Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč si pořídit nádrž na dešťovou vodu a jak vybrat tu správnou

Státní fond životního prostředí vyhlásil v dubnu 2017 dotační program pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Aktualizace: Ministerstvo životního prostředí plánuje další vlnu dotačního programu Dešťovka

V první vlně programu Dešťovka byly během necelých prvních dvou dnů podány žádosti za 100 miliónů Kč a ministerstvo slibuje ještě do léta připravit další vlnu programu. Připravte se na druhou vlnu dotací. Pro orientační návrh lze využít náš online kalkulátor, který navrhne ideální velikost nádrže a je schopen zohlednit i některé složitější hydrogeologické podmínky.

Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady

Na zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady bude možné získat dotaci až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Finanční prostředky bude možné využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora bude poskytnuta pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a vztahuje se pouze na stávající domy.

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Na pořízení nádrže pro akumulaci srážkové vody na splachování WC a zálivku zahrady bude výše dotace činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však také 50 % z celkových způsobilých výdajů. Tyto finanční prostředky bude možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady a podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby na celém území ČR.


Dotační program

Příjem žádostí bude zahájen 29. 5. 2017 v 10:00 elektronicky na webových stránkách www.dotacedestovka.cz případně na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP. O dotaci mohou žádat vlastníci a stavebníci bytových a rodinných domů určených k trvalému bydlení. Žádost je možné vyřídit osobně, nebo na základě plné moci.

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Informaci o přiznání či nepřiznání dotace by měl žadatel obdržet do 3 týdnů od podání žádosti. K žádosti bude potřeba doložit odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému či autorizovaným projektantem (zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů), případně písemný souhlas spoluvlastníků domu a doklad o akutním nedostatku vody v případě žádosti u stávajícího domu pouze na zálivku zahrady. Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním). Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.

Spotřeba vody a způsoby využívání dešťové vody

Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l/os. za den a procentuální rozdělení jednotlivých činností je vidět v grafu na obrázku. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50%, pro všechny činnosti v pravé části grafu.


Je naprosto zbytečné splachovat toalety vodou pitnou, podobně i úklid vč. praní prádla a zavlažování zahrady lze realizovat vodou nepitnou. Proč bychom se tedy měli dešťové vody zbavovat, když ji máme zdarma a můžeme ji využít a uspořit tak vodné za vodu pitnou.

Pro akumulaci a využívání dešťové vody na zahradě a v domácnostech jsou ideální podzemní nádrže instalované do nezámrzné hloubky, které umožňují prakticky celoroční provoz. Zároveň v nich voda nepodléhá zkáze kvůli teplotním vlivům a světlu. Podzemní nádrže ušetří místo na zahradě a jsou i z hlediska estetiky přijatelnější zvláště u rodinných domů, protože je z nich prakticky vidět jen poklop, který může být pojížděn i osobními auty (v závislosti na materiálu). Vodu můžeme shromažďovat a uchovávat v nádržích z různých materiálů. Na trhu najedeme nádrže ocelové, betonové, sklolaminátové či plastové (hlavně polyethylenové). Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže, údržby a dlouhé živostnosti. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si tedy také spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace méně únosných nádrží je také časově náročnější.

Podzemní monolitické nádrže Columbus a Cristall
Podzemní monolitické nádrže Columbus a Cristall
Nádrž Li-Lo – řešení pro vysokou hladinu podzemní vody
Nádrž Li-Lo – řešení pro vysokou hladinu podzemní vody

Nádrže Garantia Columbus, Cristall a Li-lo

  • Podzemní samonosné nádrže
  • Monolitická konstrukce, masivní žebrová konstrukce bez jakýchkoliv svarů zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost
  • Není potřeba obetonovávat
  • Díky nízké váze snadná manipulace a transport
  • Řešení i pro vysokou hladinu podzemní vody a skalnaté podloží
  • Záruka 15 let, prakticky neomezená životnost
  • Doprava zdarma

Podívejte se na produktové video, které Vám přiblíží sortiment nádrží na dešťovou vodu společnosti Nicoll Česká republika.

Pro rychlou orientaci v tom, jaké nádrže a příslušenství jsou vhodné pro využívání dešťové vody pouze na zahradě nebo v domácnosti i na zahradě, jsme pro Vás připravili vzorové sestavy.

1. Sestava nádrže a příslušenství pro využívání dešťové vody v domácnosti a na zálivku zahrady

Sestava nádrže a příslušenství pro využívání dešťové vody v domácnosti a na zálivku zahrady
1 nádrž na dešťovou vodu Columbus s PE poklopem
2 filtrační šachta DN 400
3 čerpadlo Essential (domácí vodárna)
4 tlaková nádoba 15 l
5 filtr 10‘‘
6 plovoucí sání (hadice 3 m)
7 klidný nátok – sada,
8 vsakovací tunel Garantia
9 kontrolní závěr DN 200
10 šachtová kopule

2. Sestava nádrže a příslušenství pro využívání dešťové vody na zálivku zahrady

Sestava nádrže a příslušenství pro využívání dešťové vody na zálivku zahrady
1 nádrž na dešťovou vodu Cristall nebo Columbus s PE poklopem
2 filtrační koš do nádrže
3 ponorné čerpadlo DROWN
4 šachta rozvodu vody
5 vsakovací tunel Garantia
6 kontrolní závěr DN 200
7 šachtová kopule

Před nákupem nádrže a pro zpracování návrhu konkrétního řešení je potřeba určit, na co se bude dešťová voda využívat. Dále je potřeba znát plochu střechy, lokalitu stavby, kam je možné realizovat bezpečnostní přeliv z nádrže, a zda jsou v místě uložení nádrže složité hydrogeologické podmínky.
Po zodpovězení těchto základních otázek Vám rádi zpracujeme návrh konkrétního řešení pro váš dům a pozemek a také odborný posudek pro účely získání dotace.


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...