Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Doprovodný program výstavy VOD-KA 2013

18. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE se uskuteční 21. – 23. května 2013. Po roční přestávce je opět příležitostí pro firmy tradiční i nově vstupující na trh představit zástupcům oboru, investorům a zákazníkům novinky a svoji kompletní nabídku. Součástí veletrhu bude i bohatý doprovodný program.

Pondělí 20. 5. 2013

Soutěže:

10:00 Vod-Cup 2013 – golfový turnaj
Místo konání: Prague golf resort Zbraslav
Organizátor: Exponex s. r. o.
Vstup: pozvánky, vystavovatelé a VIP

Úterý 21. 5. 2013

Přednášky:

Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Ministerstvo zemědělství (MZe)
Vstup: volný
Program:

11:00 Plánování v oblasti vod

 • Informace o plnění programů opatření přijatých plány povodí v roce 2009
 • Příprava národních plánů povodí pro období 2015–2021

Přednášející: Mgr. Jakub Čurda, vedoucí odd. vodohospodářské politiky MZe

11:30 Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

 • Příprava novely a její hlavní body
 • Důvody pro novelizaci zákona
 • Základní dopady novely

Přednášející: Ing. Jiří Duda, ředitel odboru VaK MZe

12:00 Hospodaření se srážkovou vodou

Přednášející: Ing. Ivana Kabelková, Ing. Stránský ČVUT-FS

12:30 Vazba Programu rozvoje venkova na problematiku vod

 • Podpora vodní infrastruktury z PRV
 • Realizovaná preventivní plošná opatření financovaná v rámci PRV
 • Představení problematiky související s hospodařením s vodou v rámci zemědělské praxe

Přednášející: Ing. Ivan Landa, CSc., ředitel odboru environmentálních podpor PRV MZe

13:00 Správa drobných vodních toků od 1. 1. 2011

 • Obecné principy a informace o transformaci ZVHS do státních podniků Povodí a LČR
 • Konkrétní příklady ze státního podniku Povodí Vltavy

Přednášející: RNDr. Petr Kubala, GŘ s.p. Povodí Vltavy

Soutěže:

10:00 Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný

10:00 Soutěž učňů – obor instalatér
Místo konání: hala 4
Pořadatel: Cech instalatérů ČR
Vstup: volný

Soutěž Zlatá Vod-ka 2013
Soutěž o nejlepší exponát.
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: EXPONEX, s.r.o.
Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013 v rámci společenského večera

Výstavy:

10:00 Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný

10:00 Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný

Středa 22. 5. 2013

Přednášky:

Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Vstup: volný
Program:

10:00 Současná legislativa v oblasti nakládání s kaly a její budoucí vývoj

V současné době jsou nejpoužívanější tři způsoby konečného zpracování kalů. Je to využití v zemědělství a na rekultivace po předchozí stabilizaci, termické zpracování (různé způsoby spalování, pyrolýza) nebo ukládání na skládky odpadů. Poslední ze jmenovaných způsobů je však s rozporu s platnou legislativou. Zapracování kalů do půdy (zejména s ohledem na ochranu zdrojů pitné vody a obavy před ohrožením zdraví a životního prostředí) se bude postupně omezovat. Za perspektivní je považováno zejména jejich termické zpracování.

Přednášející: Ing. Kristýna Břízková, MŽP

10:30 Podpora v rámci OPŽP

 • možnosti podpory z oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady OPŽP 2007-2013 (podmínky podpory, realizované projekty, harmonogram výzev)
 • výhled do nového programového období 2014–2020

Přednášející: Ing. Zdeněk Špringar, MŽP

11:00 Aktuální problémy zjišťované ČIŽP při kontrolách zařízení nakládajících s bioodpady

ČIŽP zkontroluje ročně cca 50 zařízení nakládajících s biologicky rozložitelnými odpady, v rámci těchto kontrol jsou v některých případech zjišťována závažná porušení týkající se zejména nedodržování podmínek daných provozním řádem. Je zjišťováno nedostatečné prokazování kvality přijímaných odpadů a následně výstupů ze zařízení. Při nakládání s kaly z ČOV není dodržena původci kalů povinnost vypracovat program jejich použití na zemědělské půdě.

Přednášející: Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP

11:30 Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání

Roční produkce kalů z ČOV se ročně pohybuje v rozmezí 160–170 tisíc tun. Jedná se o cennou surovinu, jejíž využití se odvíjí od kvality. Je známou skutečností, že stav půd v ČR se neustále zhoršuje. Kal, který obsahuje nezanedbatelné množství živin a organické hmoty, svou aplikací na půdu může zlepšit její strukturu respektive omezit její degradaci.

Základní pravidla pro jednotlivé způsoby využití jsou uvedena v příslušných předpisech. Dosavadní výzkum a praxe přináší nové poznatky o dalších látkách, které by mohly využití kalů ovlivnit jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu.

Přednášející: Ing. Dagmar Sirotková, V.Ú.V. CEHO

12:00 Technologie pomalého termického rozkladu- energie z čistírenských kalů

Čistírenský odvodněný kal je v současné době stále považován jen za nevyhnutelný výstup při procesu čištění odpadních vod. Ekonomické náklady, které jsou spojeny s nakládáním s tímto kalem výrazně ovlivňují provoz čistírny odpadních vod jako celku.

Využití kalu jako paliva, není nové řešení, využití kalu jako paliva na výrobu elektrické energie a tepla je řešení s využitím technologie PTR, pracující na principu pomalého termického rozkladu.

Společnost HEDVIGA GROUP, a.s. představuje technologické řešení na komplexní energetické využití čistírenského kalu, jako koncovka technologie kalového hospodářství. Komplexní systém PTR je semi-mobilní a modulární a lze jej uspořádat pro konkrétní parametry vstupního materiálu – čistírenského kalu. Během termického procesu (nikoliv však spalování) vznikají vždy tři frakce, plynná, kapalná a pevná. Vznikající plynná frakce slouží jako palivo pro kogenerační jednotku a umožňuje výrobu elektřiny a tepla, vznikající kapalné a pevné frakce jsou dále využitelné jako paliva.

Přednášející: Ing. Monika Pullmanová, Ph.D., HEDVIGA GROUP, a.s.

Soutěže:

10:00 Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný

10:00 Soutěž učňů – obor instalatér
Místo konání: hala 4
Pořadatel: Cech instalatérů ČR
Vstup: volný

Soutěž Zlatá Vod-ka 2013
Soutěž o nejlepší exponát.
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: EXPONEX, s.r.o.
Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013 v rámci společenského večera

Výstavy:

10:00 Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný

10:00 Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný

Společenské akce:

18:30 Společenský večer
Místo konání: Obecní dům, Praha
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.
Vstup: pozvánky, vystavovatelé a VIP

Čtvrtek 23. 5. 2013

Přednášky:

Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Asociace pro vodu ČR (CZWA)
Vstup: volný
Program:

10:00 DČOV – ohlašování, legislativa, vhodnost jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, centrální či decentrální řešení

Při výběru vhodní čistírny je třeba zohlednit hned několik faktorů – velikost zdroje, průběh vypouštění odpadních vod, příjemce vyčištěných vod a legislativní požadavky. Přednáška si klade za cíl najít souvislosti, představit různé technologie čištění a upozornit na úskalí v souvislosti se zadáním.

Přednášející: Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

10:30 Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě

Přednáška je zaměřena na problematiku kontroly domovních čistíren ohlášených podle § 15a Vodního zákona. Majitelé těchto čistíren musí místo odběrů vzorků provádět jednou za dva roky technickou revizi čistírny. Bude prezentován postup získání oprávnění k provádění těchto revizí. Také bude prezentován požadovaný rozsah kontroly, včetně postupu vyplnění předepsaného formuláře.

Přednášející: Ing. Martin Koller, Ekosystem spol. s r.o.

11:00 Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika

Prezentovány budou informace o zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV dle ČSN EN 12566-3+A1, shrnuty požadavky na kvalitu odtoku z domovních čistíren dle platných NV a zhodnoceny parametry pro výběr DČOV.

Přednášející: Ing. Věra Jelínková, VÚV TGM, v.v.i.

11:30 Použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod

Přednáška se věnuje aplikaci institutu nejlepších dostupných technologií v procesu povolování vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových. V prvé části shrnuje legislativní rámec problematiky nejlepších dostupných technologií včetně jejich aplikace v obvyklých situacích. V druhé části se zaměřuje na příklady nejlepších dostupných technologií pro různé velikostní kategorie ČOV.

Přednášející: Dr. Milan Lánský, 1 SčV, a.s.

12:00 Problematika posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepších dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpadních vod

Proces posuzování vlivů na životní prostředí významně ovlivňuje technickou a legislativní přípravu a výstavbu ČOV nad 10 000 EO. Zákon o vodách (a jeho prováděcí předpisy) je jedním z důležitých složkových zákonů, které určují vlivy ČOV na životní prostředí. Úroveň těchto vlivů vychází rovněž z hledisek BAT a kvality navazujících legislativních předpisů, které jsou pro průmyslové ČOV odlišné od městských ČOV.

Přednášející: Ing. Václav Hammer, Ekosystem spol. s r.o.

12:30 Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod

Přednášející: Dr. Jan Bartáček, VŠCHT Praha

Výstavy:

10:00 Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný

10:00 Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný