat. Dále je potřeba znát plochu střechy, lokalitu stavby, kam je možné realizovat bezpečnostní přeliv z nádrže, a zda jsou v místě uložení nádrže složité hydrogeologické podmínky.
Po zodpovězení těchto základních otázek Vám rádi zpracujeme návrh konkrétního řešení pro váš dům a pozemek a také odborný posudek pro účely získání dotace.


Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.