Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

K problematice vedení tlakové kanalizace v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Podle platné legislativy – Zákon č. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 jsou plynovody chráněny ochranným pásmem. Pokud dochází k souběhu sítí, je nezbytné dohodnout se zástupcem provozovatele plynovodu písemně podmínky pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v souladu s platnými předpisy.

Rekonstrukce plynovodu, foto redakce
Rekonstrukce plynovodu, foto redakce

Text se vztahuje ko konkrétnímu případu a ukazuje řešení.

I. Technické parametry zařízení

Na základě informací sdělené žadatelem mají zařízení plynovodu a tlakové kanalizace následující parametry:

  • materiál a dimenze plynovodu – PE 63
  • provozní přetlak plynovodu – 0,3 MPa
  • materiál a dimenze tlakové kanalizace – PE 63
  • provozní tlak znečištěné vody v tlakové kanalizaci – 0,5 MPa

II. Současný stav

V souběhu plynovodu byla realizována stavba tlakové kanalizace v souběhu sítí, kde je vzdálenost povrchů potrubí mezi sítěmi v rozmezí 0,5 až 0,6 m v rozporu se stanoviskem společnosti RWE Gas Net, s.r.o. 5000567432 k této stavbě. Podle platných normativních předpisů – ČSN 73 6005 Příloha A Tabulka A.1. platí pro vzdálenost vedení stokových sítí a kanalizačních přípojek 1,0 m

Podle platné legislativy – Zákon č. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 jsou plynovody chráněny ochranným pásmem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí: a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany.

V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo zásobník plynu:

  • stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
  • udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.

III. Návrh řešení

Na základě požadavků uvedených v normativních dokumentech a právních předpisech je nezbytné jednat se zástupcem provozovatele plynárenského zařízení tj. RWE Gas Net, s.r.o. ve věci podmínek provozu dotčených sítí tj. tlakové kanalizace a plynovodu v ochranném pásmu plynovodu.

Platná norma ČSN 73 6005 umožňuje podle Přílohy A tabulky A.1 ukládání stokové sítě a kanalizační přípojky do vzdálenosti až 0,4 m od plynovodu s přetlakem do 0,005 MPa, a to podle poznámky 12 po dohodě se správci vedení – viz ČSN 73 6005 Tabulka A.1 Vysvětlivky.

V daném případě se však jedná o zařízení s parametry přetlaku v plynovodu 0,3 MPa, kde platí vzdálenost 1 m a tlakové kanalizace s přetlakem 0,5 MPa, a je tedy nutno celý systém provozní bezpečnosti a spolehlivosti plynovodu a tlakové kanalizace hodnotit z pohledu aktuálních technických parametrů a možných reálných rizik v místě vedení a v ochranném pásmu plynovodu.

Při vyhodnocení rizik z titulu vzdálenosti obou vedení tj. plynovodu a tlakové kanalizace je možno konstatovat:

  • s ohledem na přetlak v provozované tlakové kanalizaci, který je větší než přetlak plynu v provozovaném plynovodu nehrozí v případě poruchy na plynovodu riziko průniku plynu do kanalizace
  • navrhovaný stav uložení tlakové kanalizace ve vzdálenosti 0,5 m od plynovodu je z hlediska naplnění požadavků normativního dokumentu tj. ČSN 73 6005 z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti na vyšší úrovni než požaduje současné řešení platné technické normy, která umožňuje v některých případech až vzdálenost 0,4 m.
  • navrhovaný stav je v téže úrovni, kterou předpokládá řešení podle ČSN 73 6005-Z1 ustanovení čl. 5.2.10 při změnách fyzikálních parametrů medií, které jsou řešeny rekonstrukcí stávající potrubní sítě (zesílením popř. jinou úpravou materiálu potrubí a stokové sítě) bezvýkopovou technologií, je možné při soubězích a křížení potrubí volit jiné vzdálenosti, než uvádí Příloha A, Tabulky A.1, A.2.

IV. Závěr

Řešení koexistence tlakové kanalizace v ochranném pásmu plynovodu nevytváří rizika pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.

Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v souladu s platnými předpisy je nezbytné dohodnout se zástupcem provozovatele plynovodu písemně podmínky, za jakých bude zařízení tlakové kanalizace provozováno, zejména pak s ohledem na provádění prací při údržbě a opravách tlakové kanalizace v blízkosti plynovodu.