Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 pro Ing. Zdeňka Žabičku

Na spoločenskom večeri 18. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 prvému zahraničnému hosťovi v histórii Sanhygy - Ing. Zdeňkovi Žabičkovi z Brna.

Tradične ako každý rok sa odborná verejnosť zdravotných technikov a dodávateľských firiem stretla v dňoch 17. a 18.októbra 2013 už na 18. ročníku medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie SANHYGA 2013 v hoteli Magnólia v Piešťanoch.
Stretli sa tu vedeckí pracovníci z univerzít doma aj v zahraničí, projektanti aj prevádzkovatelia budov. Pozvanie prijalo 16 renomovaných odborných firiem, ktoré dodávajú, realizujú a ponúkajú nové výrobky a technológie.
Program tohtoročnej konferencie SANHYGA 2013 analyzoval problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy: Legislatíva a trendy v zdravotnej technike, návrh a dimenzovanie vodovodov, vsakovanie a využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, realizácia ZTI, zásobovanie budov plynom, technologické zariadenia a systémy, využitie obnoviteľných zdrojov v ZTI.

Z prednášok zaujali hlavne príspevky ohľadom nových trendov ZTI vo svete (doc. Vranayová), navrhovania distribučných systémov vodovodu a kanalizácie (Ing. Vrána), komentár k vyhláške o tepelných izoláciách potrubia tepla a teplej vody (doc. Peráčková), problematika rozvodov vody na hasenie požiaru (Ing. Jánošková) a pod. Veľmi zaujímavé poznatky z oblasti bezpečnosti pri prevádzke plynových odberných zariadení predniesol Ing. Pavol Hrdý z KEÚ PZ SR v Bratislave.

doc. Ing. Jana Peráčková, Ph.D., Ing. Zdeněk Žabička,  prof.Ing. Jaroslav Valášek, CSc.
Cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 pro Ing. Zdeňka Žabičku.
Zleva: doc. Ing. Jana Peráčková, Ph.D., Ing. Zdeněk Žabička, prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc.

Na spoločenskom večeri 18. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 prvému zahraničnému hosťovi v histórii Sanhygy - Ing. Zdeňkovi Žabičkovi z Brna. Ing. Zdeněk Žabička patrí medzi špičkových odborníkov v zdravotnej technike a dlhé roky aktívne odovzdáva svoje odborné vedomosti z projekčnej praxe mladšej generácii nielen v ČR , ale aj na Slovensku. Je autorom viacerých odborných publikácií z oblasti zdravotnej techniky v Čechách, napr. Jak správně vybrat bazén(2006), Zdravotnětechnické instalace (2009) a tiež spoluautorom publikácií od prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD. a kol.: Zdravotnotechnické inštalácie a zariadenia (2001) a Zdravotnotechnické zariadenia (2005), ktoré boli vydané na Slovensku aj v Českej republike.

Ing. Zdeňka Žabičku znají čtenáři TZB-info jako autora mnoha článků a recenzí.

Účastníci konferencie vystupovali v diskusii po jednotlivých odborných témach a vyjadrovali sa k aktuálnym problémom nielen v teoretickej- návrhovej a projekčnej oblasti, ale tiež k legislatíve a k problémom, na ktoré v praxi často narážajú. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2013 prebehla tradične v príjemnom prostredí hotela Magnólia v Piešťanoch, za účasti vyše 100 účastníkov a 16 firiem prezentujúcich svoje novinky. Vysoká odborná úroveň prednášok a bohatá diskusia k témam potvrdila jej vedecko-odborný kredit. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie na vedecko-odbornej konferencii SANHYGA 2014.

SANHYGA 2013
SANHYGA 2013

Nosnou garantkou tradiční medzinárodní konference Sanhyga je Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., která je vedoucí sekce Zdravotná technika v Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia.

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. po praxi projektantky TZB ve Zdravoprojektu Bratislava nastoupila 1986 na Stavebnú fakultu, kde je na Katedře TZB SvF STU zástupkyní vedoucí katedry. Kromě pedagogické činnosti je autorkou řady článků, publikací, posudků a členkou týmu ve výzkumných grantech. Je autorizovanou stavební inženýrkou v oboru technické, technologické a energetické vybavení staveb a členkou zkušební komise pro autorizace stavebních inženýrů v oboru TZB pri SKSI. Jako členka komise TNK - Vodovody a kanalizácia připravovala překlady evropských norem a revize starších norem v oblasti vodovodů a kanalizace a zároveň pracuje ako předseda subkomise - Sanitárne zariadenia.

 
 
Reklama