Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přehled trhu výrobků - dešťová voda

Podle Evropské rámcové směrnice o vodě - Water Framework Directive a dalších dokumentů je ohrožených 20 % evropských povrchových vod a 60 % podzemních vod je nadměrně využívaných. Využívání dešťové vody z povrchového odtoku je jednou z cest jak ochránit vzácnou a kvalitní pitnou vodu.

Proto i nová česká legislativa podporuje efektivní hospodaření s dešťovou vodou (zejména zasakování, akumulace a využití), jedná se především o stavební zákon a zákon o vodách.
Management využívání dešťových vod zahrnuje technologie na zachytávání a akumulaci dešťové vody pro její další použití. Jedná se o dešťovou vodu ze střech, teras, zpevněných, urbanizovaných a zatravněných ploch. Obecně vodu zachytáváme pro její další využití nebo ji pomocí infiltračních systémů necháme vsakovat do podzemní vody, což je proces důležitý pro udržování hladiny podzemních vod. Tento přístup lze využívat u nových i stávajících budov.

Dešťovou vodu lze používat na zavlažování, splachování WC, praní, jako požární vodu a dále např. pro technologické účely. Zjednodušeně se systém skládá z nádrže, filtru na dešťovou vodu a čerpacího zařízení. V domácnosti a ještě více v komerční sféře je možné dosáhnout použitím dešťové vody významné úspory na vodném i stočném. Důležité je upozornit, že pokud je dešťová voda používána v objektu, musí být vodovod zcela oddělen od potrubí pitné vody a výtoky musí být označeny.

V následujícím přehledu jsou uvedeny společnosti, které nabízejí technologie a služby v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.


Název firmy Projekce a poradenství Realizace Výrobci a dodavatelé Odkaz Zaměření
AGROGEOLOGIE f.o.     www Hydrogeologické průzkumy pro návrhy likvidace vod zasakováním do horninového prostředí a zpracování vyjádření k nakládání s vodami dle vodního zákona.
AKVAEL s.r.o.     www Dodavatel nádrží pro systémy DHV.
AQUA PROCON s.r.o.   www Projektování a realizace včetně systémů zásobování vodou.
AQUABOX s. r.o. www Komplexní zpracování konkrétních projektů na klíč včetně výroby technologických celků. Dále studie odtokových poměrů.
AQUADIRECT s.r.o.     www Velkoobchod s komponenty v oblasti vodárenství včetně pro systémy DHV.
AQUASERV a.s.     www Služby spojené s údržbou dešťové kanalizace.
AQUAstop v.o.s.   www Projekce a realizace v oblasti hospodaření s dešťovými vodami.
AQUA-STYL s.r.o.   www Nabídka projekčních a realizačníchslužeb ve VH
ASIO s.r.o.   www Výzkum, vývoj a poradenství v oblasti DHV.
A-SPEKTRUM s.r.o.   www Projekce a realizace systémů DHV v rámci jednotlivých budov
BAU-STAV a.s.     www Realizace dle dodané projektové dokumentace.
BAZÉNY BRANDEJSKÝ s.r.o.     www Výroba a distribuce bazénů a jímek na dešťovou vodu.
BERENPLAST s.r.o.     www Výroba a prodej plastových jímek a septiků včetně nádrží na dešťovou vodu.
BIOREAL spol. s.r.o. www Komplexní inženýrské a projekční služby spolu s výrobou a realizací.
DHI a.s.     www Zpracování koncepčních řešení DHV ve vazbě na generely kanalizace/odvodnění příslušné lokality. Spolupráce s projekčními firmami.
DN-SERVIS s.r.o.     www Projekce a technická příprava projektů hospodaření s dešťovými vodami bez vlastní realizace
ELITBAU s.r.o.   www Projekce, provedení zemních prací, revitalizace a funkce vody v krajině.
EKO-KV s.r.o.     www Realizace vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.
EMPLA AG s.r.o.     www Povodňové plány, hydrogeologické posudky, průzkumy fauny a flóry, rozbory odtěžovaných zemin, atd. Ochota spolupráce i v dalších oblastech.
EuroClean s.r.o.   www Prodej čerpadel na dešťovou i odpadní vodu. Úprava vody.
GLYNWED s.r.o. www Komplexní nabídka služeb od dodávky kompozitů po projekci a realizaci systémů DHV
GOLEM F-M s.r.o.     www Realizace vodohospodářských staveb i v souvislosti s hospodařením s dešťovými vodami.
HECKL s.r.o.     www Prodej materiálů inženýrských sítí a vnitřních instalací včetně systémů pro vsakování dešťových vod.
HG PARTNER s.r.o.     www Revitalizace vodních toků a nádrží v souvislosti se zvyšováním jejich biologické hodnoty.
HYDROCLAR s.r.o.     www Výroba a prodej nejen plastových nádží a jímek.
HYDROINVEST s.r.o.     www Poradenství a projekce ve vodním hospodářství včetně systémů DHV.
CHALIŠ s.r.o.   www Revitalizace vodních toků, výstavba rybníků a kanalizací.
CHJ s. r.o. www Projekce a realizace v oblasti vodního hospodářství.
INGVAMA s.r.o.     www Projekční řešení akumulace a zasakování dešťové vody spolu se zvyšováním retence.
INŽENÝRSKÉ STAVBY ZNOJMO s.r.o.     www Výstavba dešťových kanalizací dle projektové dokumentace.
JV PROJEKT VH s.r.o.   www Komplexní nabídka služeb od projekce po realizaci systémů DHV
KONCEPT EKOTECH s.r.o. www Komplexní nabídka v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.
Macha a syn realizace staveb     www Realizace staveb i v souvislosti s hospodařením s dešťovými vodami.
MIROSEP s.r.o.     www Plastové a sklolaminátové jímky, septiky a žumpy, jímky na dešťovou vodu
MK PROFI HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.     www Projektování: vodohospodářských staveb všeobecně, zdravotně technických instalací, využívání dešťové vody, protipovodňových valů, poldrů a revitalizací vodních nádrží.
NOWASTAV PRAHA a.s.   www Druhotně zejména poldry a revitalizace.
PAS PLUS s.r.o.     www Realizace systémů DHV pouze na základě zpracované dokumentace.
POZEMNÍ A VODNÍ STAVBY ŽATEC   www Revitalizace vodních toků a nádrží. Systémy DHV ve smyslu zasakování a retenčních nádrží. Případné vnitřní vybavení budov možné řešit subdodavatelsky.
REHAU s.r.o. www Výrobky, poradenství a servis v oblasti plastových výrobků včetně odvětví vodního hospodářství.
REVOS s.r.o.   www Projekce, poradenství a realizace v oblasti vodohospodářských staveb včetně hospodaření s dešťovou vodou v rámci platné legislativy.
RONN DRAIN COMPLET s.r.o.   www Výroba a dodávky dešťových nádrží. Projekce a návrhy řešení odvodnění i ve smyslu DHV.
R-plast s.r.o. www Primárně výroba a dodavatelství jímek na dešťovou vodu. Projektování a realizace vlastního řešení systému DHV spíše okrajově.
ŘEHÁK, spol s.r.o.     www Revitalizace vodních toků. Provádění zemních prací.
SABTIKAS s.r.o.     www Výrobci čístíren odpadních vod a jímek.
SINEKO Engineering s.r.o. www Komplexní projekční, realizační a dodavatelská činnost v oblasti DHV.
STAVBY RAKOVNÍK s.r.o.   www Revitalizace vodních toků, údržba, opravy, odbahňování a výstavba nových rybníků.
SZEDOPLAST s.r.o.     www Výroba a distribuce nádrží na dešťovou vodu.
Tomáš Janušík - Sdružení pro výrobu plastových nádrží     www Výroba a distribuce plastových nádrží.
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. www Projekce a dodávky systémů DHV v urbanisovaném prostoru u novostaveb i rekonstrukcí.
UNIST s. r.o.   www Realizace retenčních objektů. Rekonstrukce vodojemů, vodovodů a kanalizací. Projektová činost formou subdodávek.
VHS ATELIER s.r.o.     www Nabídka projekčních služeb ve VH včetně stavebních povolení
VISSIO s.r.o.     www Revitalizace vodních nádrží a toků, řešení odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch dle platné legislativy.
VODOSTAV OSTRAVA s.r.o.     www Realizace dle dodané projektové dokumentace.
KRÁLOVEHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s.   www Poradenství a realizace interně. Vlastní zpracování projektu externě. Komplexní služby.
ZEPO RS s.r.o.   www Revitalizace vodních toků a rybníků. Vodohospodářské a dopravní stavby na klíč.
ZVČ s.r.o.     www Realizace revitalizací.
Žap-Vak VODOVOD Opočno s.r.o.   www Spíše realizace. Ve spolupráci s projektovou kanceláří možnost komplexního zajištění od vlastního zadání po realizaci.
Pipelife Czech s.r.o.     www Výrobce a distributor výrobků z PVC, PE a PP včetně vodovodních systémů.
OPTIGREEN s.r.o.   www Navrhování a realizace zelených střech.
WAVIN OSMA s.r.o. www Plastové potrubní systémy včetně potrubí pro dešťovou kanalizaci a systémů DHV.
 
 
Reklama