Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Program rozvoje venkova bude i nadále podporovat vodohospodářskou infrastrukturu

V období 2007–2013 bylo možno čerpat dotace do vodního hospodářství v rámci 8 různých dotačních titulů. Celkem byla zatím vyplacena více než 1 miliarda EUR.

V rámci opatření Obnova a rozvoj vesnic byly v obcích vybudovány vodovodní a kanalizační cesty a čistírny odpadních vod (ČOV) za více než 122 mil. EUR. Díky tomu je nyní v České republice zásobováno vodou přes 93,4 % obyvatel. V domech připojených na kanalizaci nyní žije více než 82,6 % obyvatel ČR. „Všichni si uvědomujeme naši povinnost zajistit občanům a příštím generacím šetrné hospodaření s vodními zdroji, protože jsou omezené. Musíme pro ně připravit takové vodohospodářské služby, které bez zbytečného plýtvání zajistí zásobování kvalitní vodou, zároveň však také účinnou likvidaci odpadních vod. To musí být za přijatelné ceny a bez negativních dopadů na životní prostředí,“ sdělil ministr zemědělství Petr Bendl. Další skupinou opatření, v jejichž rámci bylo možné čerpat dotace do vodního hospodářství, byly Lesnická infrastruktura a Lesnická technika. Z nich byly postaveny retenční nádrže v lesích i další zařízení upravující vodní režim, a to za celkovou sumu překračující 203 mil. EUR. Pro ochranu vod na venkově je nejvýznamnější opatření Pozemkové úpravy, jehož pomocí se řešila problematika nejen vlastnických vztahů, ale také se postavilo mnoho objektů, které chrání zemědělskou krajinu a obce před povodněmi (např. hrázky, meze, nádrže a systém odvodnění). V rámci tohoto opatření bylo dosud vyplaceno 82 mil. EUR.

I přesto, že některá opatření mají prioritně jinou funkci, chrání také vodní zdroje. Jde např. o Agroenvironmentální opatření, které zahrnuje zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásy, nebo Natura 2000 a opatření Postupy šetrné k životnímu prostředí. Z lesnických opatření podporuje ochranu vod nepřímo Lesnicko-environmentální opatření. Jeho prostřednictvím byla optimalizována skladba dřevin, která pozitivně mění chemismus a strukturu půd. Dalším plošným opatřením, které má nepřímý vliv na vodní poměry v krajině, je Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření. Toto opatření bylo využito především na zvyšování kapacity a stabilizace koryt vodních toků a zabezpečení břehů. V rámci nepřímé podpory vodohospodářské infrastruktury bylo dosud vyplaceno 626 mil. EUR.

V současné době Ministerstvo zemědělství pracuje na budoucí podobě Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020. Vzhledem k nižšímu rozpočtu, než je v současném období, se vyskytly obavy, zda nebude nutné podpory pro vodohospodářskou infrastrukturu určitým způsobem omezit. Ministerstvo zemědělství však bojuje za jejich dofinancování z jiných zdrojů, zejména na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV. Momentálně se intenzivně jedná s Ministerstvem životního prostředí o konkrétním nastavení těchto podpor do budoucna. Další prioritou Ministerstva zemědělství je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví se zaměřením na lepší hospodaření s vodou. Zemědělcům a vlastníkům lesů bude moci být poskytována podpora s cílem kompenzace zvláštního režimu hospodaření (tj. nad rámec příslušných závazných norem), které vyplývá z Vodní rámcové směrnice (WFD – čl. 31 návrhu nařízení k PRV). Podle nového návrhu bude možné v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) podporovat i investiční projekty. Například podle čl. 18 týkající se investic do infrastruktury související s vodním hospodářstvím, nebo podle čl. 25 obnovu lesnického potenciálu po povodních a zavádění preventivních opatření před přírodními katastrofami.

V rámci přednášek na veletrhu VODOVODY–KANALIZACE se bude dopodrobna hovořit o výše uvedených možnostech podpory vodohospodářské infrastruktury na venkově, o tom kolik peněz bylo na tuto oblast z rozpočtu PRV vynaloženo a jak úspěšní byli žadatelé. Zajímavé budou jistě příklady úspěšně realizovaných projektů a rady obcím, jak získat v budoucnu podporu z PRV.